دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

http://mqms.ir/wp-content/uploads/2015/06/Resize_of_banna-b1212.gif

محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۰۰:۵۶:۵۹
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۰۰:۵۳:۰۴
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۳۰۱:۰۰:۰۵
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۴۰۰:۵۲:۲۹
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۵۰۰:۵۳:۵۱
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۶۰۰:۵۳:۱۰
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۷۰۰:۵۴:۵۰
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۸۰۰:۴۹:۴۴
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۹۰۰:۵۰:۳۵
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۰۰۰:۴۸:۴۰
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۱۰۰:۵۰:۱۹
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۲۰۰:۵۲:۳۳
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۳۰۰:۵۲:۱۳
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۴۰۰:۴۹:۵۷
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۵۰۰:۵۹:۳۲
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۶۰۰:۵۸:۵۱
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۷۰۰:۵۴:۴۱
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۸۰۰:۵۸:۱۷
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۹۰۰:۵۱:۱۷
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۰۰۰:۴۹:۳۱
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۱۰۰:۵۰:۴۲
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۲۰۰:۵۳:۰۷
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۳۰۰:۵۶:۲۲
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۴۰۰:۵۱:۰۸
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۵۰۰:۴۵:۲۵
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۶۰۱:۰۵:۲۳
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۷۰۰:۵۳:۴۸
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۸۰۰:۵۶:۴۵
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۹۰۰:۵۹:۳۳
محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۳۰۰۰:۵۹:۰۱
محمود علی البنّا؛ سوره سجده۰۰:۰۷:۱۸
محمود علی البنّا؛ سوره فاتحه۰۰:۰۰:۴۲
محمود علی البنّا؛ سوره بقره۰۲:۱۳:۵۰
محمود علی البنّا؛ سوره آل عمران۰۱:۱۳:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره نساء۰۱:۱۸:۲۰
محمود علی البنّا؛ سوره مائده۰۰:۵۸:۰۱
محمود علی البنّا؛ سوره انعام۰۱:۰۲:۳۶
محمود علی البنّا؛ سوره اعراف۰۱:۰۸:۱۳
محمود علی البنّا؛ سوره انفال۰۰:۲۴:۴۱
محمود علی البنّا؛ سوره توبه۰۰:۵۱:۵۷
محمود علی البنّا؛ سوره یونس۰۰:۳۳:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره هود۰۰:۳۶:۰۷
محمود علی البنّا؛ سوره یوسف۰۰:۳۴:۲۹
محمود علی البنّا؛ سوره رعد۰۰:۱۷:۳۷
محمود علی البنّا؛ سوره ابراهیم۰۰:۱۷:۰۴
محمود علی البنّا؛ سوره حجر۰۰:۰۷:۵۸
محمود علی البنّا؛ سوره نحل۰۰:۳۶:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره اسراء۰۰:۳۳:۴۵
محمود علی البنّا؛ سوره کهف۰۰:۳۴:۱۸
محمود علی البنّا؛ سوره مریم۰۰:۲۱:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره طه۰۰:۲۸:۵۰
محمود علی البنّا؛ سوره انبیاء۰۰:۲۵:۴۲
محمود علی البنّا؛ سوره حجّ۰۰:۲۸:۳۶
محمود علی البنّا؛ سوره مومنون۰۰:۲۳:۵۲
محمود علی البنّا؛ سوره نور۰۰:۲۸:۲۴
محمود علی البنّا؛ سوره فرقان۰۰:۱۷:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره شعرا۰۰:۲۴:۴۸
محمود علی البنّا؛ سوره نمل۰۰:۲۴:۱۳
محمود علی البنّا؛ سوره قصص۰۰:۲۶:۴۸
محمود علی البنّا؛ سوره عنکبوت۰۰:۱۸:۳۶
محمود علی البنّا؛ سوره روم۰۰:۱۵:۵۷
محمود علی البنّا؛ سوره لقمان۰۰:۱۰:۱۶
محمود علی البنّا؛ سوره احزاب۰۰:۲۶:۰۴
محمود علی البنّا؛ سوره سبأ۰۰:۱۷:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره فاطر۰۰:۱۴:۵۷
محمود علی البنّا؛ سوره یاسین۰۰:۱۴:۲۰
محمود علی البنّا؛ سوره صافّات۰۰:۱۸:۴۹
محمود علی البنّا؛ سوره ص۰۰:۱۵:۵۴
محمود علی البنّا؛ سوره زمر۰۰:۲۴:۳۰
محمود علی البنّا؛ سوره غافر۰۰:۲۳:۲۸
محمود علی البنّا؛ سوره سجده۰۰:۰۷:۱۸
محمود علی البنّا؛ سوره فاتحه۰۰:۰۰:۴۲
محمود علی البنّا؛ سوره بقره۰۲:۱۳:۵۰
محمود علی البنّا؛ سوره آل عمران۰۱:۱۳:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره نساء۰۱:۱۸:۲۰
محمود علی البنّا؛ سوره مائده۰۰:۵۸:۰۱
محمود علی البنّا؛ سوره انعام۰۱:۰۲:۳۶
محمود علی البنّا؛ سوره اعراف۰۱:۰۸:۱۳
محمود علی البنّا؛ سوره انفال۰۰:۲۴:۴۱
محمود علی البنّا؛ سوره توبه۰۰:۵۱:۵۷
محمود علی البنّا؛ سوره یونس۰۰:۳۳:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره هود۰۰:۳۶:۰۷
محمود علی البنّا؛ سوره یوسف۰۰:۳۴:۲۹
محمود علی البنّا؛ سوره رعد۰۰:۱۷:۳۷
محمود علی البنّا؛ سوره ابراهیم۰۰:۱۷:۰۴
محمود علی البنّا؛ سوره حجر۰۰:۰۷:۵۸
محمود علی البنّا؛ سوره نحل۰۰:۳۶:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره اسراء۰۰:۳۳:۴۵
محمود علی البنّا؛ سوره کهف۰۰:۳۴:۱۸
محمود علی البنّا؛ سوره مریم۰۰:۲۱:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره فصّلت۰۰:۱۶:۵۷
محمود علی البنّا؛ سوره شوری۰۰:۱۷:۴۱
محمود علی البنّا؛ سوره زخرف۰۰:۱۶:۵۸
محمود علی البنّا؛ سوره دخان۰۰:۰۷:۴۳
محمود علی البنّا؛ سوره جاثیه۰۰:۰۹:۵۸
محمود علی البنّا؛ سوره احقاف۰۰:۱۲:۵۲
محمود علی البنّا؛ سوره محمّد صلوات الله علیه و آله۰۰:۱۱:۵۳
محمود علی البنّا؛ سوره فتح۰۰:۱۲:۱۳
محمود علی البنّا؛ سوره حجرات۰۰:۰۷:۲۴
محمود علی البنّا؛ سوره ق۰۰:۰۷:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره ذاریات۰۰:۰۷:۳۸
محمود علی البنّا؛ سوره طور۰۰:۰۶:۳۰
محمود علی البنّا؛ سوره نجم۰۰:۰۶:۴۷
محمود علی البنّا؛ سوره قمر۰۰:۰۷:۱۶
محمود علی البنّا؛ سوره الرحمن۰۰:۰۸:۳۷
محمود علی البنّا؛ سوره واقعه۰۰:۰۸:۳۷
محمود علی البنّا؛ سوره حدید۰۰:۱۱:۳۷
محمود علی البنّا؛ سوره مجادله۰۰:۱۰:۱۶
محمود علی البنّا؛ سوره حشر۰۰:۰۹:۴۶
محمود علی البنّا؛ سوره ممتحنه۰۰:۰۷:۵۰
محمود علی البنّا؛ سوره صفّ۰۰:۰۴:۴۵
محمود علی البنّا؛ سوره جمعه۰۰:۰۳:۲۸
محمود علی البنّا؛ سوره منافقون۰۰:۰۴:۰۳
محمود علی البنّا؛ سوره تغابن۰۰:۰۵:۱۸
محمود علی البنّا؛ سوره طلاق۰۰:۰۶:۰۵
محمود علی البنّا؛ سوره تحریم۰۰:۰۵:۳۱
محمود علی البنّا؛ سوره ملک۰۰:۰۶:۴۳
محمود علی البنّا؛ سوره قلم۰۰:۰۶:۲۸
محمود علی البنّا؛ سوره حاقّه۰۰:۰۶:۰۹
محمود علی البنّا؛ سوره معارج۰۰:۰۴:۵۵
محمود علی البنّا؛ سوره نوح۰۰:۰۵:۱۴
محمود علی البنّا؛ سوره جنّ۰۰:۰۶:۱۲
محمود علی البنّا؛ سوره مزّمّل۰۰:۰۴:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره مدّثّر۰۰:۰۶:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره قیامه۰۰:۰۳:۲۷
محمود علی البنّا؛ سوره انسان۰۰:۰۶:۱۶
محمود علی البنّا؛ سوره مرسلات۰۰:۰۴:۵۹
محمود علی البنّا؛ سوره نبأ۰۰:۰۴:۲۶
محمود علی البنّا؛ سوره نازعات۰۰:۰۴:۴۸
محمود علی البنّا؛ سوره عبس۰۰:۰۳:۴۹
محمود علی البنّا؛ سوره انفطار۰۰:۰۲:۴۳
محمود علی البنّا؛ سوره انفطار۰۰:۰۲:۰۵
محمود علی البنّا؛ سوره مطفّفین۰۰:۰۴:۲۰
محمود علی البنّا؛ سوره انشقاق۰۰:۰۲:۳۹
محمود علی البنّا؛ سوره بروج۰۰:۰۲:۳۸
محمود علی البنّا؛ سوره طارق۰۰:۰۱:۴۲
محمود علی البنّا؛ سوره اعلی۰۰:۰۱:۵۳
محمود علی البنّا؛ سوره غاشیه۰۰:۰۲:۲۲
محمود علی البنّا؛ سوره فجر۰۰:۰۳:۲۵
محمود علی البنّا؛ سوره بلد۰۰:۰۲:۰۴
محمود علی البنّا؛ سوره شمش۰۰:۰۱:۴۰
محمود علی البنّا؛ سوره لیل۰۰:۰۲:۰۷
محمود علی البنّا؛ سوره الضحی۰۰:۰۱:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره انشراح۰۰:۰۰:۴۷
محمود علی البنّا؛ سوره تین۰۰:۰۰:۵۴
محمود علی البنّا؛ سوره علق۰۰:۰۱:۵۲
محمود علی البنّا؛ سوره قدر۰۰:۰۰:۴۳
محمود علی البنّا؛ سوره بیّنه۰۰:۰۲:۱۰
محمود علی البنّا؛ سوره زلزله۰۰:۰۱:۰۳
محمود علی البنّا؛ سوره عادیات۰۰:۰۱:۰۴
محمود علی البنّا؛ سوره قارعه۰۰:۰۱:۰۳
محمود علی البنّا؛ سوره تکاثر۰۰:۰۰:۵۴
محمود علی البنّا؛ سوره عصر۰۰:۰۰:۲۸
محمود علی البنّا؛ سوره همزه۰۰:۰۰:۵۸
محمود علی البنّا؛ سوره فیل۰۰:۰۰:۴۰
محمود علی البنّا؛ سوره قریش۰۰:۰۰:۳۴
محمود علی البنّا؛ سوره ماعون۰۰:۰۰:۴۶
محمود علی البنّا؛ سوره کوثر۰۰:۰۰:۲۲
محمود علی البنّا؛ سوره کافرون۰۰:۰۰:۳۸
محمود علی البنّا؛ سوره نصر۰۰:۰۰:۳۳
محمود علی البنّا؛ سوره مسد۰۰:۰۰:۳۳
محمود علی البنّا؛ سوره اخلاص۰۰:۰۰:۲۲
محمود علی البنّا؛ سوره فلق۰۰:۰۰:۳۱
محمود علی البنّا؛ سوره ناس۰۰:۰۰:۳۸
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱ تا ۵۷۴۶:۰۱
سوره ی مبارکه بقره آیات ۵۷ تا ۹۵۴۵:۰۵
سوره ی مبارکه بقره آیات ۹۶ تا ۱۴۰۴۵:۳۱
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۴۱ تا ۱۸۰۴۵:۲۹
سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۸۱ تا ۲۱۶۴۴:۰۶
سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۱۷ تا ۲۴۳۴۰:۴۰
سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۴۴ تا ۲۶۳۳۴:۴۸
سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۶۴ تا آخر۳۵:۱۲
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱ تا ۵۰۴۵:۳۶
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۵۱ تا ۱۰۲۴۴:۴۸
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۰۳ تا ۱۵۴۴۶:۴۱
سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۵۵ تا آخر۴۳:۴۱
سوره ی مبارکه نساء آیات ۱ تا ۳۵۴۵:۵۳
سوره ی مبارکه نساء آیات ۳۶ تا ۷۸۴۵:۲۲
سوره ی مبارکه نساء آیات ۷۹ تا ۱۱۲۴۰:۲۹
سوره ی مبارکه نساء آیات ۱۱۳ تا ۱۴۴۳۳:۰۹
سوره ی مبارکه نساء آیات ۱۴۵ تا آخر۳۲:۴۵
سوره ی مبارکه مائده آیات ۱ تا ۲۷۳۹:۵۸
سوره ی مبارکه مائده آیات ۲۸ تا ۶۲۴۰:۱۰
سوره ی مبارکه مائده آیات ۶۳ تا ۹۴۳۳:۱۶
سوره ی مبارکه انعام آیات ۱ تا ۵۲۳۳:۱۰
سوره ی مبارکه انعام آیات ۵۳ تا ۹۳۴۰:۱۶
سوره ی مبارکه انعام آیات ۹۴ تا ۱۳۶۳۹:۵۷
سوره ی مبارکه انعام آیات ۱۳۷ تا آخر۴۰:۳۵
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱ تا ۴۷۴۱:۳۰
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۴۸ تا ۹۴۴۰:۰۳
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۹۵ تا ۱۵۵۴۰:۰۷
سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱۵۵ تا آخر۴۵:۲۲
سوره ی مبارکه انفال آیات ۱ تا ۴۲۳۶:۰۱
سوره ی مبارکه انفال آیات ۴۳ تا آخر۳۰:۱۸
سوره ی مبارکه توبه آیات ۱ تا ۳۷۴۱:۰۱
سوره ی مبارکه توبه آیات ۳۸ تا ۷۱۳۵:۱۲
سوره ی مبارکه توبه آیات ۷۲ تا ۱۰۱۳۰:۵۶
سوره ی مبارکه توبه آیات ۱۰۲ تا آخر۳۰:۲۷
سوره ی مبارکه یونس آیات ا تا ۴۹۴۴:۳۸
سوره ی مبارکه یونس آیات ۵۰ تا آخر۴۷:۳۴
سوره ی مبارکه هود آیات ۱ تا ۵۲۴۵:۴۶
سوره ی مبارکه هود آیات ۵۳ تا آخر۵۱:۵۴
سوره ی مبارکه یوسف آیات ۱ تا ۵۷۴۵:۱۶
سوره ی مبارکه یوسف آیات ۵۸ تا آخر۴۰:۴۰
دانلود MP3
۱الفاتحه دانلود کنید
۲البقرهدانلود کنید
۳آل عمران دانلود کنید
۴النساءدانلود کنید
۵المائده دانلود کنید
۶الأنعامدانلود کنید
۷الأعراف دانلود کنید
۸الأنفالدانلود کنید
۹التوبه دانلود کنید
۱۰یونسدانلود کنید
۱۱هود دانلود کنید
۱۲یوسفدانلود کنید
۱۳الرعد دانلود کنید
۱۴إبراهیمدانلود کنید
۱۵الحجر دانلود کنید
۱۶النحلدانلود کنید
۱۷الإسراء دانلود کنید
۱۸الکهفدانلود کنید
۱۹مریم دانلود کنید
۲۰طهدانلود کنید
۲۱الأنبیاء دانلود کنید
۲۲الحجدانلود کنید
۲۳المؤمنون دانلود کنید
۲۴النّوردانلود کنید
۲۵الفرقان دانلود کنید
۲۶الشعراءدانلود کنید
۲۷النّمل دانلود کنید
۲۸القصصدانلود کنید
۲۹العنکبوت دانلود کنید
۳۰الرّومدانلود کنید
۳۱لقمان دانلود کنید
۳۲السجدهدانلود کنید
۳۳الأحزاب دانلود کنید
۳۴سبأدانلود کنید
۳۵فاطر دانلود کنید
۳۶یسدانلود کنید
۳۷الصافات دانلود کنید
۳۸صدانلود کنید
۳۹الزمر دانلود کنید
۴۰غافردانلود کنید
۴۱فصّلت دانلود کنید
۴۲الشورىدانلود کنید
۴۳الزخرف دانلود کنید
۴۴الدّخاندانلود کنید
۴۵الجاثیه دانلود کنید
۴۶الأحقافدانلود کنید
۴۷محمد دانلود کنید
۴۸الفتحدانلود کنید
۴۹الحجرات دانلود کنید
۵۰قدانلود کنید
۵۱الذاریات دانلود کنید
۵۲الطوردانلود کنید
۵۳النجم دانلود کنید
۵۴القمردانلود کنید
۵۵الرحمن دانلود کنید
۵۶الواقعهدانلود کنید
۵۷الحدید دانلود کنید
۵۸المجادلهدانلود کنید
۵۹الحشر دانلود کنید
۶۰الممتحنهدانلود کنید
۶۱الصف دانلود کنید
۶۲الجمعهدانلود کنید
۶۳المنافقون دانلود کنید
۶۴التغابندانلود کنید
۶۵الطلاق دانلود کنید
۶۶التحریمدانلود کنید
۶۷الملک دانلود کنید
۶۸القلمدانلود کنید
۶۹الحاقه دانلود کنید
۷۰المعارجدانلود کنید
۷۱نوح دانلود کنید
۷۲الجندانلود کنید
۷۳المزّمّل دانلود کنید
۷۴المدّثردانلود کنید
۷۵القیامه دانلود کنید
۷۶الإنساندانلود کنید
۷۷المرسلات دانلود کنید
۷۸النبأدانلود کنید
۷۹النازعات دانلود کنید
۸۰عبسدانلود کنید
۸۱التکویر دانلود کنید
۸۲الإنفطاردانلود کنید
۸۳المطفّفین دانلود کنید
۸۴الإنشقاقدانلود کنید
۸۵البروج دانلود کنید
۸۶الطارقدانلود کنید
۸۷الأعلى دانلود کنید
۸۸الغاشیهدانلود کنید
۸۹الفجر دانلود کنید
۹۰البلددانلود کنید
۹۱الشمس دانلود کنید
۹۲اللیلدانلود کنید
۹۳الضحى دانلود کنید
۹۴الشرحدانلود کنید
۹۵التین دانلود کنید
۹۶العلقدانلود کنید
۹۷القدر دانلود کنید
۹۸البینهدانلود کنید
۹۹الزلزله دانلود کنید
۱۰۰العادیاتدانلود کنید
۱۰۱القارعه دانلود کنید
۱۰۲التکاثردانلود کنید
۱۰۳العصر دانلود کنید
۱۰۴الهمزهدانلود کنید
۱۰۵الفیل دانلود کنید
۱۰۶قریشدانلود کنید
۱۰۷الماعون دانلود کنید
۱۰۸الکوثردانلود کنید
۱۰۹الکافرون دانلود کنید
۱۱۰النصردانلود کنید
۱۱۱المسد دانلود کنید
۱۱۲الإخلاصدانلود کنید
۱۱۳الفلق دانلود کنید
۱۱۴النّاسدانلود کنید
9688 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

  1. جواد گفت:

    عالی بود

  2. سایبر گفت:

    اعتقاد ابن ابی داود و ابو داود سجستانی و عوف بن ابی جمیله (از علماء و بزرگان اهل سنت) به تحریف قرآن
    http://al-shia.blog.ir/post/263

دسته بندی

اسکرول بار