دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

https://www.zahra-media.ir/110/2013/02/JamalShaker11.jpg

جمال شاکر | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد)۰۰:۰۰:۳۹
جمال شاکر | ترتیل سوره بقره۰۱:۳۹:۵۸
جمال شاکر | ترتیل سوره آل عمران۰۰:۵۷:۳۶
جمال شاکر | ترتیل سوره نساء۰۱:۰۱:۲۷
جمال شاکر | ترتیل سوره مائده۰۰:۴۶:۳۸
جمال شاکر | ترتیل سوره انعام۰۰:۴۹:۲۵
جمال شاکر | ترتیل سوره اعراف۰۰:۵۶:۰۰
جمال شاکر | ترتیل سوره انفال۰۰:۲۰:۲۴
جمال شاکر | ترتیل سوره توبه۰۰:۴۳:۱۷
جمال شاکر | ترتیل سوره یونس۰۰:۲۹:۲۷
جمال شاکر | ترتیل سوره هود۰۰:۳۰:۳۰
جمال شاکر | ترتیل سوره یوسف۰۰:۳۰:۴۷
جمال شاکر | ترتیل سوره رعد۰۰:۱۴:۱۹
جمال شاکر | ترتیل سوره ابراهیم۰۰:۱۳:۴۵
جمال شاکر | ترتیل سوره حجر۰۰:۱۰:۵۳
جمال شاکر | ترتیل سوره نحل۰۰:۳۰:۰۶
جمال شاکر | ترتیل سوره اسراء۰۰:۲۵:۲۳
جمال شاکر | ترتیل سوره کهف۰۰:۲۵:۳۸
جمال شاکر | ترتیل سوره مریم۰۰:۱۴:۴۷
جمال شاکر | ترتیل سوره طه۰۰:۲۲:۱۲
جمال شاکر | ترتیل سوره انبیاء۰۰:۲۱:۱۳
جمال شاکر | ترتیل سوره حج۰۰:۲۱:۱۵
جمال شاکر | ترتیل سوره مومنون۰۰:۲۰:۵۱
جمال شاکر | ترتیل سوره نور۰۰:۲۲:۴۴
جمال شاکر | ترتیل سوره فرقان۰۰:۱۵:۴۶
جمال شاکر | ترتیل سوره شعراء۰۰:۲۲:۵۱
جمال شاکر | ترتیل سوره نمل۰۰:۱۹:۴۷
جمال شاکر | ترتیل سوره قصص۰۰:۲۵:۵۶
جمال شاکر | ترتیل سوره عنکبوت۰۰:۱۶:۲۵
جمال شاکر | ترتیل سوره روم۰۰:۱۴:۱۵
جمال شاکر | ترتیل سوره لقمان۰۰:۱۰:۲۳
جمال شاکر | ترتیل سوره سجده۰۰:۰۷:۲۴
جمال شاکر | ترتیل سوره احزاب۰۰:۲۵:۱۰
جمال شاکر | ترتیل سوره سبأ۰۰:۱۴:۰۳
جمال شاکر | ترتیل سوره فاطر۰۰:۱۵:۱۵
جمال شاکر | ترتیل سوره یس۰۰:۱۴:۲۶
جمال شاکر | ترتیل سوره صافات۰۰:۱۶:۵۶
جمال شاکر | ترتیل سوره ص۰۰:۱۳:۳۱
جمال شاکر | ترتیل سوره زمر۰۰:۲۱:۵۰
جمال شاکر | ترتیل سوره غافر۰۰:۲۱:۲۴
جمال شاکر | ترتیل سوره فصّلت۰۰:۱۳:۳۵
جمال شاکر | ترتیل سوره شوری۰۰:۱۳:۵۷
جمال شاکر | ترتیل سوره زخرف۰۰:۱۶:۰۳
جمال شاکر | ترتیل سوره دخان۰۰:۰۷:۰۸
جمال شاکر | ترتیل سوره جاثیه۰۰:۰۸:۴۶
جمال شاکر | ترتیل سوره احقاف۰۰:۱۰:۵۶
جمال شاکر | ترتیل سوره محمّد صلّ اللّه علیه و آله۰۰:۱۰:۰۰
جمال شاکر | ترتیل سوره فتح۰۰:۰۹:۵۹
جمال شاکر | ترتیل سوره حجرات۰۰:۰۶:۱۴
جمال شاکر | ترتیل سوره ق۰۰:۰۷:۱۲
جمال شاکر | ترتیل سوره ذاریات۰۰:۰۶:۳۶
جمال شاکر | ترتیل سوره طور۰۰:۰۵:۲۷
جمال شاکر | ترتیل سوره نجم۰۰:۰۶:۰۸
جمال شاکر | ترتیل سوره قمر۰۰:۰۶:۱۹
جمال شاکر | ترتیل سوره الرحمن۰۰:۰۹:۰۵
جمال شاکر | ترتیل سوره واقعه۰۰:۰۹:۰۷
جمال شاکر | ترتیل سوره حدید۰۰:۱۰:۵۴
جمال شاکر | ترتیل سوره مجادله۰۰:۰۸:۳۴
جمال شاکر | ترتیل سوره حشر۰۰:۰۸:۵۲
جمال شاکر | ترتیل سوره ممتحنه۰۰:۰۶:۴۵
جمال شاکر | ترتیل سوره صفّ۰۰:۰۴:۰۶
جمال شاکر | ترتیل سوره جمعه۰۰:۰۳:۱۱
جمال شاکر | ترتیل سوره منافقون۰۰:۰۳:۱۵
جمال شاکر | ترتیل سوره تغابن۰۰:۰۴:۱۳
جمال شاکر | ترتیل سوره طلاق۰۰:۰۵:۲۱
جمال شاکر | ترتیل سوره تحریم۰۰:۰۴:۳۸
جمال شاکر | ترتیل سوره ملک۰۰:۰۵:۳۷
جمال شاکر | ترتیل سوره قلم۰۰:۰۵:۵۲
جمال شاکر | ترتیل سوره حاقه۰۰:۰۴:۴۳
جمال شاکر | ترتیل سوره معارج۰۰:۰۴:۰۳
جمال شاکر | ترتیل سوره نوح۰۰:۰۳:۵۷
جمال شاکر | ترتیل سوره جنّ۰۰:۰۴:۵۳
جمال شاکر | ترتیل سوره مزّمّل۰۰:۰۳:۴۷
جمال شاکر | ترتیل سوره مدّثّر۰۰:۰۴:۳۷
جمال شاکر | ترتیل سوره قیامه۰۰:۰۳:۰۷
جمال شاکر | ترتیل سوره انسان۰۰:۰۵:۰۳
جمال شاکر | ترتیل سوره مرسلات۰۰:۰۳:۵۸
جمال شاکر | ترتیل سوره نباء۰۰:۰۳:۵۸
جمال شاکر | ترتیل سوره نازعات۰۰:۰۳:۳۱
جمال شاکر | ترتیل سوره عبس۰۰:۰۲:۵۳
جمال شاکر | ترتیل سوره تکویر۰۰:۰۱:۵۶
جمال شاکر | ترتیل سوره انفطار۰۰:۰۱:۳۵
جمال شاکر | ترتیل سوره مطفّفین۰۰:۰۳:۲۲
جمال شاکر | ترتیل سوره انشقاق۰۰:۰۱:۵۶
جمال شاکر | ترتیل سوره بروج۰۰:۰۲:۱۱
جمال شاکر | ترتیل سوره طارق۰۰:۰۱:۱۸
جمال شاکر | ترتیل سوره اعلی۰۰:۰۱:۲۴
جمال شاکر | ترتیل سوره غاشیه۰۰:۰۱:۴۵
جمال شاکر | ترتیل سوره فجر۰۰:۰۲:۳۹
جمال شاکر | ترتیل سوره بلد۰۰:۰۱:۲۴
جمال شاکر | ترتیل سوره شمس۰۰:۰۱:۰۸
جمال شاکر | ترتیل سوره لیل۰۰:۰۱:۳۱
جمال شاکر | ترتیل سوره ضحی۰۰:۰۰:۵۲
جمال شاکر | ترتیل سوره انشراح۰۰:۰۰:۳۰
جمال شاکر | ترتیل سوره تین۰۰:۰۰:۴۵
جمال شاکر | ترتیل سوره علق۰۰:۰۱:۱۴
جمال شاکر | ترتیل سوره قدر۰۰:۰۰:۳۴
جمال شاکر | ترتیل سوره بیّنه۰۰:۰۱:۳۴
جمال شاکر | ترتیل سوره زلزله۰۰:۰۰:۴۳
جمال شاکر | ترتیل سوره عادیات۰۰:۰۰:۵۰
جمال شاکر | ترتیل سوره قارعه۰۰:۰۰:۴۱
جمال شاکر | ترتیل سوره تکاثر۰۰:۰۰:۳۷
جمال شاکر | ترتیل سوره عصر۰۰:۰۰:۱۸
جمال شاکر | ترتیل سوره همزه۰۰:۰۰:۳۸
جمال شاکر | ترتیل سوره فیل۰۰:۰۰:۲۹
جمال شاکر | ترتیل سوره قریش۰۰:۰۰:۲۴
جمال شاکر | ترتیل سوره ماعون۰۰:۰۰:۳۳
جمال شاکر | ترتیل سوره کوثر۰۰:۰۰:۱۴
جمال شاکر | ترتیل سوره کافرون۰۰:۰۰:۲۹
جمال شاکر | ترتیل سوره نصر۰۰:۰۰:۲۵
جمال شاکر | ترتیل سوره مسد۰۰:۰۰:۲۶
جمال شاکر | ترتیل سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۵
جمال شاکر | ترتیل سوره فلق۰۰:۰۰:۲۵
جمال شاکر | ترتیل سوره ناس۰۰:۰۰:۳۹
2115 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار