دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.

آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2012/11/13910311000047_PhotoA.jpg

 

آیت الله محسن اراکی | روش شناسی فقه اجتماعی ۰۱:۲۲:۲۹
آیت الله محسن اراکی | فقه فرهنگ؛ مباحث آینده ۰۰:۵۱:۱۹
آیت الله محسن اراکی | فقه فرهنگ؛ رفتارهای فرهنگی ۰۱:۰۳:۰۸
آیت الله محسن اراکی | فقه فرهنگ؛ واژگان فقه فرهنگ ۲ ۰۱:۲۴:۴۳
آیت الله محسن اراکی | فقه فرهنگ؛ واژگان فقه فرهنگ ۱ ۰۱:۲۶:۴۶
آیت الله محسن اراکی | فقه فرهنگ؛ فلسفه فرهنگ ۰۱:۰۸:۰۱
آیت الله محسن اراکی | فقه فرهنگ؛ تعریف فقه فرهنگ ۰۱:۱۶:۵۸
آیت الله محسن اراکی | فقه فرهنگ؛ تعریف فرهنگ ۲ ۰۱:۰۳:۰۹
آیت الله محسن اراکی | فقه فرهنگ؛ تعریف فرهنگ ۱ ۰۱:۰۸:۱۴
آیت الله محسن اراکی | فقه فرهنگ؛ نقش دین در شکل گیری فرهنگ ۰۱:۲۰:۳۹
آیت الله محسن اراکی | فقه اعتکاف؛ شرایط صحت اعتکاف ۵ ۰۰:۲۶:۴۷
آیت الله محسن اراکی | فقه اعتکاف؛ شرایط صحت اعتکاف ۴ ۰۰:۲۱:۲۲
آیت الله محسن اراکی | فقه اعتکاف؛ شرایط صحت اعتکاف ۳ ۰۰:۳۱:۴۱
آیت الله محسن اراکی | فقه اعتکاف؛ شرایط صحت اعتکاف ۲ ۰۰:۳۷:۴۴
آیت الله محسن اراکی | فقه اعتکاف؛ شرایط صحت اعتکاف ۱ ۰۰:۲۳:۰۶
آیت الله محسن اراکی | فقه اعتکاف؛ نذر اعتکاف ۴ ۰۰:۲۲:۱۱
آیت الله محسن اراکی | فقه اعتکاف؛ نذر اعتکاف ۳ ۰۰:۱۶:۱۸
آیت الله محسن اراکی | فقه اعتکاف؛ نذر اعتکاف ۲ ۰۰:۲۰:۰۸
آیت الله محسن اراکی | فقه اعتکاف؛ نذر اعتکاف ۱ ۰۰:۳۳:۲۶
آیت الله محسن اراکی | نعمت در جوار رسول اکرم بودن

۰۰:۳۵:۵۸

 

آیت الله محسن اراکی | فساد ناشی از معاشرت … ۰۰:۱۴:۲۲
آیت الله محسن اراکی | فساد عالم ۰۰:۱۰:۰۳
آیت الله محسن اراکی | فساد ناشی از زیادی نعمت ۰۰:۱۶:۴۵
آیت الله محسن اراکی | نقش مراقبه در اصلاح نفس ۰۰:۱۰:۱۲
آیت الله محسن اراکی | رسول اکرم، پیامبرِ رحمت ۰۰:۰۹:۰۶
آیت الله محسن اراکی | اصلاح در نیّت ۰۰:۱۳:۵۵
آیت الله محسن اراکی | فساد در نیّت ۰۰:۰۷:۱۰
آیت الله محسن اراکی | مراقبه و کنترل خواطر ۰۰:۰۴:۵۲
آیت الله محسن اراکی | علم همراه با عمل ۰۰:۴۰:۳۶
آیت الله محسن اراکی | سبقت گرفتن در عمل به خیر ۰۰:۲۵:۰۳
آیت الله محسن اراکی | مفاهیم بنیادین قرآن؛ فضل تکوینی و تشریعی ۰۰:۵۴:۲۸
آیت الله محسن اراکی | مفاهیم بنیادین قرآن؛ فضل ذاتی و اکتسابی ۲ ۰۰:۴۶:۳۱
آیت الله محسن اراکی | مفاهیم بنیادین قرآن؛ فضل ذاتی و اکتسابی ۱ ۰۰:۴۴:۱۶
آیت الله محسن اراکی | مفاهیم بنیادین قرآن؛ فضل طولی و عرضی ۰۰:۲۹:۲۴
آیت الله محسن اراکی | مفاهیم بنیادین قرآن؛ اقسام فضل رحمت الهی ۰۰:۲۸:۳۰
آیت الله محسن اراکی | مفاهیم بنیادین قرآن؛ مفهوم فضل رحمت ۲ ۰۰:۴۶:۱۸
آیت الله محسن اراکی | مفاهیم بنیادین قرآن؛ مفهوم فضل رحمت ۱ ۰۰:۳۳:۳۸
فقه نظام سیاسی اسلام| تفاوت بین فقه کلان و فقه خرد ۱ ۰۰:۳۳:۱۳
فقه نظام سیاسی اسلام| تفاوت بین فقه کلان و فقه خرد ۲ ۰۰:۳۵:۰۷
فقه نظام سیاسی اسلام| تفاوت بین فقه کلان و فقه خرد ۳ ۰۰:۳۷:۲۷
فقه نظام سیاسی اسلام| تفاوت بین فقه کلان و فقه خرد ۴ ۰۰:۴۰:۲۹
فقه نظام سیاسی اسلام | تفاوت فقه کلان و فقه خرد در مقام امتثال ۰۰:۳۶:۳۸
فقه نظام سیاسی اسلام | روش استنباط ادله دال بر احکام فقه خرد ۰۰:۳۳:۴۱
فقه نظام سیاسی اسلام | تلازم های فقه کلان و فقه خرد ۰۰:۲۶:۲۷
فقه نظام سیاسی اسلام | واژه شناسی ۱ ۰۰:۲۹:۵۳
علم الاجتماع الاسلامی | کلیات علم الاجتماع ۰۰:۱۷:۲۴
فقه نظام سیاسی اسلام | تعریف سیاست ۰۰:۲۶:۳۶
فقه نظام سیاسی اسلام | معنای سیاست ۰۰:۳۲:۱۳
فقه نظام سیاسی اسلام | کاربری واژه سیاست در روایات ۰۰:۳۰:۵۷
علم الاجتماع الاسلامی | رفتار ارادی ۰۰:۳۴:۰۰
فقه نظام سیاسی اسلام | واژه شناسی ۲ ۰۰:۲۱:۴۳
فقه نظام سیاسی اسلام | تعریف فلسفه سیاسی ۰۰:۲۷:۱۵
فقه نظام سیاسی | تبیین فلسفه سیاسی ۰۰:۲۸:۲۹
علم الاجتماع الاسلامی | منشأ افعال اختیاری ۰۰:۳۱:۴۲
فقه نظام سیاسی | واژه شناسی ۳ ۰۰:۳۳:۵۷
فقه نظام سیاسی | تبیین نظام سیاسی ۱ ۰۰:۳۵:۲۳
فقه نظام سیاسی | تبیین نظام سیاسی ۲ ۰۰:۳۷:۱۶
فقه نظام سیاسی | جهان بینی و فلسفه سیاسی اسلام ۰۰:۲۸:۰۴
علم الاجتماع اسلامی | تبیین نظریه سلطنت ۰۰:۳۱:۵۰
فقه نظام سیاسی | تبیین نظریه جهان بینی سیاسی مادی ۱ ۰۰:۳۰:۱۵
فقه نظام سیاسی | تبیین نظریه جهان بینی سیاسی مادی ۲ ۰۰:۳۴:۳۵
فقه نظام سیاسی | تبیین نظریه جهان بینی سیاسی مادی ۳ ۰۰:۳۴:۵۷
فقه نظام سیاسی | فرق بین بایدها و نبایدهای اخلاقی و سیاسی ۰۰:۲۹:۴۹
علم الاجتماع اسلامی | هویت آدمی و شخصیت او ۰۰:۳۲:۰۶
فقه نظام سیاسی | جهان بینی ۰۰:۳۱:۱۶
فقه نظام سیاسی | لائیسم مذهبی ۱ ۰۰:۳۴:۴۰
فقه نظام سیاسی | لائیسم مذهبی ۲ ۰۰:۳۲:۰۸
علم الاجتماع اسلامی | هیئت نفس اجتماعی ۱ ۰۰:۳۵:۵۷
فقه نظام سیاسی | لائیسم مذهبی ۳ ۰۰:۴۴:۵۷
فقه نظام سیاسی | لائیسم مذهبی ۴ ۰۰:۴۱:۲۱
فقه نظام سیاسی | لائیسم مذهبی ۵ ۰۰:۴۱:۳۲
فقه نظام سیاسی | جهان بینی سیاسی اسلامی ۱ ۰۰:۴۱:۰۳
فقه نظام سیاسی | جهان بینی سیاسی اسلامی ۲ ۰۰:۳۹:۰۹
فقه نظام سیاسی | دلائل عقل نظری و عملی ۱ ۰۰:۳۳:۳۱
علم الاجتماع اسلامی | هیئت نفس اجتماعی ۲ ۰۰:۳۱:۱۶
فقه نظام سیاسی | دلائل عقل نظری و عملی ۲ ۰۰:۲۸:۱۳
فقه نظام سیاسی | دلیل دوم عقل عملی ۰۰:۳۴:۰۱
فقه نظام سیاسی | دلیل سوم و چهارم عقل عملی ۰۰:۳۲:۳۵
فقه نظام سیاسی | ادامه دلیل چهارم ۰۰:۲۹:۴۷
فقه نظام سیاسی | دلیل پنجم عقل عملی ۰۰:۳۹:۱۵
فقه نظام سیاسی | دلیل ششم و هفتم عقل عملی ۰۰:۳۵:۱۱
فقه نظام سیاسی | حصر حاکمیّت در ذات متعال ۰۰:۲۹:۵۷
علم الاجتماع اسلامی | وحدت جامعه ۱ ۰۰:۳۵:۱۷
فقه نظام سیاسی | حصر مالکیّت در ذات متعال ۱ ۰۰:۳۸:۱۰
فقه نظام سیاسی | حصر مالکیّت در ذات متعال ۲ ۰۰:۳۸:۵۷
علم الاجتماع اسلامی | وحدت جامعه ۲ ۰۰:۳۸:۱۰
فقه نظام سیاسی | آیات حصر مالکیّت ۱ ۰۰:۳۷:۲۹
فقه نظام سیاسی | آیات حصر مالکیّت ۲ ۰۰:۳۲:۲۸
فقه نظام سیاسی | آیات حصر مالکیّت ۳ ۰۰:۳۰:۲۳
فقه نظام سیاسی | آیات حصر مالکیّت ۴ ۰۰:۳۳:۵۷
فقه نظام سیاسی | آیات حصر مالکیّت ۵ ۰۰:۳۸:۴۴
فقه نظام سیاسی | آیات حصر مالکیّت ۶ ۰۰:۳۲:۴۴
علم الاجتماع اسلامی | وحدت جامعه ۳ ۰۰:۴۰:۱۸
فقه نظام سیاسی | آیات حصر مالکیّت ۷ ۰۰:۳۸:۱۳
فقه نظام سیاسی | بررسی واژه ولایت ۰۰:۳۳:۲۵
فقه نظام سیاسی | آیات مربوط به ولایت ۱ ۰۰:۳۶:۰۱
فقه نظام سیاسی | آیات مربوط به ولایت ۲ ۰۰:۳۸:۱۴
فقه نظام سیاسی | روایات مربوط به ولایت ۱ ۰۰:۳۹:۴۶
فقه نظام سیاسی | روایات مربوط به ولایت ۲ ۰۰:۳۶:۵۵
علم الاجتماع اسلامی | وحدت جامعه ۴ ۰۰:۲۹:۲۱
فقه نظام سیاسی | طاغوت حاکم من غیر اذن الله ۱ ۰۰:۲۹:۲۱
فقه نظام سیاسی | طاغوت حاکم من غیر اذن الله ۲ ۰۰:۳۳:۳۵
فقه نظام سیاسی | طاغوت حاکم من غیر اذن الله ۳ ۰۰:۳۳:۲۷
علم الاجتماع اسلامی | وحدت جامعه ۵ ۰۰:۳۳:۲۹
فقه نظام سیاسی | آیات مربوط به ولایت ۳ ۰۰:۳۷:۲۵
فقه نظام سیاسی | آیات مربوط به ولایت ۴ ۰۰:۲۸:۵۲
فقه نظام سیاسی | آیات مربوط به ولایت ۵ ۰۰:۳۰:۱۰
علم الاجتماع اسلامی | وحدت جامعه ۶ ۰۰:۳۶:۳۱
فقه نظام سیاسی | آیات مربوط به ولایت ۶ ۰۰:۳۶:۰۰
فقه نظام سیاسی | آیات مربوط به ولایت ۷ ۰۰:۴۱:۱۹
فقه نظام سیاسی | آیات مربوط به ولایت ۸ ۰۰:۳۵:۲۶
فقه نظام سیاسی | آیات مربوط به ولایت ۹ ۰۰:۳۸:۳۱
علم الاجتماع اسلامی | وحدت جامعه ۷ ۰۰:۳۹:۲۱
فقه نظام سیاسی | آیات مربوط به ولایت ۱۰ ۰۰:۳۸:۴۲
فقه نظام سیاسی | آیات مربوط به ولایت ۱۱ ۰۰:۳۲:۲۱
فقه نظام سیاسی | واژه اطاعت ۱ ۰۰:۳۳:۰۷
علم الاجتماع اسلامی | وحدت جامعه ۸ ۰۰:۴۱:۲۰
فقه نظام سیاسی | واژه اطاعت ۲ ۰۰:۳۶:۳۴
فقه نظام سیاسی | واژه اطاعت ۳ ۰۰:۳۴:۱۷
فقه نظام سیاسی | واژه اطاعت ۴ ۰۰:۳۶:۳۵
فقه نظام سیاسی | واژه اختیار ۱ ۰۰:۳۳:۴۴
علم الاجتماع اسلامی | وحدت جامعه ۹ ۰۰:۳۹:۱۷
فقه نظام سیاسی | واژه اختیار ۲ ۰۰:۳۳:۴۹
فقه نظام سیاسی | واژه مهیمن ۰۰:۲۸:۳۵
فقه نظام سیاسی | واژه عبادت ۱ ۰۰:۲۷:۴۹
فقه نظام سیاسی | واژه عبادت ۲ ۰۰:۳۸:۲۲
علم الاجتماع اسلامی | وحدت جامعه ۱۰ ۰۰:۴۰:۱۲
فقه نظام سیاسی | واژه عبادت ۳ ۰۰:۳۵:۲۷
فقه نظام سیاسی | واژه عبادت ۴ ۰۰:۲۸:۳۷
فقه نظام سیاسی | واژه عبادت ۵ ۰۰:۳۳:۴۷
فقه نظام سیاسی | واژه عبادت ۶ ۰۰:۲۹:۳۳
علم الاجتماع اسلامی | وحدت جامعه ۱۱ ۰۰:۳۲:۴۱
فقه نظام سیاسی | واژه عبادت ۷ ۰۰:۳۴:۲۶
فقه نظام سیاسی | واژه اتباع ۱ ۰۰:۲۹:۵۳
علم الاجتماع اسلامی | وحدت جامعه ۱۲ ۰۰:۳۷:۴۷
فقه نظام سیاسی | واژه اتباع ۲ ۰۰:۳۴:۱۲
فقه نظام سیاسی | واژه اتباع ۳ ۰۰:۳۳:۵۷
فقه نظام سیاسی | واژه اتباع ۴ ۰۰:۳۱:۱۲
فقه نظام سیاسی | واژه اتباع ۵ ۰۰:۳۴:۱۵
فقه نظام سیاسی | واژه اتباع ۶ ۰۰:۴۳:۳۰
علم الاجتماع اسلامی | وحدت جامعه ۱۳ ۰۰:۲۸:۵۲
فقه نظام اقتصادی | منابع تولید؛ دانش و خبرگی ۱ ۰۰:۲۶:۴۴
فقه نظام اقتصادی | منابع تولید؛ دانش و خبرگی ۲ ۰۰:۱۶:۵۴
فقه نظام اقتصادی | وجوب بکارگیری دانش و خبرگی ۰۰:۲۶:۱۳
فقه نظام اقتصادی | منابع تولید؛ موادخام ۱ ۰۰:۲۴:۵۸
فقه نظام اقتصادی | منابع تولید؛ موادخام ۲ ۰۰:۳۴:۱۳
فقه نظام اقتصادی | جوار حسن نعم ۰۰:۲۵:۱۰
فقه نظام اقتصادی | ثروتهای خام طبیعی ۰۰:۲۵:۳۶
فقه نظام اقتصادی | عوامل تولید ۱ ۰۰:۳۳:۰۳
فقه نظام اقتصادی | عوامل تولید ۲ ۰۰:۲۸:۵۴
فقه نظام اقتصادی | مشروعیت سرمایه در روایات ۰۰:۴۱:۲۳
فقه نظام اقتصادی | روایات بحث ۰۰:۳۸:۵۰
فقه نظام اقتصادی | جهت گیری فعالیتهای اقتصادی ۰۰:۳۴:۳۲
فقه نظام اقتصادی | تعریف سرمایه گذاری و اصول آن ۰۰:۳۰:۲۸
فقه نظام اقتصادی | اولویتهای سرمایه گذاری ۰۰:۳۵:۱۲
فقه نظام اقتصادی | اولویتهای سوم و چهارم سرمایه گذاری ۰۰:۲۰:۲۲
فقه نظام اقتصادی | روایات بحث سرمایه گذاری ۰۰:۳۴:۳۲
فقه نظام اقتصادی | اصول سرمایه گذاری ۱ ۰۰:۳۰:۱۷
فقه نظام اقتصادی | اصول سرمایه گذاری ۲ ۰۰:۳۰:۵۱
فقه نظام اقتصادی | اصول سرمایه گذاری ۳ ۰۰:۳۰:۵۱
فقه نظام اقتصادی | اصول سرمایه گذاری ۴ ۰۰:۳۰:۵۶
فقه نظام اقتصادی | اصول سرمایه گذاری ۵ ۰۰:۲۸:۲۸
فقه نظام اقتصادی | انفاق ۱ ۰۰:۳۵:۲۷
فقه نظام اقتصادی | انفاق ۲ ۰۰:۲۷:۰۶
فقه نظام اقتصادی | انفاق ۳ ۰۰:۲۱:۵۸
فقه نظام اقتصادی | انفاق ۴ ۰۰:۳۳:۱۴
فقه نظام اقتصادی | انفاق ۵ ۰۰:۲۹:۵۰
فقه نظام اقتصادی | انفاق ۶ ۰۰:۳۳:۰۵
فقه نظام اقتصادی | اصول سرمایه گذاری ۶ ۰۰:۲۶:۱۶
فقه نظام اقتصادی | عامل دوم؛ زمین ۱ ۰۰:۲۳:۵۵
فقه نظام اقتصادی | عامل دوم؛ زمین ۲ ۰۰:۲۳:۵۵
فقه نظام اقتصادی | عامل دوم؛ زمین ۳ ۰۰:۲۵:۳۴
فقه نظام اقتصادی | عامل دوم؛ زمین ۴ ۰۰:۳۲:۱۱
فقه نظام اقتصادی | اقطاع ۰۰:۱۷:۵۰
فقه نظام اقتصادی | مبحث ششم و هفتم ۰۰:۳۲:۳۸
فقه نظام اقتصادی | مبحث هشتم ۰۰:۲۶:۴۱
فقه نظام اقتصادی | نوع دهم واگذاری زمین ۰۰:۴۰:۰۲
فقه نظام اقتصادی | شرایط واگذاری زمین ۰۰:۳۷:۱۲
فقه نظام اقتصادی | فروش به دولت و افراد بیگانه ۰۰:۳۰:۱۵
فقه نظام اقتصادی | مالکیت نامحدود ۰۰:۲۳:۰۲
فقه نظام اقتصادی | نیروی کار ۱ ۰۰:۳۹:۲۳
فقه نظام اقتصادی | نیروی کار ۲ ۰۰:۲۸:۰۲
فقه نظام اقتصادی | نیروی کار ۳ ۰۰:۳۱:۴۶
فقه نظام اقتصادی | نیروی کار ۴ ۰۰:۳۴:۰۸
فقه نظام اقتصادی | نیروی کار ۵ ۰۰:۳۴:۵۹
فقه نظام اقتصادی | نیروی کار ۶ ۰۰:۳۹:۱۰
فقه نظام اقتصادی | نیروی کار ۷ ۰۰:۳۱:۱۹
فقه نظام اقتصادی | میزان ارزش کار ۰۰:۲۶:۵۳
فقه نظام اقتصادی | خرید و فروش کار یا نیروی کار؟ ۰۰:۳۴:۴۳
فقه نظام اقتصادی | مبحث چهارم ۱ ۰۰:۳۴:۵۶
فقه نظام اقتصادی | مبحث چهارم ۲ ۰۰:۲۹:۲۴
فقه نظام اقتصادی | مبحث پنجم ۱ ۰۰:۳۵:۵۹
فقه نظام اقتصادی | مبحث پنجم ۲ ۰۰:۳۰:۱۷
فقه نظام اقتصادی | مبحث پنجم ۳ ۰۰:۲۱:۵۸
فقه نظام اقتصادی | مبحث پنجم ۴ ۰۰:۳۱:۴۳
فقه نظام اقتصادی | مبحث پنجم ۵ ۰۰:۲۷:۱۱
فقه نظام اقتصادی | مبحث پنجم ۶ ۰۰:۲۶:۳۶
فقه نظام اقتصادی | تعمیر یا تکمیل یا تجمیل ۰۰:۳۰:۲۸
فقه نظام اقتصادی | سرمایه ۰۰:۳۸:۵۱
فقه نظام اقتصادی | ابزار ۱ ۰۰:۲۹:۳۸
فقه نظام اقتصادی | موارد استثناء از ضمان ۰۰:۲۷:۱۳
فقه نظام اقتصادی | ابزار ۲ ۰۰:۳۱:۳۸
فقه نظام اقتصادی | ابزار ۳ و محل کار ۰۰:۲۹:۱۶
فقه نظام اقتصادی | نیروی کار ۱ ۰۰:۳۲:۰۳
فقه نظام اقتصادی | نیروی کار ۲ ۰۰:۲۹:۴۱
فقه نظام اقتصادی | نیروی کار ۳ ۰۰:۳۳:۵۱
فقه نظام اقتصادی | نیروی کار ۴ ۰۰:۳۰:۳۲
فقه نظام اقتصادی | نیروی کار ۵ ۰۰:۳۵:۰۳
فقه نظام اقتصادی | رابطه نیروی کار با دولت ۰۰:۲۸:۳۲
فقه نظام اقتصادی | روایات بحث نیروی کار ۰۰:۲۵:۰۱
فقه نظام اقتصادی | نیروی کار ۰۰:۳۱:۴۹
فقه نظام اقتصادی | وظایف نیروی کار ۱ ۰۰:۳۲:۳۹
فقه نظام اقتصادی | وظایف نیروی کار ۲ ۰۰:۳۵:۳۴
فقه نظام اقتصادی | وظایف نیروی کار ۳ ۰۰:۳۲:۴۷
فقه نظام اقتصادی | مدیریت ۱ ۰۰:۲۱:۲۹
فقه نظام اقتصادی | مدیریت ۲ ۰۰:۲۷:۰۳
فقه نظام اقتصادی | مدیریت ۳ ۰۰:۲۰:۴۱
فقه نظام اقتصادی | مدیریت ۴ ۰۰:۳۲:۰۳
فقه نظام اقتصادی | مدیریت ۵ ۰۰:۴۰:۳۲
فقه نظام اقتصادی | مدیریت ۶ ۰۰:۲۹:۰۲
فقه نظام اقتصادی | مدیریت ۷ ۰۰:۳۱:۱۴
فقه نظام اقتصادی | مدیریت ۸ ۰۰:۲۷:۵۷
فقه نظام اقتصادی | مدیریت ۹ ۰۰:۲۸:۱۴
فقه نظام اقتصادی | ساماندهی نیروی انسانی ۰۰:۲۷:۵۱
فقه نظام اقتصادی | ملکیت سازمان ۱ ۰۰:۳۰:۳۷
فقه نظام اقتصادی | ملکیت سازمان ۲ ۰۰:۲۰:۱۶
فقه نظام اقتصادی | عدم انحصار گرایی در سازمان ۰۰:۲۸:۱۵
فقه نظام اقتصادی | مسئولیت دولت در رابطه با عوامل تولید ۰۰:۳۲:۳۵
فقه نظام اقتصادی | آسیبهای تولید ۱ ۰۰:۳۵:۱۴
فقه نظام اقتصادی | آسیبهای تولید ۲ ۰۰:۳۶:۰۶
فقه نظام اقتصادی | آسیبهای تولید ۳ ۰۰:۴۰:۰۲
فقه نظام اقتصادی | آسیبهای تولید ۴ ۰۰:۲۷:۲۱
فقه نظام اقتصادی | آسیبهای تولید ۵ ۰۰:۲۷:۲۷
فقه نظام اقتصادی | آسیبهای تولید ۶ ۰۰:۲۶:۵۲
فقه نظام اقتصادی | آسیبهای تولید ۷ ۰۰:۳۶:۰۶

 

4409 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. edalattalab گفت:

  آخوند اسدالله آوائی بدستور خانقاه ، باعث طلاق وپراکندگی خانواده بسیار عزیزم شد!م

  کارشکنی مهدی هاشمی رفسنجانی درپژوهش اکتشاف نفت وگاز

  khahan edalat
  To
  info@mohsenaraki.com
  CC
  alirezareza72@yahoo.co.uk
  ۲۴ Feb at 6:09 PM

  بسم الله الرحمن الرحیم
  حضرت آیت الله محسن اراکی، دبیرکل محترم مجمع جهانی تقریب وملت ایران
  سلام علیکم
  تاریخ ارسال: ۶ اسفندماه ۱۳۹۵
  موضوع:.کارشکنی درارسال رنجنامه
  احتراماهمانطور که قبلا باطلاع ملت ایران وخانواده ام رسانده ام، ازسال گذشته که ملت ایران رادرجریان فساد مافیای خاندان هاشمی رفسنجانی گذاشتم، دشمنان ملت ایران، نه تنها مشکلاتی عدیده ای برایم ایجاد کرده اند، بلکه منزلم را زیر نظر دارند تا درفرصت مناسب مرا به فیض وآرزوی همیشگی شهادت برسانند. ازروزگذشته سعی کردم ایمیل زیر را به حضرتعالی وکپی آنرا به آشنایانی که درجریان ماجرای فساد افراد یاد شده در ایمیل زیر میباشند، ارسال کنم. متاسفانه از طریق عده ای ازآشنایان که کپی ایمیل حضرتعالی را برایشان ارسال کرده بودم، متوجه شدم دشمنان ملت ایران، همانند گذشته، در ارسال ایمیلها، کارشکنی کرده اند. بنابراین مجددا ازطرق مختلف سعی میکنم تا قبل ازاینکه مرا شهید کنند، رنجنامه ام را بدست حضرتعالی وملت ایران برسانم. لطفا درصورتیکه رنجنامه و۹ضمیمه آن بدستتان رسید، مرامطلع کنید تا مجبور نشوم، بصورت تکراری ارسال نمایم. ازمطبوعات وکسانیکه این رنجنامه بدستشان میرسد، خواهشمند است مرا وآیت الله اراکی که شاهد کارشکنی مسئولین فاسد بوده اند، را ازطریق ایمیل آدرسهای زیرمطلع فرمائید۰سپاسگزارم
  چون حجم ۹ضمیمه زیاد است همراه دوایمیل ارسال خواهم کرد.
  ضمنا باطلاع میرساند چون از کیبرد اینترنتی استفاده میکنم، بعضی اوقات درزمان ارسال، جملات وکلمات جابجا میشوند. بهتراست نامه ضمیمه خوانده شود

  info@mohsenaraki.com,

  alirezareza72@yahoo.co.uk

  Ali Reza
  To
  Mohsenaraki Info
  CC
  hengameh25@yahoo.co.uk hengameh.emami@northumbria.ac.uk imami@ferdowsi.um.ac.ir imami@uni.ac.irAli Reza and 7 more…
  ۲۳ Feb at 4:24 PM

  بسم الله الرحمن الرحیم
  حضرت آیت الله محسن اراکی، دبیرکل محترم مجمع جهانی تقریب
  سلام علیکم
  تاریخ ارسال: ۵ اسفندماه ۱۳۹۵
  موضوع: مسئولین فاسد، برای رسیدن به منافع شخصی وغارت بیت المال، مراتبعید، سپس آخوند اسدالله آوائی بدستور خانقاه ، باعث طلاق وپراکندگی خانواده بسیار عزیزم شد!م

  خلاصه: علیرغم خواسته دشمنان، این حقیر بکمک خداوند، پژوهش اکتشاف نفت وگازرا با تلاش شبانه روزی، برای اولین باردرتاریخ ایران، به امید خودکفائی دروزارت نفت تاسیس کردم (ضمیمه ۱). سپس ایت الله هاشمی رفسنجانی (درزمان ریاست جمهوری)، آقای محسن هاشمی (رئیس دفتر ریاست جمهوری) ومعاونینشان مراتشویق به ادامه تحصیل کردند! آقای مهدی هاشمی رفسنجانی وایادیش برای رسیدن به منافع شخصی وغارت بیت المال درادامه تحصیلم کارشکنی کرد ( ضمیمه ۲ـ۵). آقای مرعشی وخانواده (برادرخانم آقای هاشمی رفسنجانی ودایی آقای مهدی هاشمی) به نیوکاسل آمد و بعنوان بهترین دوست خانوادگی، وارد زندگیمان شد! آقای دکتر گنجویان، قطب فرقه ذهبیه انگلستان درسال۱۹۹۸ همسرم را تشویق به طلاق کرد. آخوندی ازدزفول، بنام اسدالله آوائی، اول وارد زندگیمان شد و سپس در حسینیه محل زندگی آقای مرعشی وخانواده، با همسرم بطور مرتب جلسه خصوصی برگزار کرد. بعدا با زدوبند، بدستور دکترعبدالمجید گنجویان، بدون اجازه من، طلاق همسرم را توسط آقای رضوی جاری کرد وباعث پراکندگی خانواده ما شد! بالآخره آقای مهدی هاشمی رفسنجانی وایادیش برای رسیدن به منافع شخصی وغارت بیت المال، مراتبعید وباظلم وکارشکنی، باعث طلاق ،خودکشی وپراکندگی خانواده ام شد!م!
  احتراما چنانچه بارها درمرکز اسلامی لندن و جزیره وایت انگلستان بطور حضوری وهمچنین ازطریق تلفن ونامه های متعدد بعرض رسانده ام، در زمان تاسیس پژوهش اکتشاف نفت و گاز.،در زمان اعزامم به لندن و در طول تحصیلم درانگلستان، عده ای خاص، که خود کفائی علمی و اقتصادی را مغایر منافع شخصی خود میدیدند، یعنی نمیتوانستند از رانت خواری و پورسانت قراردادهای خارجی بهره مند شوند، به عناوین مختلف کارشکنی کردند تا بتوانند به هدف پلید خود برسند! البته با نبودن من تقریبا به نیتهای پلید خود رسیده اند، که تا حدی پرونده فساد بعضی از آنها در رسانه های داخلی و خارجی به اطلاع ملت مظلوم و ستمدیده جمهوری اسلامی ایران رسید ( ضمیمه ۲ـ۵) .م
  حتما بخاطردارید، درمورد کارشکنی مسئولین فاسد، حضرتعالی چند بار تلفنی وهمچنین با ارسال چند مرقومه به مسئولین ذیربط، پیگیر شدید، ولی متاسفانه رقم هنگفت پورسانت قراردادهای خارجی، چشم مسئولین فاسد را بروی حقیقت بسته و زحمات حضرتعالی افاقه نکرد! این حقیر همیشه در دنیا وآخرت سپاسگزار زحمات حضرتعالی خواهم بود (کپی دو نامه حضرتعالی ضمیمه میباشد۶).م
  باطلاع میرساند،همسرم، خانم هنگامه اشرف امامی، بعلت مشکلاتی که مسئولین فاسد، درزمان تحصیلم در مقطع دکتری، برایمان ایجاد کرده بودند وهمچنین دوری ازخانواده اش، دچار بیماری روحی وروانی شده بود. مضاف برآن، بدلیل اعتقاد متعصبانه اش به فرقه ذهبیه (به رهبری، آقای دکتر عبدالمجید گنجویان، خانقاه ساتامپتون انگلستان)، که توسط برادرش دکتر علی اشرف امامی (استادیار عرفان وادبیات تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد) ، راهنمائی وهدایت شده بود، مرا درسال ۱۳۷۷ ترک وبه خانقاه ساتامپتون پناه برد. همسرم میگفت، دکتر گنجویان دستورداده است که اگر شوهرت خانقاهی نشود، به او حرام میشوی! ولی زمانیکه به خانقاه رفتم دکتر گنجویان،رهبرشان، به همسرم گفت تو نباید شوهرت رامجبور به قبول فرقه ذهبیه کنی یا به این دلیل او راترک کنی. ولی بعد ازجلسه، همسرم گفت، آقای دکتر گنجویان درمقابل تو تقیه کرد! بهرصورت درآنزمان باهمسرم ازخانقاه ساتامپتون به نیوکاسل برگشتیم.م
  بالاخره پس از سیزده سال جدائی ازهمسرم، اخیرا ازطریق رسانه ها فهمیدم، دستوردکترعبدالمجید گنجویان، قطب فرقه ذهبیه ساتامپتون انگلستان، توسط آخوند آوائی، اجرا وعملی شد!م
  زمانیکه آخوند اسدالله آوائی به نیوکاسل آمد، نه تنها باهم رفت وآمد خانوادگی داشتیم، بلکه در گردشهای خانوادگی هم باهم بودیم. بعدازجدائی ازطریق دوستان فهمیدم، آخوند اسدالله آوائی بطور مرتب با همسرم در حسینیه نیوکاسل بظاهرجلسه تفسیر قرآن داشته است! باطلاع میرساند، آقای دکتر حسن مرعشی وخانواده اش درحسینیه نیوکاسل زندگی میکردند ودرب حسینه را برای جلسات خصوصی دونفره آخوند اسدالله آوائی وهمسرم باز میکرد ند، ولی با اینکه بظاهر دوست بسیارنزدیکم بود، مرا هرگزدرجریان جلسات خصوصی آنها نگذاشت! مجددا همسرم پیرو جلسا ت خصوصی که با آخوند اسدالله آوائی داشت، مرا در سال ۱۳۸۳ برای همیشه ترک کرد!م
  سپس آخوند اسدالله آوائی با زدوبند با آقای رضوی (مسئول دفتراموراجتماعی خانواده،مرکزاسلامی لندن)، بدون اجازه من، طلاق همسرم را جاری کرد! اگریادتان باشد، دراین مورد چند بارتلفنی با حضرتعالی صحبت کردم (تعدادی از مدارک شکایت ازآخوند آوائی وآقای رضوی به مقامات، ضمیمه میباشد۷). البته همیشه درمورد اصرار آخوند آوائی به طلاق من و همسرم، مشکوک بودم. تا اینکه پس از سیزده سال جدائی، اخیرا ازطریق رسانه ها فهمیدم، نه تنها آخوند اسدالله آوائی، از پیروان دکترعبدالمجیدگنجویان، قطب فرقه ذهبیه ساتامپتون انگلستان میباشد، بلکه پدرش وبرادرانش (علیرضا و احمد) ، پیروخانقاه وازمریدان دکتر گنجویان میباشند. حتی خانواده آخوند اسدالله آوائی،در مورد بیمارستان دزفول بنام دکتر گنجویان باحضرتعالی ومردم دزفول درگیر شده اند وبالآخره پس از سیزده سال، رازجلسا ت خصوصی آخوند اسدالله آوائی وهمسرم، اصرار آخوند اسدالله آوائی برای طلاق من وهمسرم دستگیرم شد(مدارک ضمیمه میباشد ۸)! البته پس از شکایت به حضرتعالی ودیگرمسئولین، آقای رضوی درتاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۳طلاق ما را غیر قانونی واعلام کرد: “طلاق واقع شده ازسوی مرکزاسلامی انگلیس هیچ ارزش قانونی ندارد”!

  با شناختی که ازحق طلبی حضرتعالی دارم، به احتمال قوی حضرتعالی آقای رضوی را مجبور به امر فوق نمودید. به گزارش دوستان مقیم نیوکاسل، پس از اعلام بطلا ن طلاق، توسط آقای رضوی، آخوند آوائی ، بدستور اربابانش، بطور مرتب با همسرم جلسات خصوصی برگزار ومرا زطریق پلیس انگلستان تهدید میکرد که به همسرم ،فرزند عزیزم احمد واو نزدیک نشوم! ضمنا آخوند آوائی،با بیشرمی تمام ازمن میخواست که به پیگیری و شکایتم درمورد طلاق ازطرف مقامات ایران خاتمه دهم وگرنه ازطریق برادرانش که درایران مسئول هستند و همچنین پلیس انگلستان برای خودم وخانواده مشکل ایجاد خواهد کرد! باطلاع میرساند، دراین مورد چند بار پلیس انگلستان مرا تهدید کردواظهارداشت آخوند آوائی ازتو شکایت کرده وتو نباید هیچگونه ارتباطی با همسرت،فرزند ت احمد (آنزما ن پسرم زیر سن قانونی بود) وآخوند آوائی داشته باشی! البته همسرم بکمک آخوند اسدالله آوائی ودروغ وتهمت بمن، طلاق انگلیسی گرفته بود (ضمیمه۹)! حتی پدر عزیزم که ازفساد پشت پرده آخوند آوائی و خانقاه مطلع نبود و توسط برادران آخوند آوائی درایران تهدید شده بود، از من خواست ازشکایتم علیه آخوند آوائی صرف نظر کنم!م
  شاید مطلع باشید که آخوند اسدالله آوائی که با زدوبند اربابانش ویامسئولین ناآگاه به انگلستان آمده (بدون هیچگونه برتری نسبت به طلبه های دیگر)، اخیرا برای ادامه خدمتش به فساد خانقاه ساتامپتون به سمت امام و مدیر مرکز اسلامی منچستر منصوب شده است، که وجودش میتواند بسیارخطرناکترازقبل باشد (مدارک ضمیمه میباشد۱۰)! برایم بسیار جالب است که علمای ایران، خانقاه ساتامپتون ورهبرانشان را تحریم میکنند، سپس خانواده آوائی توسط اربابانشان ویامسئولین ناآگاه به سمتهای کلیدی میرسند واهداف دکترعبدالمجیدگنجویان، قطب فرقه ذهبیه ساتامپتون انگلستان را عملی میکنند. اکنون پس ازسیزده سال جدائی ازهمسر وفرزندان بسیار عزیزم، مطمئنم طراحی طلاق توسط دکتر گنجویان انجام وبوسیله آخوند اسدالله آوائی عملی شد!
  اکنون معمای زیر بسیار فکرم رابخود مشغول کرده است:
  علیرغم خواسته دشمنان، این حقیر بکمک خداوند، پژوهش اکتشاف نفت وگازرا با تلاش شبانه روزی، برای اولین باردرتاریخ ایران، به امید خودکفائی دروزارت نفت تاسیس کردم (ضمیمه ۱). سپس ایت الله هاشمی رفسنجانی (درزمان ریاست جمهوری)، آقای محسن هاشمی (رئیس دفتر ریاست جمهوری) ومعاونینشان مراتشویق به ادامه تحصیل کردند! آقای مهدی هاشمی رفسنجانی وایادیش برای رسیدن به منافع شخصی وغارت بیت المال درادامه تحصیلم کارشکنی کرد ( ضمیمه ۲ـ۵). آقای مرعشی وخانواده (برادرخانم آقای هاشمی رفسنجانی ودایی آقای مهدی هاشمی) به نیوکاسل آمد و بعنوان بهترین دوست خانوادگی، وارد زندگیمان شد! آقای دکتر گنجویان، قطب فرقه ذهبیه انگلستان درسال۱۹۹۸ همسرم را تشویق به طلاق کرد. آخوندی ازدزفول، بنام اسدالله آوائی، اول وارد زندگیمان شد و سپس در حسینیه محل زندگی آقای مرعشی وخانواده، با همسرم بطور مرتب جلسه خصوصی برگزار کرد. بعدا با زدوبند، بدستور دکترعبدالمجید گنجویان، بدون اجازه من، طلاق همسرم را توسط آقای رضوی جاری کرد وباعث پراکندگی خانواده ما شد! بالآخره آقای مهدی هاشمی رفسنجانی وایادیش برای رسیدن به منافع شخصی وغارت بیت المال، مراتبعید وباظلم وکارشکنی، باعث طلاق ،خودکشی وپراکندگی خانواده ما شد!م
  همانطور که قبلا باطلاع ملت ایران وخانواده ام رساندم، ازسال گذشته که ملت ایران رادرجریان فساد مافیای خاندان هاشمی رفسنجانی گذاشتم، دشمنان ملت ایران، نه تنها مشکلاتی عدیده ای برایم ایجاد کردند، بلکه منزلم را زیر نظر دارند تا درفرصت مناسب مرا به فیض وآرزوی همیشگی شهادت برسانند! بنابراین سعی میکنم تا قبل از شهادتم درد دلم رابا خانواده وملت ایران درمیان بگذارم. این حقیر مطمئنم همه اتفاقاتی که برای من وخانواده عزیزم روی داد با برنامه ای حساب شده، انجام شده است، که این حقیربه اکتشاف نفت برنگردم، که تاکنون موفق شده اند!

  علیرغم همه کارشکنیها، واحد پژوهش اکتشاف نفت وگاز که با چنگ و دندان تاسیس کردم، خوشبختانه در حال حاضر به ریاست یکی از کارمندانم بنام آقای دکتر محمد رضا کمالی (که ایشان را در آنزمان جهت ادامه تحصیل به استرالیا اعزام کردم) فعال میباشد، ولی متاسفانه سرنوشت اینجانب باعث شده است تا مسئولین فعلی وبعد از این حقیر که تبعید و عاقبت حق طلبی مرا دیدند، مقاومتی درمقابل فساد آقازاده ها ومسئولین فاسد وزارت نفت نکنند و متاسفانه بعضی از افراد متخصص ومتعهد با مسئولین ازخدابیخبروسوء استفاده گر هم پیاله شده اند وفقط به منافع شخصی خود فکر میکنند!م

  امیدوارم حضرتعالی که درجریان کارشکنی مسئولین فاسد و خانقاهی بودن آخوند اسدالله آوائی بوده اید، ازطریق مسئولین ذیربط اقدام ومرا درجریان اقدامامتان قرار دهید وازادامه فساد آنها جلوگیری کنید.م
  لطفا زمانیکه این ایمیل بدستتان رسید مرا دراسرع وقت مطلع کنید. واقفم دشمنان ملت ایران همه فعالیتهایم را زیر نظردارند وبعضی مواقع ازارسال ایمیلهایم جلوگیری میکنند!م
  ضمنا باطلاع میرساند چون از کیبرد اینترنتی استفاده میکنم، بعضی اوقات درزمان ارسال، جملات وکلمات جابجا میشوند. بهتراست نامه ضمیمه خوانده شود
  ومن الله التوفیق
  دکترعلیرضا ناطق
  کارمند ۷۹۲۷۵ وزارت نفت، موسس و رئیس سابق پژوهش اکتشاف نفت و دکترای بورسیه وزارت نفت درانگلستان
  alirezareza72@yahoo.co.uk

  خلاصه ای از اطلاعات درمورد خانقاه ساتامپتون وخانواده آخوند اوائی. البته مطمئنم حضرتعالی اطلاعات بیشتری در این مورد دارید:م
  http://www.zirekherghe.blogfa.com/8908.aspx
  به نام خدا
  پاسخ به یک سئوال
  درباره گنجویان،رئیس فرقه
  ذهبیه اغتشاشیه

  سئوالات رسیده حکایت از ناآگاهی اتباع فرقه از اوضاع آن دارد و لذا می طلبد برای روشن شدن افراد به موضوعاتی اشاره شود که امید است این توفیق نصیب گردد.
  سئوال کننده ای درباره علت دفن گنجویان در لندن پرسیدند.
  دکتر گنجویان علاوه بر عضویت در سه لُژ فراماسونری آذربایجان شرقی،لُژ پهلوی و لُژ شمس وعضویت در شیر و خورشید،شخصا به خط خود از سازمان منحله ساواک،درعریضه بلندبالایی تقاضای عضویت کرده و علتش را خدمت به نظام شاهنشاهی دودمان پهلوی قید نموده است. این ارتباطات،نه فقط موجب شد از ایران فرار کند،بلکه بهترین دلیل است که جنازه نامبرده در لندن دفن شود. این موضوع را باقری و عصاریان به خوبی می دانند. حتی عریضه گنجویان را به ساواک منحله دیده اند؛و تردیدی نیست الان با قسم های مرسوم و لعن به ما بچه شیطان ها کتمان می کنند. ولی بدانند صحت دارد؛که می دانند.
  http://www.andisheqom.com/public/application/index/viewData?c=8756&t=qa
  ر خصوص فعالیت خانقاه دزفول و نوع کارهایشان و زیر نظر چه مجموعه ای در حقیقت کار می کنند توضیح دهید.
  خانقاه احمدیه دزفول در سال ۱۳۳۸ش توسط دراویش ذهبیه تأسیس شده است و به مرور زمان دچار مشکل شده است. در دوران جنگ هشت ساله ذهبی ها تقاضای پروانه ساخت آن را نمودند، وقتی در سال ۱۳۷۸ش شروع به تجدید بنا این خانقاه به صورت خانقاه بزرگ نمودند، اعتراض آیت الله محسنی اراکی نماینده استان خوزستان در مجلس خبرگان و امام جمعه وقت دزفول و نیز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این شهر، موجب شد که شهرداری دزفول پروانه ساخت آن را لغو نموده و خانقاه را تخریب کند.
  خانقاه از ارمغان های تصوف است که در جامعه اسلامی به بدعت و مخالف با شئون دین اسلام تأسیس و ترویج گردیده است و لذا فقهای شیعه حضور در خانقاه را به قصد دعا و عبادت و اجرای مراسم مذهبی جایز نمی دانند.
  http://zhbeh.parsiblog.com/category/%D8%B3%D9%86%DA%AF+%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%8A/

  عبدالمجیدگنجویان قطب فعلی فرقه ذهبیه فراماسونری است
  سید اسماعیل آوایی عارف!!!کامل ذهبی از خود ۶فرزند به جای گذاشت یک دختر و ۵ پسر
  سید احمد آوایی در کتاب خاطرات خود درصفحه ۲۳میگوید: ما ۵ برادر و یک خواهر هستیم برادر بزرگم سید عنایت الله در اهواز دبیر بازنشسته اموزش پرورش هستند. فرزند دوم خانواده خواهر بتول است بنده (سید احمد آوایی ) فرزند سوم هستم بعد از من برادرم سید علیرضا آوایی است که هم اکنون رئیس کل دادگستری استان تهران هستند و بعد از ایشان سید اسدالله اوایی است که درخانه به او سعید صدایش میکنم و در قم طلبه است وآخرین برادر سیدمحمدعلی معروف به وحید که وکیل پایه یک دادگستری و مسول حقوق سازمان آب برق ناحیه ی شمالی دزفول می باشد

  جمع اعتراض امیز مردم دزفول در پی توهین سید احمد آوایی
  ارسال شده توسط سید علیرضا حسینی در ۸۹/۲/۱۵:: ۴:۳۶ عصر
  در پی توهینات سید احمد آوایی نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی به مقدسات (علما و روحانیون و سپاه و امام جمعه محترم دزفول و…) مردم دزفول درتجمعی اعتراض آمیز خواستار لغو اعتبار نامه سید احمد آوایی شدند.
  به همین مناسبت برآن شدیم قدری بیشتر آوایی ها را بشناسیم
  سید احمد آوایی فرزند سید اسماعیل آوایی است اسماعیل از اعضای اصلی فرقه ذهبیه بوده در سن ۸۴ سالگی در حالی به دیار باقی شتافت که بعد از حسین عصاریان نفر دوم این فرقه دزفول بود حتی بعد از مرگ او بر سنگ مزارش در شهید آباد دزفول ذهبی بودن بر ان درج شده بود
  سید اسماعیل عارف!!!کامل ذهبی از خود ۶فرزند به جای گذاشت یک دختر و ۵ پسر
  سید احمد آوایی در کتاب خاطرات خود درصفحه ۲۳میگوید: ما ۵ برادر و یک خواهر هستیم برادر بزرگم سید عنایت الله در اهواز دبیر بازنشسته اموزش پرورش هستند. فرزند دوم خانواده خواهر بتول است بنده (سید احمد آوایی ) فرزند سوم هستم بعد از من برادرم سید علیرضا است که هم اکنون رئیس کل دادگستری استان تهران هستند و بعد از ایشان سید اسدالله اوایی است که درخانه به او سعید صدایش میکنم و در قم طلبه است وآخرین برادر سیدمحمدعلی معروف به وحید که وکیل پایه یک دادگستری و مسول حقوق سازمان آب برق ناحیه ی شمالی دزفول می باشد
  محمد علی آوایی و محمد ابراهیم درویش زاده برادر نماینده اسبق دزفول غالبا کارهای حقوق این فرقه را انجام داده اند همانطوری که زمانی برادر آزاده دکتر حاجی خلف مسئول شورای جلسات قرائت قران دزفول مدعی میشود عبدالمجیدگنجویان قطب فعلی فرقه ذهبیه فراماسونری است محمدعلی آوایی (وحید) و محمدابراهیم درویش زاده از طرف گنجویان وکالت گرفته و شکایت دکتر حاجی خلف را می نمایند
  http://www.zhbeh.parsiblog.com/category/%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%8A/?P=2
  ارش سید احمد آوایی از ساخت و توسعه خانقاه ذهبیه دزفول
  ارسال شده توسط سید علیرضا حسینی در ۸۹/۵/۲:: ۱۲:۴۹ عصر
  جلسه پرسش پاسخ
  با حضور سید احمد آوایی نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی
  مکان :مسجد اقا حبیب دزفول
  متن پیاده شده ازفیلم موجود
  چند نکته از سید علیرضا حسینی:
  ۱-حضور ذهن سید احمد آوایی و در ریز جریان قرار داشتن نماینده دزفول در جریان خرید خانه بغلی خانقاه ذهبیه دزفول و ساخت آن جای سوال دارد که آیا ایشان در تمام قضایااینقدر دقیق و ریز بین هستند(خصوصا اینکه ایشان اقرار می کند در آن زمان ایران نبوده) یا فقط در قضیه فرقه ذهبیه
  ۲-سید احمد آوایی با تمام زرنگی که دارد در این فیلم نقش خود و برادرش سید علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران را در ساخت خانقاه دزفول افشا می کند یعنی زمانی که سید علیرضا وایی دادستان دزفول بوده چگونگی نقش آفرینی خود و برادرش را درساخت عیان می کنند
  ۳-چرا سید احمد آوایی در حالی که در منزل آقای سلیم گندمی قسم یاد می کند که حجه الاسلام فلاحیان دین ندارد در اینجا سخنش را اطاعت می کند
  ۴-جالب است دوستان اگر کمی به پرانتز ها توجه کنید در می یابید که سید احمد آوایی سعی بر این دارد که نام دراویش ونام برادر خود سید علیرضا آوایی رئیس دادگستری استان تهران را ذکر نکند و با استفاده از ضمیر و استفاده از کلماتی چون « اینها ،این،آنها،دادگستری،دادستان و… اسامی ذهبیه و سید علیرضا را مخفی نگه دارد

دسته بندی

اسکرول بار