دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

http://dl5.zahra-media.ir/raefipour/images/89.png

موضوع : فتنه های شیطان

مکان : تهران – دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

زمان : ۴ اردیبهشت ۸۹

مدت : ۴ ساعت و ۵۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۱۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۹۰ مگابایت

 

موضوع : تمدن غرب و فرهنگ یهودی

مکان : قزوین – دانشگاه آزاد

زمان : ۵ اردیبهشت ۸۹

مدت : ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۵۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۹ مگابایت

 

موضوع : فراماسونری

مکان : تهران – موسسه ی موعود

زمان : ۲۵ خرداد ۸۹

مدت : ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۵۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۱ مگابایت

 

موضوع : موسیقی

مکان : تهران – دانشگاه علوم پزشکی

زمان : ۱۸ مرداد ۸۹

مدت : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۳۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

موضوع : نقد فیلم ۲۰۱۲

مکان : تهران

زمان : ۲۰ مهر ۸۹

مدت : ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۹۷۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۸ مگابایت

 

موضوع : فراماسونری

مکان :تهران – دانشگاه صنعتی شریف

زمان : ۳۰ آبان ۸۹

مدت : ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۳۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷۷ مگابایت

 

 

موضوع : دشمن شناسی و کالبدشکافی فراماسونری – ۴ جلسه

مکان : نیشابور

زمان : ۱۹ و ۲۰ آذر ۸۹

مدت : ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه+۱ ساعت و ۱۹ دقیقه+۱ ساعت و ۱۹ دقیقه+۱ ساعت و ۴۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲ گیگ و ۴۴۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۰۶ مگابایت

 

موضوع : علائم ظهور

مکان : کرج

زمان : ۹ دی ۸۹

مدت :۱ساعت و ۱۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

موضوع : قربانی کردن انسان در آیین های راز آلود

مکان : تهران – دانشگاه علامه طباطبایی

زمان : ۳ بهمن ۸۹

مدت : ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۲۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۶ مگابایت

 

موضوع : داروینیسم

مکان : تهران – دانشگاه امام صادق (ع)

زمان : ۵ بهمن ۸۹

مدت : ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۵۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۸ مگابایت

 

موضوع : مدعیان دروغین و فرقه های صاله

مکان : تهران

زمان : ۲۰ بهمن ۸۹

مدت : ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۹۲۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۶ مگابایت

 

 

موضوع : مهدویت و شیطان پرستی

مکان : تهران – دانشگاه علم و صنعت

زمان : ۴ اسفند ۸۹

مدت : ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۴۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۶ مگابایت

 

 

موضوع : فراماسونری

مکان : تهران – دانشگاه خواجه نصیر

زمان : ۹ اسفند ۸۹

مدت : ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۲۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۹ مگابایت

 

 

موضوع : نقد فیلم ۲۰۱۲

مکان : تهران – دانشگاه علامه طباطبایی

زمان : ۱۱ اسفند ۸۹

مدت : ۴ ساعت و ۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۴۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷۹ مگابایت

 

موضوع : شیطان پرستی

مکان : تهران

زمان : ۱۳ اسفند ۸۹

مدت : ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۹ مگابایت

 

موضوع : انسان و شیطان در قرآن و تورات

مکان : تهران – دانشگاه صنعتی شریف

زمان : ۱۷ اسفند ۸۹

مدت : ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۱۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۷ مگابایت

 

موضوع : عبرت های بنی اسراییل (تدوین شده)

زمان : سال ۸۹

مدت : ۳۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۰۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۳ مگابایت

 

موضوع : قهر شیطان هنگام خلقت انسان

مکان : تهران

زمان : سال ۸۹

مدت : ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۱۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۷ مگابایت

 

موضوع : همایش جادوی سیاه

مکان : تهران

زمان : سال ۸۹

مدت : ۱ ساعت و ۲۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۱۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۷ مگابایت

 

موضوع : موسیقی

مکان : تهران – دانشگاه علوم پزشکی

زمان : سال ۸۹

مدت : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۱۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

موضوع : موسیقی

مکان : قزوین – دانشگاه آزاد

زمان : سال ۸۹

مدت : ۵۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۰۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

 

موضوع : ظهور نزدیک است

مکان : تهران

زمان : سال ۸۹

مدت : ۵۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۱۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

موضوع : بازگشت فرعون

مکان : استودیوی رادیو میقات – برنامه ی زنگ بیداری

زمان : سال ۸۹

مدت : ۲ ساعت و ۳۲ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۸ مگابایت

 

موضوع : دفاع مقدس

مکان : تهران

زمان : سال ۸۹

مدت : ۵۲ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

موضوع : گفت و گو با رادیو میقات

مکان : استودیوی رادیو میقات

زمان : سال ۸۹

مدت : ۳۶ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۲ مگابایت

 

 

موضوع : حمله ی شیطان

مکان : تهران

زمان : سال ۸۹

مدت : ۲ ساعت و ۹ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۵ مگابایت

 

 

موضوع : جنگ نرم

مکان : تهران

زمان : سال ۸۹

مدت : ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۴ مگابایت

 

 

موضوع : پرسش و پاسخ

مکان : استودیوی رادیو معارف

زمان : سال ۸۹

مدت : ۱ ساعت و ۵۹ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۲ مگابایت

 

 

موضوع : –

مکان : تهران – دانشکده ی پرستاری

زمان : سال ۸۹

مدت : ۶ ساعت و ۲۱ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۲۴ مگابایت

 

 

موضوع : ذوالقرنین کیست؟

مکان : استودیوی رادیو

زمان : سال ۸۹

مدت : ۴۱ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۴ مگابایت

 

926 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت

اسکرول بار

تصویر ثابت