دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

https://www.dl5.zahra-media.ir/raefipour/images/1401.jpg

 

موضوع : افراط و تفریط در وحدت

مکان : تهران

زمان : ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

مدت : ۲۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۹۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۹ مگابایت

 

 

موضوع : معجزه نیت – جلسه اول

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۱۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

موضوع : معجزه نیت – جلسه دوم

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۳۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

موضوع : معجزه نیت – جلسه سوم

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۱۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

موضوع : معجزه نیت – جلسه چهارم

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۲۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

 

موضوع : تحولات افغانستان

مکان : مشهد مقدس

زمان :  ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدت : ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگ و ۲۸۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۵ مگابایت

 

 

موضوع : مصاحبه با خبر فوری

مکان : تهران

زمان : ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدت : ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگ و ۱۰۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۰۲ مگابایت

 

 

موضوع : حواشی اخیر سلبریتی ها

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۱۲ خرداد ۱۴۰۱

مدت : ۴۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۶۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۴ مگابایت

 

 

موضوع : امام مردم

مکان : مشهد مقدس

زمان : ۱۳ خرداد ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۶۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۴ مگابایت

 

 

موضوع : نقد عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم

مکان : اصفهان

زمان : ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

مدت : ۲ ساعت و ۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۷۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۵ مگابایت

 

 

موضوع : تحلیل مسائل روز

مکان : خمینی شهر

زمان : ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۰۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

 

موضوع : نبرد نرم افزارهای فکری

مکان :تهران

زمان : ۱۹ خرداد ۱۴۰۱

مدت : ۳۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم مگابایت

 

 

موضوع : دشمنان فرهنگ و تمدن ایران

مکان : شیراز

زمان : ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

مدت : ۵۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم مگابایت

 

 

موضوع : اقوام مختلف و فرصت های تمدن سازی

مکان : تبریز

زمان : ۸ تیر ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۸۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

 

موضوع : چالش های زندگی مشترک

مکان : تهران

زمان : ۱۰ تیر ۱۴۰۱

مدت : ۴۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۳۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۶ مگابایت

 

 

موضوع : چهار سوار آخرالزمانی در پیشگویی های یوحنا

مکان : بوشهر

زمان : ۱۵ تیر ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۵۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۲۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۸ مگابایت

 

 

موضوع : اهمیت خانواده

مکان : کرمانشاه

زمان : ۱۹ تیر ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۹۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

 

موضوع : مانند علی(ع) باش

مکان :تهران

زمان : ۲۷ تیر ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۶۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

 

موضوع : جراحی اقتصادی از شعار تا عمل

مکان : تهران

زمان : ۳۰ تیر ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۳۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۸ مگابایت

 

 

موضوع : اردبیل و تاریخ تمدن صفوی

مکان : اردبیل

زمان : ۴ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۱۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

 

موضوع : چگونه فرد موفقی بشویم

مکان : تهران

زمان : ۱۳ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۴۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۵۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۴ مگابایت

 

 

موضوع :عاشورا ، فتوای فطرت – جلسه اول

مکان : تهران

زمان : ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۴۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۳۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۶ مگابایت

 

موضوع : عاشورا ، فتوای فطرت – جلسه دوم

مکان : تهران

زمان : ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۴۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۴۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۵ مگابایت

 

موضوع : عاشورا ، فتوای فطرت – جلسه سوم

مکان : تهران

زمان : ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۳۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۹۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۳ مگابایت

 

موضوع : عاشورا ، فتوای فطرت – جلسه چهارم

مکان : تهران

زمان : ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۴۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم مگابایت

 

 

موضوع : آیا قدرت نه گفتن دارید؟

مکان : تهران

زمان : ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۲۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۳۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۹ مگابایت

 

 

موضوع : حمله به سلمان رشدی ملعون

مکان : تهران

زمان : ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۵۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

 

موضوع : کنفرانس عدالت جهانی

مکان : تهران

زمان : ۹ شهریور ۱۴۰۱

مدت : ۱۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴ مگابایت

 

 

موضوع : اربعین حسینی – جلسه اول

مکان : عراق

زمان : ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

مدت : ۵۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۰۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

موضوع : اربعین حسینی – جلسه دوم

مکان : عراق

زمان : ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

مدت : ۵۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۲۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

موضوع :اربعین حسینی – جلسه سوم

مکان : عراق

زمان : ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

مدت : ۵۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۵۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

موضوع : اربعین حسینی – جلسه چهارم

مکان : عراق

زمان : ۲۴ شهریور ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۶۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

موضوع : اربعین حسینی – جلسه پنجم

مکان : عراق

زمان : ۲۵ شهریور ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۲۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۸ مگابایت

 

موضوع : جاده بهشت – جلسه اول

مکان : شبکه جهانی ولایت

زمان : ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

مدت : ۳۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم مگابایت

 

موضوع : جاده بهشت – جلسه دوم

مکان : شبکه جهانی ولایت

زمان : ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

مدت : ۳۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۲۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۲ مگابایت

 

موضوع : جاده بهشت – جلسه سوم

مکان : شبکه جهانی ولایت

زمان : ۲۴ شهریور ۱۴۰۱

مدت : ۳۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۴۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۱ مگابایت

 

موضوع : جاده بهشت – جلسه چهارم

مکان : شبکه جهانی ولایت

زمان : ۲۵ شهریور ۱۴۰۱

مدت : ۲۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۹۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۸ مگابایت

 

 

موضوع : عید بیعت با امام زمان (عج)

مکان : تهران

زمان : ۱۴ مهر ۱۴۰۱

مدت : ۲۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۲۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷ مگابایت

 

 

موضوع : افتتاح مدرسه مصاف

مکان : تهران

زمان : ۱۴ مهر ۱۴۰۱

مدت : ۲۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۰۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۸ مگابایت

 

 

موضوع : اغتشاشات اخیر

مکان :  استودیوی شبکه یک – برنامه ثریا

زمان : ۱۷ مهر ۱۴۰۱

مدت : ۱ ساعت و ۵۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۹۹۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۰ مگابایت

 

 

موضوع : حواشی پس از حضور در برنامه ثریا

مکان : تهران

زمان : ۲۲ مهر ۱۴۰۱

مدت : ۲۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم مگابایت

 

موضوع : اشتباهات استراتژیک ایران در مورد آذربایجان

مکان : تهران

زمان : ۲۴ دی ۱۴۰۱

مدت : ۲۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۵۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۸ مگابایت

 

 

موضوع : زمستان سخت اروپا یا ایران

مکان : تهران

زمان : ۲۵ دی ۱۴۰۱

مدت : ۲۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۱۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۹ مگابایت

 

 

موضوع : اعدام علیرضا اکبری جاسوس انگلیس

مکان : تهران

زمان : ۲۷ دی ۱۴۰۱

مدت : ۱۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۹۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵ مگابایت

 

 

موضوع : عملکرد اقتصادی دولت و افزایش قیمت دلار

مکان : تهران

زمان : ۳ بهمن ۱۴۰۱

مدت : ۱۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۲۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶ مگابایت

 

 

موضوع : راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور

مکان : تهران

زمان : ۳ بهمن ۱۴۰۱

مدت : ۲۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۷۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۸ مگابایت

 

 

موضوع : مسئولین بی کفایت یا نفوذی کدام یک خطرناک ترند؟

مکان : تهران

زمان : ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

مدت : ۲۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۳۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۸ مگابایت

 

 

موضوع : زلزله ترکیه و خباثت های اردوغان

مکان : تهران

زمان : ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

مدت : ۲۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۹۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۸ مگابایت

 

 

موضوع : پشت پرده حضور پرویز ثابتی(لعنت الله علیه) در ملا عام

مکان : تهران

زمان : ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

مدت : ۳۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۲۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۳ مگابایت

 

 

موضوع : انتقادات به سیاست های وارداتی دولت رییسی

مکان : تهران

زمان : ۱ اسفند ۱۴۰۱

مدت : ۲۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۹۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۹ مگابایت

 

 

موضوع : صفر تا صد حصر میرحسین موسوی ملعون

مکان : تهران

زمان : ۷ اسفند ۱۴۰۱

مدت : ۵۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۳۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۷ مگابایت

 

 

 

639 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png
  1. سعید گفت:

    بسیار زحمت کشیدید وقت گزاشتید و این ارزشی بیش از یک نظر دارد. خوشابحال شما دوستان کوشا و دشمنان سرسخت دشمنان ایران

  2. مرتضی محمدی گفت:

    با سلام و عرض ادب، استاد عزیز من از زرند کرمان هستم و از زمانی که با شما آشنا شدم و سخنرانی های شمارو گوش می‌کنم خداروشکر، خداروشکر از خیلی کارهایی که قبلا انجام می‌دادم توبه کردم و چند ساله مراقبم کمتر گناه کنم و حتمآ شب ها قبل از خواب باید سخنرانی شمارو گوش بدم بعد بخوابم
    فقط براتون یه دعا از ته دل میکنم ان شاء الله آقا صاحب الزمان یار و یاورتون باشه و خودش جواب دشمنانتون رو بده آمین 🌹

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت

اسکرول بار

تصویر ثابت