دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

https://www.dl135.zahra-media.ir/Dr%20Abbasi/images/89.jpg

سال ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰

 

موضوع : ظرفیت های تمدن سازی عاشورا – ۴۴ جلسه (ماه محرم)

مکان : تهران – هیئت سیدالشهدا(ع)

زمان : شهریور و مهر ۹۷ + شهریور ۹۸ + مرداد و شهریور ۹۹ + مرداد ۱۴۰۰

مشاهده ی کیفیت

جلسه ۱

زمان : ۲۰ شهریور ۹۷

مدت : ۱ ساعت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۴۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۲

زمان : ۲۱ شهریور ۹۷

مدت : ۵۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۱۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۳

زمان : ۲۲ شهریور ۹۷

مدت : ۵۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۴

زمان : ۲۳ شهریور ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۷۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۵

زمان : ۲۴ شهریور ۹۷

مدت : ۵۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۵۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۶

زمان : ۲۵ شهریور ۹۷

مدت : ۵۱ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۶۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

جلسه ۷

زمان : ۲۶ شهریور ۹۷

مدت : ۵۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۶۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

جلسه ۸

زمان : ۲۷ شهریور ۹۷

مدت : ۵۱ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

جلسه ۹

زمان : ۲۸ شهریور ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۷۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

جلسه ۱۰

زمان : ۲۹ شهریور ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۸۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۱۱

زمان : ۲۵ مهر ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۵۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۷ مگابایت

 

جلسه ۱۲

زمان : ۲۶ مهر ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۳۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۴۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۳ مگابایت

 

جلسه ۱۳

زمان : ۲۷ مهر ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۰۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۳ مگابایت

 

جلسه ۱۴

زمان : ۹ شهریور ۹۸

مدت : ۵۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

جلسه ۱۵

زمان : ۱۰ شهریور ۹۸

مدت : ۵۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۹۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۱۶

زمان : ۱۱ شهریور ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۲۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۱۷

زمان : ۱۲ شهریور ۹۸

مدت : ۵۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۷۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۱۸

زمان : ۱۳ شهریور ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۲۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۱۹

زمان : ۱۴ شهریور ۹۸

مدت : ۵۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۸۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۲۰

زمان : ۱۵ شهریور ۹۸

مدت : ۵۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۶۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۲۱

زمان : ۱۶ شهریور ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۲۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۲۲

زمان : ۱۷ شهریور ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۹۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۲۳

زمان : ۱۸ شهریور ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۷۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۲۴

زمان : ۳۰ مرداد ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۲۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۲۵

زمان : ۳۱ مرداد ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۳۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۲۶

زمان : ۱ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۳۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۲۷

زمان : ۲ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۴۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۲۸

زمان : ۳ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۴۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۲۹

زمان : ۴ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۴۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۳۰

زمان : ۵ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۵۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۳۱

زمان : ۶ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۴۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۳۲

زمان : ۷ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۲۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۳۳

زمان : ۸ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۳۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۳۴

زمان : ۹ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۷۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۳۵

زمان : ۱۸ مرداد ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۳۶

زمان : ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۵۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۳۷

زمان : ۲۰مرداد ۱۴۰۰

مدت : ۵۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۳۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۳۸

زمان : ۲۱ مرداد ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۹۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۳۹

زمان : ۲۲ مرداد ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۲۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۴۰

زمان : ۲۳ مرداد ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۰۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۴۱

زمان : ۲۴ مرداد ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۰۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۴۲

زمان : ۲۵ مرداد ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۲۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۴۳

زمان : ۲۶ مرداد ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۱۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۴۴

زمان : ۲۷ مرداد ۱۴۰۰

مدت : ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۵۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

 

34 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت

اسکرول بار

تصویر ثابت