دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.

490 چرا از محمد صدیق منشاوی فایل تصویری موجود نیست؟

دانلود یکجا با کیفیت ۳۲

دانلود یکجا با کیفیت ۱۲۸

دانلود با کیفیت متوسط

دانلود یکجا با کیفیت ۱۹۲

ترتیل یکجا نسخه حفید

 

musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۱۵۷:۰۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۲۵۵:۳۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۳۰۱:۰۲:۳۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۴۰۱:۰۴:۱۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۵۵۹:۰۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۶۰۱:۰۰:۳۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۷۰۱:۰۰:۵۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۸۵۶:۳۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۹۵۴:۰۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۱۰۵۴:۰۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۱۱۰۱:۰۲:۰۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۱۲۰۱:۰۷:۳۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۱۳۰۱:۰۱:۲۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۱۴۵۱:۲۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۱۵۵۷:۱۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۱۶۵۸:۱۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۱۷۵۶:۲۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۱۸۵۸:۲۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۱۹۵۳:۵۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۲۰۵۳٫۱۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۲۱۵۲:۵۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۲۲۵۶:۳۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۲۳۵۹:۵۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۲۴۵۱:۱۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۲۵۵۳:۳۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۲۶۵۳:۲۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۲۷۵۸:۲۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۲۸۵۶:۰۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۲۹۰۱:۰۴:۳۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویجزء ۳۰۰۱:۰۴:۴۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره بقره۲:۱۶:۵۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره آل عمران۱:۲۶:۳۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره نساء۱:۲۵:۵۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره مائده۱:۰۷:۰۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره فاتحه۰:۵۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره انعام۱:۰۶:۳۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره اعراف۱:۱۲:۳۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره انفال۲۹:۴۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره توبه۵۴:۱۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره یونس۴۳:۲۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره هود۴۷:۵۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره یوسف۴۵:۰۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره رعد۱۹:۱۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ابراهیم۱۸:۳۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره حجر۱۴:۱۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره نحل۳۷:۱۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره اسراء۳۲:۰۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره کهف۳۵:۰۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره مریم۲۱:۰۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره طه۲۷:۰۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره انبیاء۲۸:۴۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره حج۲۷:۳۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره مومنون۲۳:۳۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره نور۲۹:۱۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره فرقان۱۸:۰۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره شعراء۲۶:۵۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره نمل۲۴:۲۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره قصص۲۹:۳۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره عنکبوت۲۰:۴۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره روم۱۷:۱۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره لقمان۱۰:۳۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره سجده۷:۲۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره احزاب۲۷:۳۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره سبأ۱۷:۵۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره فاطر۱۶:۴۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره یس۱۵:۵۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره صافات۲۰:۵۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ص۱۶:۳۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره زمر۲۵:۰۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره غافر۲۳:۵۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره فصلت۱۶:۱۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره شوری۱۶:۵۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره زخرف۱۷:۰۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره دخان۷:۱۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره جاثیه۹:۴۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره احقاف۱۲:۰۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره محمد۱۰:۴۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره فتح۱۲:۰۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره حجرات۷:۴۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ق۷:۲۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ذاریات۷:۱۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره طور۶:۱۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره نجم۷:۰۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره قمر۷:۳۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره الرحمن۸:۵۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره واقعه۱۰:۲۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره حدید۱۴:۱۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره مجادله۹:۵۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره حشر۹:۳۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ممتحنه۷:۵۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره صف۴:۲۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره جمعه۳:۲۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره منافقون۳:۴۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره تغابن۴:۴۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره طلاق۶:۱۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره تحریم۶:۰۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ملک۶:۵۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره قلم۷:۰۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره حاقه۶:۳۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره معارج۵:۳۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره نوح۵:۳۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره جن۶:۱۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره مزمل۴:۳۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره مدثر۶:۱۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره قیامه۳:۵۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره انسان۶:۳۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره مرسلات۵:۱۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره نبأ۵:۱۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره نازعات۴:۵۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره عبس۳:۵۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره تکویر۲:۴۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره انفطار۲:۰۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره مطففین۴:۴۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره انشقاق۲:۵۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره بروج۲:۵۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره طارق۱:۴۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره اعلی۱:۵۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره غاشیه۲:۳۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره فجر۳:۳۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره بلد۲:۱۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره شمس۱:۳۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره لیل۲:۰۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ضحی۱:۱۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره شرح۰:۴۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره تین۰:۵۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره علق۱:۰۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره قدر۰:۴۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره بینه۲:۳۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره زلزله۱:۰۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره عادیات۱:۰۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره قارعه۱:۰۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره تکاثر۰:۵۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره عصر۰:۲۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره همزه۰:۵۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره فیل۰:۳۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره قریش۰:۳۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ماعون۰:۴۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره کوثر۰:۲۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره کافرون۰:۴۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره نصر۰:۳۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره مسد۰:۳۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره اخلاص۰:۱۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره فلق۰:۳۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ناس۰۰:۳۹

 همراه ترجمه

musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۱۵-فتح۲۹آخر-حجرات۱-۴۰۲:۴

به تفکیک صفحه

musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۴۹۷-دخان۱۹-۳۹۰۲:۴۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۴۹۸-دخان۴۰-۵۹آخر۰۱:۵۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۴۹۹-جاثیه۱-۱۳۰۲:۴۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۰۰-جاثیه۱۴-۲۲۰۲:۳۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۰۱-جاثیه۲۳-۳۲۰۳:۱۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۰۲-جاثیه۳۳-۳۷آخر-احقاف۱-۵۰۲:۲۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۰۳-احقاف۶-۱۴۰۲:۴۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۰۴-احقاف۱۵-۲۰۰۲:۵۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۰۵-احقاف۲۱-۲۸۰۲:۳۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۰۶-احقاف۲۹-۳۵آخر۰۲:۲۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۰۷-احقاف۱-۱۱۰۲:۴۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۰۸-احقاف۱۲-۱۹۰۲:۵۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۰۹-احقاف۲۰-۲۹۰۲:۵۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۱۰-احقاف۳۰-۳۸آخر۰۲:۵۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۱۱-فتح۱-۹۰۲:۳۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۱۲-فتح۱۰-۱۵۰۲:۵۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۱۳-فتح۱۶-۲۳۰۲:۴۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۱۴-فتح۲۴-۲۸۰۲:۳۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۱۶-حجرات۵-۱۱۰۳:۲۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۱۷-حجرات۱۲-۱۸آخر۰۲:۵۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۱۸-قاف۱-۱۵۰۲:۴۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۱۹-قاف-۱۶-۳۵۰۲:۵۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۲۰-قاف۳۶-۴۵-ذاریات۱-۶۰۲:۰۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۲۱ -ذاریات۷-۳۰۰۲:۵۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۲۲-ذاریات۳۱-۵۱۰۲:۴۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۲۳-ذاریات۵۲-۶۰-طور۱-۱۴۰۲:۱۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۲۴-طور۱۵-۳۱۰۲:۴۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۲۵-طور۳۲-۴۹آخر۰۲:۲۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۲۶-نجم۱-۲۶۰۲:۳۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۲۷-نجم۲۷-۴۴۰۲:۳۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۲۸-نجم۴۵-۶۲آخر-قمر۱-۶۰۲:۲۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۲۹-قمر۷-۲۷۰۲:۵۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۳۰-قمر۲۸-۴۹۰۲:۵۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۳۱-قمر۵۰-۵۵آخر-الرحمن۱-۱۶۰۲:۱۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۳۲-الرحمن۱۷-۴۰۰۲:۵۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۳۳-الرحمن۴۱-۶۷۰۳:۰۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۳۴-الرحمن۶۸-۷۸آخر-واقعه۱-۱۶۰۲:۴۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۳۶-واقعه۵۱-۷۶۰۳:۱۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۳۷-واقعه۷۷-۹۶آخر-حدید۱-۳۰۲:۵۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۳۸-حدید۴-۱۱۰۳:۰۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۳۹-حدید۱۲-۱۸۰۳:۴۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۴۰-حدید۱۹-۲۴۰۳:۲۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۴۱-حدید۲۵-۲۹۰۳:۱۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۴۲-مجادله۱-۶۰۲:۴۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۳۴۳-مجادله۷-۱۱۰۳:۰۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۴۴-یس۵۵-۷۰۰۲:۴۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۴۵-مجادله۲۲آخر-حشر۱-۳۰۲:۴۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۴۶-حشر۴-۹۰۳:۱۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۴۷-حشر۱۷-۲۴۰۲:۴۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۴۸-حشر۱۷-۲۴۰۲:۱۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۴۹-ممتحنه۱-۵۰۳:۱۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۵۰-ممتحنه۶-۱۱۰۳:۱۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۵۱-ممتحنه۱۲-۱۳آخر-صف۱-۵۰۲:۳۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۵۲-صف۶-۱۴آخر۰۳:۱۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۵۳-جمعه۱-۸۰۲:۲۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۵۴-جمعه۹-۱۱آخر-منافقون۱-۴۰۲:۲۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۵۵-منافقون۵-۱۱آخر۰۲:۲۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۵۶-تغابن۱-۹۰۲:۳۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۵۷-تغابن۱۰-۱۸آخر۰۲:۱۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۵۸-طلاق۱-۵۰۲:۴۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۵۹-طلاق۶-۱۲آخر۰۳:۳۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۶۰-تحریم۱-۷۰۳:۱۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمشاوی-صفحه۵۶۱-تحریم۸-۱۲۱۰۲۰۲:۴۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۶۲-ملک۱-۱۲۰۲:۴۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۶۳-ملک۱۳-۲۶۰۳:۰۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۶۴-ملک۲۷-۳۰آخر-قلم۱-۱۵۰۲:۴۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۶۵-قلم۱۶-۴۲۰۳:۳۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۶۶-قلم۴۳-۵۲آخر-حاقه۱-۸۰۳:۰۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۶۷-حاقه۹-۳۴۰۳:۳۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۶۸-حاقه۳۵-۵۲آخر-معارج۱-۱۰۰۲:۴۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۶۹-معارج۱۱-۳۹۰۳:۲۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۷۰-معارج۴۰-۴۴-نوح۱-۱۰۰۳:۱۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۷۱-نوح۱۱-۲۸آخر۰۳:۱۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۷۲-جن۱-۱۳۰۳:۰۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۷۳-جن۱۴-۲۸آخر۰۳:۰۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمشاوی-صفحه۵۷۴-مزمل۱-۱۹۰۲:۵۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۷۵-مزمل۲۰آخر-مدثر۱-۱۷۰۲:۵۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۷۶-مدثر۱۸-۴۷۰۳:۴۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۷۷-مدثر۴۸-۵۶آخر-قیامه۱-۱۹۰۳:۰۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۷۸-قیامه۲۰-۴۰آخر-انسان۱-۵۰۳:۱۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۷۹-انسان-۶-۲۵۰۴:۰۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۸۰-انسان-۲۶-۳۱آخر-مرسلات۱-۱۹۰۲:۵۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۸۱-مرسلات۲۰-۵۰آخر۰۳:۳۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۸۲-نباء۱-۳۰۰۳:۱۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۸۳-نباء۳۱-۴۰آخر-نازعات۱-۱۵۰۳:۲۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۸۴-نازعات۱۶-۴۶۰۳:۳۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۸۵-عبس۱-۴۲اخر۰۳:۵۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۸۶-تکویر۱-۲۹آخر۰۲:۴۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۸۷-انفطار۱-۱۹آخر-مطففین۱-۶۰۲:۵۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۸۸-مطففین۷-۳۴۰۳:۴۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۸۹-مطففین۳۵-۳۶آخر-انشقاق۱-۲۵۰۳:۱۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۹۰-بروج۱-۲۲آخر۰۲:۵۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۹۱-طارق۱-۱۷آخر-اعلی۱-۱۵۰۳:۱۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۹۲-اعلی۱۶-۱۹آخر-غاشیه۱-۲۶آخر۰۲:۵۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۹۳-فجر۱-۲۳۰۲:۵۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۹۴-فجر۲۴-۳۰-بلد۱-۲۰آخر۰۳:۰۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۹۵-شمس-۱-۱۵آخر-لیل۱-۱۴۰۳:۰۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۹۶-لیل۱۵-۲۱آخر-ضحی۱-۱۱آخر-شرح۱-۸آخر۰۲:۳۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۹۷-تین۱۸آخر-علق۱-۱۹آخر۰۲:۴۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۹۸-قدر۱-۵اخر-بینه۱-۷۰۲:۴۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۵۹۹-بینه۸آخر-زلزال۱-۸آخر-عادیات۱-۹۰۲:۳۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۶۰۰-عادیات۱۰-۱۱آخر-قارعه۱-۱۱آخر-تکاثر۱-۸آخر۰۲:۰۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۶۰۱-عصر۱-۳آخر-همزه۱-۹آخر-فیل۱-۵آخر۰۲:۰۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۶۰۲-قریش۱-۴آخر-ماعون۱-۷آخر-کوثر۱-۳آخر۰۱:۳۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۶۰۳-کافرون۱-۶آخر-نصر۱-۳اخر-مسد۱-۵آخر۰۱:۵۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویمنشاوی-صفحه۶۰۴-اخلاص۱-۴آخر-فلق۱-۵آخر-ناس۱-۶آخر۱:۲۰

 استودیو

musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه حمد۲:۵۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه بقره آیات ۱ تا ۶۰۴۵:۱۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه بقره آیات ۶۰ تا ۱۰۲۴۶:۳۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه بقره آیات ۱۰۳ تا ۱۴۹۴۵:۵۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه بقره آیات ۱۵۰ تا ۱۹۴۴۵:۴۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه بقره آیات ۱۹۵ تا ۲۳۹۵۶:۵۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه بقره آیات ۲۴۰ تا ۲۶۴۳۶:۲۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه بقره آیات ۲۶۵ تا آخر۳۱:۳۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱ تا ۴۸۴۴:۴۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه آل عمران آیات ۴۹ تا ۱۰۴۴۵:۱۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۰۵ تا ۱۵۹۵۱:۱۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۶۰ تا آخر۴۱:۱۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه نساء آیات ۱ تا ۳۵۴۵:۱۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه نساء آیات ۳۶ تا ۸۱۴۵:۲۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه نساء آیات ۸۲ تا ۱۱۸۴۵:۰۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه نساء آیات ۱۱۸ تا ۱۴۵۳۰:۲۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه نساء آیات ۱۴۵ تا آخر۳۱:۱۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه مائده آیات ۱ تا ۳۰۴۳:۵۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه مائده آیات ۳۱ تا ۶۸۴۴:۵۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه مائده آیات ۶۸ تا آخر۴۹:۳۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه انعام آیات ۱ تا ۵۱۴۵:۳۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه انعام آیات ۵۲ تا ۹۸۴۵:۲۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه انعام آیات ۹۹ تا ۱۳۶۳۵:۱۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه انعام آیات ۱۳۷ تا آخر۳۸:۳۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه اعراف آیات ۱ تا ۴۸۴۵:۴۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه اعراف آیات ۴۹ تا ۱۰۵۴۵:۰۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه اعراف آیات ۱۰۶ تا ۱۵۹۴۰:۱۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه اعراف آیات ۱۶۰ تا آخر۳۹:۵۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه انفال آیات ۱ تا ۴۱۳۵:۳۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه انفال آیات ۴۲ تا آخر۳۱:۳۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه توبه آیات ۱ تا ۴۰۴۶:۰۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه توبه آیات ۴۰ تا ۹۰۴۵:۴۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه توبه آیات ۹۱ تا آخر۴۰:۵۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه یونس آیات ۱ تا ۴۶۴۴:۵۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه یونس آیات ۴۷ تا آخر۵۰:۰۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه هود آیات ۱ تا ۴۰۳۵:۲۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه هود آیات ۴۱ تا ۷۸۳۵:۳۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه هود آیات ۷۹ تا آخر۳۳:۲۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه یوسف آیات ۱ تا ۴۳۴۵:۳۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه یوسف آیات ۴۴ تا آخر۵۳:۵۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه رعد۴۰:۲۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه ابراهیم۴۲:۴۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه حجر۳۴:۱۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه اسراء آیات ۱ تا ۵۳۴۵:۳۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه اسراء آیات ۵۳ تا آخر۴۳:۴۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه کهف آیات ۱ تا ۴۸۴۰:۱۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه کهف آیات ۴۸ تا آخر۳۷:۳۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه مریم۵۰:۳۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه طه آیات ۱ تا ۷۵۲۹:۳۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه طه آیات ۷۶ تا آخر۳۱:۱۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه انبیاء آیات ۱ تا ۵۸۳۵:۱۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه انبیاء آیات ۵۹ تا آخر۳۴:۵۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه حج آیات ۱ تا ۴۰۴۰:۵۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه حج آیات ۴۱ تا آخر۳۸:۲۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه مؤمنون آیات ۱ تا ۶۲۲۹:۳۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه مؤمنون آیات ۶۳ تا آخر۲۵:۱۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه نور آیات ۱ تا ۳۵۳۱:۵۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه نور آیات ۳۶ تا آخر۳۵:۱۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه فرقان۴۵:۰۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه شعراء آیات ۱ تا ۱۲۹۳۱:۱۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه شعراء آیات ۱۳۰ تا آخر۲۴:۰۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه نمل آیات ۱ تا ۴۵۲۷:۴۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه نمل آیات ۴۶ تا آخر۲۷:۱۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه قصص آیات ۱ تا ۳۶۲۸:۰۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه قصص آیات ۳۷ تا آخر۳۰:۴۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه عنکبوت۴۵:۲۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه روم۳۷:۳۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه لقمان۲۸:۲۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه سجده۲۲:۵۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه احزاب۱:۰۸:۲۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه سبأ۴۱:۱۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه فاطر۳۶:۴۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه یس۳۷:۲۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه صافات۴۰:۳۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه ص۳۹:۴۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه زمر۱:۰۷:۱۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه غافر۱:۰۳:۵۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه فصلت۴۳:۱۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه شوری۴۶:۲۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه زخرف۴۹:۲۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه دخان۱۹:۵۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه جاثیه۲۱:۲۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه احقاف۳۱:۳۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله»۲۶:۲۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه فتح۲۶:۲۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه حجرات۲۴:۰۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه ق۱۸:۵۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه ذاریات۲۲:۲۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه طور۱۶:۱۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه نجم۱۶:۴۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه قمر۱۶:۱۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه الرحمن۲۱:۵۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه واقعه۲۰:۲۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه حدید۲۶:۲۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه مجادله۲۱:۱۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه حشر۲۰:۰۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه ممتحنه۱۸:۳۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه صف۱۱:۳۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه جمعه۷:۴۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه منافقون۸:۴۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه تغابن۱۴:۵۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه طلاق۱۳:۰۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه تحریم۱۶:۱۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه ملک۱۹:۳۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه قلم۱۴:۰۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه حاقه۱۱:۵۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه معارج۸:۱۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه نوح۱۱:۱۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه جن۱۱:۴۸
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه مزمل۹:۵۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه مدثر۱۱:۳۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه قیامه۶:۱۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه انسان۱۱:۳۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه مرسلات۱۰:۰۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه نبأ۱۰:۱۲
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه نازعات۷:۰۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه عبس۷:۵۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه تکویر۵:۳۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه انفطار۵:۰۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه مطففین۱۰:۰۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه انشقاق۵:۲۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه بروج۵:۲۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه طارق۳:۳۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه اعلی۳:۰۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه غاشیه۴:۴۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه فجر۷:۳۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه بلد۴:۲۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه شمس۳:۳۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه لیل۳:۴۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه ضحی۲:۱۱
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه شرح۱:۲۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه تین۲:۱۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه علق۳:۳۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه قدر۱:۳۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه بینه۵:۰۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه زلزله۲:۰۵
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه عادیات۲:۱۳
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه قارعه۱:۵۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه تکاثر۱:۲۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه عصر۱:۰۴
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه همزه۱:۴۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه فیل۱:۲۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه قریش۱:۱۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه ماعون۱:۱۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه کوثر۰۰:۴۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه کافرون۱:۲۷
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه نصر۱:۰۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه مسد۱:۱۰
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه اخلاص۰۰:۴۹
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه فلق۰۰:۵۶
musicdl897 دانلود قرائت های زیبای استاد محمد صدیق منشاویسوره ی مبارکه ناس۰۰:۵۸
ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی
شماره سوره

سوره

جزءاجرا

حجم
(KB)

زمان
۱الفَاتِحَه۱ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۱۲۹۰:۰۰:۵۰
۲البَقَره (آیه ۵۰ – ۱)۱ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۱۶۰۰:۱۷:۵۸
۲البَقَره (آیه ۱۰۰ – ۵۱) ۱ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۷۶۳۰:۲۱:۲۴
۲البَقَره (آیه ۱۵۰ – ۱۰۱)۲ و ۱ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۷۸۸۰:۲۱:۳۲
۲البَقَره (آیه ۲۰۰ – ۱۵۱)۲ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۴,۱۵۳۰:۲۳:۳۷
۲البَقَره (آیه ۲۵۰ – ۲۰۱)۲ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۴,۷۲۶۰:۲۶:۵۲
۲البَقَره (آیه ۲۸۶ – ۲۵۱)۳و۲ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۴,۶۳۵۰:۲۶:۲۱
۳آل عِمران (آیه ۵۰ – ۱)۳ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۴۸۷۰:۱۹:۵۰
۳آل عِمران (آیه ۱۰۰ – ۵۱)۴ و ۳ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۶۳۴۰:۲۰:۴۰
۳آل عِمران (آیه ۱۵۰ – ۱۰۱)۴ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۸۲۰۰:۲۱:۴۳
۳آل عِمران (آیه ۲۰۰ – ۱۵۱)۴ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۴,۳۵۰۰:۲۴:۴۴
۴النِساء (آیه ۴۰ – ۱)۵ و ۴ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۴,۱۹۳۰:۲۳:۵۰
۴النِساء (آیه ۸۰ – ۴۱)۵ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۱۹۲۰:۱۸:۰۸
۴النِساء (آیه  ۱۲۰- ۸۱)۵ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۵۵۰۰:۲۰:۱۰
۴النِساء (آیه ۱۷۶ – ۱۲۱)۶ و ۵ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۴,۲۰۹۰:۲۳:۵۵
۵المَائِده (آیه ۴۰ – ۱)۶ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۴,۶۸۶۰:۲۶:۳۸
۵المَائِده (آیه ۸۰ – ۴۱)۶ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۷۴۰۰:۲۱:۱۵
۵المَائِده (آیه  ۱۲۰- ۸۱)۷ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۳۸۷۰:۱۹:۱۴
۶الأنعام (آیه ۴۰ – ۱)۷ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۳۶۵۰:۱۳:۲۷
۶الأنعام (آیه ۸۰ – ۴۱)۷ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۸۲۶۰:۱۶:۰۳
۶الأنعام (آیه ۱۲۰ – ۸۰)۸ و ۷ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۸۳۱۰:۱۶:۰۵
۶الأنعام (آیه ۱۶۵ – ۱۲۱)۸ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۷۰۰۰:۲۱:۰۱
۷الأعراف (آیه ۵۰ – ۱)۸ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۱۵۵۰:۱۷:۵۶
۷الأعراف (آیه ۱۰۰ – ۵۱)۹ و ۸ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۲۷۰۰:۱۸:۳۴
۷الأعراف (آیه ۱۵۰ – ۱۰۱)۹ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۷۶۳۰:۱۵:۴۱
۷الأعراف (آیه ۲۰۶ – ۱۵۱)۹ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۶۲۶۰:۲۰:۳۶
۸الانفال (آیه ۴۰ – ۱)۹ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۳۲۷۰:۱۳:۱۳
۸الانفال (آیه ۷۵ – ۴۱)۱۰ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۹۲۲۰:۱۶:۳۶
۹التّوبه (آیه ۴۰ – ۱)۱۰ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۸۰۷۰:۱۵:۵۷
۹التّوبه (آیه ۸۰- ۴۱)۱۰ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۹۳۶۰:۱۶:۴۰
۹التّوبه (آیه ۱۲۹ – ۸۱)۱۱ و ۱۰ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۸۰۸۰:۲۱:۳۸
۱۰یونس (آیه ۴۰ – ۱)۱۱ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۲۹۵۰:۱۸:۴۴
۱۰یونس (آیه ۸۱ – ۴۱)۱۱ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۴۷۲۰:۱۴:۰۲
۱۰یونس (آیه ۱۰۹ – ۸۱)۱۱ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۱,۸۸۳۰:۱۰:۴۲
۱۱هود (آیه ۴۰ – ۱)۱۲ و ۱۱ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۹۰۴۰:۱۶:۳۱
۱۱هود (آیه ۸۰ – ۴۱)۱۲ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۸۵۷۰:۱۶:۱۳
۱۱هود (آیه ۱۲۳ – ۸۱)۱۲ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۶۹۳۰:۱۵:۱۷
۱۲یوسف (آیه ۴۰ – ۱)۱۲ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۹۰۲۰:۱۶:۳۰
۱۲یوسف (آیه ۸۰ – ۴۱)۱۳ و ۱۲ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۹۶۱۰:۱۶:۴۹
۱۲یوسف (آیه ۱۱۱ – ۸۱)۱۳ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۰۹۸۰:۱۱:۵۴
۱۳الرّعد۱۳ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۳۶۷۰:۱۹:۰۹
۱۴إبراهیم۱۳ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۲۷۷۰:۱۸:۳۸
۱۵الحجر۱۴ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۵۱۳۰:۱۴:۱۷
۱۶النّحل (آیه ۴۰ – ۱)۱۴ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۱,۹۲۶۰:۱۰:۵۷
۱۶النّحل (آیه ۸۰ – ۴۱)۱۴ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۱۲۶۰:۱۲:۰۴
۱۶النّحل (آیه ۱۲۸ – ۸۱)۱۴ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۵۲۲۰:۱۴:۱۹
۱۷الإسراء (آیه ۴۰ – ۱)۱۵ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۰۱۰۰:۱۱:۲۵
۱۷الإسراء (آیه ۸۰ – ۴۱)۱۵ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۱,۹۸۶۰:۱۱:۱۶
۱۷الإسراء (آیه ۱۱۱ – ۸۱)۱۵ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۱,۶۷۱۰:۰۹:۲۹
۱۸الکهف (آیه ۴۰ – ۱)۱۵ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۵۴۰۰:۱۴:۲۶
۱۸الکهف (آیه ۸۰ – ۴۱)۱۶ و ۱۵ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۲۴۴۰:۱۲:۴۴
۱۸الکهف (آیه ۱۱۰ – ۸۱)۱۶ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۱,۳۹۷۰:۰۷:۵۵
۱۹مریم۱۶ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۷۰۸۰:۲۱:۰۵
۲۰طه (آیه ۶۰ – ۱)۱۶ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۱,۶۵۶۰:۰۹:۲۴
۲۰طه (آیه ۱۳۵- ۶۱)۱۶ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۳,۱۲۸۰:۱۷:۴۶
۲۱الأنبیاء (آیه ۶۰- ۱)۱۷ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۶۶۷۰:۱۵:۱۰
۲۱الأنبیاء (آیه ۱۱۲- ۶۱)۱۷ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۳۷۵۰:۱۳:۲۹
۲۲الحجّ (آیه ۴۰- ۱)۱۷ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۶۶۳۰:۱۵:۰۸
۲۲الحجّ (آیه ۷۸- ۴۱)۱۷ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۲۱۴۰:۱۲:۳۴
۲۳المؤمنون (آیه ۶۰ – ۱)۱۸ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۲,۲۳۳۰:۱۲:۴۱
۲۳المؤمنون (آیه ۶۴ – ۶۱)۱۸ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی۱,۹۰۵۰:۱۰:۵۰
صفحه:    ۱   ،   ۲   ،   ۳   ،   ۴

برای دانلود کردن ترتیل سوره های قرآن، روی آیکون ejra 0120 ترتیل قرآن با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

دانلود کلیه تلاوت های مجلسی استاد محمد صدیق منشاوی با لینک مستقیم

۱الشعراء (من الآیه ۶۹ إلى ۹۰) والفجر
۲القصص (من الآیه ۶۸ إلى ۸۴)
۳الشعراء  والفجر والفاتحه وأول البقره
۴الروم (من الآیه ۱۷ إلى ۵۴)
۵القصص (من الآیه ۶۸ إلى ۸۸)
۶المؤمنون (من الآیه ۸۴ إلى ۱۱۸)
۷الشعراء (من الآیه ۷۸ إلى ۸۹) والفجر والقدر
۸القصص (من الآیه ۶۸ إلى ۸۸)
۹الروم
۱۰المؤمنون
۱۱الشعراء والطارق والفجر
۱۲القصص  والرحمن (من الآیه ۱ إلى ۱۲)
۱۳الروم  والضحى والشرح والفاتحه وأول البقره
۱۴شعراء (من الآیه ۱۸۱ إلى ۲۲۰)
۱۵القصص (من الآیه ۶۸ إلى ۸۵)
۱۶الرعد (من الآیه ۱ إلى ۲۲)
۱۷الشعراء (من الآیه ۱۲۳ إلى ۲۲۷)
۱۸الروم (من الآیه ۱۷ إلى ۳۵)
۱۹لقمان  والسجده
۲۰غافر (من الآیه ۳۹ إلى ۶۸ )
۲۱المؤمنون والفجر والبلد والعلق
۲۲القصص (من الآیه ۱ إلى ۱۴)
۲۳الطور  والحدید (من الآیه ۱ إلى ۱۱)
۲۴الشعراء (من الآیه ۶۹ إلى ۸۹)
۲۵لقمان (من الآیه ۲۰ إلى ۳۰)
۲۶ما تیسَّر من سوره غافر (من الآیه ۳۹ إلى ۶۸)
۲۷المؤمنون (من الآیه ۸۳ إلى ۱۱۶)
۲۸الرعد (من الآیه ۱۹ إلى ۳۱)
۲۹مریم (من الآیه ۱ إلى ۵۲)
۳۰لقمان  والسجده (من الآیه ۱ إلى ۴)
۳۱الواقعه( والحدید (من الآیه ۱ إلى ۶)
۳۲المؤمنون  والرحمن (من الآیه ۱ إلى ۱۷)
۳۳القصص والعلق (من الآیه ۱ إلى ۱۹)
۳۴الطور  والحدید (من الآیه ۱ إلى ۶)
۳۵الشعراء (من الآیه ۵۲ إلى ۸۹)
۳۶الزخرف  والدخان (من الآیه ۱ إلى ۸) والقدر
۳۷الروم (من الآیه ۱۷ إلى ۳۷)
۳۸الحشر والطارق والفجر والفاتحه وأول البقره
۳۹الزخرف (من الآیه ۶۸ إلى ۸۹) والدخان (من الآیه ۱ إلى ۸) والقدر
۴۰الواقعه (من الآیه ۵۸ إلى ۹۶) والحدید (من الآیه ۱ إلى ۵)
۴۱النساء (من الآیه ۹۴ إلى ۱۱۴)
۴۲هود (من الآیه ۱۰۸ إلى ۱۲۳) ویوسف (من الآیه ۱ إلى ۶)
۴۳یونس (من الآیه ۱ إلى ۲۶)
۴۴مریم (من الآیه ۱ إلى ۳۶)
۴۵فصلت (من الآیه ۳۰ إلى ۴۶)
۴۶المؤمنون والرحمن
۴۷هود (من الآیه ۴۱ إلى ۸۴)
۴۸یونس (من الآیه ۹ إلى ۲۶)
۴۹لقمان (من الآیه ۸ إلى ۲۰)
۵۰الواقعه (من الآیه ۵۸ إلى ۶۲)
۵۱النحل (من الآیه ۱ إلى ۳۲)
۵۲فاطر (من الآیه ۹ إلى ۳۸)
۵۳الفتح (من الآیه ۲۷ إلى ۲۹) والحجرات کامله وق (من الآیه ۱ إلى ۱۱)
۵۴الشعراء  والفجر والعلق والقارعه والهمزه والإخلاص
۵۵الروم (من الآیه ۱۷ إلى ۴۰)
۵۶الزخرف (من الآیه ۶۸ إلى ۸۹)
۵۷یوسف (من الآیه ۱ إلى ۲۴)
۵۸القصص (من الآیه ۶۸ إلى ۸۸)
۵۹لقمان (من الآیه ۸ إلى ۳۰)
۶۰یوسف (من الآیه ۱ إلى ۲۵)
۶۱الواقعه وأول الحدید والعلق والفاتحه وأول البقره
۶۲الزخرف (من الآیه ۶۷ إلى ۸۹)
۶۳الروم (من الآیه ۱۷ إلى ۴۵)
۶۴المؤمنون (من الآیه ۱ إلى ۲۲)
۶۵النحل (من الآیه ۱۲۵ إلى ۱۲۸) والإسراء (من الآیه ۱ إلى ۱۴)
۶۶النساء (من الآیه ۹۴ إلى ۱۱۴)
۶۷فاطر (من الآیه ۱۰ إلى ۲۸)
۶۸الواقعه (من الآیه ۵۸ إلى ۹۶) والحدید (من الآیه ۱ إلى ۳)
۶۹الشعراء (من الآیه ۷۸ إلى ۸۹) والفجر والقدر
۷۰الطور والنجم والضحى والشرح والتین
۷۱المؤمنون (من الآیه ۵۱ إلى ۱۱۸)
۷۲النحل (من الآیه ۵۱ إلى ۸۱)
۷۳ق (من الآیه ۱۶ إلى ۴۵) والرحمن (من الآیه ۱ إلى ۱۷)
۷۴لقمان والسجده
۷۵یوسف (من الآیه ۱ إلى ۲۷)
۷۶المائده (من الآیه ۱۵ إلى ۳۸)
۷۷الشعراء (من الآیه ۱ إلى ۸۹)
۷۸السجده (من الآیه ۱ إلى ۱۹) والعلق
۷۹الزمر (من الآیه ۱ إلى ۳۱)
۸۰الرعد (من الآیه ۲۰ إلى ۳۱)
۸۱الحشر والطارق والفجر والعلق
۸۲الروم (من الآیه ۱۷ إلى ۳۶)
۸۳الزخرف (من الآیه ۶۸ إلى ۸۹) والدخان (من الآیه ۱ إلى ۳۷)
۸۴المؤمنون (من الآیه ۸۴ إلى ۱۱۸)
۸۵یونس (من الآیه ۳ إلى ۱۷)
۸۶الحشر والطارق والفجر والبلد والعلق والقارعه والفاتحه وأول البقره
۸۷الحشر والطارق والفجر والبلد
۸۸الحشر والإنشقاق والبروج والعلق والقارعه والفاتحه وأوائل البقره وخواتمها
۸۹الحدید (من الآیه ۷ إلى ۲۹)
۹۰الحدید (من الآیه ۷ إلى ۲۴)
۹۱الحجرات (من الآیه ۱۳ إلى ۱۸) وسوره ق (من الآیه ۱ إلى ۲۲)
۹۲الحج (من الآیه ۲ إلى ۴۰)
۹۳التوبه (من الآیه ۳۸ إلى ۴۴)
۹۴التوبه (من الآیه ۳۸ إلى ۴۲)
۹۵التوبه (من الآیه ۲۵ إلى ۴۱)
۹۶التوبه (من الآیه ۳۶ إلى ۴۰)
۹۷بقره(من الآیه ۲۸۴ إلى ۲۸۶) وسوره آل عمران (من الآیه ۱ إلى ۱۸)
۹۸بقره(من الآیه ۱۸۳ إلى ۱۸۹)
۹۹انفال(من الآیه ۱ إلى ۳۰)
۱۰۰انفال(من الآیه ۱ إلى ۲۸)
۱۰۱الأنفال (من الآیه ۱ إلى ۱۷)
۱۰۲الأنعام (من الآیه ۷۳ إلى ۱۰۳)
۱۰۳الأنعام (من الآیه ۱۲ إلى ۴۵)
۱۰۴الأعراف (من الآیه ۴۲ إلى ۷۴)
۱۰۵الإسراء (من الآیه ۷۰ إلى ۸۷)
۱۰۶الإسراء (من الآیه ۶۶ إلى ۹۶)
۱۰۷الإسراء (من الآیه ۱ إلى ۱۴) وسوره النجم (من الآیه ۱ إلى ۱۸)
۱۰۸الإسراء (من الآیه ۱ إلى ۱۴)
۱۰۹الأحزاب (من الآیه ۲۱ إلى ۴۸)
۱۱۰الأحزاب (من الآیه ۲۱ إلى ۳۴)
۱۱۱آل عمران (من الآیه ۱۶۹ إلى ۱۷۵) والطارق والفجر
۱۱۲آل عمران (من الآیه ۱۶۹ إلى ۱۹۴)
۱۱۳آل عمران (من الآیه ۹۵ إلى ۱۰۴)
۱۱۴إبراهیم (من الآیه ۴۱ إلى ۳۱)
۱۱۵إبراهیم (من الآیه ۲۳ إلى ۵۲)

114684 بازدید ۷۶ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. محمد گفت:

  سلام
  برای دانلود کلیه تلاوتهای مجلسی استاد منشاوی به تقکیک سوره و به صورت یکجا و با لینک مستقیم به آدرس زیر مراجعه نمایید:
  فایلها با کیفیت عالی و با پسوند mp3 می باشند.
  http://csamen.ir/?p=4119

 2. وحید گفت:

  سلام.وب سایت محشریه .اجرتون با مولا صاحب الزمان.

  • وصال حق گفت:

   خدا هدایتتون کنه انشاا… ! تنها خدا و بس …ایاک نستعین

  • محمد گفت:

   خفه شو . شما که شعور این حرفها رو نداری بهتره حرف نزنی

   • میثم گفت:

    دوست عزیز شما که مثلا شعور داری برید کم ادبیات و برخورد از با منتقدان رو از ائمه یاد بگیرد .همین امسال شما ها هستید که ابرو شیعه رو می برید

 3. منتظر گفت:

  ممنون از سایت کاملتون

 4. منتظر گفت:

  قرائت تحقیق بخش نهم از کجا شروع میشه؟

 5. mohammad گفت:

  سلام و عرض ادب سایت بسیار خوب و مفیدی است و مطالبی که سخت پیدا میشود دراین سایت موجود است خیلی متشکرم

 6. زهره گفت:

  خواهرم در فرانسه ساکن است. دیشب به من می گفت که یکی از همسایگان فرانسوی اش که آقای محترمی است مشغول گوش دادن به تلاوت زیبای استاد منشاوی بوده که تصور ایشان یک خواننده عرب بوده که خواهرم برایش توضیح داده که این صوت قرآن است. خواهرم از من خواست که سوره صف استاد محمد صدیق منشاوی را برایش بفرستم که اعیاد مسیحی به ایشان کادو دهند. اگر می توانید لطفا به ایمیلم بفرستید تا برای خواهرم ارسال کنم. در ضمن ترتیل نباشد. صوت غیر ترتیلی.
  ممنون از زحمات شما.

  • سلام علیکم
   ما نحقیقی جالب کردیم و آن اینه صدای سه استاد مصطفی اسماعیل و منشاوی و عبدالباسط را از تحقیق ربنا آتنا که همه در قنوت می خوانند و می شناسند به اضافه ایه ۹۹ سوره انعام که برای طزح درتان میوه در فضای سبز نیاز داشتیم به اضافه ترتیل سوره حمد این سه استاد را کنار ضبط کردیم و برای حدود ۳۰ نفر از مرد وزن با سن ۲۰ سال تا ۷۰ ساله که اصلا صدای قراء رو نمی شناختند قرار دادیم
   نتیجه باور نکردنی بود و ان این است که حتی یک نفر تلاوت مصطفی اسماعیل را نپسندید و حدود ۷۰ درصد منشاوی و ۳۰ درصد عبدالباسط را تایید کردند

 7. مصطفی گفت:

  استاد منشاوی-سوره صف و علق:
  http://www.almiqat.com/dl/quran/mohmdS_Menshavi_007.mp3

  چند تا تلاوت دیگه از استاد منشاوی که اون ها هم فوق العاده زیبا هستن براتون میذارم.این ها رو هم حتما بفرستین-مخصوصا سوره یوسف که واقعا بی نظیره

  یوسف:
  http://www.almiqat.com/dl/quran/mohmdS_Menshavi_001.mp3
  نحل:
  http://www.almiqat.com/dl/quran/mohmdS_Menshavi_002.mp3
  حشر-طارق-بلد-فجر-حمد-بقره:
  http://dl.aviny.com/voice/quran/gheraat/menshavi/115/menshavi(29).wma
  حشر-علق-حمد-بقره:
  http://radioquran.ir/my_doc/radioquran/talavat/bargozdie/voice/menshawi_hashr_alaq.wma
  قاف-رحمن:
  http://dl.aviny.com/voice/quran/gheraat/menshavi/115/menshavi(98).wma
  قارعه-همزه-اخلاص:
  http://www.almiqat.com/dl/quran/mohmdS_Menshavi_005.mp3
  روم.ضحی.شرح.حمد.بقره
  http://www.almiqat.com/dl/quran/mohmdS_Menshavi_003.mp3

 8. مصطفی گفت:

  سلام
  لطفا کامنت قبلی من رو برا اون کسی که تلاوت های استاد منشاوی رو درخواست کرده بود ایمیل کنین

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام دستت درد نکنه فرستادم

  • وصال حق گفت:

   تنها بایستی از خدا طلب کمک و یاری کرد . هیچ کس جز الله یاری رسان نیست و درخواست کمک از غیر خدا شرک است و سرانجام شرک بی ایمانی و دور بودن از رحمت خدا و در نهایت عذاب سخت جهنم است پس آگاه باشید …

   • - گفت:

    آخ آخ آخ ، من قبلاً یه بار از دوستم خواسته بودم تو حل یه مسئله ریاضی کمکم کنه، مشرک شده بودم وخبر نداشتم!!!!

   • علی گفت:

    شما که از خدا دم میزنی ولی حتی یه کم به خودت زحمت ندادی ببینی خدا تو کتابش چی گفته …هزار بار تو قرآن اومده از پیامبرپیروی کنید ،پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)هم گفته:
    «مهدی از فرزندان من است. اسم او‏ اسم من و کنیه اش کنیه من (ابوالقاسم) است. از نظر اخلاق شبیه ترین مردم به من است. برای او غیبت و سیرتی است که در آن، بسیاری گمراه می شوند. آنگاه مثل شهاب ثاقب می آید و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد چنانکه پر از ظلم و ستم شده باشد.» مراقب باش تو از گمراها نباشی که به عذاب سخت جهنم دچار بشی یکی از اون گناهای سخت هم بازی با عقاید دیگران و منحرف کردن از صراط مستقیمه …

   • میثم گفت:

    حق با شماست دوست عزیز طلب هر چیزی از غر خدا با این فکر که از توان خدا خارج است کفر و شرک است ولی هچ جا نامده که واسطه قرار دادن اولیا الله برای رسدن به خواسته شرک است .همانگونه که در زمان رسول اکرم مردم از پامبر می خواستند که برایشان پیش خدا وصاتت کنند .هر چه باشد دعای افراد پاک و معصوم چون رسول اکرم و خاندان بزرگوارشان پش خدا عزیز تر از امسال شما و ماست

   • جواد گفت:

    نه اینطور نیست دوست عزیز
    کمی فکر لازمه وقتی پیامبر خاص ترین بنده ی خداست
    پیش خدا آبروی ویژه ای داره
    پس میشه ازش خواست که ما رو دعا کنه و خدا به احترام آبروی ایشون حاجت ما رو بر آورده کنه
    شرک یعنی مقامی در کنار خدا همسنگ با مقام خدا دانستند
    این نیازی به فقه نداره با کمی تحلیل میشه به این نتیجه رسید.
    بهتر بود اول فکر میکردی بعد مزخرفات ابن تیمیه رو می نوشتی

 9. تاتا گفت:

  سلام واقعا سایتتون عالیه.تلاوت های زیبایی دارین

 10. بی نام گفت:

  سلام.
  سایتتون عالیه. واقعا ممنونم.

 11. سجاد گفت:

  با سلام این سایت دینی قرانی عالی است برای استفاده

 12. رفیعی گفت:

  آقا دمتون گرم
  انصافا ایمان آوردم که اینجا تنها ۱ سایت نیست بلکه ۱ مرکز هست…
  انصافا من هرچی سرچ میکنم آخرش به اینجا ختم میشه،
  خدا قوت

 13. ebrahim گفت:

  سلام. تلاوت های شهید القراء واقعا انسان را به ملکوت می بره. تشکر

 14. ابراهيم گفت:

  قرآن حافظ شما باد
  سایت عالی و کم نقصی دارید
  آرزویم بهترینها برای شما
  نور قرآن رهنمای راهتان

 15. ابراهیم گفت:

  بعضی از تلاوت ها را گوشی موبایل باز نمی کنه.کمک کنید

 16. سلام.
  سایت بسیار محشری دارید.
  ممنونم بابت دانلود های که قرار داده اید.
  به وبلاگ ما هم یر بزنید،اگر مایل به تبادل لینک بودید به ما اطلاع دهید.
  یارقیه…

 17. cissp گفت:

  سلام لطفا تلاوت تحقیق استاد منشاوی در دستگاهای مختلف در سایتتون قرار بدید نیاز مبرم دارم

 18. امیرحسین گفت:

  مائده آیه ۱و۲ رو بذارید لطفا

 19. منصور گفت:

  بسیار ممنون ازشما که کار ما را راحت کردید .بسیار سپاسگذاریم.

 20. علی گفت:

  خیلی ممنون. مطلبتون خیلی کامل بود.

 21. پرستو گفت:

  زهرا جون دم شما گرم و خسته نباشید

 22. پرستو گفت:

  کاش تلاوت صفحه به صفحه کل قران استاد منشاوی را هم میذاشتید.ممنون

 23. بهار گفت:

  سلام مطالب و موارد موجود در سایت عالی هستند. مجتمع و یکجا. خدا خیرتون دهد. الهی هرگز تنها نمونید. اگر مقدور باشه که تحلیل قرائت استاد منشاوی رو برام بفرستید ممنون میشم. همچنین تحلیل یکی از تلاوتهای مشهور استاد مصطفی اسماعیل، استاد عبدالباسط، استاد شحات انور، استاد غلوش و استاد احمد نعینع. لطف بزرگی در حقم خواهید کرد. دعاگویتانم. دعام کنید. اللهم عجل لولیک الفرج

 24. اسدی گفت:

  من دو فایل صوتی و تصویری از قرائت این استاد بزرگ را دارم چگونه میتوانم در اختیار شما قرار دهم تا در سایتتان به مشتاقان این استاد فقید ارائه نمائید متأسفانه صدا و سیما آنرا پخش نمی کند و همیشه به دروغ میگوید هیچ فیلمی از قرائت این استاد در دسترس عموم نیست. این دو تلاوت هر کدام هشت دقیفه میباشند . با تشکر از مدیریت این سایت

 25. ya zahra 135 گفت:

  سلام اگه تونستی تو سایت پرشین گیگ آپلودش کن لینکش رو بهم بده

 26. علی گفت:

  سلام اگه زحمتی نیست من تلاوت ترتیل استاد منشاوی ایه به ایه نیاز دارم اگدارید به ایمیلم خبر دهید

 27. اسدی گفت:

  اسدی هستم . متأسفانه بدلیل حجم بالاتر از ۲۵ مگابیت فایل صوتی و تصویری استاد منشاوی قادر به آپلود کردن نیستم اگر امکان دارد یک آدرسی بمن از طریق ایمیل بدهید تا با هزینه شخصی خود بصورت سی دی آن را از طریق پست برایتان ارسال نمایم . با تشکر : اسدی

 28. مصطفی گفت:

  سلام
  دو تلاوت تصویری استاد منشاوی، که ماه رمضان امسال برای اولین بار از تلویزیون کشور مصر پخش شد:
  ۱.سوره آل عمران
  http://www.aparat.com/v/RxLIT
  ۲.سوه انعام
  http://www.aparat.com/v/eZpbr

 29. اسدی گفت:

  آقا مصطفی من هم این دو تصویر را دارم که فکر میکنم کمتر کسی تا حالا آن را دیده باشد

 30. اسدی گفت:

  ضمنآ یک تلاوت حدود ۴۰ دقیقه سوره شعرا بصورت تصویری هم یکی از دوستان قاری دارد که متأسفانه من هنوز نتوانستم آن را ببینم ولی او میگفت واقعاً محشره

 31. اسدی گفت:

  پس از مدتها خلاصه شبکه قرآن در برنامه اسرا تلاوت تصویری استاد منشاوی را پخش کرد بسی جای خرسندی است

 32. داودابراهیمی گفت:

  سلام.خداقوت.
  عزیزان گرامی اززحمات یکایک شما عاشقان وارادتمندان به کلام وحی تشکروقدردانی می نمایم.امیدوارم که خدای متعال زحمات شما رااجر الهی اعطا نماید.دوستتان داریم.
  یه سوال داشتم که آیا با چنین حجمی از استادعبدالباسط هم سایتی سراغ دارید که به بنده معرفی نمایید؟

 33. امیر گفت:

  سلام.
  واقعا عالی بود.ممنون از زحمتتان
  به وبلاگ جلسه قرآن ما ” گلمکان قرآن جوانان ” هم سری بزنید
  منتظر نظرات گرم شما هستیم.
  http://www.ghoran-mohebanreza.blogfa.com

 34. mersaf گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید

  مستند پشت دیوارهای بلند که ده قسمت می باشد و کارگردان ان رسول لطفی میباشد

  و مستند درکنار فراعنه که ده قسمت می باشد و کارگردان ان عبد الحمید ارجمند میباشد را در سایت بگذارید

  با تشکر

 35. پرویز زیاری گفت:

  سلام .سال نو مبارک. دنبال دانلود ترتیل منشاوی با سه بار تکرار هستم راهنمایی بفرمایید. با تشکر

 36. مصطفی گفت:

  سلام، لینک مستقیم دانلود ترتیل کل قران با صدای استاد منشاوی، به صورت سه بار تکرار و به تفکیک جزء – با کیفیت متوسط :
  https://archive.org/download/32–kb—-alminshawy—morattal—quran—full—-30—-part—and—repeat—3/32–kb—-alminshawy—morattal—quran—full—-30—-part—and—repeat—3_vbr_mp3.zip

  کیفیت بالاترش و لینک دانلود هر جزء به صورت جداگانه رو هم در این صفحه گذاشتم:
  http://mustafa-ismail.blogfa.com/post/187
  (نسخه های مختلفی که از ترتیل استاد منشاوی وجود داره : به تفکیک سوره، تفکیک جزء، تفکیک حزب، به صورت آیه به آیه ، سه بار تکرار، همراه با تکرا بچه ها و … ، خلاصه هر نوع فایلی که از ترتیل جاودانه استاد منشاوی پیدا میشه رو میتونین با لینک مستقیم و از همین صفحه دانلود کنین:mustafa-ismail.blogfa.com/post/187)

 37. یاسر گفت:

  سلام. بابا دم همه قرآن دوستا گرم
  عجب جای باحالیو تو فضای مجازی ترتیب دادین
  واقعا محشره
  خداوند هرچی که میخوایدو نمیخوایدو بهتون بده
  واقعا استفاده کردم
  لطفا واسه موفقیت من صلوات بفرستین. تعجب نکنید!!!! آخه من یکی از مقلد های استاد منشاوی (رضی الله عنه)هستم.دوس دارم پیشرفت کنم دعام کنید.یاعلی ع. مخلص همتون یاسر

 38. محمدرضا گفت:

  هو المق
  باعرض سلام و خداقوت
  خدا خیرتان بدهد
  ان شاء الله تعالی با پیامبر اکرم و اهل بیت طاهرین او (صلی الله علیه و اله و سلم) محشور شوید.
  خیلی ممنون

 39. شهاب گفت:

  سلام. از زحماتتان ممنونم. همچنین از اینکه نظرات را می گذارید. زنده شدم
  یک پیشنهاد: بیتر است به طور تخصصی فقط به قرائت بپردازید و وارد بحث های کلامی و عقیدتی در این سایت نشوید و آنرا اگر تخصصی دارید در سایتی دیگر پیگیری کنید. باز هم ممنون

 40. محمدحسین گفت:

  آقایون دمتون گرم.
  یعنی من دنبال مجموعه های ب این شکل کامل بودم.
  اجر شما با خدا

 41. احمد گفت:

  سلام خسته نباشید ضمن تشکر از سایت خوبتون. من فایل ۱.۳۸ GB را دانلود کردم اما به ۹۹.۹۹% که رسید دیگر دانلود نمیکنه. خواهشمندم لینک دانلود را چک کنید باز هم ممنون.

 42. علی گفت:

  ممنون از سایت خوبتون

 43. 파테메 گفت:

  تلاوت ها همه با ترتیل بودن.
  با صوت هم بزارین…
  تلاوت {باصوت}} از سوره بقره ،استاد شحات محمد انور رو هم بزارین.فقط با صوت باشه
  ..
  تو هر سایتی که میگردم نمی تونم پیداش کنم

 44. الیاس گفت:

  سلام. میشه بی زحمت قرایت مجلسی سوره طه از استاد منشاوی را بزارید. چند ساله دنبالش هستم. خیلی ممنون

 45. علی گفت:

  میتونید تلاوت زیبای سوره قریش رو قرار بدید خیلی زیباست.

 46. hamed گفت:

  با سلام و سپاس فراوان

 47. فریده روستا گفت:

  بسیارعالی . ممنون

 48. احمد گفت:

  عالی بود. اجرتون با خدا دست مریزاد

 49. علي گفت:

  سپاس واقعا سایتتون حرف نداره

 50. نوروزي گفت:

  اگه امکان داره سایتتون رو تنظیم کنید که تا وقتی کامنت ها توسط مدیر سایت تایید نشدن ثبت نشن

 51. ندا گفت:

  سلام ممنونم.ببخشید تلاوت تحقیقشون از کدوم بخشه؟

 52. حسینی گفت:

  کانال تلگرامی استاد منشاوی
  ترتیل قرآن به تفکیک صفحه همراه با تصویر صفحات
  همراه با تلاوت تحقیق به تفکیک صفحه
  Telegram.me/menshave

  Telegram.me/menshawe

 53. محمد گفت:

  سلام
  خسته نباشید
  ببخشید میخواستم بدونم می توانید تلاوت تحقیق استاد منشاوی صفحه ۶۹ سوره ال عمران از ایه ۱۴۹ تا ایه ۱۵۲ رو بزارید ممنون میشم فقط لطفا مجلسی باشه استدیویی نباشه اخه فرق میکنن

دسته بندی

اسکرول بار