دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

https://www.dl135.zahra-media.ir/Dr%20Abbasi/images/1401.jpg

سال ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

موضوع : جنود عقل و جهل – ۶۲ جلسه

مکان : تهران و مشهد مقدس

زمان : خرداد و تیر ۹۶ + اردیبهشت و خرداد ۹۷ + اردیبهشت و خرداد ۹۸ + اردیبهشت ۱۴۰۰ + فروردین ۱۴۰۱ + خرداد و تیر ۱۴۰۲

مشاهده ی کیفیت

 

جلسه ۱

زمان : ۳۰ خرداد ۹۶

مدت : ۵۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۸۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

جلسه ۲

زمان : ۳۱ خرداد ۹۶

مدت : ۵۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۵۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

جلسه ۳

زمان : ۱ تیر ۹۶

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۷۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۴

زمان : ۲ تیر ۹۶

مدت : ۵۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۳۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

جلسه ۵

زمان : ۳ تیر ۹۶

مدت : ۴۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۶ مگابایت

 

جلسه ۶

زمان : ۴ تیر ۹۶

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

جلسه ۷

زمان : ۲۷ اردیبهشت ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

جلسه ۸

زمان : ۲۸ اردیبهشت ۹۷

مدت : ۵۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۲۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

جلسه ۹

زمان : ۲۹ اردیبهشت ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم م۳۴۶ گابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۱۰

زمان : ۳۰ اردیبهشت ۹۷

مدت : ۵۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۱۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

جلسه ۱۱

زمان : ۳۱ اردیبهشت ۹۷

مدت : ۵۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۱۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۱۲

زمان : ۱ خرداد ۹۷

مدت : ۱ ساعت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۶۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۱۳

زمان : ۲ خرداد ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۰۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۱۴

زمان : ۳ خرداد ۹۷

مدت : ۵۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۹۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۱۵

زمان : ۴ خرداد ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۰۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۱۶

زمان : ۲۱ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۳۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

جلسه ۱۷

زمان : ۲۲ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۶۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۱ مگابایت

 

جلسه ۱۸

زمان : ۲۳ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۹۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۸ مگابایت

 

جلسه ۱۹

زمان : ۲۴ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۸۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۲۰

زمان : ۲۵ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۹۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۲۱

زمان : ۲۶ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۷۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۲۲

زمان : ۲۷ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۲۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

جلسه ۲۳

زمان : ۲۸ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۶۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۲۴

زمان : ۲۹ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۷۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

جلسه ۲۵

زمان : ۱۰ خرداد ۹۸

مدت : ۵۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۱۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۲۶

زمان : ۱۱ خرداد ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۷۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۲۷

زمان : ۱۲ خرداد ۹۸

مدت : ۵۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۷۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۲۸

زمان : ۱۳ خرداد ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۰۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۲۹

زمان : ۱۴ خرداد ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۳۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۳۰

زمان : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۸۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۳۱

زمان : ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۲۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۲۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۸ مگابایت

 

جلسه ۳۲

زمان : ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۸۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۳۳

زمان : ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۶۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۳۴

زمان : ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۱۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۹ مگابایت

 

جلسه ۳۵

زمان : ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۲۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۳۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۸ مگابایت

 

جلسه ۳۶

زمان : ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۲۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۰۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۰ مگابایت

 

جلسه ۳۷

زمان : ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۴۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۷ مگابایت

 

جلسه ۳۸

زمان : ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۰۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۱ مگابایت

 

جلسه ۳۹

زمان : ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۷۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۴۰

زمان : ۱۶ فروردین ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۳۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۴۱

زمان : ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۴۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۴۲

زمان : ۱۸ فروردین ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۰۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۴۳

زمان : ۱۹ فروردین ۱۴۰۱

مدت : ۵۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۷ مگابایت

 

جلسه ۴۴

زمان : ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۰۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

جلسه ۴۵

زمان : ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۷۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۴۶

زمان : ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

مدت : ۵۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۳۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۷ مگابایت

 

جلسه ۴۷

زمان : ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۱۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۴۸

زمان : ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

مدت : ۵۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۳۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۴۹

زمان : ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

مدت : ۵۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۰۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

جلسه ۵۰

زمان : ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۷۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۵۱

زمان : ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

مدت : ۵۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۹۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۵۲

زمان : ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۰۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۵۳

زمان : ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۳۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۵۴

زمان : ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۸۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

جلسه ۵۵

زمان : ۵ خرداد ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۲۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۵۶

زمان : ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

مدت : ۵۱ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۵۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۷ مگابایت

 

جلسه ۵۷

زمان : ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۲۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۵۸

زمان : ۲۶ خرداد ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۵۹

زمان : ۱ تیر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۶۰

زمان : ۸ تیر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۲۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۶۱

زمان : ۱۶ تیر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۳۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۶۲

زمان : ۲۵ تیر ۱۴۰۲

مدت : ۱ ساعت و ۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۳۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

47 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت

اسکرول بار

تصویر ثابت