دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2012/10/e6aef516-c4df-495b-a3da-c3007218aaaf.jpg

۱۵۰ سخنرانی بسیار زیبا از استاد آیت الله سید رحیم توکل

رابطه روح با حجاب تعلق ۴۴:۲۱
تاثیر اختیار در حجاب گناه ۳۷:۱۸
غفلت از حجاب ۳۷:۴۶
شخصیت امام سجاد علیه السلام ۳۰:۳۳
عذاب قیامت در قبال گناهان دنیا ۲۷:۲۱
تبعات گناه ۲۰:۵۶
پیرامون امام زمان علیه السلام ۱۸:۵۲
ضعف اعتقادات عامل انجام گناه ۱۷:۴۳
وجود صفات رذیله یکی از عوامل گناه ۴۸:۳۱
حب دنیا عامل سیئات ۳۰:۲۲
گناه و حالات تخریبی گناه در جان انسان ۲۸:۳۰
حساب خواص از عوام جداست ۳۲:۴۸
عالم محضر خداست ۳۳:۳۴
شرط قبولی عبادات ۴۷:۰۸
عالم محضر خدا ۴۳:۰۶
فرق علم حضوری و علم حصولی ۵۵:۵۵
افضل عبادات ۴۴:۰۶
حب و حجاب نفس ۴۰:۴۸
حجاب ظلمانی بین انسان و خدا ۴۳:۵۴
بررسی اعمال از حیث ظاهر ۴۹:۴۳
تفاوت در نیت اعمال ۴۰:۰۸
دنیا مزرعه آخرت است ۴۶:۴۵
جلسه بیست و هفتم : اعمال ما سببی از اسباب عالمند ۳۹:۲۵
جلسه بیست و هشتم : نیت ۴۴:۴۹
رابطه اعمال و باطن ما ۳۹:۳۹
تاثیر نیت سوء در باطن ۴۰:۳۹
مراتب سیر و سلوک ۳۹:۰۰
کیفیت بعد نورانی ۴۲:۱۳
امام زمان علیه السلام ۴۳:۰۸
بر قراری ارتباط با خدا ۳۹:۳۱
کیفیت عمل عبادی ۴۲:۴۳
عالم دنیا عالم ملک است و آخرت ملکوت ۴۴:۴۹
اقسام حجاب انسانی و حجاب تعلق ۴۹:۲۵
قبض روح مومن در روایات ۵۱:۱۶
دیدن ائمه هنگام قبض روح ۱:۰۱:۴۲
برکات ورع و دوری از گناه ۱:۰۱:۲۵
اقسام عبودیت ۴۱:۳۰
عبادت برای محبت به خدا ۳۹:۵۱
حریت انسان ۴۱:۴۳
عواقب عجب ۴۵:۲۰
بررسی شرایط عالم و جاهل ۴۱:۳۶
راه تقرب به خداوند ۴۲:۵۰
تفاوت در عبادت ۳۸:۱۹
قانون عالم ملک ۴۴:۵۰
تواضع در قبال عظمت خدا ۴۲:۳۵
حقیقت عبودیت ۴۰:۴۵
انفاق ۴۴:۱۰
تعابیری از دنیا و آخرت ۴۹:۰۷
عبادت چیست؟ ۴۶:۰۵
علت جعل عبادت ۴۴:۲۸
راه چشیدن لذت عبادت ۳۹:۲۸
حالات اهل عبادت ۴۵:۰۸
مقلب القلوب ۴۱:۲۳
مرگ قهری و اختیاری ۱:۰۱:۵۴
حالات انسان در سکرات مرگ ۱:۰۱:۲۵
سفارش به یاد کردن از مرگ ۴۷:۲۸
لزوم تدارک قلبی برای مرگ ۱:۰۰:۱۸
عالم شهود و مطلع شدن از حال باطن ۵۴:۳۳
جهل به حقیقت مرگ ۵۸:۲۳
عدم آمادگی برای مرگ عامل ترس از آن ۱:۰۱:۴۴
علل ترس از مرگ و حالات انسان در قبر ۵۷:۵۴
لزوم مرگ برای ادامه تکامل در عالم دیگر ۴۸:۰۰
آماده شدن برای مرگ ۱:۰۱:۲۵
چگونگی تعبیر از مرگ ۱:۰۰:۲۵
حب لقاء الهی ۵۸:۳۳
لزوم توجه به مرگ با قلبی خالی از دنیا ۱:۰۱:۵۴
حالات انسان در هنگام قبض روح ۰:۰۱:۰۴
حالات انسان حین سکرات مرگ ۱:۰۰:۱۵
آنچه محتضر می بیند ۱:۰۰:۰۱
دیدن ملک الموت حین مرگ ۱:۰۰:۳۹
برخورد ملک الموت با انسان حین مرگ ۴۹:۴۰
مشاهده ائمه اطهار حین مرگ ۱:۰۱:۴۲
برخورد ملک الموت با مومن هنگام قبض روح ۵۲:۳۵
خضوع و خشوع قلبی ۰۱:۰۲:۳۹
توجه قلب در نماز ۰۱:۰۲:۰۲
امام زمان علیه السلام ۰۱:۰۰:۲۵
نشاط در عبادت ۰۱:۰۲:۳۲
آداب باطنی نماز ۰۰:۵۷:۳۶
آداب طهارت در نماز ۰۰:۵۹:۳۴
آداب طهارت باطنی نماز ۰۰:۵۷:۲۱
آثار باطنی طهارت ۰۰:۴۸:۵۳
قوای وجودی انسان ۰۱:۰۲:۳۱
راه تطهیر باطن ۰۱:۰۲:۰۰
برکات کرامت نفس ۰۱:۰۱:۲۴
آثار فضائل اخلاقی در باطن ۰۰:۵۶:۰۵
مذمت شرک به حق و نتایج آن ۱:۰۰:۳۵
منشا باز شدن عالم شهود برای انسان ۱:۰۱:۵۱
عوامل ایجاد غفلت و آثار آن ۵۸:۰۵
بررسی و منشا فقر مالی ۵۹:۵۹
فراموشی مرگ موجب غفلت می شود ۱:۰۱:۳۵
حالات انسان در حین مرگ ۵۹:۴۱
حالت انسان برای توجه به مرگ ۵۹:۱۳
توجه انسان به مرگ و عواقب آن ۱:۰۱:۲۳
انواع حجاب ۰۰:۵۶:۵۵
برکات تهذیب نفس ۰۱:۰۳:۱۸
برکات عرفان و اسماء الهی ۰۱:۰۳:۰۹
طهارت اسماء الهی ۰۰:۵۶:۱۵
تصرف در تکوین ۰۱:۰۳:۱۹
تفاوت ابعاد انسان و ابعاد انبیاء ۰۱:۰۱:۳۱
برکات معرفت ۰۱:۰۳:۱۷
مقام عارف ۰۱:۰۰:۱۲
باطن و ملکوت نماز ۰۰:۵۵:۲۳
راه دستیابی به ملکوت عالم ۰۰:۵۸:۴۵
اثبات وجود ملکوت در انسان ۰۰:۵۶:۳۲
وجود ملکی و ملکوتی اعمال انسان ۰۱:۰۳:۰۵
ظاهر و باطن نماز ۰۱:۰۲:۵۲
راه رسیدن به ملکوت ۰۱:۰۳:۰۰
ظاهر و باطن در اعمال ۰۱:۰۲:۳۷
رابطه بین ظاهر و باطن عمل ۰۰:۵۹:۴۸
برکات الهی برای نمازگذار ۰۰:۵۳:۴۲
توجه به عزت خدا در نماز ۰۱:۰۲:۰۳
توجه به ذلت خود در برابر خدا ۰۰:۳۱:۵۹
خشوع برای خدا ۰۱:۰۲:۵۰
پرهیز از حب مال ۰۱:۰۱:۱۴
فنای عمر با محبت به دنیا ۰۰:۵۹:۵۵
راه رسیدن به بقاء ۰۰:۵۲:۰۸
دل کندن از دنیا و بهره وری از انوار الهی ۰۱:۰۳:۴۲
انواع حضور قلب در دنیا ۰۱:۰۳:۲۷
انواع حضور قلب در عبادت ۰۱:۰۳:۴۱
رابطه خشوع قلب و معرفت خدا ۰۰:۵۵:۲۳
حضور قلب در عبد برای معبود ۰۱:۰۲:۴۶
اهمیت حضور قلب ۰۱:۰۳:۱۷
پیمودن راه عرفان ۰۱:۰۳:۳۴
برکات معرفت ۰۱:۰۳:۲۶
عرفان نفس ۰۱:۰۳:۲۴
معرفت نفس ۰۱:۰۱:۱۰
اثبات تجرد نفس ۰۱:۰۳:۰۶
راه کسب معرفت ۰۱:۰۰:۴۹
عبودیت و عبد بودن ۰۱:۰۳:۳۷
مبارزه با نفس برای رسیدن به رشد و تعالی ۰۱:۰۲:۲۲
بیان مقامات نفس ۰۱:۰۳:۰۴
آثار تهذیب نفس ۰۱:۰۲:۲۹
تقویت و ارتباط با روح ۰۱:۰۳:۲۰
کیفیت مشاهده ائمه هنگام قبض روح ۰۰:۲۹:۴۴
دیدن ائمه هنگام قبض روح ۰۰:۵۷:۳۲
دیدار مومنین با ائمه هنگام قبض روح ۰۰:۵۹:۳۲
دیدار ائمه در هنگام مرگ ۰۰:۵۹:۵۳
دیدن پیامبر ، حضرت علی و فاطمه ۰۰:۵۱:۱۷
قبض روح مومنین و رویت همه ائمه ۰۰:۵۶:۵۹
آثار محبت ائمه در وجود انسان ۰۰:۵۴:۴۵
شرح کیفیت اعمال جوارحی و جوانحی ۰۰:۵۹:۲۰
محبت،لازمه معرفت ۰۰:۵۹:۵۷
نتایج محبت خدا و اهل بیت ۰۰:۵۹:۱۵
مراتب محبت به اهل بیت ۰۰:۵۰:۰۵
رابطه پیروی از فرمان حق با محبت اهل بیت ۰۰:۴۷:۳۶
تقرب به درگاه الهی ۰۰:۵۸:۰۷
سیره محبین اهل بیت با محبت ظاهری ۰۱:۰۰:۱۵
برکات محبت ائمه هنگام مرگ ۰۱:۰۰:۱۲
آیات و روایات پیرامون محبت واقعی ۰۰:۳۱:۲۹
اوصاف اولیاء خدا ۰۰:۵۳:۴۶
احیای قلب سیره اولیاء الهی ۰۰:۵۲:۵۷
آثار عبادت در روح ۰۰:۴۷:۵۴
آثار رفع تعلق ۰۱:۰۱:۵۸

 

37340 بازدید ۲۲ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. سید رامین گفت:

  با سلام
  آیا امکان تهیه این سخنرانی ها به صورت CD وجود دارد؟
  با تشکر

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام
   نمیدونم والا ولی احتمالا باید باشه

  • مرتضی گفت:

   من دی وی دی رو دارم. بیش از ۳۰۰ سخنرانی هست. واقعا نقطه عطفی در زندگیم شده. روزی یک یا دو تاشو گوش میدم. مربوط به شرکت نرم افزاری آوای مهر کوثر هست. شهر قم
   ۷۸۳۱۷۴۶ الی ۷۴۸ – کد ۰۲۵۱
   ۰۹۱۲۳۵۱۳۱۳۷

 2. سید جواد گفت:

  به نظر من کمتر سخنرانی ای اینقدر جذاب هست و تو دل آدم نفوذ می کنه خدا حفظش کنه کاش می شد محل تهیۀ تمامی آثار حضرت استاد رو پیدا کرد اگه کسی می دونه خبر بده

  • مرتضی گفت:

   من دی وی دی رو دارم. بیش از ۳۰۰ سخنرانی هست. واقعا نقطه عطفی در زندگیم شده. روزی یک یا دو تاشو گوش میدم. مربوط به شرکت نرم افزاری آوای مهر کوثر هست. شهر قم
   ۷۸۳۱۷۴۶ الی ۷۴۸ – کد ۰۲۵۱
   ۰۹۱۲۳۵۱۳۱۳۷

 3. مرتضی گفت:

  من دی وی دی رو دارم. بیش از ۳۰۰ سخنرانی هست. واقعا نقطه عطفی در زندگیم شده. روزی یک یا دو تاشو گوش میدم. مربوط به شرکت نرم افزاری آوای مهر کوثر هست. شهر قم
  ۷۸۳۱۷۴۶ الی ۷۴۸ – کد ۰۲۵۱
  ۰۹۱۲۳۵۱۳۱۳۷

 4. محمد656556 گفت:

  سلام کی نمیکنی واسمون بفرستی هزینشو بدیم

 5. محمد656556 گفت:

  سلام کپی نمیکنی واسمون بفرستی هزینشو بدیم

 6. م گفت:

  تشکر دانلود کردیم . یا علی

 7. محمد گفت:

  سلام
  برادر خیلی ممنون استفاده کردیم.

 8. مهدی سرداری گفت:

  با سلام و خدا قوت.
  اولا اگر ایمیل بنده را دریافت فرمودید خواهش میکنم حتما یک جوابی بدین بدونم دریافت شده.
  ثانیا اگر امکانش هست بزرگواری بفرمایید امکا دانلود “۱۵۰ سخنرانی بسیار زیبا از استاد آیت الله سید رحیم توکل ” را به صورت یک فایل زیپ یا RAR فراهم کنید.چون دانلود تک تک فتیلها زمان بر و خسته کننده است.
  مطمئنا با این کار سطح رضایت مندی از سایتتون بیشتر خواهد شد.
  سربلند باشید.

 9. حاج باقریان گفت:

  باسلام و احترام
  بابت فایلهای صوتی سپاسگزاااااارم. بسیار عااالی است ماجور باشید. یک سوال آیا از کلاسهای حضوری استاد در قم کسی خبر دارد؟ کجا برگزار میشود که امکان شرکت خانمها هم باشد؟ اگر کسی میداند لطفا راهنمایی بفرمایید. سپاسگزارم.

 10. امیرحسین گفت:

  سلام
  بسیار مطالب مفید و پرباری دارند
  خدا خیرتون بده

 11. سحر گفت:

  سلام علیکم خدمت همه محبین اهل بیت .
  پیشنهادی داشتم.
  بزرگواراتی که این سایت. و این صفحه رو زدن کاش میشد تو پیام رسانها هم کانالی رو برای سخنرانی های ایشون قرار بدین.
  خیلی بهنگتر میشد.
  ممنونم.

 12. زهرا گفت:

  بسیار سپاسگزارم از سخنرانی هایی که گذاشتید

 13. طاها گفت:

  بسیار عالی خیلی متشکرم از شما میتونم از این سخنرانی ها در کانال تلگرامیم استفاده کنم؟

 14. حیات دینی گفت:

  سلام علیکم . ببخشید ما می توانیم از سخنرانی و مداحی های سایتتان در ساخت استوری های خود استفاده کنیم ؟ و در گروه ها و کانال های پیامرسان های مختلف استفاده کنیم بگذاریم ؟

دسته بندی

اسکرول بار