دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

https://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2018/08/ghadir-pic.jpg

 

گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۵ – حاج محمدرضا طاهری و حاج سعید حدادیان کلیک ها: ۴۹۴۷
عید سعید غدیرخم – گلچین – حاج محمدرضا طاهری
عید سعید غدیر خم – سال ۱۳۹۸ – حاج محمدرضا طاهری و حسین طاهری کلیک ها: ۹۵
عید سعید غدیر خم سال ۱۳۹۷ – حاج محمد و حسین طاهری کلیک ها: ۴۳۷
گلچین عید غدیر خم – سال ۱۳۹۶ – حاج محمدرضا طاهری و حسین طاهری کلیک ها: ۸۳۵
گلچین عید غدیر خم – سال ۱۳۹۵ – حاج محمد رضا طاهری و حسین طاهری کلیک ها: ۷۷۲
گلچین عید سعید غدیر خم – سال ۱۳۹۲ – حاج محمد رضا طاهری کلیک ها: ۳۲۲۸
گلچین مراسم عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۹۱ – حاج محمدرضا طاهری کلیک ها: ۲۳۹۴
گلچین عید با سعادت غدیر خم – سال ۱۳۹۰ – حاج محمد رضا طاهری کلیک ها: ۲۰۴۷
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۹ – حاج محمدرضا طاهری کلیک ها: ۵۸۰۲
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۸ – حاج محمدرضا طاهری و سید مجید بنی فاطمه کلیک ها: ۲۶۱۸
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۷ – حاج محمدرضا طاهری
گلچین عید سعید غدیر خم – سال ۱۳۹۲ – حاج حسن خلج کلیک ها: ۲۹۶۱
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۹ – حاج حسن خلج کلیک ها: ۵۹۱۲
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۸ – حاج حسن خلج کلیک ها: ۴۶۵۳
گلچین عید سعید غدیرخم سال ۱۳۸۷ – حاج حسن خلج کلیک ها: ۲۸۵۲
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۶ – حاج حسن خلج کلیک ها: ۲۴۷۰
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۵ – حاج حسن خلج کلیک ها: ۲۶۷۴
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۴ – حاج حسن خلج کلیک ها: ۳۸۱۷
عید سعید غدیرخم – گلچین – حاج حسن خلج
عید سعید غدیر خم – سال ۱۳۹۸ – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۲۵۱
عید سعید غدیر خم سال ۱۳۹۷ – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۱۰۰۶
گلچین عید سعید غدیر خم – سال ۱۳۹۶ – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۱۶۱۹
گلچین عید سعید غدیر خم – سال ۱۳۹۵ – حاج محمود کریمی ، طاهری و بنی فاطمه کلیک ها: ۱۲۷۱
گلچین عید سعید غدیر خم – سال ۱۳۹۲ – حاج محمد کریمی و بنی فاطمه کلیک ها: ۴۸۸۵
گلچین عید سعید غدیرخم -سال ۱۳۹۱ – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۴۴۶۱
گلچین عید سعید غدیر خم – سال ۱۳۹۰ – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۳۵۶۷
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۹ – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۸۰۳۳
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۸ – حاج محمود کریمی و حاج سعید حدادیان کلیک ها: ۴۰۵۸
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۸ – حاج محمود کریمی و سید مجید بنی فاطمه
گلچین عید سعید غدیر خم – سال ۱۳۸۷ – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۳۹۰۲
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۶ – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۳۹۷۶
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۵ – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۳۰۵۸
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۴ – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۱۴۰۳۱
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۴ – حاج محمود کریمی و حاج محمدرضا طاهری کلیک ها: ۱۱۹۴۹
گلچین عید سعید غدیرخم – گلچین – حاج محمود کریمی
گلچین عید سعید غدیر خم – سال ۱۳۸۷ – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۳۹۰۲
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۶ – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۳۹۷۶
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۵ – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۳۰۵۸
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۴ – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۱۴۰۳۱
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۴ – حاج محمود کریمی و حاج محمدرضا طاهری کلیک ها: ۱۱۹۴۹
گلچین عید سعید غدیرخم – گلچین – حاج محمود کریمی
عید سعید غدیر خم سال ۱۳۹۷ – حاج حسین سیب سرخی کلیک ها: ۴۶۸
گلچین عید سعید غدیر خم – سال ۱۳۹۰ – حاج حسین سیب سرخی کلیک ها: ۳۹۵۱
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۹ – حاج حسین سیب سرخی کلیک ها: ۶۱۷۴
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۸ – حاج حسین سیب سرخی کلیک ها: ۵۵۷۹
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۷ – حاج حسین سیب سرخی کلیک ها: ۴۹۷۱
گلچین عید سعید غدیر خم – سال ۱۳۸۶ – حاج حسین سیب سرخی کلیک ها: ۳۸۴۹
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۵ – حاج حسین سیب سرخی کلیک ها: ۴۴۰۶
گلچین عید سعید غدیرخم – گلچین – حاج حسین سیب سرخی
عید سعید غدیر خم – سال ۱۳۹۲ – حاج سید مهدی میرداماد کلیک ها: ۳۷۸۹
عید با سعادت غدیر خم – سال ۱۳۹۰ – حاج سید مهدی میرداماد کلیک ها: ۳۵۳۳
عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۹ – حاج سید مهدی میرداماد کلیک ها: ۶۳۷۴
عید سعید غدیرخم – ١٣٨٧- حاج سید مهدی میرداماد کلیک ها: ۴۲۳۵
عید سعید غدیرخم- گلچین – حاج سیدمهدی میرداماد
گلچین مراسم عید سعید غدیرخم – حاج سعید حدادیان – ۱۳۹۱ کلیک ها: ۲۴۵۳
عید سعید غدیرخم ١٣٨٨ حاج محمود کریمی و حاج سعید حدادیان کلیک ها: ۵۶۱۳
عید سعید غدیرخم ١٣٨۶ حاج سعید حدادیان کلیک ها: ۲۶۹۶
عید سعید غدیرخم گلچین حاج سعید حدادیان
عید سعید غدیر خم – سال ۱۳۹۸ – حاج سید مجید بنی فاطمه – حاج محمود کریمی کلیک ها: ۱۱۲
عید سعید غدیر خم سال ۱۳۹۷ – سید مجید بنی فاطمه کلیک ها: ۵۶۲
گلچین عید غدیر خم – سال ۱۳۹۶ – سید مجید بنی فاطمه کلیک ها: ۱۲۹۱
گلچین عید سعید غدیر خم – سال ۱۳۹۰ – سید مجید بنی فاطمه کلیک ها: ۳۸۵۷
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۹ – سید مجید بنی فاطمه کلیک ها: ۵۱۹۲
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۸ – حاج سید مجید بنی فاطمه و محمدرضا طاهری کلیک ها: ۴۲۰۶
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۸ – حاج سید مجید بنی فاطمه و حاج محمود کریمی کلیک ها: ۴۴۴۰
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۷ – سید مجید بنی فاطمه کلیک ها: ۳۳۸۶
گلچین عید سعید غدیرخم – گلچین – حاج سید مجید بنی فاطمه
عید سعید غدیرخم ١٣٨٧ حاج مهدی سلحشور کلیک ها: ۴۷۹۷
عید سعید غدیرخم گلچین حاج مهدی سلحشور
عید سعید غدیر خم – حاج عبدالرضا هلالی و برادر بهمنی – سال ۱۳۹۲ کلیک ها: ۲۰۱۴
عید سعید غدیرخم ١٣٨٩ حاج عبدالرضا هلالی کلیک ها: ۵۹۳۰
عید سعید غدیرخم ١٣٨٧ حاج عبدالرضا هلالی کلیک ها: ۲۷۴۱
عید سعید غدیرخم ١٣٨۵ سید مهدی میرداماد کلیک ها: ۴۷۳۳
عید سعید غدیرخم گلچین حاج عبدالرضا هلالی
عید سعید غدیر خم – سال ۱۳۹۲ – کربلایی جواد مقدم کلیک ها: ۲۵۶۵
گلچین عید با سعادت غدیر خم – سال ۱۳۹۰ – کربلایی جواد مقدم کلیک ها: ۲۷۹۴
عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۹ – کربلایی جواد مقدم
عید سعید غدیرخم ١٣٨٧ حاج مهدی مختاری کلیک ها: ۴۱۲۰
عید سعید غدیرخم ١٣٨۶ حاج مهدی مختاری
عید سعید غدیرخم ١٣٨٧ حاج مهدی مختاری کلیک ها: ۴۱۲۰
عید سعید غدیرخم ١٣٨۶ حاج مهدی مختاری
عید سعید غدیر خم سال ۱۳۹۷ – حاج مهدی اکبری کلیک ها: ۴۹۸
گلچین عید سعید غدیر خم سال ۱۳۹۶ – حاج مهدی اکبری کلیک ها: ۶۹۲
گلچین مراسم عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۹۱ – حاج مهدی اکبری کلیک ها: ۲۶۶۴
گلچین عید سعید غدیرخم -سال ۱۳۸۹ – حاج مهدی اکبری کلیک ها: ۵۲۳۴
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۸ – حاج مهدی اکبری کلیک ها: ۴۱۵۹
گلچین عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۷ – حاج مهدی اکبری کلیک ها: ۲۷۴۹
عید سعید غدیرخم – سال ۱۳۸۵ – حاج مهدی اکبری و حاج سعید قانع کلیک ها: ۳۳۴۹
گبچین عید سعید غدیرخم – گلچین – حاج مهدی اکبری
عید سعید غدیرخم ١٣٨٧ حاج احمد واعظی کلیک ها: ۴۱۶۴
عید سعید غدیرخم ١٣٨۴ حاج احمد واعظی و حاج سعید حدادیان کلیک ها: ۹۱۴۸
عید سعید غدیرخم گلچین حاج احمد واعظی

عید سعید غدیرخم ١٣٨٧ حاج اسلام میرزائی

گلچین مراسم عید سعید غدیرخم – سید رضا تحویلدار – ۱۳۹۱ کلیک ها: ۱۵۹۱
گلچین عید سعید غدیر خم – سال ۱۳۹۰ – سید رضا تحویلدار
عید سعید غدیر خم سال ۱۳۹۷ – کربلایی حمید علیمی کلیک ها: ۶۱۲
گلچین عید سعید غدیر خم سال ۱۳۹۶ – کربلایی حمید علیمی کلیک ها: ۹۸۷
عید غدیر خم – کربلایی حمید علیمی – سال ۱۳۹۲ کلیک ها: ۴۵۴۹
عید سعید غدیرخم ١٣٨٩ کربلایی حمید علیمی کلیک ها: ۵۹۸۸
عید سعید غدیرخم ١٣٨٧ کربلایی حمید علیمی کلیک ها: ۳۶۱۱
عید سعید غدیرخم گلچین کربلایی حمید علیمی

 

حاج محمود کریمی- شام عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -یاقوت لب لعل تو بر جان من (مناجات) ۰۰:۰۲:۱۸
حاج محمود کریمی- شام عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -حسین امیر من است منم فقیر حسین (شور جدید) – طاهری ۰۰:۰۲:۲۷
حاج محمود کریمی- شام عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -زیر ایوون طلات می شینم (سرود جدید) – طاهری ۰۰:۰۶:۴۳
حاج محمود کریمی- شام عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -بارون نجف رویای منه (سرود جدید) – طاهری ۰۰:۱۳:۰۴
حاج محمود کریمی- شام عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -خیالش با شعری بر لبم بی اختیار آورد (مدح) – طاهری ۰۰:۰۷:۲۷
حاج محمود کریمی- شام عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -ما دل به تولای تو هستیم و لاغیر (سرود جدید) ۰۰:۱۲:۱۶
حاج محمود کریمی- شام عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -ما مست تولای تو هستیم و لاغیر (سرود جدید) ۰۰:۰۶:۱۷
حاج محمود کریمی- شام عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -از نام بلند او نوشتیم (مدح) ۰۰:۱۶:۰۷
حاج محمود کریمی- شام عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -دل شده مجنون نجف (سرود جدید) – طاهری و کریمی ۰۰:۰۵:۲۴
حاج حسین سیب سرخی- ایام عید غدیر خم سال۱۳۹۷-جان گرفتیم تا علی گفتیم (مناجات) ۰۰:۰۶:۳۵
حاج حسین سیب سرخی- ایام عید غدیر خم سال۱۳۹۷-هوای دیدن کرببلا و نجف دارم (سرود جدید) ۰۰:۰۲:۴۷
حاج حسین سیب سرخی- ایام عید غدیر خم سال۱۳۹۷-دیوونه ی حیدرم (سرود جدید) ۰۰:۰۳:۰۲
حاج حسین سیب سرخی- ایام عید غدیر خم سال۱۳۹۷-به شان و منزلت تو (سرود جدید) ۰۰:۰۳:۱۵
حاج حسین سیب سرخی- ایام عید غدیر خم سال۱۳۹۷-تا عرش خدا میروم از راه نجف (سرود جدید) ۰۰:۰۹:۲۵
حاج حسین سیب سرخی- ایام عید غدیر خم سال۱۳۹۷-حیدر مولا و سرورم (سرود جدید) ۰۰:۱۰:۴۳
حاج حسین سیب سرخی- ایام عید غدیر خم سال۱۳۹۷-کعبه را در امان گذاشت علی (مدح) ۰۰:۱۱:۱۸
حاج حسین سیب سرخی- ایام عید غدیرخم سال۱۳۹۷ – به افتخار حیدر (سرود جدید) ۰۰:۱۱:۳۲
حاج حمید علیمی- ایام عید غدیر خم سال۱۳۹۷-فدای شیوه نبرد تو (سرود جدید) ۰۰:۰۱:۰۷
حاج حمید علیمی- ایام عید غدیر خم سال۱۳۹۷-دلم بهانه گرفته برای خاک نجف(سرود جدید) ۰۰:۰۲:۳۲
حاج حمید علیمی- ایام عید غدیر خم سال۱۳۹۷-شاه کرم علی علی (سرود جدید) ۰۰:۰۰:۵۸
حاج حمید علیمی- ایام عید غدیر خم سال۱۳۹۷-چه عالمی ست عالم باب الحوائجی (مدح) ۰۰:۰۲:۵۶
حاج حمید علیمی- ایام عید غدیر خم سال۱۳۹۷-میخوام اگر علی نباشه (سرود جدید) ۰۰:۰۴:۱۹
حاج مهدی اکبری-شام عید غدیر خم سال۱۳۹۷- قال رسول الله حیدر ولی الله (سرود جدید) ۰۰:۰۶:۳۷
حاج مهدی اکبری-شام عید غدیر خم سال۱۳۹۷- تنگه دلم برا شبای نجف (سرود جدید) ۰۰:۰۳:۳۲
حاج مهدی اکبری-شام عید غدیر خم سال۱۳۹۷- السلام السلام شاه حبل المتین (سرود جدید) (مدح) ۰۰:۰۳:۴۱
حاج مهدی اکبری-شام عید غدیر خم سال۱۳۹۷-افریده شده ام من برای حیدر (سرود جدید) ۰۰:۰۵:۳۲
حاج مهدی اکبری-شام عید غدیر خم سال۱۳۹۷- ای جان دوعالم به فدای اسدلله (مدح) ۰۰:۰۳:۳۲
کربلایی سید رضا نریمانی- شام عید غدیر سال۱۳۹۷ -ذکر تو محشر، هیجان آور (سرود جدید) ۰۰:۰۲:۳۵
کربلایی سید رضا نریمانی- شام عید غدیر سال۱۳۹۷ -ذکر لبهامِ علی ولی الله (سرود جدید) ۰۰:۰۳:۱۹
کربلایی سید رضا نریمانی- شام عید غدیر سال۱۳۹۷ -باید از نقش و نگارِ روی پرچم شعر گفت (مدح) ۰۰:۱۴:۵۸
کربلایی سید رضا نریمانی- شام عید غدیر سال۱۳۹۷ -نمکِ زندگیم از نامِ علیِ (سرود جدید) ۰۰:۰۹:۳۴
کربلایی سید رضا نریمانی- شام عید غدیر سال۱۳۹۷ -با دستِ پیغمبر، دستِ حیدر میره بالا (سرود جدید) ۰۰:۰۹:۵۲
کربلایی سید رضا نریمانی- شام عید غدیر سال۱۳۹۷ -عشق من و تو چه ماجرایی دارد (سرود جدید) ۰۰:۰۹:۲۸
کربلایی حمزه فرزاد- ایام عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -روح و ریحان من حسین جان من (شور جدید) ۰۰:۰۲:۰۷
کربلایی حمزه فرزاد- ایام عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -راز و نیاز منی یا حسن (شور زیبا) ۰۰:۰۱:۵۰
کربلایی حمزه فرزاد- ایام عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -ارادتم تو این یه جمله ست (شور) ۰۰:۰۱:۰۳
کربلایی حمزه فرزاد- ایام عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -کعبه نجفه حیدر کراره (سرود جدید) ۰۰:۰۳:۰۸
کربلایی حمزه فرزاد- ایام عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -یاعلی در حرمت نور خدا می بینم (سرود جدید) ۰۰:۰۲:۱۴
کربلایی محمد حسین حدادیان-عید غدیر۱۳۹۷ – امیر دو سرایی ، علی شیر خدایی ۰۰:۰۲:۲۴
حاج محمود گرجی- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -یارم حسین ماه شب تارم حسین (مناجات) ۰۰:۱۱:۵۸
حاج محمدرضا بذری- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷-صدای کیست چنین دلپذیر می آید (سرود جدید) ۰۰:۰۳:۲۰
حاج محمدرضا بذری- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷-تکیه گاهم حسنه (شور زیبا) ۰۰:۰۳:۵۶
حاج محمود گرجی- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -تکیه گاه من هستی پشت و پناه من (سرود جدید) ۰۰:۰۵:۱۴
حاج محمود گرجی- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -هر کی خونشو گم کرده به حسینیه برگرده (سرود جدید) ۰۰:۰۴:۰۵
حاج محمود گرجی- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -ای سر سودای من ضامن عقبای من (شور زیبا) ۰۰:۰۳:۰۹
حاج محمود گرجی- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -حق است علی حک شده بر عرش برین است (سرود جدید) ۰۰:۰۳:۱۶
حاج محمود گرجی- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -وا نشد جبریل اگر سمت نجف بال و پرش (مدح) ۰۰:۰۹:۴۸
حاج محمود گرجی- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷ -جانا چه کار میکنی مارا دچار میکنی (سرود جدید) ۰۰:۰۳:۵۸
حاج محمدرضا بذری- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷-دستان تو حالا شده بالاترین دست (مدح) ۰۰:۰۳:۲۵۷
حاج محمدرضا بذری- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷-توی ذلفِ نگارم ببین باد افتاد (سرود جدید) ۰۰:۰۶:۱۶
حاج محمدرضا بذری- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷-آتش گرفت هرکه مِی از این سبو کشید (مدح) ۰۰:۰۷:۰۸
حاج محمدرضا بذری- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷-حیدری ام قلندرم من (سرود جدید) ۰۰:۰۴:۵۰
حاج محمدرضا طاهری- ای جان ای جان به این جلال و شوکتت- سرود-عید غدیر ۹۷ ۰۰:۱۰:۰۳
حاج محمود کریمی- شب عید غدیر خم سال ۱۳۹۷-ما مست تولی تو هستیم و لاغیر (سرود جدید)- تصویری ۰۰:۱۹:۵۱
حاج سید مجید بنی فاطمه- عید غدیر ۱۳۹۷- من و تو عجب رفاقت دیرینی ۰۰:۰۴:۴۴
حاج سید مجید بنی فاطمه- عید غدیر ۱۳۹۷- سر سفره تو مهمونم علی ۰۰:۰۵:۱۸
حاج سید مجید بنی فاطمه- عید غدیر ۱۳۹۷- ساقی از خم ولایت بچشان باده ۰۰:۰۳:۴۰
حاج سید مجید بنی فاطمه- عید غدیر ۱۳۹۷- من ماجرا خوب یادم هست ۰۰:۰۴:۱۰
حاج حمید علیمی- جشن شام عید غدیر -صد و ده بار ذکر او گرفتم (مدح) ۰۰:۰۳:۳۱
حاج حمید علیمی- جشن شام عید غدیر -بود از صد هزاران سال طاعات و عباداتم (مدح) ۰۰:۰۵:۵۶
حاج حمید علیمی- جشن شام عید غدیر -امشب نم نم میزنه بارون (سرود جدید) ۰۰:۰۸:۰۷
حاج حمید علیمی- جشن شام عید غدیر -علی امام من است و منم غلام علی (سرود) ۰۰:۰۸:۴۸
حاج حمید علیمی- جشن شام عید غدیر -مولا مولا مولا علی (سرود جدید) ۰۰:۱۳:۰۰
حاج سعید حدادیان- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷-علی جان من از آیه های قنوت درختان (سرود جدید) ۰۰:۰۳:۴۳
حاج سعید حدادیان- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷-کی ام من قطره ای افتاده در دامان دریایم (مدح) -حدادیان ۰۰:۰۷:۰۲
حاج محمود کریمی- شب عید غدیر خم سال ۱۳۹۷-ساقی به پیاله باده کم میریزی (سرود جدید) – سازور و کریمی ۰۰:۰۷:۲۶
حاج محمود کریمی- شب عید غدیر خم سال ۱۳۹۷-مددتُ نَحوَک و زدالعَین و الهّدّب (ابتهال عربی) ۰۰:۰۸:۲۱
حاج محمود کریمی- شب عید غدیر خم سال ۱۳۹۷-سپاه پلک هایش چند لشکر را تکان می داد (مدح) ۰۰:۰۲:۲۶
حاج محمود کریمی- شب عید غدیر خم سال ۱۳۹۷-ما مست تولی تو هستیم و لاغیر (سرود جدید) ۰۰:۱۹:۵۲
حاج محمدرضا طاهری- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷-زیر ایوون طلات می شینم (سرود جدید) ۰۰:۰۴:۵۲
حاج محمدرضا طاهری- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷-ای جان ای جان به این جلال و شوکتت (سرود جدید) – کریمی و طاهری ۰۰:۱۰:۰۳
حاج محمدرضا طاهری- شب عید غدیر خم سال۱۳۹۷-به زمین نبسته ام دل به هوای آسمانش (مدح) ۰۰:۰۹:۴۳
دست علی وقتی که بالا رفت | کلیپ ویژه عید غدیر (اینستاگرامی) ۰۱:۰۰
شه عالم شد اباالحسن امروز | سید رضا نریمانی ( کلیپ اینستاگرامی) ۰۱:۰۰
کربلایی مجید باقری- ایام عید غدیر و جلسات هفتگی ۱۹ شهریور سال ۹۶ – علی علی علی علی یا علی (شور) ۰۳:۲۳
حاج علی مهدوی نژاد – ایام عید غدیر و جلسات هفتگی ۱۹ شهریور سال ۹۶ – دخیلک یا امام السامر (شور عربی) ۰۳:۲۷
حاج علی مهدوی نژاد – ایام عید غدیر و جلسات هفتگی ۱۹ شهریور سال ۹۶ – امیر آسمانها و زمینی (شور) ۰۵:۴۴
حاج حیدر خمسه – ایام عید غدیر و جلسات هفتگی ۱۹ شهریور سال ۹۶ – غدیر قبل از محرم (مدح) ۱۱:۱۲
حاج حیدر خمسه – ایام عید غدیر و جلسات هفتگی ۱۹ شهریور سال ۹۶ – ای بنازم به تو ارباب ماشالا داری (شور) ۰۵:۰۷
حاج حیدر خمسه – ایام عید غدیر و جلسات هفتگی ۱۹ شهریور سال ۹۶ – ما بی خیال روضه زهرا نمی شویم (روضه) ۰۹:۱۴
کربلایی محمد حسین حدادیان – شب عید غدیر خم سال ۹۶ – امشب نم نم میزنه بارون(شور) ۰۲:۴۵
کربلایی محمد حسین حدادیان – شب عید غدیر خم سال ۹۶ – ای ساقی کوثر علی (شور) ۰۵:۳۳
کربلایی محمد حسین حدادیان – شب عید غدیر خم سال ۹۶ – آغوشت وقتی وا بشه (شور) ۰۲:۲۵
حاج حیدر خمسه – شب عید غدیر خم سال ۹۶ – همه کس را تو به سجده به خودت واداری (مدح) ۰۸:۳۳
حاج حیدر خمسه – شب عید غدیر خم سال ۹۶ – آتش گرفت هرکه می از این سبو کشید (شور) ۰۲:۴۴
کربلایی محمد حسین حدادیان – عید غدیر خم سال ۹۶ – علی کنار پیغمبر (تک) ۰۱:۲۰
کربلایی علی پورکاوه – عید غدیر و ولادت امام کاظم علیه السلام سال ۹۶ – حس خوب یعنی تا آخرین نفس برای هدف بری (شور) ۰۴:۱۵
کربلایی علی پورکاوه – عید غدیر و ولادت امام کاظم علیه السلام سال ۹۶ – نه اعتنا به مِی و نه خمار می کردند (مدح) ۰۱:۲۲
کربلایی محمد حسین حدادیان – عید غدیر و ولادت امام کاظم علیه السلام سال ۹۶ – یا زوار حلبیکم (شور) ۰۱:۰۳
کربلایی محمد حسین حدادیان – عید غدیر و ولادت امام کاظم علیه السلام سال ۹۶ – باد سلام می کند (شور) ۰۳:۴۸

 

کربلایی علی پورکاوه – عید غدیر و ولادت امام کاظم علیه السلام سال ۹۶ -نبض قلبم دائم با ذکرت میزنه (شور) ۰۳:۳۳
کربلایی مجتبی اسماعیل بیگی – عید غدیر و ولادت امام کاظم علیه السلام سال ۹۶ – گر چه جز خانه تو خلوت ما نیست که نیست (شعرخوانی) ۰۲:۲۷
کربلایی محمد حسین حدادیان – عید غدیر و ولادت امام کاظم علیه السلام سال ۹۶ – امشب نم نم میزنه بارون (شور) ۰۲:۴۴
کربلایی محمد حسین حدادیان – عید غدیر و ولادت امام کاظم علیه السلام سال ۹۶ – جام می نابم علی (شور) ۱۱:۴۳
کربلایی محمد حسین حدادیان – عید غدیر و ولادت امام کاظم علیه السلام سال ۹۶ – ذره ای در نزد خورشید درخشان توییم(شعرخوانی) ۰۷:۲۷
حاج مهدی سماواتی – جلسات هفتگی – ۱۷ شهریور ۹۶ – دوست دارم موسم شادی و غم باشی قرینم (مدح حضرت علی (ع)) ۲۵:۳۱
حاج سعید قانع – عید بزرگ غدیر ۱۶ شهریور ۹۶ – منم سائل خونه حیدر (شور) ۰۳:۰۷
حاج مجتبی احیایی پور – عید بزرگ غدیر ۱۶ شهریور ۹۶ – بر همه عالم علی امیر (سرود) ۰۵:۴۰
حاج مهدی اکبری – عید بزرگ غدیر ۱۶ شهریور ۹۶ – علی یا ذوالکرم علی باب الکرم (شور) ۰۲:۱۱
عنوان زمان
کربلایی وحید حامد مقدم – عید بزرگ غدیر ۱۶ شهریور ۹۶ – ای آسمونم علی علی (شور) ۰۸:۲۱
استاد سید حمیدرضا برقعی – عید بزرگ غدیر ۱۶ شهریور ۹۶ – دارد دل ما راه نجاتی دیگر (شعرخوانی) ۰۹:۵۴
حاج مهدی اکبری – عید بزرگ غدیر ۱۶ شهریور ۹۶ – سرمست و گرفتارم (سرود) ۰۳:۳۵
حاج حیدر خمسه – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – دیوانه شد هر آنکه ننوشید و بو کشید (مدح) ۲۰:۴۴
حاج حیدر خمسه – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – دل عاشقم ازتاب و تب افتاده (سرود) ۰۴:۲۰
حاج حیدر خمسه – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – (مناجات کربلا) ۰۴:۳۹
حاج حیدر خمسه – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – یاعلی دلم کربلا میخواهد (سرود) ۰۶:۰۱
حاج حیدر خمسه – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – یاعلی قلب من جلا بده (سرود) ۰۲:۳۴
حاج حسن شالبافان – جلسات هفتگی و عید غدیر ۱۷ شهریور ۹۶ – زیارت آل یس ۰۵:۵۹
حاج حسن شالبافان – جلسات هفتگی و عید غدیر ۱۷ شهریور ۹۶ – کیست معادل امیر مومنان(مدح) ۰۴:۵۷
حاج حسن شالبافان – جلسات هفتگی و عید غدیر ۱۷ شهریور ۹۶ – یاد مولا علی تویی یارم (سرود) ۰۷:۳۳
حاج ابوذر بیوکافی – عید بزرگ غدیر سال ۹۶ – علی اسدالله، علی ولی الله(سرود) ۰۲:۱۹
حاج ابوذر بیوکافی – عید بزرگ غدیر سال ۹۶ – علی رو دوست دارم (سرود) ۰۵:۲۵
حاج ابوذر بیوکافی – عید بزرگ غدیر سال ۹۶ – هرجا که ستم خادم تو هستم (سرود) ۰۴:۰۲
حاج ابوذر بیوکافی – عید بزرگ غدیر سال ۹۶ – دست هایت را که در دستش گرفت (مدح) ۰۵:۴۰
حاج محمد یزدخواستی – جشن عید غدیر – سال ۹۶ – میثاق الله – مدح امیرالمومنین (ع) ۷:۴۸
حاج محمد یزدخواستی – جشن عید غدیر – سال ۹۶ – میثاق الله – شب عشق لطف خدا را (سرود) ۴:۱۹
حاج محمد یزدخواستی – جشن عید غدیر – سال ۹۶ – میثاق الله – افضل ایام امشبه عیده غدیره (سرود) ۶:۱۱
حاج محمد یزدخواستی – جشن عید غدیر – سال ۹۶ – میثاق الله – با ذکر علی علی همه خرابیم (سرود) ۳:۲۵
حاج مهدی اکبری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – تو لطف بی پایانی (سرود جدید)
عنوان زمان
حاج مهدی اکبری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – علی یا ذوالکرم (سرود جدید) ۰۶:۳۹
حاج مهدی اکبری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – عقیق سرخ مصطفی رکاب شد (مدح) ۰۵:۲۲
حاج مهدی اکبری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – پادشاه دل رعیت بود (مدح) ۰۵:۳۷
کربلایی نریمان پناهی – عید بزرگ غدیر سال ۹۶ – عاشق یک دست شوم (سرود) ۰۳:۲۸
کربلایی نریمان پناهی – عید بزرگ غدیر سال ۹۶ – ذکر یا علی ۱۱۰ مرتبه ۰۳:۱۵
کربلایی اکبر عبادی – عید بزرگ غدیر سال ۹۶ – عطر خوش باغ جهان (سرود) ۰۷:۴۶
کربلایی اکبر عبادی – عید بزرگ غدیر سال ۹۶ – علی مولا علی علی (سرود) ۰۷:۳۰
کربلایی اکبر عبادی – عید بزرگ غدیر سال ۹۶ – یا علی یا علی، مالک ملک دلی ۰۷:۰۲
حاج مهدی رعنایی – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – ای نفس نبی شخص ولی (مدح) ۰۷:۴۰
حاج مهدی رعنایی – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – عمریه در به در حضرت دلدارم (سرود جدید) ۰۶:۴۴
حاج مهدی رعنایی – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – هو الغنی الحمید (مدیحه سرایی) ۰۹:۲۲
حاج مهدی رعنایی – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – عمریه منم براتون نوکر (سرود جدید) ۰۳:۴۸
حاج مهدی اکبری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – بر موج آسمان پرچم داری (شور) ۰۳:۰۸
حاج مهدی اکبری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – حرم من و یه احساس خوب (شور) ۰۵:۰۷
حاج مهدی اکبری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم (شور) ۰۴:۴۵
حاج مهدی اکبری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – ذکر لبهامه علی ولی الله (شور) ۰۲:۴۸
حاج مهدی اکبری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – یه دوره گردم دنبال دلبر میگردم (شور) ۰۵:۴۰
حاج مهدی اکبری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – وقتی که می پوشه زره (شور) ۰۲:۲۳
حاج مهدی اکبری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – اگه گرفتاری بگو یا علی (شور) ۰۳:۲۳
حاج مهدی اکبری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – قطره ای بودم و چکیده شدم(مدح) ۱۷:۰۶
عنوان زمان
حاج مهدی اکبری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – میزنم بوسه به ضریح پرنورت (سرود) ۰۴:۵۷
حاج مهدی اکبری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – علی یا ذالکرم (سرود) ۰۲:۰۳
حاج اسلام میرزایی – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – اذان ۰۳:۳۲
حاج مهدی مختاری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – ساقی می ای بده که مرا زیر و رو کند (شور) ۰۱:۴۳
حاج اسلام میرزایی – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – روح کلام حیدره (شور) ۰۲:۳۵
حاج اسلام میرزایی – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – آسمون دلم دوباره رنگینه (شور) ۰۵:۰۷
حاج اسلام میرزایی – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – تا وحی آمد مقتدا را برد بالا (شعرخوانی) ۰۸:۴۰
حاج اسلام میرزایی – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – علی یا مولا (شور) ۰۴:۴۹
حاج مهدی مختاری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – بسم رب العلی (شور) ۰۳:۱۲
حاج مهدی مختاری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – الحمد لله الذی جعلنا من المتسکین(مدح) ۰۵:۰۹
حاج مهدی مختاری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – یا اسد الله الغالب (سرود) ۰۳:۴۹
حاج سید محمود علوی – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – بعد هر ظلمت شب نور سحر می آید (شور) ۱۱:۱۱
حاج حسین سازور – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – یا علی ای شاهکار تک، امیری تو مبارک (شور) ۰۸:۵۱
حاج حسین سازور – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – اینجا خبری نیست، خبر عالم بالاست(مدح) ۱۰:۱۲
حاج موسی رضایی – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – مولانا، مولانا علی علی (شور) ۰۷:۱۸
حاج مجید کمره ای – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – عالم همه دیوانه و پابست علیست (مدح) ۱۴:۲۳
حاج احمد نیکبختیان – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – دوباره بین نوکرا شده ولوله (شور) ۰۶:۲۰
حاج حسین سازور – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – یا علی گفتم و غلندر شدم (سرود) ۰۵:۳۸
حاج حسین سازور – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – جانم علی علی ، ضربانم علی علی (سرود) ۰۴:۰۱
حاج منصور ارضی – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – دیشب بنا به شعر سرودن ز یار شد (مدح) ۱۰:۴
عنوان زمان
حاج حسین سازور – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – شاهکار آفرینش (مدح) ۱۵:۴۵
حاج حسین سازور – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – ۰۴:۰۷
حاج محمد رضا طاهری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – سمت و سوی دل به مسیر نجف(سرود) ۱۴:۲۶
حاج محمد رضا طاهری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – حیف است دو عزیزی که (مدح) ۱۲:۳۳
حاج حسین سازور – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – ای شاه فرخ بر علی (مدح) ۰۴:۵۰
حاج محمد یزدخواستی – جشن عید غدیر – سال ۹۶ – مدح امیرالمومنین (ع) ۶:۰۴
حاج محمد یزدخواستی – جشن عید غدیر – سال ۹۶ – عاشوراییان – علی مولا علی مولا (سرود) ۱۱:۳۷
حاج محمد یزدخواستی – جشن عید غدیر – سال ۹۶ – عاشوراییان – دست حیدر از همه بالاتره (سرود) ۶:۲۵
حاج محمد یزدخواستی – جشن عید غدیر – سال ۹۶ – عاشوراییان – تا وقتی حیدر ولی و آقامه (سرود) ۴:۳۴
حاج محمد یزدخواستی – جشن عید غدیر – سال ۹۶ – عاشوراییان – قبله و دین و دنیای من علی (سرود) ۶:۲۶
حاج اسلام میرزایی و حاج مهدی مختاری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – آن که چرخنده از او محور چرخ و فلک است (سرود) ۰۲:۱۷
حاج اسلام میرزایی و حاج مهدی مختاری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – نفس نفس نفسم ذکر علی علیست (سرود) ۰۱:۱۵
حاج اسلام میرزایی و حاج مهدی مختاری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – جار میزنم حیدریم (سرود) ۰۳:۴۸
حاج اسلام میرزایی و حاج مهدی مختاری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – اسد الله چنان جلوه داور دارد (سرود) ۰۳:۳۳
حاج اسلام میرزایی – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – ساقی به پیاله باده کم می ریزی (شور) ۰۲:۲۳
حاج اسلام میرزایی – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – دلبر علی سرور علی (سرود) ۱۲:۲۸
حاج اسلام میرزایی – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – علی مولای من، آقای من (مدح) ۰۷:۲۵
حاج مهدی مختاری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – یا حیدر مدد حیدر (سرود) ۰۳:۴۲
حاج مهدی مختاری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – از پیمبر یا خدا درباره حیدر بپرس (مدح) ۰۵:۴۲
حاج مهدی مختاری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – یا حیدر ناصرو منصوری (سرود)
عنوان زمان
کربلایی وحید یوسفی – شب عید غدیر خم سال ۹۶ – شمشیر بزن که لشکری پا به فراره (سرود) ۰۷:۰۷
حاج احمد نیکبختیان – شب عید غدیر خم سال ۹۶ – دوباره بین نوکرا شده ولوله (سرود) ۰۴:۰۶
حاج احمد نیکبختیان – شب عید غدیر خم سال ۹۶ – خورشید چراغکی است ز رخسار علی (مدح) ۰۷:۲۷
حاج احمد نیکبختیان – شب عید غدیر خم سال ۹۶ – دوباره دنیا در جشن و سروره (سرود) ۰۷:۱۲
حاج سعید حدادیان – شب عید غدیر خم سال ۹۶ – ذوالفقار علوی دارم من (روضه) ۰۵:۱۷
حاج سعید حدادیان – شب عید غدیر خم سال ۹۶ – هوای باغ زیر چتر مژگانش طراوت داشت (مدح) ۱۵:۴۱
کربلایی محمد حسین حدادیان – شب عید غدیر خم سال ۹۶ – باد سلام میکند، سرو قیام میکند (سرود جدید) ۰۳:۳۲
کربلایی محمد حسین حدادیان – شب عید غدیر خم سال ۹۶ – علی اول امام، ای شه والا مقام (سرود جدید) ۰۲:۳۹
کربلایی محمد حسین حدادیان – شب عید غدیر خم سال ۹۶ – امشب نم نم میزنه بارون (سرود جدید) ۰۶:۰۱
حاج حسین سازور – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – یا علی ای شاهکار تک (سرود جدید) ۰۶:۳۶
حاج سید مجید بنی فاطمه – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – نام ما را بنویسید به ایوان نجف (مدح) ۰۱:۱۳
کربلایی حسین طاهری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – باده ناب می طلبم (شور) ۰۶:۲۲
حاج حسین سازور – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – ای فاتح خیبر علی (سرود جدید) ۰۳:۰۵
حاج حسین سازور – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – در پیری ات به جای خدا تکیه می کنی (مدح) ۱۳:۴۱
حاج سید مجید بنی فاطمه – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – دل دل رسوای من (سرود جدید) ۰۲:۲۱
حاج محمد رضا طاهری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – تو صف بیعتت ما رو هم نگاه کن ساقیا (سرود) ۰۹:۴۳
حاج محمد رضا طاهری – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – هوای باغ زیر چتر مژگانش طراوت داشت (شعرخوانی) ۱۶:۰۱
حاج سید مجید بنی فاطمه – جشن بزرگ عید غدیر سال ۹۶ – ناد علی یاد علی (سرود جدید) ۰۶:۳۲
کربلایی شایان مصلح – جشن بزرگ عید غدیر – سال ۹۶ – انگشترم باید فقط در نجف باشد (شعرخوانی) ۸:۱۷
کربلایی حسین طاهری – جشن بزرگ عید غدیر – سال ۹۶ – غدیر با علی غدیر می شود (مدح) ۱۰:۱۹
عنوان زمان
کربلایی حسین طاهری – جشن بزرگ عید غدیر – سال ۹۶ – باده ی ناب می طلبم (سرود جدید) ۵:۲۶
کربلایی حسین طاهری – جشن بزرگ عید غدیر – سال ۹۶ – علی شاه علی ماه علی نصر من الله (سرود جدید) ۵:۴۳
سید مجید بنی فاطمه – جشن بزرگ عید غدیر – سال ۹۶ – ناد علی یاد علی (سرود جدید) ۳:۵۸
سید مجید بنی فاطمه – جشن بزرگ عید غدیر – سال ۹۶ – گدای شیر یزدانم فقیر شاه مردانم (مدح) ۵:۴۴
سید مجید بنی فاطمه – جشن بزرگ عید غدیر – سال ۹۶ – چه شود ز راه وفا اگر (مدح امیرالمومنین) ۲:۲۷
سید مجید بنی فاطمه – جشن بزرگ عید غدیر – سال ۹۶ – برای همه نبی خبرای خوشی داره (سرود جدید) ۴:۵۵
حاج محمود کریمی – جشن بزرگ عید غدیر – سال ۹۶ – مستم به تولات و خاکم به سر پات و (سرود جدید) ۹:۲۳
حاج محمود کریمی و حاج محمدرضا طاهری – جشن بزرگ عید غدیر – سال ۹۶ – ها علیُّ بشر کیفَ بشر (سرود جدید) ۱۵:۳۰
حاج محمدرضا طاهری – جشن بزرگ عید غدیر – سال ۹۶ – السلام علیک شیر خدا یا مرتضی (سرود جدید) ۲:۰۷
حاج محمد یزدخواستی – جشن بزرگ عید غدیر – سال ۹۶ – علی مولا علی مولا (سرود) ۱۲:۳۱
حاج محمد یزدخواستی – جشن بزرگ عید غدیر – سال ۹۶ – تا وقتی حیدر ولی و آقامه (سرود) ۳:۵۸
حاج محمد یزدخواستی – جشن بزرگ عید غدیر – سال ۹۶ – داده خدا به عالم یه شمس منیر (سرود) ۳:۱۹
حاج محمد یزدخواستی – جشن بزرگ عید غدیر – سال ۹۶ – خنده نشسته امشب روی لبمون (سرود) ۶:۱۰
حاج محمد یزدخواستی – جشن بزرگ عید غدیر – سال ۹۶ – یا علی مولا علی (سرود) ۳:۲۹
حاج محمد یزدخواستی – جشن بزرگ عید غدیر – سال ۹۶ – شعر پایانی برای مسلمانان میانمار ۳:۲۰
حاج سعید حدادیان و حاج احمد نیکبختیان – جلسه هفتگی ۱۶ شهریور ۹۶ – الهی ای فلک دیگر نگردی (مدح امیر المونین علیه السلام) ۰۳:۰۰
حاج احمد نیکبختیان – جلسه هفتگی ۱۶ شهریور ۹۶ – رزمت چه غوغا علی علی علی علی (سرود) ۰۴:۱۷
کربلایی حنیف طاهری و کربلایی محسن جعفری فرد – عید غدیر خم سال ۹۶ – من همان زائری که می دانی (سرود) ۰۹:۵۸
کربلایی حنیف طاهری – عید غدیر خم سال ۹۶ – علی جان (سرود) ۰۶:۱۱
کربلایی حنیف طاهری – عید غدیر خم سال ۹۶ – شمع جمع انبیا (مدح) ۱۲:۳۴
عنوان زمان
کربلایی محسن جعفری فرد – عید غدیر خم سال ۹۶ – صدای هلهله پیچیده از بالا بالاها (سرود) ۰۷:۴۴
کربلایی محسن جعفری فرد – عید غدیر خم سال ۹۶ – غدیر بر دل اهل نفاق (مدح) ۰۹:۰۶
کربلایی حنیف طاهری – عید غدیر خم سال ۹۶ – ای مهر و ای ولایت تو (سرود) ۰۸:۰۰
حاج حسن خلج – ظهر عید غدیر سال ۹۶ – داغی اضافه بر دل زهرای خسته شد (روضه) ۰۷:۳۲
حاج حسن خلج – ظهر عید غدیر سال ۹۶ – ای جمال خدای را مرعات (مدح) ۰۷:۰۷
حاج حسن خلج – ظهر عید غدیر سال ۹۶ – بی حب علی تمام عالم سرد است (مدح) ۰۸:۵۳
حاج محمود کریمی – عید غدیر سال ۹۶ – حیدر شدی تا پشت در هی در بکوبند (سرود جدید) ۰۴:۳۵
حاج محمود کریمی – عید غدیر سال ۹۶ – ای دین و زندگی من مولا (سرود جدید) ۱۳:۵۶
حاج محمود کریمی – عید غدیر سال ۹۶ – دلم مست شراب الغدیر است (مدح) ۱۷:۱۳
حاج محمود کریمی – عید غدیر سال ۹۶ – ها علیٌّ بشرٌ کیف بشر (سرود جدید) ۱۱:۴۵
کربلایی امیر عباسی – عید غدیر سال ۹۶ – به فدای حریمت منم عبد قدیمت (شور) ۰۲:۳۵
کربلایی امیر عباسی – عید غدیر سال ۹۶ – در جشن امام و ولایت داریم به دل شعف هماره (سرود) ۰۶:۱۸
کربلایی امیر عباسی – عید غدیر سال ۹۶ – خوشبختی یعنی تو زندگیت امام حسین داری (سرود) ۰۲:۲۳
کربلایی امیر عباسی – عید غدیر سال ۹۶ – ای آرامش دریا شیرینی مثل رویا (سرود) ۰۱:۵۲
کربلایی امیر عباسی – عید غدیر سال ۹۶ – پای عشقت میرم سر دار (سرود) ۰۲:۳۵
کربلایی امیر عباسی – عید غدیر سال ۹۶ – گر تشنه فیض رحمتی ای حافظ (مدح) ۰۹:۲۱
سید رضا نریمانی – عید غدیر سال ۹۶ – هو الحق،هو الهو،نبی رو (سرود جدید) ۰۶:۱۱
سید رضا نریمانی – عید غدیر سال ۹۶ – دنبال یه سایه بون می گشتم (سرود جدید) ۰۷:۰۰
سید رضا نریمانی – عید غدیر سال ۹۶ – حیدر شدی تا پشت در هی در بکوبم (مدح) ۱۲:۴۱
سید رضا نریمانی – عید غدیر سال ۹۶ – نقطه ی با بسم الله به قصد قرب الی الله (سرود جدید) ۱۵:۵۵
عنوان زمان
سید رضا نریمانی – عید غدیر سال ۹۶ – وقتی میان مار ها افتاده باشی (مدح) ۰۲:۴۸
حاج محمد رضا بذری – عید غدیر سال ۹۶ – اول علی آخر علی (سرود جدید) ۰۷:۳۷
حاج محمد رضا بذری – عید غدیر سال ۹۶ – با قلمِ حضرتِ زهرا نوشتم (سرود جدید) ۰۵:۱۸
حاج محمد رضا بذری – عید غدیر سال ۹۶ – از جهاز اُشتران وقتی که منبر ساختند (مدح) ۱۳:۳۷
حاج مهدی سماواتی – عید غدیر ۹۶ – امروز روز عید خدا روز یا علیست (مدح) ۲۱:۵۰
حاج مهدی سماواتی – عید غدیر ۹۶ – زیارت امین الله ۱۱:۰۳
حاج مهدی سماواتی – عید غدیر ۹۶ – ای آیینه لم یزلی ادرکنی(مدح) ۱۱:۱۱
حاج رحیم جامی – شعر خوانی، مدح امیرالمؤمنین علی علیه السلام در عید غدیر، روضه حضرت زهرا سلام الله علیها و روضه آغاز سفر امام حسین علیه السلام به کوفه ۴۲:۰۹
مرحوم غلامرضا غزالی – شعرخوانی و مدح امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهما السلام ۰۸:۲۰
حاج رحیم جامی – شعر خوانی، مدح و سرود امیر المؤمنین علی علیه السلام در روز عید غدیر – قسمت اول ۳۰:۵۶
سرود غدیر – اجرای نوجوانان در روز عید غدیر ۰۷:۵۰
حاج رحیم جامی – شعر خوانی، مدح و سرود امیر المؤمنین علی علیه السلام در روز عید غدیر – قسمت دوم ۱۰:۱۳
حاج رحیم جامی – شعر خوانی، مدح امیر المؤمنین علی علیه السلام در روز عید غدیر ۱۰:۱۳
مرحوم حاج اصغر سعیدمنش – مدح امیرالمؤمنین علی علیه السلام – بخش اول ۱۸:۰۳
مرحوم حاج اصغر سعیدمنش – مدح امیرالمؤمنین علی علیه السلام – بخش دوم ۱۲:۴۶
حاج مهدی رعنایی- عید غدیر ۹۵- نغمه یاهوست به هر موی من، پر شده عالم ز هو الهوی من (مدح امیرالمومنین (ع)) ۰۳:۵۶
حاج مهدی رعنایی- عید غدیر ۹۵- شب تاریکم و از روشنی ماه می گم (شور با لهجه هندی) ۰۲:۳۰
حاج مهدی رعنایی- عید غدیر ۹۵- من که به غیر از دری خونت دیگه جای نمی رم (شور با لهجه اصفهانی) ۰۱:۱۱
حاج مهدی رعنایی- عید غدیر ۹۵- بین نمازت نگین میبخشی (شور) ۰۶:۲۲
حاج مهدی رعنایی- عید غدیر ۹۵- دلم خوشه فقیرتم حیدر (شور) ۰۶:۱۰
عنوان زمان
حاج مهدی رعنایی- عید غدیر ۹۵- عید غدیرس و من امشب ازت عیدی میخوام (شور با لهجه اصفهانی) ۰۳:۱۲
حاج مهدی رعنایی- عید غدیر ۹۵- کی میگه که عمرم بی هدف گذشته (شور) ۰۲:۴۰
حاج مهدی رعنایی- عید غدیر ۹۵- علی آقامونه (شور) ۰۲:۴۰
حاج مهدی رعنایی- عید غدیر ۹۵- علی با دلدلش به راه افتاده (شور) ۰۳:۵۳
حاج مهدی رعنایی- عید غدیر ۹۵- به مقام قرب سلمان (شعرخوانی) ۰۵:۱۶
حاج مهدی رعنایی- عید غدیر ۹۵- سر من خاک پای تو (شور) ۰۳:۳۰
حاج ابوالفضل بختیاری- به مناسبت عید غدیر-پانزده سال قبل-علی علی علی – (صوتی-۱۳۸۰) ۰۳:۴۶
حاج احمد نیک بختیان -به مناسبت عید غدیر – شب عید- سلام بر شاه لولاک علی سلام بر بل بی باک علی(واحد) – (صوتی-۱۳۹۵/۰۶/۲۹) ۰۳:۴۰
حاج احمد نیک بختیان -به مناسبت عید غدیر – شب عید- بو می کشیم جام علی را بیاوریم (مدح)- (صوتی-۱۳۹۵/۰۶/۲۹) ۰۸:۴۴
حاج احمد نیک بختیان -به مناسبت عید غدیر – شب عید- رزمت چه غوغا علی علی علی علی- (صوتی-۱۳۹۵/۰۶/۲۹) ۰۴:۲۲
حاج حسین سازور – ای فاتح خیبر علی داماد پیغمبر علی مولا امیرالمومنین (شور) -(صوتی-۱۳۹۵/۰۶/۳۰) ۰۳:۵۸
حاج حسین سازور – به مناسبت عید غدیر- شهادت میدهم حبل المتین (مدح) -(صوتی-۱۳۹۵/۰۶/۳۰) ۰۷:۱۱
حاج ابوالفضل بختیاری- به مناسبت عید غدیر-کیه دلبر عالم بالا بالا که غوغا به پا میکنه عقبی عقبی (شور)-(صوتی-۱۳۹۵) ۰۷:۲۱
حاج ابوالفضل بختیاری- به مناسبت عید غدیر-همی گویم و گفته ام بارها بود کیش من مهر دلدارها (مدح)-(صوتی-۱۳۹۵) ۰۳:۵۷
کربلایی حسین عینی فرد- جلسات هفتگی-به مناسبت عید غدیر- مست باده و ساغرم، تاج شاهی رو سرم، افتخار من این شده، شیعه شیر خیبرم(شور) -(صوتی-۱۳۹۵/۰۷/۰۱) ۰۳:۲۱
کربلایی حسین عینی فرد- جلسات هفتگی-به مناسبت عید غدیر- عشق است(مدح) -(صوتی-۱۳۹۵/۰۷/۰۱) ۰۶:۲۴
کربلایی حسین عینی فرد- جلسات هفتگی-به مناسبت عید غدیر- ندارم آقا لیاقت(شور و روضه) -(صوتی-۱۳۹۵/۰۷/۰۱) ۰۹:۱۰
کربلایی حسین عینی فرد- جلسات هفتگی-به مناسبت عید غدیر- علی یا علی شاهد ذوالفقار(شور) -(صوتی-۱۳۹۵/۰۷/۰۱) ۰۴:۱۵
کربلایی حسین عینی فرد- جلسات هفتگی-به مناسبت عید غدیر- مست ولای حیدرم (سنگین) -(صوتی-۱۳۹۵/۰۷/۰۱) ۰۱:۰۱
کربلایی حسین عینی فرد- جلسات هفتگی-به مناسبت عید غدیر- ولایت گوهر دریای نور است ولایت همدم موسی به طور است(مقدمه)-(صوتی-۱۳۹۵/۰۷/۰۱) ۱۲:۰۳
عنوان زمان
حاج حنیف طاهری -عید غدیر – دلم مست شراب الغدیر است (مدح)- (صوتی-۱۳۹۵/۰۶/۲۹) ۱۱:۴۳
حاج حنیف طاهری -عید غدیر – ای حیدر شهسوار وقت ممد است(سرود)- (صوتی-۱۳۹۵/۰۶/۲۹) ۰۴:۰۴
حاج حنیف طاهری -عید غدیر – سکه سلطنت به نام علی نشسته مرغ دل تو دام علی علی امام من شدو منم غلام علی(سرود)- (صوتی-۱۳۹۵/۰۶/۲۹) ۰۸:۲۱
حاج حنیف طاهری -عید غدیر -المنته لله که در میکده باز است(سرود) (صوتی-۱۳۹۵/۰۶/۲۹) ۰۵:۱۳
حاج حنیف طاهری -عید غدیر -المنته لله که در میکده باز است(سرود) (صوتی-۱۳۹۵/۰۶/۲۹) ۰۵:۱۳
حاج حنیف طاهری -عید غدیر – سکه سلطنت به نام علی نشسته مرغ دل تو دام علی علی امام من شدو منم غلام علی(سرود)- (صوتی-۱۳۹۵/۰۶/۲۹) ۰۸:۲۱
حاج حنیف طاهری -عید غدیر – دلم مست شراب الغدیر است (مدح)- (صوتی-۱۳۹۵/۰۶/۲۹) ۱۱:۴۳
حجت الاسلام میرزا محمدی – مدح مولا امیرالمومنین علی علیه السلام ۰۵:۱۰
حاج محمدرضا طاهری – مداحی به مناسبت عید سعید غدیر در حضور رهبر معظم انقلاب (صوتی – ۱۳۹۵/۰۶/۳۰) ۰۹:۳۴
حاج محمدرضا طاهری – مداحی به مناسبت عید سعید غدیر در حضور رهبر معظم انقلاب (تصویری – ۱۳۹۵/۰۶/۳۰) ۰۹:۳۴
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – علی اول و علی آخر هو الهو (سرود جدید) ۲:۱۴
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – بگویید با دل که دلبر علیست (مدح) ۷:۳۴
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – نه نون بود و قلم بود و نه ارض و سما بود (سرود جدید) ۱۲:۵۰
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – ذکر تو محشر هیجان آور (سرود جدید) ۴:۰۱
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – دست هایت را که در دستش گرفت آرام شد (مدح) ۸:۲۱
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – ذکر دلم مدح و ثنای علی حال خوشم (سرود جدید) ۵:۱۹
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – آیه ای آمده است از بالا (مدیحه سرایی) ۹:۵۶
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – مولای قنبر میزان داور به روز محشر (سرود جدید) ۲:۵۶
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – مولای قنبر میزان داور به روز محشر (سرود جدید) ۱:۵۲
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – آیه ای آمدست از بالا آیه هم وزن کل قرآن بود (مدح) ۱۰:۱۳
عنوان زمان
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – دل تموم ملائک ترونه خونه غدیره (سرود جدید) ۶:۱۰
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – تشنه عشقمو تو دریایی، من روی خاکمو (سرود جدید) ۶:۲۴
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – ذوالفقار تو دو دم دارد و عیسی یک دم (مدح) ۲:۲۷
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – مولا توی صحن تو دنیا توی دستامه (سرود جدید) ۹:۵۰
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – کیست معادل امیر مومنان رقیب قابل (سرود جدید) ۵:۴۱
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – با خیالت غزلی در شرف آغاز است (مدح) ۱۰:۳۳
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – این آل سعود است که در حال سقوط است (مدح) ۱:۵۳
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – یه دم از تو دست بر نمی دارم سرمو (سرود جدید) ۵:۴۵
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – چه خشک باغ تو را هم زبان شود پیدا (مدح) ۱۶:۴۸
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – ای ضربان قلبم حیدر مست نگاتم (سرود جدید) ۸:۵۵
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – منم غلام علی غلام نام علی (سرود جدید) ۵:۱۶
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – حسین ای جانان امیر مستان (شور جدید) ۰۰:۵۹
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – خدا هر آنچه کند از تو ام جدا نکند (مدح) ۵:۰۸
حاج سعید حدادیان – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – ما همه در مستی و تاب و تبیم (شور جدید مدافعان) ۵:۵۹
کربلایی حسین طاهری – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – حسین ای جانان امیر مستان (شور جدید) ۰۰:۵۷
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – شهادت میدهم امیرالمومنین هستی (مدح) ۹:۴۱
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – ای ضربان قلبم حیدر مست نگاتم (سرود جدید) ۹:۱۲
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – ذکر علی ذکر نابه (شور) ۶:۰۴
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – ذکر دل یا والی الولی (مدح) ۵:۴۱
حاج محمد یزدخواستی و سیدر رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – سرود امشب یه کلمس (سرود) ۹:۲۰
عنوان زمان
حاج حنیف طاهری – به مناسبت عید غدیر -باز شب من شب دل شب بارونه(شور) – (صوتی-۱۳۹۴) ۰۶:۲۱
حاج مهدی رعنایی- شب عید غدیر- ذکر تو محشر هیجان آورد آسمون زیر قدم های تو میلرزه(شور)- (صوتی- ۱۳۹۵) ۰۵:۲۵
حاج مهدی رعنایی- شب عید غدیر – چه اضطرابی تو سپاه افتاده، یه ضربه زد علی ببین تو میدون، چقد کلاه خود و سلاح افتاده (شور)- (صوتی- ۱۳۹۵) ۰۳:۳۶
حاج مهدی رعنایی- شب عید غدیر-سلام خلق و خداوندگار حی غدیر، به سرزمین غدیر و به روز عید غدیر(مدح)- (صوتی- ۱۳۹۵) ۱۴:۰۷
حاج مهدی رعنایی- شب عید غدیر -حیدر منم غلام و این تویی که شاهی، حیدر فدای نام تو بشم الهی(واحد)- (صوتی- ۱۳۹۵) ۰۶:۲۵
حاج مهدی رعنایی- شب عید غدیر-دلامون پر میزنه برای صحنت، واسه پرواز کبوترای صحنت (شور)- (صوتی- ۱۳۹۵) ۰۴:۵۴
حاج مهدی رعنایی- شب عید غدیر -قرائت قرآن همراه با خواندن سرود- بین نمازت نگین میبخشی(شور)-(صوتی- ۱۳۹۵) ۰۸:۱۴
حاج مهدی رعنایی- شب عید غدیر -من یار ندارم دلدار ندارم، جز با علی و آل علی کار ندارم(شور)- (صوتی- ۱۳۹۵) ۰۵:۴۲
حاج مهدی رعنایی- شب عید غدیر -دنیا به مثل بشر مزرع کشت است، بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است(مدح)- (صوتی- ۱۳۹۵) ۰۲:۵۹
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – کی میره میدون جنگ، بی سپر (سرود) ۳:۱۵
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – کیه دلبر عالمه، بالا بالا (سرود) ۳:۲۴
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – شیعه آخرش یه روز برمیخیزه (سرود) ۵:۱۳
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – سنگ است دلم، عشق علی سنگ نوشته (مدح) ۵:۳۵
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – پر و بالم علی، سر و جونم علی (سرود) ۵:۲۷
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – این کعبه که سینه چاک حیدره (سرود) ۶:۰۳
حاج محمد یزدخواستی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – ای قسیم النار و الجنه (سرود) ۲:۳۵
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – ابوالعجائب علی علی یا اسدالله (سرود زیبا) ۵:۲۹
حاج ماشاءالله عابدی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – نکات حاج ماشاالله عابدی در خصوص فضای مداحی و مداحان قبل و بعد از انقلاب اسلامی ۲۲:۲۱
حاج میثم مطیعی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – خوشا سفر با کشتی ساقی کوثر (سرود) ۳:۱۹
حاج میثم مطیعی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – لتُرابِ مَقدَمِکَ الفِدا دل و جان عاشق ما علی (مدح) ۱۲:۳۳
عنوان زمان
حاج ماشاءالله عابدی – سال ۱۳۹۵ – عید غدیر – ماییم پناهنده و حُبّ تو مجیر است (مدح) ۱۰:۳۰
حاج حسن خلج – سال ۱۳۹۵ – جشن عید غدیر – یا علی یا علی مالک ملک دلی (سرود زیبا) ۱۴:۴۵
حاج حسن خلج: جشن عید غدیر – یا علی یا علی مالک ملک دلی (سرود زیبا) ۶:۲۹
حاج محسن عرب خالقی – سال ۱۳۹۵ – جشن عید غدیر – ای حرم تو قبله دلم (سرود جدید) ۸:۱۶
حاج محسن عرب خالقی – سال ۱۳۹۵ – جشن عید غدیر – این چرخ به انگشت شما می گردد (سرود جدید) ۶:۳۱
حاج حسین سازور -به مناسبت عید غدیر- ذکر لبم یا حیدره حیدره حیدره، روح خدا در پیکر حیدره حیدره(شور)-(صوتی-۱۳۹۲) ۰۴:۳۹
حاج حسین سازور -به مناسبت عید غدیر- باز مستمو و من میشینم سر این راه از حال دلم هیچ کسی نشد آگاه(شور)-(صوتی-۱۳۹۲) ۰۶:۵۰
حاج حسین سازور -گلچین عید غدیر- به مناسبت عید غدیر- هر تپش قلب من ذکر علی جان علی ست(مدح)-(صوتی) ۰۵:۵۷
حاج حسین سازور -گلچین عید غدیر- به مناسبت عید غدیر- علی رو دوست دارم(شور)-(صوتی) ۰۳:۳۶
حاج حسین سازور -گلچین عید غدیر- به مناسبت عید غدیر- بشارت شیعیان عید غدیره، امیرالمونین بر ما امیره، دل عالم به عشق او اسیره(شور)-(صوتی) ۰۴:۱۸
حاج حسین سازور -گلچین عید غدیر- به مناسبت عید غدیر- مست مستم من که مست باده خم غدیرم به ولای مرتضی علی اسیرم (شور)-(صوتی) ۰۵:۴۵
حاج حسین سازور -گلچین عید غدیر- به مناسبت عید غدیر- داره میخونه یکی من کنت مولاه، صدای جبرییل پیچیده توی دنیا، حیدر حیدر یا علی مولا (واحد)-(صوتی) ۰۴:۰۵
حاج حسین سازور -گلچین عید غدیر- به مناسبت عید غدیر- علی علی علی حیدر، علی حیدر، دل می خونه امشب با نغمه یارب، جام دل من شد از باده لبالب(شور)-(صوتی) ۰۸:۵۷
حاج حسین سازور -گلچین عید غدیر- به مناسبت عید غدیر- دلی که روشن ضمیره، میگه که فقط حیدر همینه(سرود)-(صوتی) ۰۶:۲۵
حاج حسین سازور -به مناسبت عید غدیر -ای ساقی و ای ساغر، ای به عالمی سرور ، از نام تو مستم من، یا سیدی یا حیدر(شور)-( صوتی-۱۳۹۰) ۰۶:۱۳
حاج حسین سازور -به مناسبت عید غدیر -شبیه موج های دریایی، همه سینه چاک دریایی(واحد)-( صوتی-۱۳۹۰) ۰۳:۵۶
حاج حسین سازور -به مناسبت عید غدیر -آنانکه بحر را به نظر در سبو کنند، آیا شود سبوی مرا زیر و رو کنند (مدح)-( صوتی-۱۳۹۰) ۰۹:۵۷
حاج حسین سازور -به مناسبت عید غدیر -دل من کبوتره کبوتره علی، دلم حیدریه – (شور)-( صوتی-۱۳۹۰) ۱۰:۳۲
حاج مهدی سماواتی – به مناسبت عید غدیر-روضه پایانی-(صوتی – ۱۳۹۵/۰۶/۲۹) ۰۲:۲۴
حاج مهدی سماواتی – به مناسبت عید غدیر-ای جام جهان جهان جانان(غزل امام زمان(عج))-(صوتی – ۱۳۹۵/۰۶/۲۹)
عنوان زمان
حاج مهدی سماواتی – به مناسبت عید غدیر- (روضه پایانی)-(صوتی – ۱۳۹۵/۰۶/۲۸) ۰۳:۴۵
حاج مهدی سماواتی – به مناسبت عید غدیر-ای هر دو عالم بنده ات(غزل امام زمان(عج))-(صوتی – ۱۳۹۵/۰۶/۲۸) ۰۶:۱۷
حسن کاتب – مولانا علی ، یا حیدر مدد (مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام) – تصویری ۰۵:۰۸
حسن کاتب – مولانا علی ، یا حیدر مدد (مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام) – صوتی ۰۵:۰۸
حاج مهدی رعنایی- جشن عید غدیر- استقبال از محرم (صوتی-۱۳۹۴ ) ۰۴:۴۸
حاج مهدی رعنایی- جشن عید غدیر- به دو عالم نمیدم حالم رو (مداحی امام حسین (ع)) -(صوتی-۱۳۹۴ ) ۰۴:۲۴
حاج مهدی رعنایی- جشن عید غدیر-سر تا پا شورم، غرق احساسم (صوتی-۱۳۹۴ ) ۰۴:۴۲
حاج مهدی رعنایی- جشن عید غدیر- جشن آسمونیاست امشب، خنده رو لب خداست امشب- (صوتی-۱۳۹۴ ) ۰۴:۴۹
حاج مهدی رعنایی- جشن عید غدیر- جام می نابم علی (صوتی-۱۳۹۴ ) ۰۵:۲۸
حاج مهدی رعنایی- جشن عید غدیر- میثم شدم که جان بدهم بی معطلی (صوتی-۱۳۹۴ ) ۱۱:۴۰
حاج مهدی رعنایی- جشن عید غدیر- شب مستی و جنونه، دل به دریا بزن- (صوتی-۱۳۹۴ ) ۰۸:۱۸
حاج مهدی رعنایی- جشن عید غدیر- مردم تمام عالم، میبینن اینو به زودی- (صوتی-۱۳۹۴ ) ۰۱:۱۶
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – دوست دارم یا علی یا علی (سرود) ۱۰:۰۴
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – بگویید با سر که سرور علیست (مدح) ۱۲:۲۰
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – مولا با تو مانوسم (سرود) ۴:۲۰
برادر شالبافان – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – اینجانب نوکر (سرود) ۶:۴۰
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – یا رب به حق ناله ی صالح (در مذمت آل سعود) ۲:۲۵
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – یا حیدر یا علی حیدر (سرود) ۷:۴۱
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – کبوتر دل من بی قرار ی چرخد (مدح) ۱۲:۲۵
سید مهدی میر داماد – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – بازم امشب اسیرم (سرود) ۱۴:۴۰
عنوان زمان
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – روح مقدس به رگ خشک من آمد (مدح) ۹:۳۵
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – سینه تنگم مجال آه ندارد (مدح) ۳:۲۵
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – روضه حضرت علی اصغر علیه السلام ۲:۰۶
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – ذکر امیرالمومنینن علیه السلام ۱:۵۱
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – من کنت مولاه فعلی مولاه (سرود) ۳:۵۹
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – دین منهای علی دین نیست (سرود) ۰۰:۳۸
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – ما رهرو علی مرتضاییم (سرود) ۲:۰۶
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – روضه حضرت اباالفضل علیه السلام ۶:۳۴
حاج عبدالرضا هلالی و حاج امین مقدم – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – تسبیح شیعه نام گهر بار حیدر است (مدح) ۱۱:۱۶
کربلایی حنیف طاهری و حاج روح الله بهمنی و حاج ابراهیم رحیمی – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – مولانا علی مولانا علی (ع)(سرود) ۱۰:۴۶
حاج روح الله بهمنی – عید غدیر خم: هستم غلام قنبر و از عالمی سرم | بالا نشسته ای و جهان زیر دست توست ۱۴:۵۶
حاج میثم مطیعی – گلچین عید غدیر خم – یا علی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی (سرود) ۷:۳۵
حاج میثم مطیعی – گلچین عید غدیر خم – آبرومند تر از نام علی نامی نیست (مدح) ۱۴:۴۵
حاج میثم مطیعی – گلچین عید غدیر خم – جز مهر علی در دل من خانه ندارد (مدح) ۹:۰۳
حاج میثم مطیعی – گلچین عید غدیر خم – خواب امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ جمل (منقبت) ۳:۱۰
حاج میثم مطیعی – گلچین عید غدیر خم – آرامش حضرت علی علیه السلام در جنگ و خوردن عسل (منقبت) ۳:۰۶
حاج منصور ارضی – ویران شدم که تو برسی (مدیحه سرایی، سال ۹۰) ۷:۴۹
حاج منصور ارضی – باده گاهی ز عنب است و گهی از رطب است (سال ۸۶) ۱۴:۰۷
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – دله تموم ملائک (سرود) ۶:۵۶
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – شعرخوانی ۱۵:۵۵
عنوان زمان
سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – قدم بزن (سرود) ۷:۲۵
حاج سعید حدادیان – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – کشتی دین رسید به ساحل (سرود) ۱۱:۳۵
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – شعرخوانی ۱۵:۱۹
حاج محمدرضا طاهری – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – مهتاب تو سینه اش آرزو (سرود) ۶:۵۰
حاج محمدرضا طاهری | عید غدیر خم – من علی عالی اعلی امیرالمومنینم (شور) ۳:۱۲
حاج محمدرضا بذری – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – قدر زر زرگر شناسد، قدر زهرا را علی (مدح) ۷:۳۵
حاج محمدرضا بذری – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – شیر خدا علی، شاه دنیا علی (سرود) ۵:۱۴
حاج محمدرضا بذری – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – کوری چشم همه بدخواها، غدیر حضرت مولا اومد (شور) ۴:۴۰
کربلایی جبار بذری – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – چیزی به جز نامت برای ما سند نیست (مدح) ۴:۵۱
کربلایی جبار بذری – سال ۱۳۹۴ – عید غدیر خم – دفتر خاطراتمو وا کردم، یه خاطره مشتی شو پیدا کردم (سرود) ۶:۱۰
حسن خلج-علی ای همای رحمت (غدیریه) ۰۲:۰۶
یا علی و یا علی ۰۳:۴۰
السلام علیک یا امام المتقین ۰۶:۵۱
امروز در بزم دلم هنگامه ای بر پا شده ۱۲:۳۱
دل مجنونه تو آسمون جشن بارونه ۰۵:۲۶
یا علی عشق تو تو سینه ام مثل بارون تو کویره ۰۴:۴۰
تا که دست میگیری ذوالفقار می چرخی میری به میدون ۰۸:۱۴
هزاران قصر مستحکم جواهرهای دنیایی ۰۱:۴۰
تو شدی امیر و من روی پات افتادم ۰۷:۵۱
آی آدما ارباب ما بنده نوازی می کنه ۰۶:۱۵
عنوان زمان
تا حاجت تمام دلم را روا کند ۰۵:۴۲
اسدالله حیدر ۰۶:۳۳
دل سپردم به مهر مه رویی ۱۰:۲۷
خواهم از حق دمی تماشایت ۱۰:۵۱
علی مولا یا حیدر ۰۲:۵۹
علقمه تا به محشر شعبه ای از غدیره ۰۶:۰۰
علی علی یا اباالحسن یا علی علی مولا ۰۹:۰۵
کار ما حمایت از پرچم ولایته ۱۲:۰۷
ای تموم آیه قل هو الله احد ۱۰:۱۶
می رسد از منبر کوفه ندای او به گوشم ۰۹:۰۰
یا علی یا علی ۰۱:۱۲
ای اجل یک چند روزی دور ما را خط بکش ۰۳:۵۲
ویران شدم که تو برسی بانی ام شوی ۰۵:۵۷
کعبه شکافت تا که بگوید خبر تویی ۰۴:۱۹
دل من کبوتره علیه ۰۵:۱۲
دلی که حیدریه تا ابد دل پر شعفه ۰۵:۳۲
آنانکه بحر را به نظر سبو کنند ۱۰:۱۶
شیعه زاده های دناییم ۰۴:۰۶
ای ساقی و ای ساغر ۰۹:۴۹
ای خاک نجف سرمه چشم ملکی ۰۴:۴۴
عنوان زمان
میزنه قلبم داره میاد دوباره باز بوی محرم ۰۵:۰۶
تا خاک صفت معتکف این سر کویم ۰۸:۵۸
به فرق شیر خدا نشسته تاج شرف ۰۴:۱۰
تا حاجت تمام دلم را روا کند ۰۸:۳۴
محور تموم کائنات حیدر ۰۶:۳۸
ما گدایان خیل سلطانیم ۱۱:۵۳
زفرط معصیت آهم به سینه کاری نیست ۰۶:۱۴
مدال عشق حسین است سینه های کبود ۱۰:۴۵
عید ولایته صبح سعادته ۰۶:۱۹
برای از تو سرودن غزل کم است ۱۲:۵۴
مرغ دل تا حرم تو پر میزنه ۰۶:۴۲
ای خدای ادب علی ۰۷:۰۸
ای آفتاب آینه دار جمال تو ۰۶:۱۵
نه مراست قدرت آن که زنم ز قدرت تو یا علی ۱۱:۵۲
ای موحد ذات حق ۰۸:۱۹
به روی دست نبی ببین می تابد ماه جمال حیدر ۰۶:۳۳
ملک تو آسمون دست افشونه ۰۵:۱۹
نزول رحمت خدا به دامن کویر شد ۰۲:۵۵
ایوان نجف عجب صفای دارد ۰۷:۱۸
صلوات از سوی حق بر تو و بر آل تو ۰۹:۲۴
عنوان زمان
علی آدم و نوح است و خلیل است ۰۹:۰۶
سرور و شادی طه مبارک ۰۶:۰۶
من کی ام حق الیقینم ۰۴:۲۸
یدالله فوق ایدیهم ۰۶:۵۴
این که می گویم زبانی ساده است ۱۸:۰۲
پیش چشم حضرت زهرا دست بیعت بده به مولا ۰۹:۰۸
جایی برا قطره دل دریا نمی شه ۰۳:۱۱
ذکرمون سینجلیه ۰۳:۲۷
دل من دیوونه است کاری با کسی نداره ۱۱:۲۴
تا زمین قدم برداشت آسمان نوشت علی ۱۶:۱۵
خاکای زیر پای تو ابرای آسمونند ۰۹:۰۱
علی علی علی ۰۳:۰۲
علی ولی الله فقط و فقط علی شاهه ۰۲:۴۶
مباد لحظه ای از یادتان جدا باشم ۰۶:۲۳
فرازی از دعای توسل ۰۴:۰۱
موسم حج گشت و دلها شاد شد ۱۳:۴۴
شب مستی شب عید غدیره ۰۵:۵۶
ولایت عشقمون ذکر همیشمونه ۰۹:۱۳
رؤیای شیرینم آهنگ غمگینم حسین ۰۵:۱۴
شبا با بال گریه هام از این زمین رها میشم ۰۵:۰۳
عنوان زمان
اللهم ارزقنا قبر شش گوشه ۰۵:۰۷
من کی ام که با تو کنم گفتگو عزیز دلم ۰۵:۵۲
علی علی ۰۲:۳۷
سخن ختم رسل برد ز سر هوش ۰۷:۴۸
همه حجاج شنیدند زدل نعره کشیدند ۰۷:۲۷
رو سینه رد پای عشقه ۰۴:۴۰
یه دلی که پا بسته عشقه ۰۵:۴۱
چه خبره روی زمین که از آسمون پیاله می رسه ۰۴:۳۶
لافتی الاعلی لاسیف الا ذوالفقار ۰۵:۴۲
پیام نور به لبهای پیک وحی خداست ۱۳:۱۰
کسی که بت شکند بر فراز دوش نبی ۱۵:۰۵
تو شهی و کشور جان تو را ۰۳:۰۱
من جامه صبر خویش در عشق تو میدرم ۱۲:۰۵
ساقی تویی تویی تو دل آرا علی علی ۱۰:۵۶
خبری آمد از خدای جلیل ۰۵:۲۴
دل تموم ملائک ترانه خون غدیره ۱۰:۲۰
به خدا برای عشقت یا علی ۰۸:۳۳
وقتی که همه جا سوت و کوره ۰۸:۵۸
بی تو زمین آسمون نداره ۱۷:۲۳
به روی دست نبی ببین می تابد ماه جمال حیدر ۱۱:۴۹
عنوان زمان
ز اوج آسمونها ۱۱:۲۱
تمام وجود من میگه علی امیره ۰۵:۲۶
اونی که مظهر عدل ایزده ۱۸:۴۱
مرحوم مرشد میرزا-امروز روز نصب وصی پیمبر است(قصیده غدیریه) ۲۲:۴۲
کعبه از کعبه اومده ۱۴:۴۸
سراپا انتظارم انتظاری سخت ۹:۱۵
گروهی بر گروهی چشم در چشم ۹:۵۹
فلک تو آسمون دست افشونه ۱۰:۱۲
داره بارون ستاره از تو آسمون میباره ۱۰:۳۶
در دست طوفان افتاده هستی ۶:۵۳
باده گاهی ز عنب است و گهی از رطب است ۱۴:۰۷
حیدر حیدر مدد مولا ۵:۵۸
دوباره مست ساقی غدیر خم شد ۸:۳۳
علی علی حیدر ۳:۵۷
آه ای هستی من دیوونه ام کردی ۶:۱۹
از عشق تو می خونن غنچه ها وقت وا شدن ۷:۵۹
قطره ای بودم و چکیده شدم ۷:۳۵
پیمانه مست ساقی غدیر خم شد ۸:۲۷
زیارت امین الله ۵:۴۳
چه شود که ای شه لافتی نظری به جانب ما کنی ۱۲:۲۸
عنوان زمان
لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار ۸:۵۰
عمری است که دم به دم علی می گویم ۱۱:۰۲
مست یه پیاله از کوثرم ۱۲:۳۱
خبری آمد از خدای جلی ۷:۱۴
دل ها اگر که بال برای تو می زنند ۱۸:۰۳
مولا علی مولا … ۷:۵۱
قلب قرآن،باء بسم ا… ۹:۱۷
چشم بد از این دولت و رهبر دور است ۱۱:۳۳
دوباره وقت راز و نیازه ۱۴:۳۹
غزلیات قدیمی شما از اول ۱۴:۵۴
عشقه عشقه منو یه قلب شیدایی ۱۳:۱۵
از ساقی خم بی خبرم مگذارید ۱۰:۴۴
اگر مطرب آهنگ دیگر نمی زند ۱۰:۵۰
من کنت مولاه ۹:۱۸
مدح ۲ ۱۱:۱۶
مدح ۱ ۱۳:۳۲

 

46515 بازدید ۴ نظر »

ارسال نظر

 1. فرشته گفت:

  سلام
  واقعا کارتون عالیه، خدا خیرتون بده. بابت تمام مناسبت های مذهبی و غیر مذهبی مطالب جدید می ذارین و همیشه به روزین.
  داشتم از دانلود سخنرانی های استاد رائفی پور ناامید می شدم که در جواب کامنتی گفتین انگار لینکا خرابه. هر جا به مشکل بر می خوریم سریع جواب میدین، از این که مردم و منتظر جواب نمی ذارین کارتون فوق العاده است، خدا حفظتون کنه.
  در پناه خدا همیشه سلامت و موفق باشین.

 2. محسن گفت:

  باعرض سلام وادب
  انشاءالله باامیرالمومنین فردای قیامت محشور باشید..
  اجرکم عندالله

 3. علی گفت:

  با عرض خسته نباشید
  خیلی متشکرم واقعا مجموعه ی بی نظیریه
  موفق باشید و اجرتون با مولا امیر المؤمنین

 4. حمیدرضا جعفریان گفت:

  عالی

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت