دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2014/05/drrafee.jpg

 

 

 


دانلود تیتراژ ها و میان برنامه های برنامه سمت خدا

 تیتراژهای شروع

تیتراژهای پایانی

میان برنامه ها

فایل های تصویری

فایل های تصویری

فایل های تصویری

فایل های صوتی

فایل های صوتی

فایل های صوتی

 

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2014/05/aali2.jpg

۱ ۹۳-۰۲-۲۱- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۲ ۹۳-۰۲-۱۴- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۳ ۹۳-۰۲-۰۷- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۴ ۹۳-۰۱-۳۱- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۵ ۹۳-۰۱-۲۴- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۶ ۹۳-۰۱-۱۷- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۷ ۹۳-۰۱-۱۰- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۸ ۹۳-۰۱-۰۳- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۹ ۹۲-۱۲-۲۵- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۱۰ ۹۲-۱۲-۱۸- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۱۱ ۹۲-۱۲-۱۱- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۱۲ ۹۲-۱۲-۰۴- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۱۳ ۹۲-۱۱-۲۹- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۱۴ ۹۱-۰۸-۲۱- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۱۵ ۹۱-۰۸-۱۴- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۱۶ ۹۱-۰۸-۰۷- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۱۷ ۹۱-۰۷-۳۰- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۱۸ ۹۱-۰۷-۲۳- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۱۹ ۹۱-۰۷-۱۶- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۲۰ ۹۱-۰۷-۰۹- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۲۱ ۹۱-۰۷-۰۲- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۲۲ ۹۱-۰۶-۲۶- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۲۳ ۹۱-۰۶-۱۹- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۲۴ ۹۱-۰۶-۱۲- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۲۵ ۹۱-۰۶-۰۵- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۲۶ ۹۱-۰۵-۱۵- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۲۷ ۹۱-۰۵-۰۸- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۲۸ ۹۱-۰۵-۰۱- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۲۹ ۹۱-۰۴-۲۵- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۳۰ ۹۱-۰۴-۱۸- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۳۱ ۹۱-۰۴-۱۱- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۳۲ ۹۱-۰۴-۰۴- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۳۳ ۹۱-۰۲-۳۱- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۳۴ ۹۱-۰۲-۱۷- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۳۵ ۹۱-۰۲-۱۰- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۳۶ ۹۱-۰۲-۰۳- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۳۷ ۹۱-۰۱-۲۷- حجت الاسلام والمسلمین عالی
۳۸ ۹۱-۰۱-۲۰- حجت الاسلام والمسلمین عالی

 https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2014/05/rafiee.jpg

۱ ۹۳-۰۲-۲۸- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۲ ۹۳-۰۱-۱۴- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۳ ۹۳-۰۱-۰۷- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۴ ۹۱-۱۱-۲۱- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۵ ۹۱-۱۱-۱۴- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۶ ۹۱-۱۱-۰۷- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۷ ۹۱-۱۰-۳۰- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۸ ۹۱-۱۰-۱۶- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۹ ۹۱-۱۰-۰۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۱۰ ۹۱-۱۰-۰۲- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۱۱ ۹۱-۰۹-۲۵- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۱۲ ۹۱-۰۹-۱۸- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۱۳ ۹۱-۰۹-۱۱- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۱۴ ۹۱-۰۸-۲۷- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۱۵ ۹۱-۰۸-۲۰- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۱۶ ۹۱-۰۸-۱۳- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۱۷ ۹۱-۰۷-۲۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۱۸ ۹۱-۰۷-۲۲- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۱۹ ۹۱-۰۷-۱۵- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۲۰ ۹۱-۰۷-۰۱- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۲۱ ۹۱-۰۶-۱۸- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۲۲ ۹۱-۰۶-۱۱- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۲۳ ۹۱-۰۶-۰۴- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۲۴ ۹۱-۰۵-۲۸- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۲۵ ۹۱-۰۵-۲۱- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۲۶ ۹۱-۰۵-۱۴- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۲۷ ۹۱-۰۵-۰۷- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۲۸ ۹۱-۰۴-۳۱- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۲۹ ۹۱-۰۴-۲۴- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۳۰ ۹۱-۰۴-۱۷- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۳۱ ۹۱-۰۴-۱۰- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۳۲ ۹۱-۰۴-۰۳- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
۳۳ ۹۱-۰۲-۱۳- حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
 

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2014/05/mandegari2.jpg

۱ ۹۳-۰۲-۲۴- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۲ ۹۳-۰۲-۱۷- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۳ ۹۳-۰۲-۱۰- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۴ ۹۳-۰۲-۰۳- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۵ ۹۳-۰۱-۲۷- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۶ ۹۳-۰۱-۲۰- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۷ ۹۳-۰۱-۱۳- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۸ ۹۳-۰۱-۰۶- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۹ ۹۲-۱۲-۲۸- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۱۰ ۹۲-۱۲-۲۱- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۱۱ ۹۲-۱۲-۱۴- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۱۲ ۹۲-۱۲-۰۷- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۱۳ ۹۲-۱۱-۳۰- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۱۴ ۹۲-۱۱-۲۳- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۱۵ ۹۲-۱۱-۱۶- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۱۶ ۹۲-۱۱-۰۹- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۱۷ ۹۲-۱۱-۰۲- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۱۸ ۹۲-۱۰-۲۵- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۱۹ ۹۲-۱۰-۱۸- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۲۰ ۹۲-۱۰-۱۱- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۲۱ ۹۲-۱۰-۰۴- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۲۲ ۹۲-۰۹-۲۷- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۲۳ ۹۲-۰۹-۲۰- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۲۴ ۹۲-۰۹-۱۳- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۲۵ ۹۲-۰۹-۰۶- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۲۶ ۹۲-۰۸-۲۹- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۲۷ ۹۲-۰۸-۱۵- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۲۸ ۹۲-۰۸-۰۸- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۲۹ ۹۲-۰۸-۰۱- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۳۰ ۹۲-۰۷-۲۲- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۳۱ ۹۲-۰۷-۱۷- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۳۲ ۹۲-۰۷-۱۰- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۳۳ ۹۲-۰۷-۰۳- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۳۴ ۹۲-۰۶-۲۷- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۳۵ ۹۲-۰۶-۲۰- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۳۶ ۹۲-۰۶-۱۳- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۳۷ ۹۲-۰۶-۰۶- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۳۸ ۹۲-۰۵-۳۰- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۳۹ ۹۲-۰۵-۲۳- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۴۰ ۹۲-۰۵-۱۶- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۴۱ ۹۲-۰۵-۰۹- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۴۲ ۹۲-۰۵-۰۲- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۴۳ ۹۲-۰۴-۲۶- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۴۴ ۹۲-۰۴-۱۹- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۴۵ ۹۱-۱۱-۰۳- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۴۶ ۹۱-۰۴-۱۳- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۴۷ ۹۱-۰۴-۰۶- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۴۸ ۹۱-۰۳-۰۲- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۴۹ ۹۱-۰۲-۲۶- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۵۰ ۹۱-۰۲-۲۴- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۵۱ ۹۱-۰۲-۱۹- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۵۲ ۹۱-۰۲-۱۲- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۵۳ ۹۱-۰۲-۰۵- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۵۴ ۹۱-۰۱-۲۹- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
۵۵ ۹۱-۰۱-۱۵- حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری

 https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2014/05/hosseini2.jpg

۱ ۹۳-۰۲-۱۶- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۲ ۹۳-۰۲-۰۹- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۳ ۹۳-۰۲-۰۲- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۴ ۹۳-۰۱-۲۶- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۵ ۹۳-۰۱-۱۹- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۶ ۹۳-۰۱-۱۲- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۷ ۹۳-۰۱-۰۵- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۸ ۹۲-۱۲-۲۷- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۹ ۹۲-۱۲-۲۰- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۱۰ ۹۲-۱۲-۱۳- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۱۱ ۹۲-۱۲-۰۶- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۱۲ ۹۲-۱۱-۲۷- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۱۳ ۹۲-۱۱-۲۰- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۱۴ ۹۲-۱۱-۱۳- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۱۵ ۹۲-۱۱-۰۶- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۱۶ ۹۲-۱۰-۲۲- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۱۷ ۹۲-۱۰-۱۵- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۱۸ ۹۲-۱۰-۰۸- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۱۹ ۹۲-۱۰-۰۱- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۲۰ ۹۲-۰۹-۲۴- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۲۱ ۹۲-۰۹-۱۷- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۲۲ ۹۲-۰۹-۱۰- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۲۳ ۹۲-۰۹-۰۳- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۲۴ ۹۲-۰۸-۲۶- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۲۵ ۹۲-۰۸-۱۹- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۲۶ ۹۲-۰۸-۱۲- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۲۷ ۹۲-۰۸-۰۵- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۲۸ ۹۲-۰۷-۲۸- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۲۹ ۹۲-۰۷-۲۱- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۳۰ ۹۲-۰۷-۱۴- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۳۱ ۹۲-۰۷-۰۷- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۳۲ ۹۲-۰۶-۳۱- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۳۳ ۹۲-۰۶-۲۴- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۳۴ ۹۲-۰۶-۱۷- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۳۵ ۹۲-۰۶-۱۰- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۳۶ ۹۲-۰۶-۰۳- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۳۷ ۹۲-۰۵-۲۷- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۳۸ ۹۲-۰۵-۲۰- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۳۹ ۹۲-۰۵-۱۳- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۴۰ ۹۲-۰۵-۰۶- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۴۱ ۹۲-۰۴-۳۰- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۴۲ ۹۲-۰۴-۲۳- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۴۳ ۹۲-۰۴-۱۶- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۴۴ ۹۲-۰۴-۰۲- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۴۵ ۹۱-۱۱-۱۵- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۴۶ ۹۱-۱۱-۰۸- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۴۷ ۹۱-۱۱-۰۱- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۴۸ ۹۱-۱۰-۲۴- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۴۹ ۹۱-۱۰-۱۷- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۵۰ ۹۱-۱۰-۰۳- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۵۱ ۹۱-۰۹-۲۶- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۵۲ ۹۱-۰۹-۱۹- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۵۳ ۹۱-۰۹-۱۲- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۵۴ ۹۱-۰۹-۰۸- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۵۵ ۹۱-۰۸-۲۸- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۵۶ ۹۱-۰۶-۱۵- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۵۷ ۹۱-۰۶-۰۸- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۵۸ ۹۱-۰۶-۰۱- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۵۹ ۹۱-۰۵-۲۵- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۶۰ ۹۱-۰۵-۱۸- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۶۱ ۹۱-۰۵-۱۱- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۶۲ ۹۱-۰۵-۰۴- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۶۳ ۹۱-۰۴-۲۸- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۶۴ ۹۱-۰۴-۰۷- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۶۵ ۹۱-۰۲-۳۰- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۶۶ ۹۱-۰۲-۲۳- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۶۷ ۹۱-۰۲-۱۶- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۶۸ ۹۱-۰۲-۰۹- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۶۹ ۹۱-۰۲-۰۲- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۷۰ ۹۱-۰۱-۲۶- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی
۷۱ ۹۱-۰۱-۱۹- حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2014/05/panahian21.jpg

۱ ۹۱-۰۱-۳۰- حجت الاسلام والمسلمین پناهیان
۲ ۹۱-۰۱-۲۳- حجت الاسلام والمسلمین پناهیان
۳ ۹۱-۰۱-۱۶- حجت الاسلام والمسلمین پناهیان
 

 https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2014/05/gharaati2.jpg

۱ ۹۳-۰۲-۲۷- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۲ ۹۳-۰۱-۰۸- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۳ ۹۳-۰۱-۰۱- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۴ ۹۲-۱۱-۱۵- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۵ ۹۲-۱۱-۰۸- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۶ ۹۲-۱۱-۰۱- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۷ ۹۲-۱۰-۲۴- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۸ ۹۲-۱۰-۱۷- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۹ ۹۲-۱۰-۰۳- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۱۰ ۹۲-۰۹-۲۶- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۱۱ ۹۲-۰۹-۱۹- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۱۲ ۹۲-۰۹-۱۲- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۱۳ ۹۲-۰۹-۰۵- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۱۴ ۹۲-۰۸-۲۸- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۱۵ ۹۲-۰۸-۲۱- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۱۶ ۹۲-۰۸-۱۴- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۱۷ ۹۲-۰۸-۰۷- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۱۸ ۹۲-۰۷-۳۰- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۱۹ ۹۲-۰۷-۲۳- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۲۰ ۹۲-۰۷-۱۶- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۲۱ ۹۲-۰۷-۰۹- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۲۲ ۹۲-۰۷-۰۲- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۲۳ ۹۲-۰۶-۲۶- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۲۴ ۹۲-۰۶-۱۹- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۲۵ ۹۲-۰۶-۱۲- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۲۶ ۹۲-۰۶-۰۵- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۲۷ ۹۲-۰۵-۲۹- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۲۸ ۹۲-۰۵-۲۲- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۲۹ ۹۲-۰۵-۱۵- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۳۰ ۹۲-۰۵-۰۱- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۳۱ ۹۲-۰۴-۲۵- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۳۲ ۹۲-۰۴-۱۸- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۳۳ ۹۲-۰۴-۱۱- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۳۴ ۹۲-۰۴-۰۴- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۳۵ ۹۲-۰۳-۲۸- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۳۶ ۹۱-۱۱-۲۴- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۳۷ ۹۱-۱۱-۱۷- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۳۸ ۹۱-۱۰-۲۶- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۳۹ ۹۱-۱۰-۱۹- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۴۰ ۹۱-۱۰-۱۲- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۴۱ ۹۱-۱۰-۰۵- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۴۲ ۹۱-۰۹-۲۸- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۴۳ ۹۱-۰۹-۲۱- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۴۴ ۹۱-۰۹-۱۴- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۴۵ ۹۱-۰۹-۰۷- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۴۶ ۹۱-۰۸-۳۰- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۴۷ ۹۱-۰۸-۲۳- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۴۸ ۹۱-۰۸-۱۶- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۴۹ ۹۱-۰۸-۰۹- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۵۰ ۹۱-۰۸-۰۲- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۵۱ ۹۱-۰۷-۲۵- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۵۲ ۹۱-۰۷-۱۸- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۵۳ ۹۱-۰۷-۱۱- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۵۴ ۹۱-۰۷-۰۴- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۵۵ ۹۱-۰۶-۲۸- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۵۶ ۹۱-۰۶-۲۱- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۵۷ ۹۱-۰۶-۱۴- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۵۸ ۹۱-۰۶-۰۷- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۵۹ ۹۱-۰۵-۳۱- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۶۰ ۹۱-۰۵-۲۴- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۶۱ ۹۱-۰۵-۱۷- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۶۲ ۹۱-۰۵-۱۰- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۶۳ ۹۱-۰۵-۰۳- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۶۴ ۹۱-۰۴-۲۷- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۶۵ ۹۱-۰۴-۲۰- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۶۶ ۹۱-۰۴-۱۴- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
۶۷ ۹۱-۰۲-۲۰- حجت الاسلام والمسلمین قرائتی

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2014/05/heydari2.jpg

۱ ۹۲-۰۴-۱۲- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۲ ۹۲-۰۴-۰۵- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۳ ۹۲-۰۳-۲۹- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۴ ۹۱-۱۱-۱۸- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۵ ۹۱-۱۱-۱۱- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۶ ۹۱-۱۱-۰۴- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۷ ۹۱-۱۰-۲۷- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۸ ۹۱-۱۰-۲۰- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۹ ۹۱-۱۰-۱۳- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۱۰ ۹۱-۱۰-۰۶- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۱۱ ۹۱-۰۹-۲۹- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۱۲ ۹۱-۰۹-۲۲- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۱۳ ۹۱-۰۹-۱۵- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۱۴ ۹۱-۰۹-۰۱- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۱۵ ۹۱-۰۸-۲۴- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۱۶ ۹۱-۰۸-۱۷- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۱۷ ۹۱-۰۸-۱۰- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۱۸ ۹۱-۰۸-۰۳- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۱۹ ۹۱-۰۷-۲۶- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۲۰ ۹۱-۰۷-۱۹- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۲۱ ۹۱-۰۷-۱۲- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۲۲ ۹۱-۰۷-۰۵- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
۲۳ ۹۱-۰۶-۲۹- حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی

 

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2014/05/mirbagheri2.jpg

۱ ۹۳-۰۲-۲۰- حجت الاسلام والمسلمین میر باقری
۲ ۹۳-۰۲-۱۳- حجت الاسلام والمسلمین میر باقری
۳ ۹۳-۰۲-۰۶- حجت الاسلام والمسلمین میر باقری
۴ ۹۳-۰۱-۳۰- حجت الاسلام والمسلمین میر باقری
۵ ۹۳-۰۱-۲۳- حجت الاسلام والمسلمین میر باقری
۶ ۹۳-۰۱-۱۶- حجت الاسلام والمسلمین میر باقری
۷ ۹۳-۰۱-۰۹- حجت الاسلام والمسلمین میر باقری
۸ ۹۳-۰۱-۰۲- حجت الاسلام والمسلمین میر باقری
۹ ۹۲-۱۲-۲۴- حجت الاسلام والمسلمین میر باقری
۱۰ ۹۲-۱۲-۱۷- حجت الاسلام والمسلمین میر باقری
۱۱ ۹۲-۱۲-۱۰- حجت الاسلام والمسلمین میر باقری
۱۲ ۹۲-۱۲-۰۳- حجت الاسلام والمسلمین میر باقری
۱۳ ۹۲-۱۱-۲۶- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۱۴ ۹۲-۱۱-۱۹- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۱۵ ۹۲-۱۱-۱۲- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۱۶ ۹۲-۱۱-۰۵- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۱۷ ۹۲-۱۰-۲۸- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۱۸ ۹۲-۱۰-۲۱- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۱۹ ۹۲-۱۰-۱۴- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۲۰ ۹۲-۱۰-۰۷- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۲۱ ۹۲-۰۹-۳۰- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۲۲ ۹۲-۰۹-۲۳- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۲۳ ۹۲-۰۹-۱۶- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۲۴ ۹۲-۰۹-۰۹- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۲۵ ۹۲-۰۹-۰۲- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۲۶ ۹۲-۰۸-۲۵- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۲۷ ۹۲-۰۸-۱۸- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۲۸ ۹۲-۰۸-۱۱- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۲۹ ۹۲-۰۸-۰۴- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۳۰ ۹۲-۰۷-۲۷- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۳۱ ۹۲-۰۷-۲۰- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۳۲ ۹۲-۰۷-۱۳- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۳۳ ۹۲-۰۷-۰۶- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۳۴ ۹۲-۰۶-۳۰- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۳۵ ۹۲-۰۶-۲۳- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۳۶ ۹۲-۰۶-۱۶- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۳۷ ۹۲-۰۶-۰۹- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۳۸ ۹۲-۰۶-۰۲- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۳۹ ۹۲-۰۵-۲۶- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۴۰ ۹۲-۰۵-۱۲- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۴۱ ۹۲-۰۵-۰۵- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۴۲ ۹۲-۰۴-۲۹- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۴۳ ۹۲-۰۴-۲۲- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۴۴ ۹۲-۰۴-۱۵- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۴۵ ۹۲-۰۴-۰۸- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
۴۶ ۹۲-۰۴-۰۱- حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
 

کارشناسان دیگر

 

 

 

 

تمامی کتاب های  کتابخانه مجازی سمت خدا با اجازه مولفین و ناشران محترم آنها ارائه شده است .

 

 

 

 

 

ارمغان سمت خدا

ضیافت بلا

مثل شاخه های گیلاس

(ویرایش نهایی)

 

آرشیو کتاب های مجازی

 

 

 

 

 

واجب فراموش شده سرنوشت انسان (۱) زیبایی اخلاق وعده های الهی به صابران (۱)

 

بیوگرافی کارشناسان

 

کارشناس

برنامه سمت خدا

حجه الاسلام والمسلمین حبیب ا…فرحزاد

 

متولد : ۱۳۳۵ – سمنان
اساتید برجسته : آیات عظام نجفی مرعشی ، بهجت ، بهاء الدینی ، مکارم شیرازی و بهره مندی از محضر معلم اخلاق حاج اسماعیل دولابی
تالیفات : کتاب محبت و رحمت ( سیره رسول گرامی اسلام ) و کتاب محبت به زنان و کودکان
حضور در برنامه سمت خدا : از پاییز ۱۳۹۰ تا کنون
 

حجت الاسلام و المسلمین ناصر نقویان

تاریخ تولد: ۱۳۴۳ – بابل
تحصیلات : خارج فقه و اصول
اساتید برجسته :حضرات آیات محقق داماد ، هاشمی شاهرودی ، بهشتی و محمدی ( بابل )
مسولیتها : مشاور فرهنگی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
تالیفات : کتاب دندانه های کلید خوشبختی در زندگی که آماده انتشار میباشد
زمان حضور در برنامه سمت خدا :تابستان ، پاییز و زمستان ۱۳۸۸ و مجددا از زمستان ۱۳۸۹ تا پاییز ۱۳۹۰

حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی مهندسی
متولد: ۱۳۳۲

وفات:۱۳۹۰
محل تولد : آباده
تحصیلات :خارج فقه و اصول
اساتید برجسته : حضرات آیات حسن زاده آملی ، شیخ جواد تبریزی ، انصاری شیرازی ، جوادی آملی و مشکینی
آثار و تالیفات : از ایشان مجموعه های صوتی و تصویری فراوانی در حوزه عرفان نظری ، شرح زیارت جامعه ، شرح چهل حدیث امام ، شرح جنود عقل و جهل و عرفان عملی وجود دارد .
زمان حضور در برنامه سمت خدا : از زمستان ۱۳۸۸ تا تابستان ۱۳۸۹ و مجددا از زمستان ۱۳۸۹ تا بهار ۹۰

حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی محمدی

تاریخ تولد :۱۳۴۴ – قم
تحصیلات : دکترای علوم قرآن و حدیث ، خارج فقه و اصول
اساتید برجسته : حضرات آیات فاضل لنکرانی ، جوادی آملی ، مظاهری ، استادی و معرفت
تالیفات : تفسیر علمی قران ( ۲جلد ) ، وضع حدیث ، اسراف و تبذیر ، گفتار رفیع (۲جلد )
مسولیتها : مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سمنان و مدیر گروه شیعه شناسی جامعه المصطفی العالمیه
زمان حضور در برنامه سمت خدا : از ابتدای برنامه درتابستان ۱۳۸۸ و پس از وقفه ای کوتاه مجددا از پاییز ۱۳۸۹ تا کنون

حجه الاسلام والمسلمین ماندگاری

حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ماندگاری
متولد : ۱۳۴۳
محل تولد : مشهد
تحصیلات : خارج فقه و اصول / فوق لیسانس علوم سیاسی
اساتید برجسته : حضرات آیات فاضل لنکرانی ، شیخ جواد تبریزی ، وحید خراسانی و جوادی آملی
مسولیتها : مسول سابق نهاد رهبری در دانشگاه علم و صنعت و عضو هیات امنای موسسه روایت سیره شهدا
زمان حضور در برنامه سمت خدا : از زمستان ۱۳۸۸ تا کنون

سرکار خانم نیلچی زاده

فروغ نیلچی زاده
سال تولد:۱۳۴۶
محل تولد:تهران
تحصیلات:کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی
کسب مدرک دوره همیوپاتی(طب مکمل) از دانشگاه علوم پزشکی ایران
اساتید:آیت الله سید جلال آشتیانی،حجـت الاسلام محمود فاضل ،آیت الله امامی کاشانی،آیت الله مصطفوی،آیت اله موسوی بجنوردی،آیت الله مرعشی؛ دکتر دینانی، دکتر اعوانی
تالیفات: مقاله های مختلف در فصلنامه های تخصصی نظیر زن،عرفان ،دینداری وبحث حجاب نازل وبرتر با رویکردی بر قرآن کریم، بررسی حجاب در دهه های اخیر
مسئو لیت ها:مشاور سازمان ملی جوانان در امور دختران ،زنان وخانواده ،عضو هیات موسس نهاد رهبری در دانشگاههای مختلف

حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی

تاریخ تولد :۱۳۴۲ – تهران

تحصیلات : خارج فقه و اصول ، کارشناسی جامعه شناسی

اساتید برجسته : حضرات آیات شیخ جواد تبریزی ، مکارم شیرازی ، بهجت ، مصلحی اراکی

مسولیتها : عضو هیات امنا و سرپرست مرکز جامع علوم اسلامی که در زمینه تولید نرم افزار فکری جهت اداره حکومت اسلامی فعالیت مینماید

زمان حضور در برنامه سمت خدا : بهار و تابستان ۱۳۸۹واز تابستان

۱۳۹۰ تا کنون

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان
متولد : ۱۳۴۴ – تهران
اساتید برجسته : مقام معظم رهبری ، آیت الله جوادی آملی ، آیت الله وحید خراسانی ، آیت الله سید کاظم حائری یزدی ، آیت الله تهرانی ، آیت الله سید محمود شاهرودی
تالیفات : شهر خدا ( در مورد برکات ماه رمضان ) ، انتظار ( در دست انتشار ) ، تکبر پنهان ( در دست انتشار )
مسوولیتها : معاونت فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاهها و مسوول نهاد رهبری دانشگاه هنر
زمان حضور در برنامه:تابستان و پاییز ۸۸، و از پاییز ۹۰ تا کنون

 

 

حجت الاسلام و المسلمین سید حسین حسینی قمی

متولد: ۱۳۴۱ ، شهر مقدس قم

تحصیلات : خارج فقه و اصول

اساتید برجسته  : آیت الله ستوده ، آیت الله پایانی ، آیت الله اعتمادی و آیات عظام شیخ جواد تبریزی ، شبیری زنجانی و مکارم شیرازی

مسوولیتها : مسوول مرکز اسلامی در سوئد به مدت ۱۴ سال ، مدرس درس مکاسب در حوزه علمیه قم ، مبلغ فعال دینی در کشورهای اروپایی

تالیفات : اخلاق در قرآن ، تجربه های تبلیغی در کشورهای غربی ، قصه های قرآن ، یکصد موضوع اخلاقی در قرآن و حدیث

زمان حضور در برنامه : از پاییز ۱۳۹۰ تا کنون

حجه الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری

موضوع:

بهرمه مندی از گنجینه ادعیه اهل بیت

حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا رنجبر

تاریخ تولد : ۱۳۴۵ – داراب
اساتید برجسته : حضرات آیات حایری شیرازی ،مکارم شیرازی ، پایانی ، اعتمادی ، وجدانی فخر ،
تحصیلات : خارج فقه و اصول
مسولیتها : معاون فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، امام جماعت مسجد بلال صدا و سیما
تالیفات : فاطمه واژه بی خاتمه ، پند یا بند ( شرحی بر اشعار بوستان سعدی ) ، دام بی دوام ، به جوانان وطنم ، سلوک باران ( مجموعه چند جلدی حاوی تمثیلات پخش شده از رسانه ملی ) ، باران حکمت ( تفسیر تمثیلی قران که تا کنون ۸ جلد آن به چاپ رسیده است )
زمان حضور در برنامه : تابستان و پاییز ۱۳۸۸ و تابستان و پاییز ۱۳۸۹

سرکارخانم رحماندوست

موضوع:
روابط در خانواده دینی

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا مستشاری

تاریخ تولد : ۱۳۴۷ – کرمانشاه
تحصیلات : خارج فقه و اصول
اساتید برجسته :حضرات آیات وحید خراسانی ، وجدانی فخر ، پایانی ،شب زنده دار ، عندلیب همدانی ، شبیری زنجانی
مسولیتها : معاون امور دفاتر ، اساتید و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
تالیفات : تفسیر آیات برگزیده ( ۲ جلد ) ، همای سعادت ، آیین دوستیابی ، منزلت بی مانند ، کوثر کویر ( در فضایل حضرت معصومه )
زمان حضور در برنامه سمت خدا : بهار ۱۳۸۹
 

 

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

تاریخ تولد : ۱۳۲۴ – کاشان

اساتید برجسته :آیت الله حاج شیخ علی آقا نجفی – آیت الله گلپایگانی

مسولیتها :رئیس ستاد اقامه نماز ، سرپرستی سازمان نهضت سوادآموزی
تالیفات : دقایقی با قرآن ، تفسیر نور ، تفسیر سوره یا سین ، تفسیر سوره یوسف
زمان حضور در برنامه سمت خدا :  1391

حجت الاسلام و المسلمین حیدری کاشانی

 

گالری تصاویر کارشناسان

 

لطفا کارشناس مورد نظر را انتخاب کنید

حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری حجت الاسلام والمسلمین عالی حجت الاسلام والمسلمین رفیعی

حجت الاسلام والمسلمین قرائتی

حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی


حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
 

پشت صحنه و عوامل برنامه

حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
 

   
مراسم دومین دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا  

 

کتاب های معرفی شده

 

برنامه سمت خدا

کارشناس

کتاب های معرفی شده از طرف:

 

حجت الاسلام والمسلمین نقویان
 

alt

کتاب های معرفی شده از طرف:

 

حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
 

کتاب های معرفی شده از طرف:

 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی
 

کتاب های معرفی شده از طرف:

 

سرکار خانم نیلچی زاده
 

کتاب های معرفی شده از طرف:

 

حجت الاسلام والمسلمین رنجبر

کتاب های معرفی شده از طرف:

 

حجت الاسلام والمسلمین عالی

کتاب های معرفی شده از طرف:

 

حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری

 

کتاب های معرفی شده از طرف:

 

حجت الاسلام والمسلمین مستشاری
 

کتاب های معرفی شده از طرف:

 

سرکارخانم رحماندوست

کتاب های معرفی شده از طرف:

 

حجه الاسلام والمسلمین پناهیان
 

کتاب های معرفی شده از طرف:

حجه الاسلام والمسلمین حسینی قمی
 

کتاب های معرفی شده از طرف:

حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
 

کتاب های معرفی شده از طرف:

حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد
 

 

72794 بازدید ۸۵ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. لیلا گفت:

  سلام من میخواستم درخواست کنم که برنامه های مربوط به وسواس اقای فرحزاد رابه gmail ارسال کنید چون از سایت دانلود نمیشه ممنونم

 2. قاصدک گفت:

  لطفا کتاب نیمه دیگرم – اقای عسگری که در برنامه دوشنبه۱۵|۷|۹۲ اعلام شد رو برام میفرستسد یا اینکه آدرس دریافت فایل رو برام ارسال می کنید.
  من الله توفیق

 3. سهیلا گفت:

  خیلی ممنون از برنامه خوبتون

 4. مهدی گفت:

  با سلام. لطفا فایل صوتی یا تصویری مقتل خوانی که در انتهای برنامه سمت خدا پخش می شود را در سایت برای دانلود کردن بگذارید. خیلی تاثیر گذار بود. التماس دعا

 5. عطیه گفت:

  سلام.. ازتون خواهش میکنم در صورت امکان شماره تلفن دفتر اقای ماندگاری رو برام بذارید..

  • رقیه گفت:

   سلام. سوالای بقیه را نمیدونین یا فکر نمی کنین یا ندارین من از شما چی میتونم بخوام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 6. خزان گفت:

  سلام و با تشکر از برنامه خوب و فوق العاده تاثیر گذارتون.

 7. مهدی گفت:

  لطف کنید دعای را که روز شنبه به تاریخ ۹۲/۹/۲ آقای میرباقری فرمودند که قبل ازطلوع و قبل از غروب بخوانید در یک بار دیگر درباره یا در سایت تان بگذارید

 8. با سلام آرزوی موفقیت وتشکر
  سلام گرم مردم بخش مهربان آذربایجان شرقی را به دست اندرکاران این موسسه برسانید

 9. جوادشاه طهماسبی گفت:

  باسلام وخدا قوت .آیاجایی برای خرید برنامه های سمت خدا به صورت cd وجود دارد ؟ آیا امکان دارد برنامه وسواس حاج آقای فرحزاد را برای من ای میل کنید؟ باتشکر وسپاس از همه دست اندرکاران برنامه .

 10. مرضیه گفت:

  سلام برنامتون خیلی خوب اما از وقتی که آقای استاد حیدری کاشانی در برنامه حضور ندارند و از امام زمان صحبت نمیشه دلم خیلی تنگ صحبت های استاد شده تو رو خدا بازم راجع به امام زمان تو برنامه برامون بگید چی میشه فقط یه روز از روزای هفته رو تا روز ظهور به امام زمان اختصاص بدید
  ممنون

 11. فاطمه گفت:

  برنامه مربوط به وسواس رو در سایت بذارید

 12. فاطمه گفت:

  ممنون از برنامه خوبتان چندین سال است که من برنامه شمارا نگاه می کنم و هر وقت که پیامک می زنم ارسال نمی شود .لطفا کتابهایی که معرفی کردید رابه من هم هدیه بدهید چون من هم مبلغ هستم وواقعا به این کتابها احتیاج دارم ممنون

 13. سمیرا گفت:

  سلام، واقعا ممنون از برنامه بسیار عالیتان، من صحبت های آقای ماندگاری را میخواستم به تاریخ ۲/۱۱/۹۲ سوال هایی درباره ی ازدواج را پاسخ دادن در این برنامه هر چی در سایت گشتم پیدا نکردم،اگر امکان دارد شما برایم میل کنید.

 14. فاطمه مولوی گفت:

  من وهم کلاسی هایم برنامه شما را میبینیم ومن از طرف دوستانم از شما تشکر میکنم به خاطر این برنامه خدا پسندانه تون

 15. علی گفت:

  سلام وخداقوت وخسته نباشید از برنامه خوبتون واقعأعالیه برنامتون ممنون. بخصوص حرفهای اقای ماندگاری خیلی تاثیر گذارهست

 16. محید گفت:

  سلام تورا به خدا کل قران کریم اونکه هروز پخش میکنید تصویری بامعنی بفرستید به ایمیل من به خدا دعاتون میکنم یک ساله دنبالشم از تلویزیون هم نمیشه ضبط کنم تشکر تشکر تشکر ازتون خواهش میکنم

 17. ازبرنامه شما خیلی استفاده کردم

 18. نور گفت:

  سلام
  ممنون برای برنامه خوبتون به ویژه از دعوت استاد عالی…
  لطفا از استاد عالی بپرسید آیا وب سایتی هست که بشه ازشون سوالات تخصصی تر در رابطه با امام مهدی علیه السلام یا معارف پرسید که ایشون پاسخ بدن؟یا ارجاع بدن به خوندن کتابی در رابطه با اون سوالات .
  البته من اکثر صحبت هاشون رو گوش دادم اما حس می کنم خیلی پراکنده فهمیدم چون خیلی اوقات نمی تونم تشخیص بدم چه کاری درسته چه کاری غلط به عبارت دیگه ای تشخیص حق ها از باطل ها گاهی برام غیر قابل تشخیص هست…
  تشکر فراوان…

 19. حشمت بیگی گفت:

  سلام خدابرشما عزیزان،لطف کنیدبیشتربه موضوع سودهای بانکی بپردازید.باوربفرماییدبانک ها دارندخون مردم راتوی شیشه میکنند،سودهای کلان راازمردم میگیرندوجالب تراینکه وقتی برای مشتریان سودوام راحساب کتاب میکنند،به ظاهر۲۲درصداست ولی بعدا معلوم میشود ،سودی که ازمردم میگیرندبالاتراز۳۰درصداست !!!!چرامسوءلین امردراین موردواردنمیشوند؟آیااین ملت لایق این همه اجحاف است آیا بعضی که خودراسواربرپول وثروت بادآورده میبینند،نمیداننددرسرزمینی نفس میکشندکه هرجایش مزین به نام شهیدی ازتبار روح الله است؟آیابه حساب وکتاب قیامت فکر نمیکنند؟بدانید خداونددرکمین تان نشسته است.

 20. علی گفت:

  خواهش میکنم فایل برنامه های اقای فرحزاد با موضوع وسواس را در سایت بگذارید .

 21. ملیجه جواهری حقیقی گفت:

  سلام ومتشکرم ازاهالی عزیزوبزرگوار سمت خدا.اما چرا فایلهای صوتی تصویری استادمیرباقری درجمع اساتیدنیست؟چطورمی توانم تمام جلسات ایشان را دریافت کنم؟

 22. زهراسادات گفت:

  سلام
  پی دی اف کتاب نیمه دیگرمن حاج اقا عباسی وجودداره?
  اگه به صورت پی دی اف وجود داره لینکشو بزارید برام لطفا

 23. علی گفت:

  خب من باید چه جور از فایل های برنامه اقای فرحزاد در رابطه با وسواس رو دریافت کنم واقعا ضروری هست.لطفا پاسخ بدید

 24. پوررضایی گفت:

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان من میخواستم یک جلد از کتاب قرانی که در دست اقای شریعتی است تهیه کنم ممکنه راهنمایی نمایید که چگونه بخرم.ممنونم

 25. سمیه گفت:

  باتشکر فراوان ازبرنامه عالیتون من وخانوادم خیلی برنامه سمت خدا دوست دعریم من وقتی این برنامه ازدست میدم واقعا ناراحت میشم دلم میخات چندروزکامل فقط برنامه هاتون گوش بدم ارامش بهم میده وامید

 26. م م گفت:

  باعرض سلام وتشکرازبرنامه خوبتون دخترى هستم١٨ساله وخداروشکرازخانواده اى ثروتمندمن درشب شهادت حضرت زهرا س به اندازه اى که خودم میتوانستم مقدارى غذاتهیه کردم وازپدرم خواستم که به خانواده هاى مستضعف بدهیم اگربدانیدانهاباچه ذوقى میگرفتندوچقدرازمن تشکرمیکردند…دلم میخواهدبرزمین خدانباشم من هرشب شام مفصل میخورم اما آنها…خواهش میکنم ازجناب اقاى عالى که این چندروزدرشهرمابودندویادیگرکارشناسان عزیزبخواهیدکه راهى به من نشان دهندتصویرانان ازجلوى چشمانم نمیرود باتشکرازبرنامه خوبتون

 27. م م گفت:

  سلام میشه اگه گرفتین ب منم بدین؟

 28. اسدی گفت:

  سلام با سپاس فراوان از برنامه خوبتون خدا قوت بهتون میگم خواستم بگم به برنامتون تربیت دینی فرزند رو هم اضافه کنید البته با در نظر گرفتن مسائل و مشکلات روز جامعه … بازم ممنون اجرتون با خدا

 29. حمید دشتی زاده گفت:

  بنام خدا
  تشکر میکنم از برنامه خوبتان و خواهشمندم که برنامه اندرویدی واسه مفاتیح الجنان بصورت صوتی وتصویری هم در سایت قرار دهید تا بتوانیم انرا دانلود کرده و همیشه همراه خود داشته باشیم.
  اقای شریعتی در عصر ارتباطات واقعا من مسلمان نیازمند این برنامه هستم تو رو بخدا اجابت کنید.
  ضمنا من کارمند شرکت نفت فلات قاره هستم و از سکوی سروش و در خلیج همیشه فارس دست گل همه شما را میبوسم.
  با سپاس: حمید دشتی زاده

 30. عرفان گفت:

  برنامتون عالیه خسته نباشی میخواستم بپرسم کتابخانه مجازی در کدام قسمت از سایت قرار دارد ممنون

 31. reza گفت:

  سلام.امیدوارم که همیشه خوب و شاد باشید.برنامتونم حرف نداره.راستش سوالاتی برام مطرح شده که باعث شده به خیلی چیزا شک کنم البته نه به خدا،چون خدا رو از ته قلبم هم دوست دارم هم باور.اول در مورد اعتقادات خودم بگم:هر چیزی که در دنیا وجود داره،امانت های خدا هستن،حتی جسم خود انسان.پس حتی اگه آدم نمازخونی باشه ولی در امانت خدا خیانت کنه گناهکاره و هر چه مسئولیت انسان بالاتر بره مثل زن گرفتن یا شغل مهم حکومتی،حساسیت به گناه بیشتر میشه یعنی کوچکترین بی توجهی باعث میشه گناه پای اون نوشته بشه.از نظر من دین خیلی آسونه ولی سخته،دین خیلی سخته ولی آسونه.حالا میخوام سوالاتم مطرح کنم که متاسفانه در برنامتون بهشون اشاره نشده.در نظر بعدی سوالاتم مطرح میکنم.امیدوارم بتونید منو راهنمایی کنید.

 32. reza گفت:

  ۱-دین اسلام میگه برادری و برابری یعنی مسلمونا در یک خانواده بزرگ به نام اسلام زندگی میکنن و باید همدیگه رو دوست داشته باشن تا بهتر زندگی کنن.حالا سوال:چرا آدما به همدیگه توجه نمیکنن؟چرا همدیگه رو دوست ندارن؟مثلا من،من آیا برادر شما هستم؟اگه هستم این حرفه باید تبدیل به عمل شه.برای برادر کوچیکتر خودتون(من) چیکار میکنین؟مثلا بیکارم که هستم.چرا این همه بچه ی کوچیک دست فروشی میکنن؟اگه برادر یا خواهر ما بودن اجازه میدادیم این کارو بکنن؟من که کاری نمیتونم براشون کنم غیر از محبت و لبخند زدن بشون یا یه خرید،ولی اونایی که میتونن مخصوصا حکومتی ها چرا به اونا کمک نمیکنن؟فقط حرف؟یه زمانی توی مغازه ی بابام کار میکردم.آخر شبا بعضی خانوما چادر به سر می اومدند و ته بار میوه ها مثل گوجه،سیب زمینی،خیار،بادنجون و …مجانی میبردن برا شام بچه هاشون.چرا؟اگه مادر ما بود هم حاضر بودیم اجازه بدیم گوجه خراب برا شام بخوره یا اصلا شب گرسنه بخوابه؟چیکار کردیم براشون؟فقط حرف میزنیم ولی عمل هیچی.اینا همه راه داره که خدمتتون عرض میکنم.چرا تو کشور مسلمون ما خیلیا شبا گرسنه میخوابن؟پس وظیفه ی ما چیه؟در امانت خدا خیانت کردیم؟من یکسال و نیم سر کار بودم هر چی در آوردم خرج بقیه شد.اولا ریا نیست چون کسی نمیشناسم.دوما خدا از من راضی باشه برام کفایت میکنه.من اندازه ی توانم به وظیفم عمل کردم.حالا کسایی که میتونن این مشکلات رو رفع کنن چرا کاری نمیکنن؟ادامه دارد…

 33. reza گفت:

  بین سوالام وقفه افتاد چون بیمارستان بودم و به یه مورد برخورد کردم سه چهار نفری تیر خوردن و حال یکی از نزدیکان من خیلی بد بود.شهر ما کوچیک و بدون امکاناته.اونا باید از ایذه به اهواز اعزام میشدن ولی حیف که از ساعت ده شب تا ۲ بامداد منتظر این بودن که شهر باغملک براشون یه آمبولانس بفرستن.مگه خودشون ندارن؟شما جی فکر میکنین؟تکلیف اون مریضا چیه؟اگه خدانکرده بمیرن چی؟اگه برادر یا خواهر ما بود چی؟پس چونکه نماینده ی شهر ما به این مسائل آگاهه ولی بیتوجه،پس گناهکاره.نماینده شهر ایذه خیلی از بستگان خودشو برده سر کار.تکلیف من یا کسایی که لیاقتشو دارن چیه؟خیلی از روستاها جاده یا نداره یا خیلی خرابه.اگه یکیشون خدانکرده به شدت بیمار بشه چطوری به شهر برسه؟اگه برادر یا خواهر شما همچین وضعی داشت چی؟ما بازم توی امانت خدا خیانت کردیم و خدا از ما راضی نیست.چون به فکر هم نیستیم.توی حرف به فکر همیم ولی پای عمل که باز شه تمام حرفای خودمونو فراموش میکنیم.مگه پیامبر (ص) نفرمود که اگه تا چهل خانه اطراف ما شب گرسنه بخوابن ما مسلمون نیستیم.راست میگه ما فقط شعار میدیم.خیلی درد داره وقتی میبینی مادری نون شب نداره ولی بعضیا ماشین های چند صد ملیونی سوار میشن؟دلیل؟واضحه.یکی از دلایل:چرا ما یه نظام بازرسی قوی نداریم که سریعا رسیدگی کنن نه با نامه و تکمیل پرونده و نتیجه ناراضی بعد از چند روز یا ماه.مثلا نماینده های مجلس.مثلا نماینده ایذه.شهرمن.حالا چرا بعضیا دارن خیلیا نه؟این سوال بعدی منه…

 34. reza گفت:

  فوتبالیسته میگه من ماهانه ۱۵ ملیون لباس میخرم.بچه ی دیگه.اون یکی میگفت برا خرج یکی دو ماه آیندم ۵۰ ملیون وام گرفتم.چه خبرته؟با من لنگ ۲۰ ملیون وامم تا یه کار باش راه بندازم.بعضیا هستن که با همین یارانه ی اندک زندگی میکنن.خیلیا شب گرسنه میخوابن.این چه جور مسلمونیه؟فوتبالیستا هیچی شرکت های تولیدی.طرف صادر کننده ی برنجه هر هفته ۱۱۰ ملیون جایزه میده یا همراه اول که ماهانه ۸۰۰ ملیون جایزه میده.این شرکتا اگه میتونن ماهیانه بالای ۵۰۰ ملیون جایزه بدن،ما این جایزه رو نخواستیم،اینو بدن خونواده های بی سرپرست و بدبخت یا قیمت محصولاتشونو بیارن پایین تر که این دوره ی گرونی یکم بهتر بشه.میتونن ولی نمیکنن.کسی هم کارشون نداره.بازرسی هم نمیشن چرا ماهانه میتونن اینقدر جایزه بدن.پس نتیجه میگیریم اونها هم گناهکارن و مسلمون نیستن.حالا بریم سراغه نفت.اولا من از یه شرکت سه ملیون و از یه پیمانکار چهار ملیون طلب دارم که برمیگرده به ۷ یا ۸ ماه پیش.حالا هم بی پول باید بگردم.چطور پولم بگیرم؟نگو شکایت کن.اول برو چند هزار تومن واریز کن که همونم ندارم بعد شکایت کن.ایطوری پول نمیشه.توی عسلویه که کار میکردم،یه پیمانکار بود یه کافرما داشت،کارفرماش یه کارفرمای دیگه داشت.همشون زیر نظر POGC،و کلا همه زیر نظر شرکت نفت.کارو کی میکنه فیتر جوشکار بدبخت توی اون آب و هوا،حقوقشون؟نه برا خرج زندگی کمه.یه درصد فوتبالیسته رو نمیگیرن.نفر اصلی پیمانکار با مدیران پروژه کارفرماهای بالادست همشون ملیاردرند ولی زیردستاشون بدبختن.چرا باید ملیاردر بشن؟مگه چیکار میکنن؟چون آشنا دارن؟البته رئیس مالی و اداری اونا هم یه سود خوب میکنن.حالا بماند لابی هاشون،باج گیری هاشون،حقوق نفرات بالا زدن ولی کم بشون دادن و کلی کار غیر قانونی دیگه که شرمم میاد بگم.فلان وزیر چند سال پیش اومد عسلویه نمیتونست توی سایه ده دقیقه حرف بزنه بعد میگفت کارگرای عسلویه زیاد میگیرن مگه چیکار میکنن.حق بدبختا رو گرفت ،داد به اون مدیران ملیاردر.خیلی بی انصافیه این که بازرسی وجود نداره و اونا براحتی ملیاردر میشن و خیلیا حقوقشون اندازه یه زندگی ساده نیست.این چه جور مسلمونیه؟نه اونا مسلمون نیستن.کسایی که میتونن کاری بکنن ولی نمیکنن گناهکارند وفردا در پیشگاه خدا مجازات میشن.حالا چرا همه جا میره به سمت خصوصی سازی؟یعنی بعضیا داشته باشن و ملیاردر،خیلیا بدبخت باشن؟

 35. reza گفت:

  زمانی که حضرت علی(ع)خلیفه بود،بیت المال رو مساوی بین مردم تقسیم میکرد و فرقی بین هیچ کس نمیزاشت.سرمایه و بیت المال را به صورت مساوی به مردم میداد .حالا کشور ما که داره به سمت خصوصی سازی میره و خیلی شرکت ها خصوصی هستن،این باعث میشه یه ناهماهنگی در جامعه پیش بیاد.اون پولی که بواسطه ی اون،مدیران پروژه های عسلویه و کنگان و جاهای دیگه میگیرن،حق اونا نیست،حقه اوناییه که شب گرسنه میخوابن.این خصوصی سازی و ناهماهنگیه نا عادلانه،اولا که باعث میشه عده ی کمی سیر و پولدار و ملیاردر باشن و خیلیا گرسنه و بی پول.دوما این بی عدالتی درست برخلاف حکومت حضرت علی(ع) است،مگه ما شیعه نیستیم؟پس چرا این کارا رو میکنیم؟چرا حقو به نیازمندان نمیدن؟اگه سرمایه بخواد عادلانه و مساوی بین مردم پخش بشه،همونطور که زمان حضرت علی(ع) سرمایه دارا اعتراض کردن،سرمایه دارای کشور ما هم اعتراض میکننو ساکت نمیمونن.چرا چینی هایی که تو ایران کار میکنن،بعضیاشون به خودشون اجازه میدن و بزرگترین توهین به ما میکنن،میگفتن ایرانی علی بابا.چهارتا آشغال بی فرهنگ خارجی به ما توهین میکنن ولی ما کاری نمیکنیم.یه بارشو خودم شنیدم.ما مسلمونیم؟شیعه هستیم؟شما بگین هستیم یا نه؟اگه هستیم چرا به وظایفمون عمل نمی کنیم؟

 36. reza گفت:

  توی هر ارگانی آدم خوب و بد گیر میاد که این مسئله طبیعیه.مثلا توی نیروی انتظامی وقتی یه آدم خوب به پستت میخوره میگی آدم خوبیه ولی وقتی یه آدم بد به پستت میخوره میگی کل نیرو انتظامی بده.پس مسئولیت اونا خیلی سنگین تر و دشوارتره.چند سال پیش سال ۱۳۸۸ من اتفاقاتی برام افتاد و من متوجه اشتباهاتم شدم و راه خودمو پیدا کردم.تعبیر من از اون اتفاقات بد اینه که خدا منو تنبیه کرد تا متوجه اشتباهاتم بشم.چون فکر میکردم نابغم.یکی از اتفاقات این بود که حافظم از دست دادم.یادمه شاهین شهر بودم و خیلی غمگین.به سمت بزرگترین مسجد شهر رفتم و به خادم مسجد گفتم من اتفاقاتی برام افتاده که منو شکسته.میخوام مدتی شبانه روز در مسجد باشم جارو کنم ظرف بشورم چایی برا نمازگزارا ببرم تا با مشکلاتم کنار بیام.اون موقه بیست سالم بود و قیافه ی نسبتا خوبی داشتم اما هیچ وقت آرایش نمیکردم.خادم به من گفت:توی این مسجد سپاهیا،بسیجیا،کلا گردن کلفتای شهر میان اینجا.تو باید اعتماد اونارو یه طوری جلب کنی،اونا این مسئله ی تو و بودن تو رو نمیخوان.منم یه اهی کشیدم و پیش خودم گفتم مگه اونا……چه فکری درباره خودشون میکنن.چون چهار بار تو مسجد نماز خوندن صاحب مسجد شدن؟صاحب مسجد خداست نه اونا.بگذریم،زمان خدمت خیلی دوست داشتم توی نمازخونش بخوابم چون نمازخونه آرامش خاصی بم میداد.ولی یه بار که توی نماز خونه دراز کشیده بودم نفر عقیدتی اومد و با تشر گفت چرا اینجا میخوای بخوابی؟زود فهمیدم اینجا هم نمازخونش صاحبش خدا نیست.اونا منو ،برادر کوچیک خودشونو ناراحت کردن و دلشو شکستن.نماز اونا قبوله؟من اونا رو به خدا سپردم.به این موضوع فکر نمیکنم ولی نبخشیدمشون.بخشش جایز نیست.توی خدمت از وسطاش نقاش بودم و قرار شده بود پایین و روبروی جایگاه قرارگاه نظامی رو پرچم مقدس کشورمونو بزرگ بکشم و توی جایگاه هم عکس امام خمینی و رهبر عزیز کشورمون آقای آیت الله خامنه ای رو نقاشی کنم.تازه شروع کرده بودم که رئیس عقیدتی بم گفت اگه بد بکشی دهنتو سرویس میکنیم.چرا؟من اون کارو با عشق میخواستم انجام بدم.چرا منو تهدید کرد؟ولی وقتی کارم داشت تموم میشد،رئیس عقیدتی بم گفت زیرش بنویس عقیدتی سیاسی…….خوب که دراومد اینطوری گفت.اگه بد میکشیدم دهنم سرویس میشد.چرا اگه یه جوونی بره تو مسجد که آرایش کرده باشه یا معتاد باشه،همه بد نگاهش میکنن؟انگار صاحب مسجدن.این درست نیست

 37. reza گفت:

  خلاصه اگه بخوام بنویسم تا چند ساعت دیگه میتونم ادامه بدم ولی کاش یکی باشه بتونه منو راهنمایی کنه و این بدبینی رو ازم بگیره.هر چند که حق دارم.خیلی دلم میخواست در برنامه ی به سمت خدا به صورت مناظره من حضور داشتم.ختم کلام من میگم تا زمانی که حتی یک نفر از مردم کشور ما،برادرا و خواهرای ما،گرسنه بخوابه،ما گناهکاریم.کسانی که میتونن کارهایی انجام بدن و نمیدن گناهکارن.تا زمانی که نظارت شدید روی شرکتای تولیدی نباشه یا جریان پالایشگاه های در حال احداث شرکت نفت و گاز ایران ادامه داشته باشه ما گناهکاریم…..امیدوارم جواب سوالامو بگیرم.ممنون.من بهترینا رو برای تمام مردم کشورمون آرزو دارم.شب همگی بخیر….

 38. فرحناز گفت:

  با سلام خدمت شما و تشکر از برنامه خوبتان .لطفا از کارشناسان خانم که قبلا بودند اسفاده کنید ممنون

 39. نیلوفر گفت:

  با سلام
  چرا ارشیو صوتی دانلود نمیشه

 40. مقیمی گفت:

  چرا این کار ها رو میکنید این یک برنامه ی مردمی است پس چرا به خاطر مشکلاتتون میخواهید اکثر عوامل برنامه رو حذف کنید یا اصلا پخش نکنید یا اگه پخش میکنید با همه ی اون افراد قدیمی مخصوصا تهیه کننده و مجری و کارشناس ها اگه این کار رو نکنید ما اصلا نگاه نمی کنیم یادتون نره ها تهیه کننده و مجری و کارشناس ها حتما باشن.

 41. سعید حاجی سعید گفت:

  باسلام
  بااینکه خیلی شوکه شدم باورم نمیشه که همچنین کار زشتی انهم از چنین برنامه ای سر بزند متمئن باشید همانطور که دعای مردم پشتیبان برنامه سمت خدا هست نفرین همین مردم پشت کسانی که دست به چنین کار ننگینی زده اند خواهد بود مگر اینکه از مجری و تهیه کننده عذر خواهی و بکارشان ادامه دهند …..

  والسلام

 42. سعیده گفت:

  سلام میخاستم بگم خلاصه برنامه رو که قبل از خبر شبانگاهی پخس میکنید یه کم زیاد بشه چون خیلی کمه حداقل ده دقیقه بشه چون اونموقع همسر بنده خونه هست وخیلی روش تاثیرمیذاره اگه لطف کنین بیشتر نکات مهم برنامه روتو این فرصت کم ارایه بدین یک ربع زمان کافیه خیلی ممنون

 43. معصومه فراهانی گفت:

  سلام متاسفم از اینکه برنامه ای مثل سمت خدا با پشتوانه مخاطبان فراوان به دلیل ارایه نظرات اصلاحی فرهنگی اقتصادی اجتماعی به مذاق مسوولین خوش نیاید و به تعطیلی کشیده شود

 44. الهام گفت:

  با سلام
  ما خواستار بازگشت آقای رکنی و شریعتی هستیم

 45. آدین گفت:

  اگه برنامه های صدا و سیما اسلامی بشه جوانان ما از این باتلاقی که دارن واردش می شن نجات پیدا می کنن ! خدا کسانی که اصلا توجهی به سرنوشت مردم کشورمون را ندارن و با دشمن دست در دست شدن را لعنت کنه !

 46. رامین گفت:

  سلام وخسته نباشید
  نمیدونم با چه زبانی از بانیان این برنامه تشکر کنم که باعث هدایت بنده شده یه خواهشی که داشتم این بود که موضوع های بحث ها رو هم اعلام کنید که هدفمند دانلود کنم میخاستم درباره ذکات سخنان نورانی رو دانلود کنم اما پیدا نکردم
  بنده با افتخار دسته استادان را میبوسم
  تشکر

 47. با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از سایت بسیار خوبتان ازشما میخواهم برنامه های حاج آقا ماندگاری را با کیفیت بهتری برای دانلودبگذار ید با تشکر یا علی

 48. مریم سادات سکاکی گفت:

  واقعا ممنون از برنامه ی جالبتون

 49. طیبه گفت:

  باسلام وخداقوت وتشکر ازبرنامه های خوبتان ،متاسفانه حاج آقای ماندگاری در صحبتهای مورخ چهارشنبه پیش ۲۳/۷/۹۳ حرفهای عجیبی درموردحقوق زنان گفتند اینکه دین میگه زن نباید استقلال مالی داشته باشه وزن کارمند باید فیش حقوقی خودشو بده به همسرش !!!اولا ما همیشه شنیدیم که مال زن برای خودشه ووظیفه ای برای خرجی زندگی نداره واین از گذشت خودشه وبا توافق بین خودش وهمسرش وملاحظات طرفینی دیگر این کاررامی کنه،ثانیا: اعلام سلیقه ایشان از رسانه عمومی فقط خشم زنان را برمی انگیزه ،علی الخصوص اگه تحت ظلم های ثابت نشدنی درمحکمه های دنیوی ازجانب شوهرانشان باشند پس لطفا زنان رو دشمن خود نکنید که فکرکنم کردید واگر راست می گید به مرد های…. کمی حقوق زنان رایادآورشوید،امام خمینی (ره)درمیان زنان طرفداران زیادی داشتند چون الکی ازمردان جانبداری نمی کردند وخودنیز نسبت به همسرشان بسیارعادلانه وطبق انصاف اسلام (نمی خواهیم ناحق)رفتار می کردند.یعنی شمانمی دانید یانمی بینید چقدر ظلم مردان به زنان زیاده؟لطفا به دادگاه ها سری بزنید.نه اینکه زنان همه خوبند بلکه راه های ظلم وضایع کردن حق زنان برای مردان بسیار زیاده،راه فرار مردان از مسولیتشان(مثلا قطع نفقه،رهاکردن زن وبچه وپی لذت های مثلا مشروعی که هم لباسی های شما برایشان ایجادکردندو…)بسیار زیاده.به این سوالم جواب بدید ،خواهش می کنم:زن پولشو خرج کی می کنه؟مگر می تونه خانواده دیگه ای داشته باشه که شمامردا دوست دارین پولاشو تقدیم به شما کنه؟برعکس مرد باید راست بگه درآمدش چقدره وبده به خانم خونه تاخانم مدیریت کنه؟شمامردا درآمدتونو نمی گین تا خرج دیگران !!!! کنید چون نفقه زنان تکلیفتونه …..

 50. عادله گفت:

  سلام و خسته نباشید
  بسیار ممنون از همه زحماتتون ، سایتتون خیلی محشره من تازه با این سایت آشنا شدم. خدا قوت…..

 51. رضا یردانی گفت:

  بخدا قسم ما مسلمانان باید شاکر خدا باشیم که بهترین دین را داریم و همجنین این افتخار ما را بس که اییمه ع.از ان ما شیعیان است وخدا را شکر می کنییم که علمای شیعه همیشه بیدار و اگاه هستند خدا انشا الله به همه علمای متدین توفیق عنایت فرماید

 52. azar گفت:

  سلام اکه کسی تمام دنیا رو کناه کرده باشه بعد توبه باید جه کار بکند حتما باید باید کارشناس مذهبی بشه؟لطفا جوابتون به جمیلم ارسال کنید .ممنون

 53. mohanaa گفت:

  حرفای اقا رضا عین واقعیت بوووووووووووووووووووووووووود……………………………………..
  واقعا چرا تو کشوری که دم از حکومت اسلامی زده میشه ، این همه تبعیض و بی عدالتیه ….خدایااا کی همه چیز درست میشه ؟؟؟؟ به خداااا هیچی تو این مملکت اسلامی نیست.

 54. زهرا منصوری گفت:

  سلام به همه ی سمت خدایی ها و خدا قوت به همشون .
  میشه که آقای ماندگاری بیشتر در باره ی شبکه های مجازی و ماهواره صحبت کنند برای من که ۲۰ سالمه و جوونای امثال من خیلی موضوع خوبییه مچکرم

 55. صادق گفت:

  با سلام وخسه نباشید اگر امکانش هست در مورد رابطه علم و قرآن بیشتر برنامه بگذارید و همچنین رابطه قران و بعد چهارم و فیزیک کوانتیک متشکرم

 56. خیلی ممنون داداش دمت گرم خیلی دنبالش بودم

 57. hossein گفت:

  سلام من برنامه روز یازدهم فروردین ۹۴ از آقای قرایتی رو لازم دارم.اگه امکانش هست لینک دانلودش رو برام ارسال کنید.
  با تشکر.

 58. خديجه گفت:

  سلام و خسته نباشید
  من ازآقای مانگاری یه سوال دارم سوالم اینه که اگه برای دختر خواستگاری پیدانشد چکاربایدکرد شماراهنماییم کنیدجوابشوبرام ایمیل کنید متشکرم ازسایت وبرنامه خوبتون

 59. علی گفت:

  ای داداش خصوصی سازی اسمش روشه یعنی دادن بیتالمال به خصوصیها به ملت ربطی نداره
  اون از سبت نام یارانه حسن اقا که خودش واسه مون تصمیم میگرفت که خانواده مون چند نفره باشه و ۵ ماه یارانه ما را دود کرد
  بوش میاد که انتخابات اخر سال هم میخواد رایانهای باشه ….

 60. عادله گفت:

  سلام خسته نباشید
  درخواست دارم در صورت امکان سخنرانی ها در شب ۱۹،۲۱ و ۲۳ رمضان در حرم امام رضا ع و حضرت معصومه س و دانشگاه ها که از طریق تلویزیون در شبکه های مختلف پخش شد را برای دانلود قرار دهید. با تشکر

 61. سعید گفت:

  سلام…ببخشید آرشیو برنامه ها ۹۴ رو پیدا نمی کنم…مگه نذاشتن تو سایت…؟

 62. زهرا گفت:

  با سلام . میشه لطف کنید فایل برنامه مورخ ۲۲/۷/۹۴ آقای رفیعی را که در مورد امامت بود برام بفرستید. یه سیدی تو فامیل داریم جو گیر شده هی سوالای بیخود می پرسه. برای اون می خوام. ترو خدا زود. واجبه

 63. فرشته شهریاری ازاستان یزد گفت:

  با سلام و تشکر از برنامه خوبتان ، بنده و همکارانم فیلم تصویری صحبتهای آقای حسینی قمی مورخ ۹۴/۷/۱۴را دانلود کردیم ولی متاسفانه صحبتهای ایشون درباره جهیزیه از اول فیلم سانسور شده بود و فیلم کامل نبود خواهشمندم این قسمت رو کامل روی وب سایت قرار بدید با تشکر بنده و همکارانم اکثرفیلمهای کارشناسان را دنبال کرده و سپس دانود میکنیم دست مریزاد ، خدا قوت .

 64. معین شکوری گفت:

  با سلام و خسته نباشید من برای دیدن برانامه سمت خدا از هر چیزی می گذرم و فکر کنم بهترین برنامه دنیاست

 65. معین شکوری گفت:

  این برنامه شما رو که من دانلود ممردم بروز رسانی نمیشه یه فکری کنید.

 66. علی عبداللهی گفت:

  سلام! از تون خواهش میکنم شماره آقای فرحزادو واسه من بفرستین خیلی لازم دارن

 67. من یه برنامه نوشتم که میشه توش مشکلی رو مطرح کرد یا برای حل مشکل مطرح شده صلوات فرستاد .
  لطفآ منتشر کنید .
  http://mamadar.ir/log/salavat2.apk

 68. حمید شقاقی گفت:

  عالی هستی خدا حففظتون کنه

 69. الهام رحمانی گفت:

  سلام ممنون از برنامه ی خوبتون..مادر من پیر شده ولی هنوز وسواس رو داره….یا وسواس داره یا وقتی خوب میشه از ترس وسواس به تمیزی اهمیت نمیده…تعادل نمیتونه برقرار کنه…الان دیابت فشار خون و تیروعید و…گرفته نباید روزه بگییرن در حالی که یواشکی روزه میگییره…و اصلا تعادل نداره….لطفا برنامه ی وسواس اقای فرحزادی را برای من بفرستین ممنون میشم نتونستم دانلود کنم

 70. معصومه گفت:

  من از افغانستان برنامتونو میبینم.خدا قوت آقای شریعتی.
  خواستم تشکری کنم از برنامه خوبتون.که ما رو بیشتر به خدا نزدیک میکنه.

دسته بندی

اسکرول بار