دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

https://www.dl135.zahra-media.ir/Dr%20Abbasi/images/87.jpg

سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

موضوع : تفسیری بر دعای ندبه – ۴۷ جلسه

مکان : تهران

زمان : خرداد تا آبان ۱۴۰۱ + مرداد تا اسفند ۱۴۰۲

مشاهده ی کیفیت

 

جلسه ۱

زمان : ۲۰ خرداد ۱۴۰۱

مدت : ۵۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۹۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۲

زمان : ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۵۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۷ مگابایت

 

جلسه ۳

زمان : ۳ تیر ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۴۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۹ مگابایت

 

جلسه ۴

زمان : ۱۰ تیر ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۲۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۴ مگابایت

 

جلسه ۵

زمان : ۱۷ تیر ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۵۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۶

زمان : ۲۴ تیر ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۶۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۰ مگابایت

 

جلسه ۷

زمان : ۳۱ تیر ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۰۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۷ مگابایت

 

جلسه ۸

زمان : ۷ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۳۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۰ مگابایت

 

جلسه ۹

زمان : ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۱۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۱۰

زمان : ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۹۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

جلسه ۱۱

زمان : ۴ شهریور ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۵۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۱۲

زمان : ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۱۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۱۳

زمان : ۲۵ شهریور ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۱۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۰ مگابایت

 

جلسه ۱۴

زمان : ۱ مهر ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۰۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۲ مگابایت

 

جلسه ۱۵

زمان : ۱۵ مهر ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۶۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۲ مگابایت

 

جلسه ۱۶

زمان : ۲۲ مهر ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۲۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۱۷

زمان : ۲۹ مهر ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۵۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۰ مگابایت

 

جلسه ۱۸

زمان : ۱۳ آبان ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۴۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۵ مگابایت

 

جلسه ۱۹

زمان : ۲۰ آبان ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۲۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۱ مگابایت

 

جلسه ۲۰

زمان : ۲۷ آبان ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۶۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۸ مگابایت

 

جلسه ۲۱

زمان : ۴ آذر ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۵۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۲۲

زمان : ۱۸ آذر ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۰۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۲۳

زمان : ۲ دی ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۵۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۲۴

زمان : ۱۶ دی ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۸۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۲۵

زمان : ۲۳ دی ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۱۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۲۶

زمان : ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۲۷

زمان : ۲۸ بهمن ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۳۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۲۸

زمان : ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۶۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۲۹

زمان : ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۲۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۳۰

زمان : ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۳۱

زمان : ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۲۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۳۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۳۲

زمان : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۸۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۳۳

زمان : ۲۷ مهر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۹۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۱ مگابایت

 

جلسه ۳۴

زمان : ۱۰ شهریور ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۳۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۷۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۳ مگابایت

 

جلسه ۳۵

زمان : ۱۷ شهریور ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۵۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۶۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۰ مگابایت

 

جلسه ۳۶

زمان : ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۳۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۰۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۲ مگابایت

 

جلسه ۳۷

زمان : ۱۴ مهر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۰۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

جلسه ۳۸

زمان : ۲۱ مهر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۷۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۷ مگابایت

 

جلسه ۳۹

زمان : ۲۸ مهر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۷۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۷ مگابایت

 

جلسه ۴۰

زمان : ۵ آبان ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۱۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۴۱

زمان : ۱۲ آبان ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۲۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۶۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۸ مگابایت

 

جلسه ۴۲

زمان : ۱۹ آبان ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۶۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۲ مگابایت

 

جلسه ۴۳

زمان : ۱۰ آذر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۲۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۲۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۰ مگابایت

 

جلسه ۴۴

زمان : ۲۴ آذر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۲۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۰ مگابایت

 

جلسه ۴۵

زمان : ۱ دی ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۰۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۴ مگابایت

 

جلسه ۴۶

زمان : ۲۲ دی ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۳۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۲۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۲ مگابایت

 

جلسه ۴۷

زمان : ۱۸ اسفند ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۸۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

 

41 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت

اسکرول بار

تصویر ثابت