دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

http://todarvar.com/darvar/wp-content/uploads/20100713_2004660348_imam_sajad1.jpg

دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – شرح وصال – استاد دکتر محمدعلی انصاری  – متن صوتی سخنرانی ایشان در اصفهان از اول ماه صفر مطابق با ۳ آذر ۱۳۹۳ که در طی ۱۰ جلسه بیان مینمایند

شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه اول
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه دوم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه سوم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه چهارم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه پنجم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه ششم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه هفتم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه هشتم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه نهم
شرح دعای ۳۱ صحیفه سجادیه – دکتر محمدعلی انصاری – جلسه دهم
3912 بازدید نظر: »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

دسته بندی

اسکرول بار