دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

http://www.peiro.ir/wp-content/uploads/2013/05/Untitled-22.jpg

تجوید یکجا با کیفیت متوسط

تجوید یکجا با کیفیت عالی

به تفکیک جز

جزء ۱ ۵۴:۲۰
جزء ۲ ۵۰:۵۲
جزء ۳ ۵۶:۰۵
جزء ۴ ۵۵:۴۵
جزء ۵ ۵۶:۵۷
جزء ۶ ۵۹:۳۹
جزء ۷ ۱:۰۳:۵۹
جزء ۸ ۵۹:۳۷
جزء ۹ ۵۷:۰۶
جزء ۱۰ ۵۲:۲۹
جزء ۱۱ ۵۵:۴۴
جزء ۱۲ ۵۹:۵۸
جزء ۱۳ ۵۷:۳۵
جزء ۱۴ ۵۶:۵۵
جزء ۱۵ ۵۹:۳۱
جزء ۱۶ ۵۶:۱۷
جزء ۱۷ ۵۲:۳۱
جزء ۱۸ ۵۷:۴۵
جزء ۱۹ ۵۶:۱۳
جزء ۲۰ ۵۴:۳۱
جزء ۲۱ ۵۴:۰۴
جزء ۲۲ ۵۸:۳۲
جزء ۲۳ ۵۴:۴۶
جزء ۲۴ ۵۴:۵۱
جزء ۲۵ ۵۷:۱۰
جزء ۲۶ ۵۵:۲۰
جزء ۲۷ ۵۵:۴۸
جزء ۲۸ ۵۶:۵۵
جزء ۲۹ ۵۶:۱۰
جزء ۳۰ ۵۱:۴۷

به تفکیک سوره

سوره فاتحه ۱:۴۷
سوره بقره ۵:۰۹:۱۶
سوره آل عمران ۲:۵۶:۰۳
سوره نساء ۳:۰۴:۱۶
سوره مائده ۲:۱۹:۱۳
سوره انعام ۲:۲۷:۰۹
سوره اعراف ۲:۴۶:۵۳
سوره انفال ۱:۰۶:۲۴
سوره توبه ۲:۰۹:۱۹
سوره یونس ۱:۳۲:۱۴
سوره هود ۱:۳۶:۵۵
سوره یوسف ۱:۲۸:۴۶
سوره رعد ۴۴:۱۲
سوره ابراهیم ۴۵:۵۶
سوره حجر ۳۵:۴۰
سوره نحل ۱:۳۰:۰۴
سوره اسراء ۱:۱۰:۵۲
سوره کهف ۱:۱۱:۲۰
سوره مریم ۴۵:۲۲
سوره طه ۱:۰۱:۱۲
سوره انبیاء ۵۹:۴۲
سوره حج ۱:۰۲:۴۲
سوره مومنون ۵۳:۳۷
سوره نور ۱:۰۸:۴۱
سوره فرقان ۴۴:۲۳
سوره شعراء ۱:۱۴:۳۲
سوره نمل ۱:۰۰:۱۶
سوره قصص ۱:۱۱:۱۵
سوره عنکبوت ۵۰:۱۹
سوره روم ۴۲:۰۲
سوره لقمان ۲۵:۵۵
سوره سجده ۱۸:۳۶
سوره احزاب ۱:۰۸:۰۱
سوره سبأ ۴۳:۰۹
سروه فاطر ۳۸:۴۲
سوره یس ۳۶:۳۳
سوره صافات ۴۶:۴۲
سوره زمر ۳۷:۵۵
سوره ص ۵۶:۰۸
سوره غافر ۵۸:۲۰
سوره فصلت ۳۸:۵۵
سوره شوری ۴۰:۳۷
سوره زخرف ۴۳:۱۲
سوره دخان ۱۹:۱۷
سوره جاثیه ۲۳:۴۹
سوره احقاف ۳۰:۴۶
سوره محمد ۲۵:۱۲
سوره فتح ۲۷:۲۶
سوره حجرات ۱۹:۵۰
سوره ق ۱۷:۵۱
سوره ذاریات ۱۹:۰۲
سوره طور ۱۶:۳۷
سوره نجم ۱۶:۰۶
سوره قمر ۱۷:۰۹
سوره رحمن ۲۲:۱۹
سوره واقعه ۲۳:۵۹
سوره حدید ۳۰:۲۵
سوره مجادله ۲۴:۴۰
سوره حشر ۲۴:۲۳
سوره ممتحنه ۲۰:۳۶
سوره صف ۱۱:۴۸
سوره جمعه ۸:۴۴
سوره منافقون ۹:۲۱
سوره تغابن ۱۲:۳۸
سوره طلاق ۱۳:۴۲
سوره تحریم ۱۴:۱۰
سوره ملک ۱۵:۳۱
سوره قلم ۱۶:۰۰
سوره حاقه ۱۳:۳۳
سوره معارج ۱۱:۱۲
سوره نوح ۱۰:۴۵
سوره جن ۱۳:۱۲
سوره مزمل ۹:۱۸
سوره مدثر ۱۳:۳۴
سوره قیامه ۸:۲۱
سوره انسان ۱۳:۰۳
سوره مرسلات ۱۱:۱۲
سوره نبأ ۹:۴۷
سوره نازعات ۹:۱۰
سوره عبس ۷:۱۸
سوره تکویر ۵:۳۱
سوره انفطار ۴:۵۰
سوره مطففین ۹:۵۱
سوره انشقاق ۵:۳۳
سوره بروج ۵:۴۶
سوره طارق ۳:۵۳
سوره اعلی ۳:۵۶
سوره غاشیه ۵:۱۱
سوره فجر ۷:۰۵
سوره بلد ۴:۱۳
سوره شمس ۳:۱۶
سوره لیل ۳:۵۹
سوره ضحی ۲:۲۵
سوره شرح ۱:۴۲
سوره تین ۲:۱۵
سوره علق ۳:۴۴
سوره قدر ۱:۴۲
سوره بینه ۴:۵۱
سوره زلزله ۲:۱۴
سوره عادیات ۲:۵۰
سوره قارعه ۲:۱۲
سوره تکاثر ۱:۵۸
سوره عصر ۱:۰۲
سوره همزه ۱:۵۹
سوره فیل ۱:۴۶
سوره قریش ۱:۳۰
سوره ماعون ۲:۰۷
سوره کوثر ۱:۰۳
سوره کافرون ۱:۵۹
سوره نصر ۱:۲۱
سوره مسد ۱:۲۴
سوره اخلاص ۰۰:۵۶
سوره فلق ۱:۱۵
سوره ناس ۲:۰۶

تصویری

کریم منصوری – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مریم (س) آیات ۴۱-۵۸ و بیّنه ۲۲:۱۱
کریم منصوری – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مطففین آیات ۲۲-۲۸ و شمس ۰۵:۴۴
کریم منصوری – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه یوسف ۱-۶ و شمس ۱۶:۵۵
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیه ۲۰ و نصر ۱۳:۵۸
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه واقعه ۱۰-۴۰ ۱۳:۲۰
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات ۳۲-۳۴ ۰۵:۲۹
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۱۸۹-۱۹۶ ۰۹:۰۸
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد ۱۱:۳۵
کریم منصوری–تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نصر و فتح ۰۸:۲۰
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه توبه آیات ۱۱۱-۱۱۶ و بلد ۲۶:۴۴
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور آیات ۳۵-۳۸ ۱۳:۲۷
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه رعد آیات ۱-۷ ۱۸:۳۳
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل آیات ۹۰-۹۱ و نصر ۰۸:۱۲
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مائده آیات ۵۴-۵۸ و کوثر ۱۹:۳۸
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر ، الرحمن و کوثر ۱۷:۰۲
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد آیات ۱-۱۸ ۰۹:۵۱
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ابراهیم آیات ۲۳-۲۵ و بینه ۴۴:۴۰
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص ۱۸:۳۰
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حج (تجمع جامعه قرآنی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین ۱۳۹۳/۰۵/۱۸) ۱۶:۳۱
کریم منصوری-تلاوت مجلیسی سوره های مبارکه فتح ، ضحی و انشراح ۲۲:۲۱
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه واقعه ، تین و کوثر در محضر رهبر معظم انقلاب ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ ۱۲:۱۰
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر ایات ۲۹-۳۵ و کوثر ۱۹:۱۶
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب ۱۲:۳۴
کریم منصوری- تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور ۱۹:۳۹
کریم منصوری-تلاوت مجلسی آیات مبارکه ۲۳ تا ۳۰ سوره های مبارکه اسراء و سوره تین در ۳۱ دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم-خرداد۱۳۹۳ ۱۷:۱۶
کریم منصوری-تلاون مجلسی سوره های مبارکه قمر و الرحمن ۱۵:۲۹
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر و کوثر ۲۱:۵۰
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه جمعه ۲۴:۴۴
کریم منصوری- تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب ۱۹:۵۴
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) آیات ۱۶-۳۶ ۲۵:۰۹
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات ۷۸-۸۱ ۰۷:۵۵
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه واقعه ۱۶:۰۰
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره انبیاء آیات ۸۹-آخر ۱۶:۲۹
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد آیات ۱-۱۸ ۰۸:۱۵
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء ، نصر ، فاتحه الکتاب ۲۱:۳۲
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر ۱۴:۱۷
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های طه۱-۱۶ ، کوثر و شمس (محفل انس با قرآن شهرک شهید محلاتی) ۲۱:۴۷
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مائده آیات ۵۴-۵۶ ، نصر و کوثر ۱۶:۵۵
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج و نصر ۰۷:۰۰
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره اسراء ۱۵:۰۱
کریم منصوری-تلاوت آیاتی از سوره مبارکه احزاب-تصویری ۰۴:۵۰
کریم منصوری-تلاوت آیات ۲۳-۲۵ سوره مبارکه ابراهیم ۱۲:۲۷
کریم منصوری – تلاوت سوره مبارکه أسراء آیات ۷۰-۷۷ ۱۵:۵۰
کریم منصوری | تلاوت مجلسی سوره نساء آیه ۱ ۰۰:۰۶:۵۹
کریم منصوری | تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات ۷۰ تا ۷۹، فجر ۲۷ تا ۳۰ ۰۰:۱۵:۵۱
فصّلت آیات ۳۰ تا ۳۵ ۰۰:۱۰:۴۰
کریم منصوری | تلاوت مجلسی سوره نساء آیه ۱ ۰۰:۰۶:۵۹
کریم منصوری | تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات ۷۰ تا ۷۹، فجر ۲۷ تا ۳۰ ۰۰:۱۵:۵۱
فصّلت آیات ۳۰ تا ۳۵ ۰۰:۱۰:۴۰
فیلم: سوره اسراء آیات ۱۲ تا ۱۴ ۰۰:۰۶:۳۸
صوت: سوره اسراء آیات ۱۲ تا ۱۴ ۰۰:۰۶:۳۰

 تحقیق به تفکیک جز

سوره فاتحه ۱:۴۷
سوره بقره ۵:۰۹:۱۶
سوره آل عمران ۲:۵۶:۰۳
سوره نساء ۳:۰۴:۱۶
سوره مائده ۲:۱۹:۱۳
سوره انعام ۲:۲۷:۰۹
سوره اعراف ۲:۴۶:۵۳
سوره انفال ۱:۰۶:۲۴
سوره توبه ۲:۰۹:۱۹
سوره یونس ۱:۳۲:۱۴
سوره هود ۱:۳۶:۵۵
سوره یوسف ۱:۲۸:۴۶
سوره رعد ۴۴:۱۲
سوره ابراهیم ۴۵:۵۶
سوره حجر ۳۵:۴۰
سوره نحل ۱:۳۰:۰۴
سوره اسراء ۱:۱۰:۵۲
سوره کهف ۱:۱۱:۲۰
سوره مریم ۴۵:۲۲
سوره طه ۱:۰۱:۱۲
سوره انبیاء ۵۹:۴۲
سوره حج ۱:۰۲:۴۲
سوره مومنون ۵۳:۳۷
سوره نور ۱:۰۸:۴۱
سوره فرقان ۴۴:۲۳
سوره شعراء ۱:۱۴:۳۲
سوره نمل ۱:۰۰:۱۶
سوره قصص ۱:۱۱:۱۵
سوره عنکبوت ۵۰:۱۹
سوره روم ۴۲:۰۲
سوره لقمان ۲۵:۵۵
سوره سجده ۱۸:۳۶
سوره احزاب ۱:۰۸:۰۱
سوره سبأ ۴۳:۰۹
سروه فاطر ۳۸:۴۲
سوره یس ۳۶:۳۳
سوره صافات ۴۶:۴۲
سوره زمر ۳۷:۵۵
سوره ص ۵۶:۰۸
سوره غافر ۵۸:۲۰
سوره فصلت ۳۸:۵۵
سوره شوری ۴۰:۳۷
سوره زخرف ۴۳:۱۲
سوره دخان ۱۹:۱۷
سوره جاثیه ۲۳:۴۹
سوره احقاف ۳۰:۴۶
سوره محمد ۲۵:۱۲
سوره فتح ۲۷:۲۶
سوره حجرات ۱۹:۵۰
سوره ق ۱۷:۵۱
سوره ذاریات ۱۹:۰۲
سوره طور ۱۶:۳۷
سوره نجم ۱۶:۰۶
سوره قمر ۱۷:۰۹
سوره رحمن ۲۲:۱۹
سوره واقعه ۲۳:۵۹
سوره حدید ۳۰:۲۵
سوره مجادله ۲۴:۴۰
سوره حشر ۲۴:۲۳
سوره ممتحنه ۲۰:۳۶
سوره صف ۱۱:۴۸
سوره جمعه ۸:۴۴
سوره منافقون ۹:۲۱
سوره تغابن ۱۲:۳۸
سوره طلاق ۱۳:۴۲
سوره تحریم ۱۴:۱۰
سوره ملک ۱۵:۳۱
سوره قلم ۱۶:۰۰
سوره حاقه ۱۳:۳۳
سوره معارج ۱۱:۱۲
سوره نوح ۱۰:۴۵
سوره جن ۱۳:۱۲
سوره مزمل ۹:۱۸
سوره مدثر ۱۳:۳۴
سوره قیامه ۸:۲۱
سوره انسان ۱۳:۰۳
سوره مرسلات ۱۱:۱۲
سوره نبأ ۹:۴۷
سوره نازعات ۹:۱۰
سوره عبس ۷:۱۸
سوره تکویر ۵:۳۱
سوره انفطار ۴:۵۰
سوره مطففین ۹:۵۱
سوره انشقاق ۵:۳۳
سوره بروج ۵:۴۶
سوره طارق ۳:۵۳
سوره اعلی ۳:۵۶
سوره غاشیه ۵:۱۱
سوره فجر ۷:۰۵
سوره بلد ۴:۱۳
سوره شمس ۳:۱۶
سوره لیل ۳:۵۹
سوره ضحی ۲:۲۵
سوره شرح ۱:۴۲
سوره تین ۲:۱۵
سوره علق ۳:۴۴
سوره قدر ۱:۴۲
سوره بینه ۴:۵۱
سوره زلزله ۲:۱۴
سوره عادیات ۲:۵۰
سوره قارعه ۲:۱۲
سوره تکاثر ۱:۵۸
سوره عصر ۱:۰۲
سوره همزه ۱:۵۹
سوره فیل ۱:۴۶
سوره قریش ۱:۳۰
سوره ماعون ۲:۰۷
سوره کوثر ۱:۰۳
سوره کافرون ۱:۵۹
سوره نصر ۱:۲۱
سوره مسد ۱:۲۴
سوره اخلاص ۰۰:۵۶
سوره فلق ۱:۱۵
سوره ناس ۲:۰۶
79868 بازدید ۵۹ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. m.r.k گفت:

  بسیار عالی بود من با گوش کردنشون آرامش پیدا میکنم.اجرکم عندالله.

 2. مهدی گفت:

  ممنون از تدوین خوبتون

 3. هادی گفت:

  واقعا ممنونم

 4. علی محمد گفت:

  سلام بسیار ممنون و متشکرم به خدا خیلی عالی بود چون من اکثرا تلاوتها رو که گرفتم بی کیفیت هستند ولی این تلاوتها از نظر کیفیت و تدوین عالی و قابل تحسین هستند از شما متشکرم امیدوارم موفق باشید

 5. مصطفی گفت:

  با سلام و تشکر از شما چنانچه برایتان مقدور است تلاوت مجلسی استاد منصوری را از سوره مباره فجر و کوثر را به آدرس ایمیلم ارسال نمایید.ولله المستعان

 6. منتظر گفت:

  بسیار عالی و واقعا فوق العاده بود. با سپاس فراوان

 7. مسیح گفت:

  با تشکر از کار هایی که گذاشته اید اجرتان با الله خواهشمندم من را راهنمایی کنید که چرا تعدادی از سوره ها کامل دانلود نمیشود مخصوصا اونهایی که بیش از یک ساعت است.با تشکر

 8. مسیح گفت:

  البته قابل ذکر است کامل دانلود میشود ولی موقع پخش کامل نیست در سیستم دیگری هم چک کردم.

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام هر کدوماش کامل نیست بی زحمت همینجا بنویس تا تصحیحشون کنم

   • مسیح گفت:

    اکثر بالای یک ساعت ها کامل نیست مثلا (احزاب یک ساعت دو دقیقه است ولی اینجا یک ساعت هشت دقیقه وسوره کامل تمام نمیشود و همینطور ص سی و هفت دقیقه است ولی اینجا پنجاه و شش دقیقه وقصص پنجاه هشت دقیقه است ولی اینجا یک ساعت یازده دقیقه میباشد و تعداد دیگری هم همینطور من هنوز کامل دانلود نکردم ولی اکثر سره های با تایم زیاد اینجوریه با تشکر فراوان از زحمتتون.

 9. مسیح گفت:

  اون کلمه هم سوره هست ببخشید

 10. طاها گفت:

  سلام . با تشکر از طراحی و تدوین بسیار خوبتون .براتون آرزوی موفقیت میکنم سربلند و پیروز باشید .

 11. مسیح گفت:

  با عرض سلام و پوزش میخاستم بدونم اون سوره های بلند را چرااصلاح نکردید.

 12. مسیح گفت:

  ممنون

 13. محسن گفت:

  واقعا عالی بود. با صدای این قاریان عزیز و بزرگوار وجود خدا را بیشتر حس می کنم

 14. سیاوش گفت:

  عالی بود دوست من
  کریم منصوری واقعا صداش برای تلاوت قران عالیه یه حس خوبی به ادم میده

 15. با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر فرآوان
  ببخشید میخواستم بدونم کجا میتونم تلاوتهای قرآن تصویری که توی تلوزیون پخش میشه و زیر نویس فارسی داره و ترجمه آیه به آیه رو پیدا کنم؟
  خیلی گشتم ولی نتونستم چیزی پیدا کنم.

 16. مصطفی کویری گفت:

  خیلی ممنون, استفاده کردیم

 17. rasoul گفت:

  واقعا عااااااااااااااااااااالی بود

 18. فردین گفت:

  واقعا عالی بود با صدای او روح وقلبم ارامش پیدا میکند

 19. مهدی گفت:

  سلام. در بخش تحقیق به تفکیک سوره از استاد کریم منصوری، بسیاری از سوره هایی که برای دانلود قرار داده شده اند مثل سوره ۳ تا ۱۰ ناقص هستند. لطفا لینک فایل های کامل آن را به ایمیلم ارسال کنید. متشکرم

 20. بیدار گفت:

  اجرتان با صاحب قران

 21. امیرحسین گفت:

  واقعا عالیه!!!اجرتون با امام حسین«ع»

 22. امین گفت:

  باتشکر فراوان

 23. آرمان گفت:

  با سلام امروز که انواع سایت های مستهجن وجود داره که با روش های کوناگون دارن تبلیغ می کنن وجود چنین سایت های قرآنی جهت مقابله و تشویق جوانان لازم و ضروری به نظر میرسه و هرچه کیفیت بالاتر باشه بهتر خواهد بود تلاش شما ستودنی است خسته نباشید

 24. ممنون من خیلی دنبالش گشتم

 25. بیسیم چی گفت:

  الهی که هر چی از خدابخواین بهتون بده واقعا دستتون طلا ایشالله برید کربلا

 26. امید گفت:

  آقا خدا خیرت بده

  اگگه میشه همه سوره ها رو تو یا فابل زیپ جدا قرار بدید که بصورت کلی همه قرات هارو دانلود کنیم

  ممنون

 27. س.ب گفت:

  با سلام.بسیار عالی بود خیلی ممنونم

 28. حبیب گفت:

  ممنون. خیلی خوبه. هم سایت هم مطالب هم محتویات دانلود.

 29. پرویز زیاری گفت:

  با سلام . ترتیل و تحقیق سوره نبا را دانلود کردم ظاهرا هر دو تحقیق است.لطفا راهنمایی بفرمایید. شاید من اشتباه می کنم .در پناه قرآن سالم وموفق باشید.

 30. محمود گفت:

  لطفا مجموعه کاملی از قرائت های مجلسی استاد کریم منصوری بزارید.

 31. باقر نظیری گفت:

  عالیه.
  لطفا کد آهنگ پیشواز همراه اول محمد رسول الله استاد کریم منصوری رو به بنده ارسال فرمایید.
  ۰۹۱۴۷۷۷۲۰۳۸
  باسپاس فراوان, اجرکم عندالله

 32. سید گفت:

  سلام ما اگه دانلود کنیم حق کپی رایت نداره ؟یعنی ایشون راضی هستند؟

 33. صادق گفت:

  بسم الله و با سلام – بکیفیت فایلهای صوتی تلاوت قرآن خوب است ام در بعضی فایلها ، شروع قرائت پارازیت همراه است که انشاء الله اصلاح شود ./ اید کم الله و متشکرم – پنج شنبه – ۸/۴/۹۴

 34. amin گفت:

  دستتون درد نکنه .اجرکم عندالله.

 35. سعید گفت:

  با سلام
  خدا پدر و مادر صاحب و نویسنده سایت بیامرزه اجرت عند الله
  خیلی عالی
  التماس دعا یاعلی

 36. امید گفت:

  ممنون از سایت مفیدتون

 37. پرویز زیاری گفت:

  با سلام . خیلی وقت هست که درجستجوی ترتیل استاد کریم منصوری به تفکیک صفحه می باشم ولی پیدا نکرده ام. اگر جایی سراغ دارید راهنمایی بفرمایید .درپناه قرآن سربلند وسرافراز باشید. پرویز زیاری از شیراز

 38. اصغر گفت:

  سلام و تشکر از شما . انشاء الله در دنیا و آخرت با قران محشور باشید

 39. رضا گفت:

  عالی بود واقعا ادم ارامش میگیره . دستت همتون درد نکنه .

 40. محمداسماعیل محمودی گفت:

  سلام
  ممنون از فایلهای خوبی که قرار دادید.
  موفق باشید

 41. طه گفت:

  سلام علیکم
  ضمن عرض خسته نباشید و تشکر از زحمات ارزنده‌تان احتراماً به استحضار می‌رساند برخی‌ از سوره‌ها کامل نیستند لذا خواهشمندم فایل کامل آنها را بارگذاری‌ نمائید یا طریقه کسب قرائت کامل سوره‌ها را باصدای‌ کریم منصوری‌ اعلام فرمائید (لازم بذکر است که سابقاً در خصوص تهیه قرائت اقدام نمودم اما آنچه دریافت کردم با آنچه خواسته بودم تفاوت داشت.)
  با تشکر و سپاس فراوان

 42. فاطمه گفت:

  سلام سایت خیلی خوبی دارید وظیفه خودم دونستم از زحماتتون تشکر کنم

 43. ذاکر گفت:

  سلام ممنون از سایت خوبتان
  مداحی های سید ذاکر هم بزارید

دسته بندی

اسکرول بار