دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/avini13.jpg

مستند شهری در آسمان / قسمت اول / بخش اول۰۹:۲۴
مستند شهری در آسمان / قسمت اول / بخش دوم۰۸:۵۹
مستند شهری در آسمان / قسمت اول / بخش سوم۰۹:۳۹
مستند شهری در آسمان / قسمت دوم / بخش اول۰۸:۰۳
مستند شهری در آسمان / قسمت دوم / بخش دوم۰۲:۳۰
مستند شهری در آسمان / قسمت چهارم / بخش اول۰۸:۲۴
مستند شهری در آسمان / قسمت چهارم / بخش دوم۰۹:۴۸
مستند شهری در آسمان / قسمت چهارم / بخش سوم۰۹:۲۶
مستند شهری در آسمان / قسمت پنجم / بخش اول۱۰:۳۳
مستند شهری در آسمان / قسمت پنجم / بخش دوم۱۱:۲۷
مستند شهری در آسمان / قسمت ششم / بخش اول۰۹:۳۹
مستند شهری در آسمان / قسمت ششم / بخش دوم۰۹:۵۸
کشتار حجاج ایرانی در حج- به روایت شهید سید مرتضی آوینی(روایت فتح)۱۰:۳۷
انس حضور۰۶:۵۰
روایت شیدائی۰۹:۵۱
مستند مرتضی و ما ۱۵:۰۱
مستند مرتضی و ما ۲۵:۵۲
مستند مرتضی و ما ۳۶:۰۲
مستند مرتضی و ما ۴۶:۰۲
مستند مرتضی و ما ۵۵:۴۸
مستند مرتضی و ما ۶۵:۰۲
مستند مرتضی و ما ۷۵:۰۲
مستند مرتضی و ما ۸۵:۴۸
مستند مرتضی و ما ۹۶:۰۸
مستند مرتضی و ما ۱۰۵:۰۱
مستند مرتضی و ما ۱۱۵:۰۱
مستند مرتضی و ما ۱۲۴:۵۸
مستند مرتضی و ما ۱۳۵:۲۰
مستند مرتضی و ما ۱۴۵:۰۲
مستند مرتضی و ما ۱۵۵:۰۳
مستند مرتضی و ما ۱۶۵:۰۲
مستند مرتضی و ما ۱۷۵:۳۸
مرگ آگاهی۶:۱۵
روزگار نو۴:۴۷
کتاب ها۲:۳۲
انس حضور، بخش ۱۵:۴۲
انس حضور، بخش ۲۵:۲۹
انس حضور، بخش ۳۵:۱۳
روایت شیدایی (الف)۹:۴۶
روایت شیدایی (ب)۱۰:۲۵
تشییع جنازه۲:۱۵
دنیا و مرگ۱:۴۱
چند قدم مانده به مرگ۳:۲۰
رهایی۳:۴۳
درخششی دیگر ۱۵:۰۹
درخششی دیگر ۲۵:۴۳
درخششی دیگر ۳۴:۴۵
درخششی دیگر ۴۵:۰۷
درخششی دیگر ۵۵:۴۰
درخششی دیگر ۶۵:۲۰
درخششی دیگر ۷۵:۴۶
درخششی دیگر ۸۴:۵۹
درخششی دیگر ۹۴:۵۶
آقا سعید ۱۴:۵۱
آقا سعید ۲۴:۵۹
آقا سعید ۳۵:۱۶
آقا سعید ۴۵:۲۰
آقا سعید ۵۵:۱۳
آقا سعید ۶۵:۲۳
آقا سعید ۷۵:۳۸
آقا سعید ۸۵:۰۱
شش روز بعد ۱۵:۲۱
شش روز بعد ۲۵:۱۴
شش روز بعد ۳۴:۵۶
شش روز بعد ۴۵:۲۶
شش روز بعد ۵۴:۴۴
شش روز بعد ۶۴:۲۶
شش روز بعد ۷۴:۲۷
فقط جمهوری اسلامی ۱۴:۵۱
فقط جمهوری اسلامی ۲۵:۱۵
فقط جمهوری اسلامی ۳۵:۳۲
فقط جمهوری اسلامی ۴۵:۵۶
فقط جمهوری اسلامی ۵۴:۰۸
فقط جمهوری اسلامی ۶۳:۴۷
ضیافت ۱۴:۲۴
ضیافت ۲۴:۴۶
ضیافت ۳۵:۲۳
ضیافت ۴۵:۵۵
ضیافت ۵۴:۵۸
ضیافت ۶۵:۵۴
ضیافت ۷۴:۰۳
ضیافت ۸۴:۱۹
ضیافت ۹۳:۳۳
یادی از گذشته های جنگ ۱۵:۰۶
یادی از گذشته های جنگ ۲۵:۰۶
یادی از گذشته های جنگ ۳۴:۵۶
یادی از گذشته های جنگ ۴۵:۴۷
یادی از گذشته های جنگ ۵۴:۵۹
یادی از گذشته های جنگ ۶۵:۰۶
یادی از گذشته های جنگ ۷۵:۲۵
یادی از گذشته های جنگ ۸۵:۱۶
یادی از گذشته های جنگ ۹۵:۴۱
یادی از گذشته های جنگ ۱۰۵:۴۶
یادی از گذشته های جنگ ۱۱۵:۰۴
سحر یا معجزه؟ ۱۵:۱۱
سحر یا معجزه؟ ۲۵:۳۰
سحر یا معجزه؟ ۳۴:۵۹
سحر یا معجزه؟ ۴۴:۵۷
سحر یا معجزه؟ ۵۵:۱۳
سحر یا معجزه؟ ۶۴:۵۹
سحر یا معجزه؟ ۷۵:۰۴
سربازان امام زمان ۱۴:۴۶
سربازان امام زمان ۲۵:۰۵
سربازان امام زمان ۳۵:۱۷
سربازان امام زمان ۴۵:۲۱
سربازان امام زمان ۵۳:۵۹
سربازان امام زمان ۶۴:۰۲
سربازان امام زمان ۷۳:۵۷
سرباخته کوی عشق ۱۵:۰۹
سرباخته کوی عشق ۲۴:۴۹
سرباخته کوی عشق ۳۵:۳۹
سرباخته کوی عشق ۴۵:۵۴
سرباخته کوی عشق ۵۵:۰۲
سرباخته کوی عشق ۶۵:۰۸
سرباخته کوی عشق ۷۴:۴۱
سرباخته کوی عشق ۸۳:۱۳
سرباخته کوی عشق ۹۴:۳۹
صادقیّه ۱۵:۳۵
صادقیّه ۲۶:۰۳
صادقیّه ۳۵:۰۹
صادقیّه ۴۵:۰۹
صادقیّه ۵۴:۵۱
صادقیّه ۶۵:۱۹
صادقیّه ۷۵:۲۳
صادقیّه ۸۵:۰۲
صادقیّه ۹۵:۱۴
صادقیّه ۱۰۴:۴۲
حضور الحاضر ۱۵:۱۱
حضور الحاضر ۲۴:۵۲
حضور الحاضر ۳۵:۰۱
حضور الحاضر ۴۵:۰۱
حضور الحاضر ۵۵:۱۴
حضور الحاضر ۶۵:۱۵
حضور الحاضر ۷۵:۰۱
حضور الحاضر ۸۳:۲۸
حضور الحاضر ۹۴:۱۵
اشلو ۱۵:۰۲
اشلو ۲۵:۱۰
اشلو ۳۳:۱۳
اشلو ۴۵:۴۹
اشلو ۵۶:۰۰
اشلو ۶۵:۰۸
اشلو ۷۵:۰۱
اشلو ۸۶:۱۴
دسته ایمان قسمت ۱-۱۳:۳۲
دسته ایمان قسمت ۱-۲۵:۱۹
دسته ایمان قسمت ۱-۳۴:۴۵
دسته ایمان قسمت ۱-۴۵:۰۵
دسته ایمان قسمت ۱-۵۵:۳۰
دسته ایمان قسمت ۱-۶۴:۰۹
دسته ایمان قسمت ۱-۷۴:۱۸
دسته ایمان قسمت ۱-۸۴:۱۲
دسته ایمان قسمت ۱-۹۴:۳۰
دسته ایمان قسمت ۱-۱۰۳:۳۴
دسته ایمان قسمت ۲-۱۳:۳۳
دسته ایمان قسمت ۲-۲۵:۰۸
دسته ایمان قسمت ۲-۳۵:۳۱
دسته ایمان قسمت ۲-۴۵:۳۶
دسته ایمان قسمت ۲-۵۵:۱۷
دسته ایمان قسمت ۲-۶۵:۱۱
دسته ایمان قسمت ۲-۷۶:۱۲
دسته ایمان قسمت ۲-۸۴:۵۲
دسته ایمان قسمت ۳-۱۵:۴۰
دسته ایمان قسمت ۳-۲۴:۵۲
دسته ایمان قسمت ۳-۳۵:۲۱
دسته ایمان قسمت ۳-۴۵:۴۶
دسته ایمان قسمت ۳-۵۵:۴۷
دسته ایمان قسمت ۳-۶۵:۳۳
دسته ایمان قسمت ۳-۷۴:۱۷
دسته ایمان قسمت ۳-۸۵:۳۲
بر ستیغ جبال فتح ۱۳:۵۹
بر ستیغ جبال فتح ۲۴:۵۸
بر ستیغ جبال فتح ۳۴:۵۴
بر ستیغ جبال فتح ۴۴:۰۸
بر ستیغ جبال فتح ۵۴:۴۱
بر ستیغ جبال فتح ۶۴:۳۴
بر ستیغ جبال فتح ۷۴:۴۹
بر ستیغ جبال فتح ۸۵:۳۸
بر ستیغ جبال فتح ۹۵:۱۰
بر ستیغ جبال فتح ۱۰۵:۱۹
بر ستیغ جبال فتح ۱۱۴:۴۶
به سوی معشوق، بخش ۱۵:۰۲
به سوی معشوق، بخش ۲۵:۱۲
به سوی معشوق، بخش ۳۵:۰۷
به سوی معشوق، بخش ۴۵:۲۳
به سوی معشوق، بخش ۵۵:۲۹
به سوی معشوق، بخش ۶۵:۵۷
به سوی معشوق، بخش ۷۵:۱۶
به سوی معشوق، بخش ۸۴:۱۶
بوی نان روستا۶:۵۴
حنابندان، بخش ۱۵:۰۹
حنابندان، بخش ۲۵:۴۸
حنابندان، بخش ۳۵:۳۹
حنابندان، بخش ۴۴:۳۱
راه قدس از کربلا، بخش۱۵:۳۱
راه قدس از کربلا، بخش۲۵:۲۲
راه قدس از کربلا، بخش۳۵:۵۶
راه قدس از کربلا، بخش۴۵:۳۲
راه قدس از کربلا، بخش۵۵:۱۶
راه قدس از کربلا، بخش۶۵:۰۷
راه قدس از کربلا، بخش۷۲:۲۹
راه قدس از کربلا، بخش۸۵:۰۷
رمز پیروزی ۳۱۱:۰۳
ما همه چیز را مدیون خون شهدا هستیم ۱۹:۵۴
ما همه چیز را مدیون خون شهدا هستیم ۲۱۰:۵۳
ما همه چیز را مدیون خون شهدا هستیم ۳۱۰:۳۸
ما همه چیز را مدیون خون شهدا هستیم ۴۱۰:۰۹
ما همه چیز را مدیون خون شهدا هستیم ۵۹:۵۴
یادی از آقا تقی ۱۱۰:۳۶
یادی از آقا تقی ۲۱۰:۱۴
یادی از آقا تقی ۳۱۰:۰۴
یادی از آقا تقی ۴۱۰:۱۳
یادی از آقا تقی ۵۹:۴۱
موجیم که آسودگی ما عدم ماست ۱۱۰:۰۶
موجیم که آسودگی ما عدم ماست ۲۱۰:۱۶
موجیم که آسودگی ما عدم ماست ۳۱۰:۳۴
موجیم که آسودگی ما عدم ماست ۴۱۲:۰۷
مستند هفت قصه بلوچستان ۱۸:۲۰
مستند هفت قصه بلوچستان ۲۷:۵۱
مستند هفت قصه بلوچستان ۳۸:۳۳
مستند هفت قصه بلوچستان ۴۸:۵۲
مستند هفت قصه بلوچستان ۵۸:۴۵
مستند بشاگرد ۱۷:۱۰
مستند بشاگرد ۲۶:۳۳
مستند بشاگرد ۳۶:۳۶
مستند بشاگرد ۴۵:۱۷
مستند راهگشایان نور ۱۰۸:۱۳
مستند راهگشایان نور ۲۰۸:۲۳
مستند راهگشایان نور ۳۰۹:۰۶
مستند یادی از سه دلباخته / بخش اول۰۹:۱۸
مستند یادی از سه دلباخته / بخش دوم۰۸:۳۲
مستند انگیزه های الهی / قسمت اول۱۰:۰۴
مستند انگیزه های الهی / قسمت دوم۰۱:۰۴
مستند انگیزه های الهی / قسمت سوم۱۱:۰۱
مستند انگیزه های الهی / قسمت چهارم۱۱:۳۹
مستند دیدار / قسمت اول۰۸:۲۱
مستند دیدار / قسمت دوم۰۸:۲۶
مستند دیدار / قسمت سوم۰۹:۰۵
مستند پل حاج اسدالله / قسمت اول۱۰:۰۳
مستند پل حاج اسدالله / قسمت دوم۰۸:۱۷
مستند پل حاج اسدالله / قسمت سوم۹:۵۸
مستند پیام امیر و یادگار حسن / قسمت اول۱۱:۲۰
مستند پیام امیر و یادگار حسن / قسمت دوم۱۱:۰۵
مستند پیام امیر و یادگار حسن / قسمت سوم۱۰:۵۳
مستند پیام امیر و یادگار حسن / قسمت چهارم۱۱:۰۹
مستند پیام امیر و یادگار حسن / قسمت پنجم۱۰:۱۱
مستند با گردان خیبر / قسمت اول۱۱:۴۹
مستند با گردان خیبر / قسمت دوم۱۱:۰۶
مستند با گردان خیبر / قسمت سوم۱۱:۲۳
مستند با گردان خیبر / قسمت چهارم۱۲:۲۳
مستند مرثیه / قسمت پنجم۱۱:۲۶
مستند مرثیه / قسمت اول۱۰:۳۷
مستند مرثیه / قسمت دوم۱۱:۲۹
مستند مرثیه / قسمت سوم۱۱:۳۷
مستند مرثیه / قسمت چهارم۱۱:۲۷
مستند انصار المهدی / قسمت اول۱۰:۵۵
مستند انصار المهدی / قسمت دوم۱۲:۳۱
مستند انصار المهدی / قسمت سوم۱۳:۲۸
مستند انصار المهدی / قسمت چهارم۱۰:۳۸
مستند کهف گمنامی ۱۱۰:۵۱
مستند کهف گمنامی ۲۸:۵۳
مستند حلبچه در آتش / قسمت ۱۱۰:۱۴
مستند حلبچه در آتش / قسمت ۲۱۱:۷۲
تلاش رزمندگان مهندسی رزمی برای ساختن جاده و پل تدارکاتی در عملیات والفجر ۱۰ /بخش۱۱۰:۰۴
تلاش رزمندگان مهندسی رزمی برای ساختن جاده و پل تدارکاتی در عملیات والفجر ۱۰ /بخش۲۱۱:۰۰
تلاش رزمندگان مهندسی رزمی برای ساختن جاده و پل تدارکاتی در عملیات والفجر ۱۰ /بخش۳۱۱:۱۲
پیرامون یکی از عملیات های برون مرزی رزمندگان ایرانی در عمق خاک عراق۱۰:۱۸
پیرامون یکی از عملیات های برون مرزی رزمندگان ایرانی در عمق خاک عراق۱۰:۱۶
پیرامون یکی از عملیات های برون مرزی رزمندگان ایرانی در عمق خاک عراق۱۰:۱۹
پیرامون یکی از عملیات های برون مرزی رزمندگان ایرانی در عمق خاک عراق۱۰:۱۴
مستند حلبچه در آتش / قسمت ۳۱۱:۴۷

 آواها

کاروان تاریخ و یاران عاشورائی۰۰:۵۹
علم مدرن و علم اسلامی۲۶:۳۳
علم جدید و تکنولوژی۳۰:۱۸
علم و تمدن۲۲:۰۸
علم و هنر اسلامی۲۳:۵۱
خدا شکست۲۲:۰۸
علم-قسمت ششم۳۱:۱۲
صفای دل۰۰:۵۰
انتظار سایه ای از اشتیاق۰۰:۵۴
اشتیاق بی انتهایی۱:۰۵
بعثت دوباره۱:۰۳
بگذار آمریکا …۰۰:۵۴
قطارها دوکوهه را فراموش کرده اند۰۰:۵۷
با من سخن بگو دوکوهه۲:۰۴
کربلا بیش از آنکه یک شهر باشد …۰۰:۵۲
ما فرشتگان را دیدیم، ما عرش را …۱:۲۳
انس با خاک۱:۰۱
اما عشق می گوید۰۰:۵۷
فلسطینیان و سرزمینشان۱:۰۸
انقلاب سنگ و فلاخن۱:۳۱
شهرک میرون۱:۰۵
از ظاهر لحظه ها به باطن۱:۰۲
آنکه از مرگ می ترسد۰۰:۵۱
آب که با عقل تسبیحی خود …۱:۰۶
مرگ ما شهادت است۱:۱۲
نفس حجاب است …۱:۱۱
عشایر رودخانه ای هستند …۱:۰۱
جان مایه انقلاب اسلامی۱:۱۴
ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است۰۰:۵۶
همه جا مملکت حق …۱:۲۰
شب موعود خدا۱:۳۱
دیروز را به خاطر داری۰۰:۵۴
جهان هرگز باور نداشت۱:۰۰
عطر خوش صلوات۱:۱۳
وصیتنامه شهید هادی ۱۱:۰۱
وصیتنامه شهید هادی ۲۱:۱۱
مرگ آگاهی۴:۰۶
لشکر امام حسین علیه اسلام۰۰:۵۵
وقتی از این کانال ها …۱:۱۳
مرگ آگاهی۴:۰۶
اعتبار مکان ها به انسان هایی است که …۰۰:۱۳
درباره شهید خرازی۰۱:۲۶
یادگار حاج حسین خرازی۰۰:۳۷
وقتی فرزندان ما۰۰:۲۵
وقتی از این کانال ها …۰۱:۱۳
و بار دیگر در می یابیم …۰۰:۲۴
مدرسه عشق۰۰:۲۴
محراب نماز۰۰:۳۶
ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده۰۰:۵۶
ما خود را به پناه قرآن می سپاریم۰۰:۱۴
ما از سوختن نمی ترسیم۰۰:۴۷
لشگر مقدس امام حسین (ع)۰۰:۵۵
قوم سلمان فارسی۰۰:۴۹
قلمرو حاکمیت شیطان صعف و ترس انسان۰۰:۳۲
قسمتی از وصیت نامه شهید حسن هادی ۲۰۱:۰۱
قسمتی از وصیت نامه شهید حسن هادی ۱۰۰:۳۸
قاسم دلاورانه ، استوار و با صلابت۰۰:۳۷
علمدار لشگر امام حسین(ع)۰۰:۳۳
عطر خوش صلوات در بوستان۰۱:۱۳
طینت مردم اصفهان۰۰:۱۵
طلسم دیو کفر شکسته۰۰:۳۶
صف طویل رزمندگان۰۰:۲۷
شهر و خانه تمثیل سکوتند۰۰:۳۳
شهدا همه اصحاب آخرالزمانی سیدالشهدا۰۰:۳۲
شهادت پایان نیست ، آغاز است۰۰:۲۶
شجاعت و تدبیر۰۰:۵۵
شب موعود خدا رسیده است۰۱:۳۱
شب مردان حق این چنین می گذرد۰۰:۲۹
شب گنجینه ی رازهای نامشکوف۰۰:۴۳
سند افتخار در پیشگاه رسول خدا۰۰:۱۸
رنگ،نعلق است و بی رنگی نفی تعلقات۰۰:۳۶
رمز پیروزی ما۰۰:۲۵
رایحه ظهور موعود۰۰:۲۱
دیروز را به خاطر داری۰۰:۵۴
دل شکسنه ی عاشق۰۰:۱۰
دعای حسن مستجاب شد۰۱:۰۵
درد حضرت قاسم درد اوست۰۰:۲۳
درباره شهادت شهید بهنام محمدی۰۷:۰۳
در مدخل جزیره ی بوارین۰۰:۴۹
در قلب شهر۰۰:۲۶
در حاشیه ی نخلستان های …۰۰:۳۶
چیزی به پایان روز نمانده است۰۰:۴۸
چشم ظاهر بین۰۰:۳۹
جهان هرگز باور نداشت۰۱:۰۰
جنگ ما با شیطان از محراب نماز آغاز می گردد۰۰:۲۸
تو گویی، این راه راهی است که …۰۰:۲۸
پیام ما استقامت است۰۰:۴۰
پیام امیر۰۰:۱۳
برای تحصیل رضای خدا۰۰:۱۰
بر ما خرده مگیرید۰۰:۳۷
باب جهاد،باب اولیای خاص خداست۰۰:۳۶
اینجاست آن مدرسه ای که تلمیذها …۰۰:۵۶
ای نفس بر خدا توکل کن۰۰:۲۱
اما نه ، اینجا جای سکوت نیست۰۰:۲۶
اگر که همه جا مملکت حق است۰۱:۲۰
اگر شب قدر شبی باشد که…۰۰:۳۵
از نام ما مپرس۰۰:۲۶
ار سرّاین سخن …۰۰:۵۳
آن شیخ را که با چراغ در جستجوی انسان۰۰:۱۰
آسمان طلعت ستاره ی دیگری را جشن گرفته۰۰:۰۸
آب آب است۰۰:۱۳

4440 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

  1. حضرت فاطمه سلام الله علیها در دیدگاه ابن تیمیه :

    http://cybery-awakening.blogfa.com/post/201

    ویدئویی که باید دید :

    http://cybery-awakening.blogfa.com/post/202

  2. سيدمحمد قريشي گفت:

    بنده و خیلی ها مثل من علارغم درک زمان دفاع مقدس به جهت کمی سن متاسفانه امکان شرکت در جبهه های جنگ این دانشگاه بی مانند تربیت انسانهای والا را نداشتیم اما با تماشای آثار ارزشمند شهید بزرگوار آوینی و سایر برادران واقعا به جایگاه رزمندگان اسلام و مخصوصا شهدا و حالات معنوی شبهای عملیات غبطه می خوریم.

دسته بندی

اسکرول بار