دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.

 

۱.حجت الاسلام پناهیان
ردیفتوضیحاتاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱شرح دعای ابوحمزه ثمالی – جلسه اول۶,۱۵۷۰:۳۴:۵۹
۲شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه دوم۱۰,۴۴۰۰:۵۹:۲۱
۳شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه سوم۷,۰۷۰۰:۴۰:۱۱
۴شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه چهارم۵,۷۶۵۰:۳۲:۴۶
۵شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه پنجم۹,۳۹۱۰:۵۳:۲۳
۶شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه ششم۹,۵۱۱۰:۵۴:۰۴
۷شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه هفتم۹,۱۷۱۰:۵۲:۰۸
۸شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه هشتم۸,۵۱۴۰:۴۸:۲۴
۹شرح دعای ابوحمزه ثمالی- جلسه نهم۹,۱۷۰۰:۵۲:۰۹
۱۰شب قدر – جلسه اول ۱۰,۱۸۸ ۰:۵۷:۵۷
۱۱شب قدر – جلسه دوم ۱۱,۶۱۰ ۱:۰۶:۰۲
۱۲شب قدر – جلسه سوم ۱۶,۳۲۸ ۱:۳۲:۵۳
۱۳شب قدر – جلسه چهارم ۹,۴۷۹ ۰:۵۳:۵۵

 

۲.آیت الله مصباح یزدی
ردیفتوضیحاتاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ویژگی های شب قدر ۱۹,۲۸۸۰:۵۲:۴۸
۲ویژگی های شب قدر ۲۱۰,۸۴۲۱:۰۱:۳۹
۳ویژگی های شب قدر ۳۹,۹۴۳۰:۵۹:۳۲
۴ویژگی های شب قدر ۴۷,۹۵۹۰:۴۵:۱۵
۵ویژگی های شب قدر ۵۱۱,۰۳۴۱:۰۲:۴۴
۶در فواید روزه ۱۴,۰۵۸۰:۲۳:۰۵
۷در فواید روزه ۲۵,۸۷۲۰:۳۳:۲۴

 

۳.آیت الله حق شناس
ردیفتوضیحاتاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱درس اخلاق ۱۵,۶۴۱۰:۲۴:۰۲
۲درس اخلاق ۲۶,۳۰۰۰:۲۶:۵۱
۳درس اخلاق ۳۵,۵۱۱۰:۲۳:۲۹
۴درس اخلاق ۴۵,۲۹۲۰:۲۲:۳۳
۵درس اخلاق ۵۵,۳۳۵۰:۲۲:۴۴
۶درس اخلاق ۶۶,۲۰۶۰:۲۶:۲۷
۷درس اخلاق ۷۴,۹۷۱۰:۲۱:۱۱
۸درس اخلاق ۸۶,۹۹۹۰:۲۹:۵۰
۹درس اخلاق ۹۷,۰۱۳۰:۲۹:۵۴
۱۰درس اخلاق ۱۰۶,۳۹۸۰:۲۷:۱۶
۱۱درس اخلاق ۱۱۹,۲۲۹۰:۳۹:۳۹
۱۲درس اخلاق ۱۲۵,۷۷۱۰:۲۴:۳۶
۱۳درس اخلاق ۱۳۳,۳۴۰۰:۱۴:۱۳
۱۴درس اخلاق ۱۴۶,۴۸۶۰:۲۷:۴۰
۱۵درس اخلاق ۱۵۴,۲۶۰۰:۱۸:۰۹
۱۶درس اخلاق ۱۶۵,۷۶۵۰:۲۴:۳۴
۱۷درس اخلاق ۱۷۲,۹۵۵۰:۱۲:۳۵
۱۸درس اخلاق ۱۸۳,۵۷۳۰:۱۵:۱۳
۱۹درس اخلاق ۱۹۵,۷۰۴۰:۲۴:۱۸
۲۰درس اخلاق ۲۰۳,۰۳۸۰:۱۲:۲۶
۲۱درس اخلاق ۲۱۴,۹۰۳۰:۲۰:۵۳
۲۲درس اخلاق ۲۲۳,۱۶۸۰:۱۳:۲۹
۲۳درس اخلاق ۲۳۱,۷۲۶۰:۰۷:۲۰
۲۴درس اخلاق ۲۴۳,۰۲۸۰:۱۲:۵۳
۲۵درس اخلاق ۲۵۵,۸۴۹۰:۲۴:۵۶
۲۶درس اخلاق ۲۶۶,۰۷۱۰:۲۵:۵۲
۲۷درس اخلاق ۲۷۶,۲۳۲۰:۲۶:۵۷
۲۸درس اخلاق ۲۸۶,۸۲۷۰:۲۹:۰۶
۲۹درس اخلاق ۲۹۶,۵۹۰۰:۲۸:۰۵
۳۰درس اخلاق ۳۰۵,۲۵۵۰:۲۲:۲۴
۳۱درس اخلاق ۳۱۵,۷۵۳۰:۲۴:۳۱
۳۲درس اخلاق ۳۲۴,۲۰۴۰:۱۷:۵۵
۳۳درس اخلاق ۳۳۴,۹۶۸۰:۲۱:۱۰
۳۴درس اخلاق ۳۴۳,۷۰۸۰:۱۵:۴۸
۳۵درس اخلاق ۳۵۵,۶۳۹۰:۲۴:۰۲
۳۶درس اخلاق ۳۶۴,۵۶۸۰:۱۹:۲۸
۳۷درس اخلاق ۳۷۳,۱۱۹۰:۱۳:۱۷
۳۸درس اخلاق ۳۸۴,۳۷۰۰:۱۸:۳۷
۳۹درس اخلاق ۳۹۳,۹۴۵۰:۱۶:۴۸
۴۰درس اخلاق ۴۰۵,۶۶۸۰:۲۴:۰۹
۴۱درس اخلاق ۴۱۴,۹۸۷۰:۲۱:۱۵
۴۲درس اخلاق ۴۲۵,۳۴۴۰:۲۲:۴۶
۴۳درس اخلاق ۴۳۱۰,۷۲۸۰:۴۵:۴۴
۴۴درس اخلاق ۴۴۶,۲۹۱۰:۲۶:۴۹
۴۵درس اخلاق ۴۵۳,۶۱۲۰:۱۵:۲۳
۴۶درس اخلاق ۴۶۵,۲۳۰۰:۲۲:۱۷
۴۷درس اخلاق ۴۷۳,۷۴۰۰:۱۵:۵۶
۴۸درس اخلاق ۴۸۴,۳۳۸۰:۱۸:۲۹
۴۹درس اخلاق ۴۹۴,۵۵۳۰:۱۹:۲۴
۵۰درس اخلاق ۵۰۳,۱۱۹۰:۱۳:۱۷
۵۱درس اخلاق ۵۱۴,۸۸۱۰:۲۰:۴۸
۵۲درس اخلاق ۵۲۶,۰۱۲۰:۲۵:۳۸
۵۳درس اخلاق ۵۳۵,۸۵۹۰:۲۴:۵۸
۵۴درس اخلاق ۵۴۶,۵۴۰۰:۲۷:۵۳
۵۵درس اخلاق ۵۵۵,۴۷۰۰:۲۳:۲۰
۵۶درس اخلاق ۵۶۷,۱۱۷۰:۳۰:۲۱
۵۷درس اخلاق ۵۷۱۳,۲۸۰۰:۵۶:۳۹
۵۸درس اخلاق ۵۸۶,۱۶۳۰:۲۶:۱۷
۵۹درس اخلاق ۵۹۴,۷۷۷۰:۲۰:۲۲
۶۰درس اخلاق ۶۰۶,۶۱۲۰:۲۸:۱۲
۶۱درس اخلاق ۶۱۶,۷۹۰۰:۲۸:۵۸
۶۲درس اخلاق ۶۲۵,۷۱۶۰:۲۴:۲۳
۶۳درس اخلاق ۶۳۴,۰۶۰۰:۱۷:۱۹
۶۴درس اخلاق ۶۴۵,۷۶۹۰:۲۴:۳۶
۶۵درس اخلاق ۶۵۶,۳۶۲۰:۲۷:۰۸

 

۴.شهاب مرادی
ردیفتوضیحاتاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱شب شهادت حضرت علی – قسمت اول۱.۷۷۷۰:۱۰:۰۵
۲شب شهادت حضرت علی – قسمت دوم۱.۷۶۸۰:۱۰:۰۲
۳شب شهادت حضرت علی – قسمت سوم۱.۷۳۶۰:۰۹:۵۱
۴شب شهادت حضرت علی – قسمت چهارم۱.۷۸۳۰:۱۰:۰۷
۵شب شهادت حضرت علی – قسمت پنجم۱.۶۷۶۰:۰۹:۳۱

 

۵.مجتبی تهرانی
ردیفتوضیحاتاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱اخلاق – جلسه اول۴.۲۳۸۰:۳۴:۲۶
۲اخلاق – جلسه دوم۴.۲۳۹۰:۳۴:۲۷
۳اخلاق – جلسه سوم۴.۳۶۳۰:۳۵:۲۸
۴اخلاق – جلسه چهارم۳.۵۵۵۰:۲۸:۵۳
۵اخلاق – جلسه پنجم۴.۴۸۵۰:۳۶:۲۸
۶اخلاق – جلسه ششم۴.۲۰۹۰:۳۴:۱۲
۷اخلاق – جلسه هفتم۴.۰۲۳۰:۳۲:۴۱
۸اخلاق – جلسه هشتم۴۰۳۲۰:۳۲:۴۶
۹اخلاق – جلسه نهم۴.۲۷۸۰:۳۴:۴۵
۱۰اخلاق – جلسه دهم۴.۳۳۳۰:۳۵:۱۳
۱۱اخلاق – جلسه یازدهم۴.۱۴۵۰:۳۳:۴۱

 

۶.انجوی نژاد
ردیفتوضیحاتاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱پاکی – جلسه اول۱.۷۶۴۰:۱۰:۰۰
۲پاکی – جلسه دوم۱.۸۹۲۰:۰۸:۰۳
۳پاکی – جلسه سوم۱۵۸۷۰:۰۶:۴۵
۴پاکی – جلسه چهارم۱.۹۱۱۰:۰۸:۰۸
۵پاکی – جلسه پنجم۱.۶۹۳۰:۰۷:۱۲
۶پاکی – جلسه ششم۱.۵۶۴۰:۰۶:۳۹
۷پاکی – جلسه هفتم۱.۴۱۲۰:۰۶:۳۹
۸پاکی – جلسه هشتم۲.۳۵۴۰:۱۰:۰۱
۹پاکی – جلسه نهم۲.۳۴۳۰:۰۹:۵۹
۱۰آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت اول)۲,۳۷۹۰:۱۳:۳۱
۱۱آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت دوم)۲,۷۲۲۰:۱۵:۲۸
۱۲آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت سوم)۲,۸۰۳۰:۱۵:۵۵
۱۳آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم)۲,۳۰۳۰:۱۳:۰۴
۱۴آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم)۲,۷۵۷۰:۱۸:۴۸
۱۵آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت ششم)۲,۰۲۹۰:۱۱:۳۱
۱۶آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت اول)۱,۵۲۷۰:۰۸:۴۰
۱۷آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت دوم)۳,۷۲۰۰:۲۱:۰۸
۱۸آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت سوم)۲,۸۸۰۰:۱۶:۲۱
۱۹آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم)۲,۴۵۳۰:۱۳:۵۶
۲۰آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم)۲,۲۶۷۰:۱۲:۵۲
۲۱آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت ششم)۳,۰۹۷۰:۱۷:۳۶
۲۲پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت اول)۱,۶۹۸۰:۰۹:۳۷
۲۳پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت دوم)۱,۷۶۴۰:۱۰:۰۰
۲۴پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت سوم)۱,۷۶۶۰:۱۰:۰۱
۲۵پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت چهارم)۱,۷۷۱۰:۱۰:۰۳
۲۶پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت پنجم)۱,۷۶۳۰:۱۰:۰۰
۲۷پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت ششم)۱,۷۶۰۰:۰۹:۵۹
۲۸پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت هفتم)۱,۷۰۹۰:۰۹:۴۱
۲۹پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت اول)۱,۷۶۵۰:۱۰:۰۰
۳۰پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت دوم)۱,۷۶۶۰:۱۰:۰۱
۳۱پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت سوم)۱,۷۵۷۰:۰۹:۵۸
۳۲پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت چهارم)۱,۹۰۸۰:۰۸:۰۷

برای دانلود سخنرانی های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

3452 بازدید نظر: »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار