دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

https://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Suesy2.jpg

السویسی | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد)۰۰:۰۰:۴۳
السویسی | ترتیل سوره بقره۰۲:۲۳:۴۱
السویسی | ترتیل سوره آل عمران۰۱:۲۴:۴۶
السویسی | ترتیل سوره نساء۰۱:۳۱:۰۴
السویسی | ترتیل سوره مائده۰۱:۱۰:۱۸
السویسی | ترتیل سوره انعام۰۱:۰۹:۰۹
السویسی | ترتیل سوره اعراف۰۱:۲۱:۵۴
السویسی | ترتیل سوره انفال۰۰:۳۰:۰۹
السویسی | ترتیل سوره توبه۰۰:۵۶:۰۸
السویسی | ترتیل سوره یونس۰۰:۴۰:۲۳
السویسی | ترتیل سوره هود۰۰:۴۴:۱۹
السویسی | ترتیل سوره یوسف۰۰:۴۴:۰۱
السویسی | ترتیل سوره رعد۰۰:۲۰:۲۲
السویسی | ترتیل سوره ابراهیم۰۰:۱۹:۳۷
السویسی | ترتیل سوره حجر۰۰:۱۶:۲۳
السویسی | ترتیل سوره نحل۰۰:۴۱:۲۹
السویسی | ترتیل سوره اسراء۰۰:۳۸:۵۶
السویسی | ترتیل سوره کهف۰۰:۴۱:۲۰
السویسی | ترتیل سوره مریم۰۰:۲۴:۰۵
السویسی | ترتیل سوره طه۰۰:۳۴:۲۵
السویسی | ترتیل سوره انبیاء۰۰:۲۸:۲۳
السویسی | ترتیل سوره حجّ۰۰:۲۸:۰۲
السویسی | ترتیل سوره مومنون۰۰:۲۵:۲۹
السویسی | ترتیل سوره نور۰۰:۳۲:۰۵
السویسی | ترتیل سوره فرقان۰۰:۲۲:۳۸
السویسی | ترتیل سوره شعراء۰۰:۳۶:۰۱
السویسی | ترتیل سوره نمل۰۰:۲۹:۳۶
السویسی | ترتیل سوره قصص۰۰:۳۶:۰۱
السویسی | ترتیل سوره عنکبوت۰۰:۲۳:۳۷
السویسی | ترتیل سوره روم۰۰:۱۹:۵۴
السویسی | ترتیل سوره لقمان۰۰:۱۲:۴۴
السویسی | ترتیل سوره سجده۰۰:۰۸:۳۹
السویسی | ترتیل سوره احزاب۰۰:۲۸:۴۰
السویسی | ترتیل سوره سبأ۰۰:۱۸:۱۴
السویسی | ترتیل سوره فاطر۰۰:۱۷:۴۱
السویسی | ترتیل سوره یس۰۰:۱۵:۴۸
السویسی | ترتیل سوره صافّات۰۰:۲۰:۲۸
السویسی | ترتیل سوره ص۰۰:۱۶:۲۳
السویسی | ترتیل سوره زمر۰۰:۲۷:۱۳
السویسی | ترتیل سوره غافر۰۰:۲۹:۱۶
السویسی | ترتیل سوره فصّلت۰۰:۱۷:۴۸
السویسی | ترتیل سوره شوری۰۰:۱۸:۲۴
السویسی | ترتیل سوره زخرف۰۰:۲۰:۰۱
السویسی | ترتیل سوره دخان۰۰:۰۸:۳۵
السویسی | ترتیل سوره جاثیه۰۰:۱۱:۱۹
السویسی | ترتیل سوره احقاف۰۰:۱۴:۵۶
السویسی | ترتیل سوره محمّد صلّ اللّه علیه و آله۰۰:۱۳:۰۵
السویسی | ترتیل سوره فتح۰۰:۱۴:۰۷
السویسی | ترتیل سوره حجرات۰۰:۰۸:۰۳
السویسی | ترتیل سوره ق۰۰:۰۸:۱۰
السویسی | ترتیل سوره ذاریات۰۰:۰۸:۲۰
السویسی | ترتیل سوره طور۰۰:۰۷:۲۹
السویسی | ترتیل سوره نجم۰۰:۰۸:۲۲
السویسی | ترتیل سوره قمر۰۰:۰۸:۴۰
السویسی | ترتیل سوره الرحمن۰۰:۱۰:۰۲
السویسی | ترتیل سوره واقعه۰۰:۰۹:۴۲
السویسی | ترتیل سوره حدید۰۰:۱۲:۱۶
السویسی | ترتیل سوره مجادله۰۰:۱۰:۲۴
السویسی | ترتیل سوره حشر۰۰:۱۰:۵۴
السویسی | ترتیل سوره ممتحنه۰۰:۱۰:۳۴
السویسی | ترتیل سوره صفّ۰۰:۰۵:۲۱
السویسی | ترتیل سوره جمعه۰۰:۰۳:۳۴
السویسی | ترتیل سوره منافقون۰۰:۰۴:۰۸
السویسی | ترتیل سوره تغابن۰۰:۰۷:۱۵
السویسی | ترتیل سوره طلاق۰۰:۰۶:۳۹
السویسی | ترتیل سوره تحریم۰۰:۰۶:۱۳
السویسی | ترتیل سوره مّلک۰۰:۰۷:۰۹
السویسی | ترتیل سوره قلم۰۰:۰۷:۳۰
السویسی | ترتیل سوره حاقه۰۰:۰۷:۲۶
السویسی | ترتیل سوره معارج۰۰:۰۶:۰۹
السویسی | ترتیل سوره نوح۰۰:۰۵:۳۴
السویسی | ترتیل سوره جنّ۰۰:۰۵:۵۴
السویسی | ترتیل سوره مزّمّل۰۰:۰۴:۳۴
السویسی | ترتیل سوره مدّثّر۰۰:۰۶:۱۴
السویسی | ترتیل سوره قیامه۰۰:۰۳:۴۸
السویسی | ترتیل سوره انسان۰۰:۰۶:۰۰
السویسی | ترتیل سوره مرسلات۰۰:۰۴:۴۰
السویسی | ترتیل سوره نباء۰۰:۰۴:۲۶
السویسی | ترتیل سوره نازعات۰۰:۰۴:۳۷
السویسی | ترتیل سوره عبس۰۰:۰۳:۳۹
السویسی | ترتیل سوره تکویر۰۰:۰۲:۲۰
السویسی | ترتیل سوره انفطار۰۰:۰۱:۵۳
السویسی | ترتیل سوره مطفّفین۰۰:۰۴:۰۶
السویسی | ترتیل سوره انشقاق۰۰:۰۲:۳۸
السویسی | ترتیل سوره بروج۰۰:۰۲:۱۸
السویسی | ترتیل سوره طارق۰۰:۰۱:۲۹
السویسی | ترتیل سوره اعلی۰۰:۰۱:۴۰
السویسی | ترتیل سوره غاشیه۰۰:۰۲:۰۹
السویسی | ترتیل سوره فجر۰۰:۰۳:۱۰
السویسی | ترتیل سوره بلد۰۰:۰۱:۵۵
السویسی | ترتیل سوره شمس۰۰:۰۱:۲۵
السویسی | ترتیل سوره لیل۰۰:۰۲:۰۶
السویسی | ترتیل سوره ضحی۰۰:۰۱:۰۳
السویسی | ترتیل سوره انشراح۰۰:۰۰:۳۸
السویسی | ترتیل سوره تین۰۰:۰۰:۴۹
السویسی | ترتیل سوره علق۰۰:۰۱:۴۴
السویسی | ترتیل سوره قدر۰۰:۰۰:۳۸
السویسی | ترتیل سوره بیّنه۰۰:۰۱:۵۷
السویسی | ترتیل سوره زلزله۰۰:۰۰:۵۱
السویسی | ترتیل سوره عادیات۰۰:۰۰:۵۶
السویسی | ترتیل سوره قارعه۰۰:۰۱:۰۷
السویسی | ترتیل سوره تکاثر۰۰:۰۰:۵۰
السویسی | ترتیل سوره عصر۰۰:۰۰:۲۱
السویسی | ترتیل سوره همزه۰۰:۰۰:۴۴
السویسی | ترتیل سوره فیل۰۰:۰۰:۳۱
السویسی | ترتیل سوره قریش۰۰:۰۰:۲۶
السویسی | ترتیل سوره ماعون۰۰:۰۰:۳۹
السویسی | ترتیل سوره کوثر۰۰:۰۰:۱۶
السویسی | ترتیل سوره کافرون۰۰:۰۰:۳۱
السویسی | ترتیل سوره نصر۰۰:۰۰:۲۴
السویسی | ترتیل سوره مسد۰۰:۰۰:۲۶
السویسی | ترتیل سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۴
السویسی | ترتیل سوره فلق۰۰:۰۰:۲۳
السویسی | ترتیل سوره ناس۰۰:۰۰:۳۰
2791 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار