دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.

https://www.zahra-media.ir/110/2013/01/img_1860_thum3.jpg

تفکیک جز

جزء ۱۱:۰۵:۰۸
جزء ۲۱:۰۳:۳۱
جزء ۳۵۸:۵۴
جزء ۴۵۵:۰۷
جزء ۵۱:۰۱:۱۵
جزء ۶۵۰:۵۱
جزء ۷۵۹:۲۳
جزء ۸۱:۰۲:۳۹
جزء ۹۵۶:۳۰
جزء ۱۰۵۷:۲۰
جزء ۱۱۵۶:۴۰
جزء ۱۲۵۷:۲۰
جزء ۱۳۵۴:۴۹
جزء ۱۴۱:۰۰:۰۹
جزء ۱۵۵۴:۴۵
جزء ۱۶۱:۰۱:۵۰
جزء ۱۸۵۸:۲۵
جزء ۱۷۱:۰۰:۳۸
جزء ۱۹۱:۰۳:۴۶
جزء ۲۰۵۶:۰۰
جزء ۲۱۵۸:۳۰
جزء ۲۲۵۹:۲۹
جزء ۲۳۱:۰۱:۲۰
جزء ۲۴۵۱:۴۹
جزء ۲۵۵۶:۴۲
جزء ۲۶۵۲:۳۸
جزء ۲۷۵۸:۲۲
جزء ۲۸۱:۰۰:۲۰
جزء ۲۹۱:۰۱:۱۶
جزء ۳۰۱:۰۳:۳۰

تفکیک سوره

پورزرگری/ ترتیل سوره فاتحه الکتاب۰۰:۰۰:۵۹
پورزرگری/ ترتیل سوره بقره۰۲:۲۹:۴۲
پورزرگری/ ترتیل سوره آل عمران۰۱:۱۶:۳۴
پورزرگری/ ترتیل سوره نساء۰۱:۲۳:۴۱
پورزرگری/ ترتیل سوره مائده۰۰:۵۶:۳۲
پورزرگری/ ترتیل سوره انعام۰۱:۰۷:۲۷
پورزرگری/ ترتیل سوره اعراف۰۱:۱۶:۳۱
پورزرگری/ ترتیل سوره انفال۰۰:۲۸:۳۶
پورزرگری/ ترتیل سوره توبه۰۰:۵۶:۵۸
پورزرگری/ ترتیل سوره یونس۰۰:۳۸:۲۹
پورزرگری/ ترتیل سوره هود۰۰:۴۰:۰۲
پورزرگری/ ترتیل سوره یوسف۰۰:۳۷:۲۴
پورزرگری/ ترتیل سوره رعد۰۰:۱۷:۲۶
پورزرگری/ ترتیل سوره ابراهیم۰۰:۱۷:۴۷
پورزرگری/ ترتیل سوره حجر۰۰:۱۷:۱۲
پورزرگری/ ترتیل سوره نحل۰۰:۴۲:۴۲
پورزرگری/ ترتیل سوره اسراء۰۰:۳۱:۳۲
پورزرگری/ ترتیل سوره کهف۰۰:۳۳:۰۱
پورزرگری/ ترتیل سوره مریم۰۰:۲۱:۴۵
پورزرگری/ ترتیل سوره طه۰۰:۲۹:۱۹
پورزرگری/ ترتیل سوره انبیاء۰۰:۳۰:۲۰
پورزرگری/ ترتیل سوره حج۰۰:۲۹:۲۸
پورزرگری/ ترتیل سوره مومنون۰۰:۲۴:۲۹
پورزرگری/ ترتیل سوره نور۰۰:۲۷:۵۶
پورزرگری/ ترتیل سوره فرقان۰۰:۱۹:۱۵
پورزرگری/ ترتیل سوره شعراء۰۰:۳۴:۲۱
پورزرگری/ ترتیل سوره نمل۰۰:۲۵:۳۰
پورزرگری/ ترتیل سوره قصص۰۰:۳۰:۳۶
پورزرگری/ ترتیل سوره عنکبوت۰۰:۲۳:۰۰
پورزرگری/ ترتیل سوره روم۰۰:۱۹:۵۰
پورزرگری/ ترتیل سوره لقمان۰۰:۱۱:۴۲
پورزرگری/ ترتیل سوره سجده۰۰:۱۰:۰۱
پورزرگری/ ترتیل سوره احزاب۰۰:۲۹:۱۵
پورزرگری/ ترتیل سوره سبأ۰۰:۱۸:۴۵
پورزرگری/ ترتیل سوره فاطر۰۰:۱۷:۴۱
پورزرگری/ ترتیل سوره یس۰۰:۱۷:۰۷
پورزرگری/ ترتیل سوره صافات۰۰:۲۰:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره ص۰۰:۱۶:۴۹
پورزرگری/ ترتیل سوره زمر۰۰:۲۴:۱۷
پورزرگری/ ترتیل سوره غافر۰۰:۲۴:۴۳
پورزرگری/ ترتیل سوره فصلت۰۰:۱۷:۲۸
پورزرگری/ ترتیل سوره شوری۰۰:۱۷:۳۱
پورزرگری/ ترتیل سوره زخرف۰۰:۱۸:۲۰
پورزرگری/ ترتیل سوره دخان۰۰:۰۷:۵۳
پورزرگری/ ترتیل سوره جاثیه۰۰:۰۹:۳۸
پورزرگری/ ترتیل سوره احقاف۰۰:۱۳:۱۷
پورزرگری/ ترتیل سوره محمّد۰۰:۱۰:۳۷
پورزرگری/ ترتیل سوره فتح۰۰:۱۰:۴۰
پورزرگری/ ترتیل سوره حجرات۰۰:۰۷:۱۳
پورزرگری/ ترتیل سوره ق۰۰:۰۷:۲۳
پورزرگری/ ترتیل سوره ذاریات۰۰:۰۷:۳۸
پورزرگری/ ترتیل سوره طور۰۰:۰۶:۵۶
پورزرگری/ ترتیل سوره نجم۰۰:۰۷:۴۶
پورزرگری/ ترتیل سوره قمر۰۰:۰۷:۲۰
پورزرگری/ ترتیل سوره الرحمن۰۰:۰۹:۳۳
پورزرگری/ ترتیل سوره واقعه۰۰:۰۹:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره حدید۰۰:۱۲:۴۱
پورزرگری/ ترتیل سوره مجادله۰۰:۱۱:۲۸
پورزرگری/ ترتیل سوره حشر۰۰:۱۰:۱۴
پورزرگری/ ترتیل سوره ممتحنه۰۰:۰۸:۲۴
پورزرگری/ ترتیل سوره صف۰۰:۰۴:۵۷
پورزرگری/ ترتیل سوره جمعه۰۰:۰۳:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره منافقون۰۰:۰۴:۱۲
پورزرگری/ ترتیل سوره تغابن۰۰:۰۵:۴۵
پورزرگری/ ترتیل سوره طلاق۰۰:۰۶:۰۱
پورزرگری/ ترتیل سوره تحریم۰۰:۰۶:۰۱
پورزرگری/ ترتیل سوره ملک۰۰:۰۷:۱۷
پورزرگری/ ترتیل سوره قلم۰۰:۰۷:۴۶
پورزرگری/ ترتیل سوره حاقه۰۰:۰۶:۰۷
پورزرگری/ ترتیل سوره معارج۰۰:۰۵:۲۵
پورزرگری/ ترتیل سوره نوح۰۰:۰۴:۴۳
پورزرگری/ ترتیل سوره جنّ۰۰:۰۵:۴۲
پورزرگری/ ترتیل سوره مزّمّل۰۰:۰۴:۰۶
پورزرگری/ ترتیل سوره مدّثّر۰۰:۰۵:۴۰
پورزرگری/ ترتیل سوره قیامه۰۰:۰۳:۲۹
پورزرگری/ ترتیل سوره انسان۰۰:۰۵:۳۴
پورزرگری/ ترتیل سوره مرصلات۰۰:۰۵:۱۳
پورزرگری/ ترتیل سوره نبأ۰۰:۰۴:۳۴
پورزرگری/ ترتیل سوره نازعات۰۰:۰۴:۱۹
پورزرگری/ ترتیل سوره عبس۰۰:۰۳:۳۶
پورزرگری/ ترتیل سوره تکویر۰۰:۰۲:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره انفطار۰۰:۰۲:۲۳
پورزرگری/ ترتیل سوره مطفّفین۰۰:۰۵:۲۹
پورزرگری/ ترتیل سوره انشقاق۰۰:۰۲:۵۰
پورزرگری / ترتیل سوره بروج۰۰:۰۳:۰۳
پورزرگری / ترتیل سوره طارق۰۰:۰۱:۳۴
پورزرگری / ترتیل سوره اعلی۰۰:۰۱:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره غاشیه۰۰:۰۲:۱۳
پورزرگری/ ترتیل سوره فجر۰۰:۰۳:۲۹
پورزرگری/ ترتیل سوره بلد۰۰:۰۱:۵۶
پورزرگری/ ترتیل سوره شمس۰۰:۰۱:۲۴
پورزرگری/ ترتیل سوره لیل۰۰:۰۱:۵۴
پورزرگری/ ترتیل سوره ضحی۰۰:۰۱:۰۳
پورزرگری/ ترتیل سوره انشراح۰۰:۰۰:۴۰
پورزرگری/ ترتیل سوره تین۰۰:۰۱:۰۶
پورزرگری/ ترتیل سوره علق۰۰:۰۲:۱۹
پورزرگری/ ترتیل سوره قدر۰۰:۰۰:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره بیّنه۰۰:۰۲:۱۵
پورزرگری/ ترتیل سوره زلزله۰۰:۰۰:۵۶
پورزرگری/ ترتیل سوره عادیات۰۰:۰۱:۱۲
پورزرگری/ ترتیل سوره قارعه۰۰:۰۱:۰۳
پورزرگری/ ترتیل سوره تکاثر۰۰:۰۰:۵۹
پورزرگری/ ترتیل سوره عصر۰۰:۰۰:۲۴
پورزرگری/ ترتیل سوره همزه۰۰:۰۰:۵۱
پورزرگری/ ترتیل سوره فیل۰۰:۰۰:۴۴
پورزرگری/ ترتیل سوره قریش۰۰:۰۰:۴۱
پورزرگری/ ترتیل سوره ماعون۰۰:۰۰:۵۷
پورزرگری/ ترتیل سوره کوثر۰۰:۰۰:۲۱
پورزرگری/ ترتیل سوره کافرون۰۰:۰۰:۵۳
پورزرگری / ترتیل سوره نصر۰۰:۰۰:۳۲
پورزرگری / ترتیل سوره مسد۰۰:۰۰:۳۷
پورزرگری / ترتیل سوره اخلاص۰۰:۰۰:۲۱
پورزرگری / ترتیل سوره فلق۰۰:۰۰:۳۰
پورزرگری / ترتیل سوره ناس۰۰:۰۰:۵۳

متفرقه

اعراف ۱۵۰ تا اخر۲۲:۵۶
آل عمران ۳۸ تا ۵۱۱۲:۴۷
آل عمران ۶۴ تا ۷۷۱۴:۲۹
آل عمران ۷۷ تا ۹۲۱۶:۲۱
آل عمران ۵۲ تا ۶۸۱۴:۳۸
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲۰۶:۲۱
توبه ۷۱ تا ۷۲۰۳:۱۵
احزاب ۵۹ تا ۶۸۰۶:۱۳
انفال ۱ تا ۴۰۳:۳۸
بقره ۱۵۳ تا ۱۵۷۰۴:۲۸
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲۰۶:۲۱
سباء ۳۱ تا ۳۶۰۶:۲۸
صاد ۱ تا ۱۴۰۶:۲۷
آل عمران ۵۲ تا ۶۸۱۴:۳۷
آل عمران ۱۵ تا ۲۷۱۴:۱۰
آل عمران ۲۶ تا ۴۱۱۵:۴۸
بقره ۱۵۳ تا ۱۵۷۰۴:۳۱
بقره ۲۰۷ تا ۲۱۲۰۵:۱۳
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲۰۶:۲۹
توبه ۳۸ تا ۴۱۰۵:۴۰
اعراف ۱۵۰ تا اخر۲۲:۵۶
آل عمران ۳۸ تا ۵۱۱۲:۴۷
آل عمران ۶۴ تا ۷۷۱۴:۲۹
آل عمران ۷۷ تا ۹۲۱۶:۲۱
آل عمران ۵۲ تا ۶۸۱۴:۳۸
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲۰۶:۲۱
توبه ۷۱ تا ۷۲۰۳:۱۵
احزاب ۵۹ تا ۶۸۰۶:۱۳
انفال ۱ تا ۴۰۳:۳۸
بقره ۱۵۳ تا ۱۵۷۰۴:۲۸
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲۰۶:۲۱
سباء ۳۱ تا ۳۶۰۶:۲۸
صاد ۱ تا ۱۴۰۶:۲۷
آل عمران ۵۲ تا ۶۸۱۴:۳۷
آل عمران ۱۵ تا ۲۷۱۴:۱۰
آل عمران ۲۶ تا ۴۱۱۵:۴۸
بقره ۱۵۳ تا ۱۵۷۰۴:۳۱
بقره ۲۰۷ تا ۲۱۲۰۵:۱۳
بقره ۲۳۶ تا ۲۴۲۰۶:۲۹
توبه ۳۸ تا ۴۱۰۵:۴۰
صافات ۸۱ تا ۱۱۳۰۹:۱۷
قصص ۲۲ تا ۳۵۱۳:۲۹
آل عمران ۶۴ تا ۷۷۱۴:۲۴
بقره ۲۵۳ تا ۲۶۰۱۶:۰۴
بقره ۲۶۱ تا ۲۷۱۱۴:۴۵
بقره ۲۷۲ تا ۲۸۱۱۱:۳۸
بقره ۲۸۲ تا ۲۸۶۱۳:۲۸
آل عمران ۱ تا ۱۵۱۳:۳۰
سوره ی مبارکه ی قصص آیات ۲۲ تا ۳۵۱۳:۵۲

مجلسی

پورزرگری | تلاوت مجلسی سوره مریم آیات ۹۶ تا ۹۸، طه۱ تا ۸، انسان ۵ تا ۹۱۳۹۰
پورزرگری | تلاوت مجلسی سوره بقره آیات ۲۸۴ تا ۲۸۶، کوثر۱۳۹۰
نحل آیات ۸۹ تا ۹۶۰۰:۱۰:۳۰
زمر – آیات۶۱-۷۵۲۶:۱۳
زمر – آیات۶۱-۷۵۲۶:۱۳
سوره ی احزاب آیات ۳۸ تا ۵۰۱۲:۱۹
7754 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

  1. علی گفت:

    سلام خدا خیرتون بده من اهل نظر دادن نیستم و حوصله ی نظر دادن هم ندارم,اما واقعا لازم دیدم ازتون تشکر کنم بخاطر زحمت هاتون. خدا خیرتون بده.حضرت زهرا محافظتون باشه.سایت واقعاااااااااااا عالی دارید.برای منم دعا کنید.یا زهرا س

  2. سبحان گفت:

    واقعا دستتون درد نکنه

  3. فاطمه گفت:

    سلام ممنون

دسته بندی

اسکرول بار