دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

http://dl5.zahra-media.ir/raefipour/images/revayate%20ahd.jpg

سلام / تا جلسه ی ۶۰ اضافه شد

روایت عهد – جلسه ۱

موضوع : حقیقت ذوالقرنین

زمان : ۲۶ آبان ۹۰

مدت : ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۸ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲

موضوع : شجره ی ملعونه

زمان : ۱۰ آذر ۹۰

مدت : ۲ ساعت و ۵۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۹۹۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۲ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳

موضوع : حماسه ی سرخ

زمان : ۲۴ آذر ۹۰

مدت : ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۴۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۵ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴

موضوع : نبرد نیچه و مسیحیت

زمان : ۸ دی ۹۰

مدت : ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۱۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵

موضوع : اسطوره های صهیونیسم و نقاط ضعف اسراییل

زمان : ۲۵ اسفند ۹۰

مدت : ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۶

موضوع : اسطوره های صهیونیسم و قوم برگزیده ۱

زمان : ۳۱ فروردین ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۵ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۷

موضوع : اسطوره های صهیونیسم و قوم برگزیده ۲

زمان : ۱۴ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۲۷ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۸

موضوع : اسطوره های صهیونیسم و قوم برگزیده ۳

زمان : ۲۸ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۸ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۹

موضوع : اسطوره های صهیونیسم و قوم برگزیده ۴

زمان : ۱۱ خرداد ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۵ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۰

موضوع : نقد فیلم جدایی نادر از سیمین ۱

زمان : ۲۵ خرداد ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۲۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۷ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۱

موضوع : نقد فیلم جدایی نادر از سیمین

زمان : ۸ تیر ۹۱

مدت : ۳ ساعت و ۱۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۰۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۷ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۲

موضوع : حجاب مصونیت یا محدودیت؟ ۱

زمان : ۲۲ تیر ۹۱

مدت : ۳ ساعت و ۱۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۱۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۶ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۳

موضوع : حجاب مصونیت یا محدودیت؟ ۲

زمان : ۲۹ تیر ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۴۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۴

موضوع : ارض موعود ۱

زمان : ۲ شهریور ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۵

موضوع : محمد رسول الله(ص)

زمان : ۳۰ شهریور ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۱۹ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۸ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۶

موضوع : ارض موعود ۲

زمان : ۱۳ مهر ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۵ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۷

موضوع : امام هادی(ع) و چرایی حمله ی غرب به مقدسات ۱

زمان : ۲۳ آذر ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۵۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۴ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۸

موضوع : امام هادی(ع) و چرایی حمله ی غرب به مقدسات ۲

زمان : ۷ دی ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۵۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۹

موضوع : فتنه های آخرالزمان

زمان : ۱۲ بهمن ۹۱

مدت : ۳ ساعت و ۴۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۹۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷۸ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۰

موضوع : فتنه ی شام و تحولات سوریه

زمان : ۱۷ اسفند ۹۱

مدت : ۳ ساعت و ۱۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۹۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۷ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۱

موضوع : ارض موعود ۳

زمان : ۲۹ فروردین ۹۲

مدت : ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۵ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۲

موضوع : یمانی دروغین

زمان : ۱۹ اردیبهشت ۹۲

مدت : ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۳۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۶ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۳

موضوع : ارض موعود ۴

زمان : ۲۰ تیر ۹۲

مدت : ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۴

موضوع : بایدها و نبایدهای کار در عرصه ی مهدویت

زمان : ۲۴ مرداد ۹۲

مدت : ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۶۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۵

موضوع : بایدها و نبایدهای دشمن شناسی

زمان : ۷ شهریور ۹۲

مدت : ۲ ساعت و ۵۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۳۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۶

موضوع : ارض موعود ۵

زمان : ۲۶ شهریور ۹۲

مدت : ۲ ساعت و ۵۷ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۲ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۷

موضوع : ارض موعود ۶

زمان : ۱۸ مهر ۹۲

مدت : ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۸

موضوع : ارض موعود ۷

زمان : ۹ آبان ۹۲

مدت : ۱ ساعت و ۵۹ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۹

موضوع : با کشتی نوح(ع) تا کشتی حسین(ع)

زمان : ۹ دی ۹۲

مدت : ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۰۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۸۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۰

موضوع : بررسی رمالی و جن گیری

زمان : ۳ بهمن ۹۲

مدت : ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۱

موضوع : مدیریت زمان ۱

زمان : ۱۷ بهمن ۹۲

مدت : ۳ ساعت و ۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۲۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۵ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۲

موضوع : مدیریت زمان ۲

زمان : ۲۳ بهمن ۹۲

مدت : ۳ ساعت و ۲۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۸۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۳

موضوع : شاخ شیطان – ۳ جلسه

زمان : ۷ و ۸ و ۹ اسفند ۹۲

مدت : ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه + ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه + ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۴۸ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۴

موضوع : نقد فیلم جنگ جهانی Z

زمان : ۲۱ فروردین ۹۳

مدت : ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۶۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۷ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۵

موضوع : آندلوسیزه کردن ایران

زمان : ۱۸ اردیبهشت ۹۳

مدت : ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۴۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۸۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۶

موضوع : غزه

زمان : ۲۳ مرداد ۹۳

مدت : ۳ ساعت و ۱ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۳ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۷

موضوع : فرصت ها و تهدیدات کشاورزی ۱

زمان : ۶ شهریور ۹۳

مدت : ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۲۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۸

موضوع : فرصت ها و تهدیدات کشاورزی ۲

زمان : ۲۷ شهریور ۹۳

مدت : دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۶۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۴ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۹

موضوع : خانه ی عنکبوت

زمان : ۲۹ آبان ۹۳

مدت : ۲ ساعت و ۲۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۷۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۰

موضوع : پرونده ی آخرالزمانی داعش ۱

زمان : ۱۱ دی ۹۳

مدت : ۳ ساعت و ۱۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۳۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۸ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۱

موضوع : نقش صهیونیسم مسیحی به آخرالزمان شیعه ۱

زمان : ۹ بهمن ۹۳

مدت : ۲ ساعت و ۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۶۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۳ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۲

موضوع : نگاه صهیونیسم مسیحی به آخرالزمان شیعه ۲

زمان : ۷ اسفند ۹۳

مدت : دقیقه ۲ ساعت و ۱۱

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۱۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۵ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۳

موضوع : نگاه صهیونیسم مسیحی به آخرالزمان شیعه ۳

زمان : ۲۰ فروردین ۹۴

مدت : ۳ ساعت و ۱۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۵۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۸ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۴

موضوع : شفافیت مسئولین

زمان : ۱۵ مرداد ۹۴

مدت : ۳ ساعت و ۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۰۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۵ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۵

موضوع : UFO و راییلیسم ۱

زمان : ۲۷ شهریور ۹۴

مدت : ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۶۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۶

موضوع : UFO و راییلیسم

زمان : ۲۲ مهر ۹۷

مدت : ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۴۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۶ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۷

موضوع : زمزمه های نفوذ

زمان : ۲۱ آبان ۹۴

مدت : ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۰۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۸

موضوع : آخرین تکاپوی کفر

زمان : ۵ آذر ۹۴

مدت : ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۴۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۸ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۹

موضوع : عروس زهرا(س)

زمان : ۱۰ دی ۹۴

مدت : ۲ ساعت و ۲۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۲۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۰

موضوع : معماری اسلامی

زمان : ۱۳ اسفند ۹۴

مدت : ۳ ساعت و ۵۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۲۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۸۲ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۱

موضوع : جمعیت ۱

زمان : ۲۹ مهر ۹۵

مدت : ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۱۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۲

موضوع : جمعیت ۲

زمان : ۶ آبان

مدت : ۳ ساعت و ۲۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۵۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۳

موضوع : نقد فیلم مردان ایکس

زمان : ۲ دی ۹۵

مدت : ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگ و ۸۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۴

موضوع : نظام سازی و کارآمدی در دهه ی چهارم انقلاب ۱

زمان : ۲۸ بهمن ۹۵

مدت : ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۷۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۷ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۵

موضوع : نظام سازی و کارآمدی در دهه ی چهارم انقلاب ۲

زمان : ۱۴ اردیبهشت ۹۶

مدت : ۲ ساعت و ۵۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۴۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۶

موضوع : از جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی

زمان : ۳۰ آذر ۹۶

مدت : ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۵۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۷

موضوع : فتوحات غیر اسلامی

زمان : ۲۴ اسفند ۹۶

مدت : ۲ ساعت و ۵۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۷۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۸

موضوع : بررسی FATF

زمان : ۱۵ شهریور ۹۷

مدت : ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۵۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۹

موضوع : بررسی معاهده ی پاریس

زمان : ۲۰ تیر ۹۸

مدت : ۲ ساعت و ۵۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگ و ۱۹۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۶۰

موضوع : در عراق چه می گذرد؟

زمان : ۲۴ آبان ۹۸

مدت : ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگ و ۵۲۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۲ مگابایت

 

 

1137 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png
  1. سعید گفت:

    اقای سارق روح دزدگیر نصب شد خواستم برای تعمیر دزد گیر روح به کی باید مراجعه کرد من از سارقان روح میترسم صدای اژیر هم کم شده خیلی مرسی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت

اسکرول بار

تصویر ثابت