دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

https://www.zahra-media.ir/110/2012/02/rmp3tmm.jpg

 

 

musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه فاتحه (حمد)۰۰:۳۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه بقره۰۱:۴۷:۵۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه آل عمران۰۱:۰۰:۱۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره¬ی مبارکه نساء۰۱:۰۴:۳۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه مائده۴۹:۰۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه انعام۵۰:۱۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه اعراف۵۸:۳۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه انفال۲۱:۴۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه توبه۴۳:۰۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه یونس۳۰:۳۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه هود۳۲:۵۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه یوسف۲۹:۵۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه رعد۱۴:۰۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه ابراهیم۱۳:۳۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه حجر۱۰:۵۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه نحل۳۳:۳۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه اسراء۲۵:۵۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه کهف۲۳:۱۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه مریم۱۷:۴۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه طه۲۳:۴۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه انبیاء۲۰:۱۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه حج۲۲:۱۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه مؤمنون۱۸:۲۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه نور۲۵:۲۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه فرقان۱۵:۴۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه شعراء۲۴:۲۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه نمل۲۰:۱۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه قصص۲۵:۳۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه عنکبوت۱۵:۴۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه روم۱۳:۵۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه لقمان۰۸:۴۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه سجده۰۶:۱۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه احزاب۲۲:۱۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه سبأ۱۴:۴۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه فاطر۱۳:۲۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه یس۱۱:۳۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه صافات۱۵:۳۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه ص۱۲:۲۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه زمر۱۸:۴۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه غافر۲۰:۱۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه فصلت۱۴:۲۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه شوری۱۴:۲۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه زخرف۱۵:۵۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه دخان۰۶:۳۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه جاثیه۰۹:۱۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه احقاف۱۱:۰۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله»۰۹:۴۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه فتح۰۹:۲۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه حجرات۰۶:۱۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه ق۰۶:۲۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه ذاریات۰۶:۲۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه طور۰۵:۴۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه نجم۰۵:۵۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه قمر۰۶:۰۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه الرحمن۰۷:۱۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه واقعه۰۸:۰۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه حدید۰۹:۵۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه مجادله۰۸:۲۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه حشر۰۸:۵۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه ممتحنه۰۶:۲۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه صف۰۴:۱۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه جمعه۰۳:۰۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه منافقون۰۳:۳۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه تغابن۰۴:۵۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه طلاق۰۵:۰۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه تحریم۰۴:۳۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه ملک۰۵:۲۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه قلم۰۵:۳۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه حاقه۰۵:۰۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه معارج۰۴:۱۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه نوح۰۳:۵۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه جن۰۴:۴۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه مزمل۰۳:۳۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه مدثر۰۴:۲۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه قیامه۰۲:۵۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه انسان۰۴:۵۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه مرسلات۰۳:۳۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه نبأ۰۳:۳۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه نازعات۰۳:۱۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه عبس۰۲:۵۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه تکویر۰۱:۵۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه انفطار۰۱:۲۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه مطففین۰۳:۱۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه انشقاق۰۱:۵۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه بروج۰۱:۵۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه طارق۰۱:۰۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه اعلی۰۱:۲۰
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه غاشیه۰۱:۳۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه فجر۰۲:۳۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه بلد۰۱:۳۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه شمس۰۱:۰۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه لیل۰۱:۲۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه ضحی۰۰:۴۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه شرح۰۰:۳۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه تین۰۰:۴۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه علق۰۱:۱۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه قدر۰۰:۳۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه بینه۰۱:۳۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه زلزله۰۰:۴۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه عادیات۰۰:۴۸
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه قارعه۰۰:۴۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه تکاثر۰۰:۳۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه عصر۰۰:۲۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه همزه۰۰:۴۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه فیل۰۰:۳۱
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه قریش۰۰:۲۶
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه ماعون۰۰:۳۳
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه کوثر۰۰:۱۹
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه کافرون۰۰:۳۴
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه نصر۰۰:۲۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه مسد۰۰:۳۲
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه اخلاص (توحید)۰۰:۱۷
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه فلق۰۰:۲۵
musicdl533 ترتیل کل قرآن کریم توسط ماهر المعیقلیسوره مبارکه ناس۰۰:۳۰

112866 بازدید ۸۵ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. ZAM گفت:

  سلام وخسته نباشید….آهنگ فراق علی ع که روی سایت گذاشتین خیلی خیلی خیلییییییییییییی قشنگه ممنون!!!!

 2. امیر گفت:

  سلام خیلی خوب بود .

 3. سعید گفت:

  ترتیل استاد ماهر بسیار زیبا و دلنشین بود مرسی .

 4. وحید گفت:

  سلام،سپاس فراوان از شما،بسیار زیبا بود

 5. si گفت:

  سلام خسته نباشید قسمت دوم دانلود نمیشه و سوره ها دانلود شده در قسمتهای سوم وچهارم باز نمیشن میشه راهنمایی کنید. ممنون

 6. مصطفی خدایی گفت:

  ترتیل استاد ماهر بسیار زیبا و دلنشین بود مرسی

 7. فاطمه گفت:

  سلام سوره ها ی قسمت ۳ و۴ دانلود شدن اما باز نمیشن لطفا رسیدگی کنید

 8. امیر گفت:

  سلام. ممنون از کار زیباتون.
  صدای استاد صدای آسمونیه،خیلی گیراست.

 9. سجاد گفت:

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  من عاشق صدای استاد ماهر هستم…
  بازم ممنووووووووووووووووووون

 10. مهران گفت:

  خدا رو شاکرم که ادمی با این صدا و مهم تر از همه این همه اخلاص رو خلق کرده

  خوشا به حالش که مسلمان حقیقیه

 11. احمدرضا از اصفهان گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  با سلام خدمت همه عزیزان
  وقتی صدای استاد ماهر را گوش میکنم روحم زنده میشه .خدا حفظش کنه .واقعا بی نظیر میخونه -صداش صدای آسمانیه -چندین مرتبه قسمت شد پشت سر ایشون نماز بخونم در مسجد الحرام-ا-

  • محدثه گفت:

   سلام قبول که صداش آسمانیه ولی شیعه نی و این باعث شده ازش خوشم نیاد و هیچ وقت دلم نخواد پشته سره همچین آآدمی نماز بخونم

   • عبدالله گفت:

    این یعنی تعصب محض. عقل رو ضایع میکنه و به کینه بدل میشه

   • حسن گفت:

    سلام دوست عزیز توی کناب خدا نوشته ان اکرما عند الله اتقاکم پس خدا کاری نداره کسی سونی توشیبا یا مارک دیگه ای باشه مهم انسانیت و خضوع در پیشگاه خداست .

   • محمودی گفت:

    بسیاری از سنی ها پدری هستند همنگونه که بسیاری از شیعه ها پدری هستند یعنی چون در خانواده سنی متولد شده اند سنی شده اند باید ببینیم اگر شما هم درخانواده سنی بزرگ شده بودید آیا ما باید بشما کم محلی می کردیم مرحوم بروجردی مرجع عالی قدر و بی همتای زمان خود با علمای الازهر مصر رابطه داشتند ومتقابلا بیکدیگر احترام میگذاشتندپنجاه سال است صدای ملکوتی عبدالباسط درحجله های شهدا واموات ومراسم مذهبی ما پخش می شود وحق بگردن ما دارد .البته حساب تند رو ها ووهابی ها وتکفیری ها جداست

 12. سارا گفت:

  سلام،من اولین باره که اومدم این سایت خیلی عالیه اجرکم عندالله…

 13. مهدی گفت:

  با سلام اجرکم عند الله هرچقدر برایتان میسر بود قران بخوانید .لذت میبرم از صدای این عزیز با قران محشور شود ان شاالله

 14. احمد جاوید نیکزاد گفت:

  من عاشق صدا وتلفظ مقبول استاد محترم هستم واز خداوند منان اجر عظیم بر ایشان میخواهم.

 15. زهرا گفت:

  سلام لطفا ترتیل ماهر را به تفکیک جزء هم برای دانلود قرار بدید

 16. جاسم از اهواز گفت:

  باعرض سلام دستون درد نکنه بهترین قاری بهترین صدا ولی مشاری العفاسی رو بهتون معرفی میکنم بهترین مرتل جهان ممنون.اجرکم عندالله بحق آل بیت الرسول(ع)

 17. رشیدی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  لطفا بفرمایید دانلود صفحات ترتیل شیخ ماهر المعقلی رو از کدوم سایت میشه دانلود کرد

 18. اسماعیل گفت:

  سلام. فقط میتونم بگم عالی بود و اینکه ای کاش میشد ترتیل استاد ماهر رو یکجا دانلود کرد.

 19. مصطفی گفت:

  سلام
  ترتیل جناب ماهرالمعیقلی، به تفکیک صفحه:
  https://archive.org/details/Quran–maher-almeaqli—604-part
  البته توصیه می کنم به جای شنیدن ترتیل امثال المعیقلی و العفاسی و …، ترتیل استاد منشاوی و خلیل الحصری رو گوش بدین که صدها برابر زیباتر و دلنشین تر خوندن.

 20. سامي بابلايي گفت:

  باسلام – امام صادق علیه السلام می فرمایند :خداوند ۳ تا ناموس دارد. قران – کعبه و اهل بیت علیه السلام. تعرض به هر یک از سه ناموس خداوند عذاب شدید الهی و ابدی را بهمراه دارد. سنی یا شیعه بودن مهم نیست بدانید با ناموس خداوند چگونه برخورد کرده ایم . توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!!!!

 21. فاطمه گفت:

  سسسسسسسسسسسسسسسلام خیییییییییییییییییییییییلی عالییییییییییییییییییییییییییییییی واقعا قشنگ بود…

 22. سارا گفت:

  با سلام و تشکر بی نهایت از این مجموعه بی نظیر .
  واقعا عالی بود ..
  بیائیم تعصبات محض را کنار بگذاریم شیعه و سنی بودن مهم نیست ملاک انسانیت و تقوا و عمل صالح هر مسلمانیست . هر کس به طریقی خدا رو شکر میگه و همه انسانها در وجود خود ایمان دارند به اینکه خدایی هست و این دنیا و انسان بیهوده خلق نشده .. دنیا محل گذر است باید گذاشت و گذشت ..
  ازین مجموعه واقعا تشکر میکنم .. بهشت ابدی نصیبتان .. الله حافظ و پشتیبانتان

 23. عالیه گفت:

  باسلام
  باتشکر از سایت خوبتون…
  خدا انشاا… هممون رو عاقبت بخیر کنه…
  تنها گوش کردن ما کافی نیست کنار تلاوت عمل کردن گواراتر هست…

 24. http://tartilquran.blogfa.comسلام ترتیل استاد ماهر رو به تفکیک صفحه و جزء که برای اولین بار در فضای مجازی منتشر شده است رو تو وبلاگ یاد شده می تونید دانلود کنید

 25. شیعه علی (ع) گفت:

  سلام به همه اونایی که میگن شیعه یا سنی بودن مهم نیست حضرت رسول (ص) دو چیز را در بین امت اسلامی به امانت گذاشتن قرآن و اهل بیت ایشان بر طبق حدیث کسا اهل بیت ایشان چه کسانی هستند ، حالا داشته باشید من بگم اهل بیت حضرت رسول قبول دارم ولی قرآن را نه به نظر شما اون دنیا کارم گیر هست یا نه حالا برعکسش چه طوره بشم سنی به نظرتون اون دنیا کسی که حق علی (ع) را رعایت نکرده به جایی می رسه ؟
  یه کم فکر کنید کجای دنیا وایسادید و به کجا می خواهید برید و خدا خودش راه رسیدن را چی گفته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  به قرآن هم رجوع کنید در بعضی آیات قرآن بعد از اسم خدا نام حضرت رسول آورده شده که این جایگاه ایشان را نشان می ده و بر حق بودن ایشان را
  اگر قرآن را قبول دارید ، حالا اگه حضرت رسول بر حق ، به ما چی گفته ، شان نزول چند آیه درباره حضرت علی (ع) ؟؟؟؟؟
  وقتی تعصب بچه شیعه همین قدر باشه ، پس شاید حقمونه که سنی فکر می کنه بر حق و حرف خودشو به کرسی نشونده ،اینطور رشد می کنه تا دنیا رو بگیره همچنان شیعه بیشتر و بیشتر تنها میشه و مظلوم تر…

  • عبدالله گفت:

   دوست عزیز توی قرآن اصلا آیه ای در مورد امامت نیست. میتونی بری بگردید! خدا همه ما رو هدایت کنه

   • سعید گفت:

    آیه ۵۵ سوره ی مائده یکی از آیاتیه که در مورد امامته.

    إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُمْ رَاکِعُونَ
    ولی و سرپرست شما ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻭﺳﺖ و مومنانی ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻛﻮﻋﻨﺪ ﺯﻛﺎﺕ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ .(۵۵)

    *فرقین اذعان دارند که مراد از الذین آمنوا، علی بن ابی طالب(ع) می باشد.

    بنده یک شیعه ام و افتخار میکنم به مذهبم و ولایت امیرالمومنین علی (ع).ما قائل به وحدت هستیم در عین اینکه بحث های علمی و فقهی سر جای خودش محفوظه .و شیعه و سنی همه ی ما مسلمانیم و برادر. به عنوان یک شیعه اعلام میکنم هر کس چه به اسم شیعه چه به اسم سنی بخواد بین شیعه و سنی اختلاف و تفرقه بندازه و با توهین به مقدسات طرف مقابل بین امت اسلامی شکاف ایجاد کنه مسلمان نیست.

 26. hadi گفت:

  سلام یک آرشیو جدید هست از استاد معیقلی که اومده هیچ جا تا حالا پیداش نکردم اگه زحمتشو بکشید ممنون میشم.به سایت قرآن آنلاین مراجعه کنین متوجه میشید…بازم ممنون…..

 27. سعید گفت:

  این ۴ تا لینکی که گذاشتید اول همشونو چشم بسته دانلود کردم اینا که همشون یکی ان همشون هم کامل اند

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام
   ۴ تای اولی یکی نیستن باید حتما اول هر ۴ تاشونو دانلود کرد تا اکسترکت بشن اگه یکیشونم نباشه فایده نداره

 28. بنیامین گفت:

  من هرچی نگاه میکنم بحث سنی شییه میکنند چه ربطی داره مهم اینه یکی از مولوی های سنی در راه خودشو داده تو مکه بری همشون ینی نودونه نیم در صد سنی هستند تو مسجد النبی موذن سنی من خودم سنیم اونجا بودم تو به خدا ایمان داری نماز خودتونو بخونید به اونا کار نداشته باشید ممنون از این سایت خوبتون تشکر

 29. سامی گفت:

  استاد ماهـــــر با تلاوت دلنشینشون خشوع خاصی به شنونده میبخشه خدا حفظشون کنه
  سایت شما بسیار زیباست

 30. محمد علیزاده گفت:

  عالی مرسی

 31. احمدرضا گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  من شیعه ام و افتخار میکنم و خدا را شکرم که به ولایت علی (ع)ایمان دارم وشیعه ام ولی اهل سنت برادران من هستند و اهل تشیع واقعی با اهل تسنن واقعی متحدند و من هم به اهل سنت احترام می گذارم و بنا بر فتوای مرجع تقلیم که امام خامنه ای است مکلفم که برای حفظ وحدت پشت سر اهل تسنن عزیز نماز بخونم و ما همه مسلمانیم و برادر و این تفاوت های فقهی از تعصب جداست و نمیتونه ما برادران را از هم جدا کنه و ما باهم تا به اخر متحدیم
  صل الله علیک یا رسول الله

 32. طوبی گفت:

  یا الله :باسلام و ارزوی سلامتی و سرافرازی وصالح بودن همه مسلمانان بخصوص شیعه های عزیزم صدای قاری ماهر …. واقعا دلنشین است و دوست دارم صدایش را بار دیگر در مکه هنگام نماز بشنوم و امام زمانم مهدی(عج) هم حضور داشته باشد . ولی کار سردمداران عربستان رو اصلا قبول ندارم و دعا میکنم به زیبایی الله که نابود وبرچیده شوند تا ….*با تشکر از همگی .

 33. محمد گفت:

  خیلی عالللللللللللللللللللللللللی بود

 34. حسن گفت:

  دمتون گرم دعا کنید بتونم ختم قران کنم برا اولین بار

 35. عبداله گفت:

  با سلام و احترام
  بی نهایت سپاسگزارم – خداوند به شما هر لحظه خیر لامتناهی در هر دو دنیا عنایت فرماید.

 36. عليرضا گفت:

  با تشکر فراوان از اینکه این فایل کامل صوتی را در اختیار ما قرار دادید
  ممنون

 37. محبوبه گفت:

  از صبح هزار دفعه گوش کردم سوره هاشونو…بی نظیر صداش…حالمو واقعا عوض میکنه،انگار به خدا نزدیک میشم…ای کاش ایرانی و شیعه بودن

 38. محبوبه گفت:

  از صبح هزار دفعه گوش کردم سوره هاشونو…بی نظیر صداش…حالمو واقعا عوض میکنه،انگار به خدا نزدیک میشم…ای کاش ایرانی و شیعه بودن…هرچند اهل سنت هم برای ما شیعه ها عزیز و محترم هستن

 39. معصومه گفت:

  سلام صداشون فوق العادست
  ممنونم ازتون

 40. بنده ی گناهکار گفت:

  خدا خیرتون بده…خیلی خوبه

 41. علی گفت:

  خیلی خوب بود

 42. سمیه گفت:

  سلام
  خیلی خیلی ازتون ممنونم.من خیلی وقته که دنبال این ترتیل میگشتم ولی پیداش نمیکردم
  خدا خیرتون بده

 43. زهره گفت:

  سلام علیکم,
  روزی مولاعلی علیه السلام و یکی از یاران ایشان از پشت منزلی رد شدند صدای صوت قرآن زیبایی از درون خانه به گوش آن صحابی رسید,ایستادو گوش داد…
  حضرت فرمودند:تعجب نکن از صوت زیبایش که او روزی در مقابل من به جنگ می ایستد و از خوارج است…

  عاقلان و یک اشاره….

  یاعلی مدد

  • عبدالله گفت:

   مطالعه تفسیر قرآن انسان رو از پیش داوری ها و تعصبات جدا میکنه. الله خیر عما یشرکون!

 44. محمد عموری گفت:

  نمی دونم چرا وقتی به صداش گوش میدم خیلی گریه می کنم

 45. ذبیح گفت:

  سلام خیلی خیلی خوب بود تشکر

 46. جعفر گفت:

  سلام خیلی متشکرم خدا هر چه خیر است برشما عطا کند انشاا…

 47. عباس گفت:

  با سلام
  تشکر از دست اندر کاران سایت
  ترتیل استاد ماهر بسیار زیبا و دلنشین بود و از شما سروران گرامی بسیار تشکر و قدردانی میکنم بابت زحمتات شما
  با تشکر

 48. دانش گفت:

  ممنون .عالی بود.صوت استاد معیقلی بسیار دلنشین است.

 49. هانی گفت:

  سلام
  خیلی وقت بود که دنبال تلاوت استاد ماهر بودم
  صدای ایشون بسیار ملکوتی،و اسمانی هست
  ولذت تلاوت قران رو چندین برابر میکنه
  خداوند خیر دنیا واخرت رو نصیب شما بگردانه
  ان شاءالله

 50. توحید گفت:

  سلام . سایتتون واقعا بینظیره خیلی ممنون از زحماتتون . خدا قوت

 51. سعید گفت:

  السلام و علیکم

  از این که این تلاوت هارو گذاشتید بسیار ممنونم.
  به نظر بنده سوره زخرف توی قران کریم نداریم لطفا غلط تایپی رو درستش کنید

 52. محمدرضا گفت:

  سلام
  سپاس از شما – بسیار زیبا و دلنشین بود

 53. زکریا "زاهد" گفت:

  الله مغفرت کند بسیار زیبا ودلنیشن صوت شیزین دارد الله ما ودوستان مارا هدایت کند

 54. امین گفت:

  سلام… من آشنایی با قاریان قران ندارم چند وقت پیش یه ترتیل توی یکی از صفحات اینستاگرام شنیدم خیلی آرامشبخش بود ولی متاسفانه نشد بفهمم قاری کیه… خنده داره ولی لطفا اگه امکانش برا کسی هست، اینستاگرام صفحه adam batirov که یه کشتی گیر روس مسلمون هست یکی از پستاش که عکسش یه پیرهن سفید استخونی در کنار کناب قرآن و یه شیشه عطر هست…اسم قاری رو بهم بگه

 55. محمد علی گفت:

  این بنده خدا تا جایی که من میدونم وهابی هست

  اصلا مسلمون حساب نمیشه

  • عبدالله گفت:

   قرآن رو مطالعه کنید آن وقت حقیقت روشن می شود فقط به گفته دیگران بسنده نکنید. الله خیر و اکبر!

 56. malak گفت:

  سلام لطفا صفحه به صفحه آر استاد رو هم بذارین لینک مستقیم رو .خیلی سخته بخابم دانلود کنیم

 57. ع م گفت:

  سلام. آقای معیقلی واقعا صدای قشنگی داره. ولی خیلی از قاری های بزرگ ایرانی ایشان رو در برار استاد منشاوی،مصطفی اسماعیل،شحات انور و …. قاری به حساب نمی آرند. بازم میگم واقعا صداش قشنگ

 58. مهدی گفت:

  ای کاش مومن به حق علی ع بود

 59. بلوچ گفت:

  شیعه های متعصب مجبور نیستند گوش نکنند برند مداحی گوش کنند بقول اونها ثوابش بیشتره

 60. سیفی گفت:

  صدای خوبی داره
  اما….
  فقط دعا میکنم این صوت زیبا و قرائت زیباش هدایتش کنه!!!!

  • عبدالله گفت:

   ایشان به برکت خدمتگذاری به این قرآن هدایت شده اند از خدای منان میخوام همه ما رو هدایت کنند

 61. عبدالله گفت:

  جزاکم الله خیر! براستی که نور هدایت رو میشه با قرائت ایشان بهتر حس کرد. نوری از سمت خانه الله. اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین الذین لا خوف علیم و لاهم یحذنون! فقط الله برایمان کافی است!

 62. زاهدی مجتبی گفت:

  با سلام قران به روش تدویر رو میخوام استاد ماهرالمقعیلی
  ممنون میشم کمکم کنید

 63. رضا. س گفت:

  با سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه مخصوصا دوستان عزیزی که فایل های صوتی زیبا رو گذاشتن.من هم مث بعضی از دوستانی که حساسیت مذهب دارن بودم.حتی نسبت به زیارت مکه تا این که فقط و فقط به خواست و اراده خدا بون ثبت نام قبلی و در آخرین لحظات سفر حج تمتع نصیبم شد. عظمت و شکوه مسجد الحرام درکنار میلیون ها انسان سپید پوش با صوت زیبا و البته حسن رفتار اکثر مردم در عربستان …!
  فقط باید در اون فضا قرار بگیرید.الان با نرم افزار سعی می کنم نماز جماعت اونجا روببینم. هرچند که شنیدن کی بود مانند رفتن و دیدن! ان شاءالله خدا نصیب و روزی همه شما بکنه.

 64. مسلمان گفت:

  قال رسول اللّه صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله:
  لَوْ أنَّ عَبْداً عَبَد اللهَ مِثْلَ ما قامَ نُوحٌ فی قَوْمِهِ، وَکانَ لَهُ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَباً فَأنْفَقَهُ فی سَبیلِ اللّهِ، وَ مُدَّ فی عُمْرِهِ حَتّی یَحُجَّ ألْفَ عام عَلی قَدَمَیْهِ، ثُمَّ قُتِلَ بَیْنَ الصّفا والْمَرْوَهِ مَظْلُوماً، ثمَّ لَمْ‌یُوالِکَ یاعَلِیٌ، لَمْ‌یَشُمَّ‌ رائِحَهَ الجَنّهَ وَلَمْ‌یَدْخُلْها؛ هرگاه بنده‌ای خدا را به‌مدت عمر نوح که میان قومش قیام کرد [نهصد و پنجاه سال] به عبادت خدا بپردازد، و به‌مقدار کوه احد طلا داشته باشد و در راه خدا انفاق کند، و (به‌فرض) به‌قدری عمر کند تا بتواند با پای پیاده هزار سال حج به‌جای آورد، و بعد (در بهترین مکان) بین صفا و مروه به‌ناحق کشته شود، اما ولایت تو را قبول نداشته باشد بوی بهشت به مشام او نمی‌رسد و داخل آن نمی‌شود.

 65. مهدی گفت:

  عن أبی‌بکر قال: سمعت رسول اللّه صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله یقول: لایَجُوزُ أحَدٌ الصِّراطَ إلّا مَنْ کَتَبَ لَه عَلِیّ الْجَوازَ؛ ابوبکر گوید: شنیدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می‌فرمود: احدی از پل صراط نمی‌گذرد جز کسی که از علی جواز عبور داشته باشد.

  اطلاعات بیشتر:
  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/03/02/62056/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF

 66. فاطمه گفت:

  بلسلام، من قرائت استاد ماهر المعیغلی رو خیلی دوست دارم ولی یه جاهایی خوندم که ایشون وهابی و موافق اعمال آل سعود هستند، آیا این مطلب درسته؟ خواهش میکنم یکی که واقعا از منبع موثق اطلاع داره جوابمو بده، اجرکم عندالله.

 67. روح اله رحیمی گفت:

  با صلوات بر محمد وآل محمد(ص)
  خداوند به همه شما دست اندرکاران محترم سایت خیر و اجر عطا فرماید.دعاگویتان هستم.

 68. محمد گفت:

  ممنون زحمت کشیدین ولی بعضی صوت ها صداشون خرابه وصدای خس خس میدن،کاش گزینه دانلود بصورت یکجاروهم داشتین

دسته بندی

اسکرول بار