دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

http://dl5.zahra-media.ir/raefipour/images/revayate%20ahd.jpg

سلام / تا جلسه ی ۶۰ اضافه شد

روایت عهد – جلسه ۱

موضوع : حقیقت ذوالقرنین

زمان : ۲۶ آبان ۹۰

مدت : ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۸ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲

موضوع : شجره ی ملعونه

زمان : ۱۰ آذر ۹۰

مدت : ۲ ساعت و ۵۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۹۹۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۲ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳

موضوع : حماسه ی سرخ

زمان : ۲۴ آذر ۹۰

مدت : ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۴۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۵ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴

موضوع : نبرد نیچه و مسیحیت

زمان : ۸ دی ۹۰

مدت : ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۱۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵

موضوع : اسطوره های صهیونیسم و نقاط ضعف اسراییل

زمان : ۲۵ اسفند ۹۰

مدت : ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۶

موضوع : اسطوره های صهیونیسم و قوم برگزیده ۱

زمان : ۳۱ فروردین ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۵ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۷

موضوع : اسطوره های صهیونیسم و قوم برگزیده ۲

زمان : ۱۴ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۲۷ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۸

موضوع : اسطوره های صهیونیسم و قوم برگزیده ۳

زمان : ۲۸ اردیبهشت ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۸ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۹

موضوع : اسطوره های صهیونیسم و قوم برگزیده ۴

زمان : ۱۱ خرداد ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۵ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۰

موضوع : نقد فیلم جدایی نادر از سیمین ۱

زمان : ۲۵ خرداد ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۲۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۷ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۱

موضوع : نقد فیلم جدایی نادر از سیمین

زمان : ۸ تیر ۹۱

مدت : ۳ ساعت و ۱۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۰۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۷ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۲

موضوع : حجاب مصونیت یا محدودیت؟ ۱

زمان : ۲۲ تیر ۹۱

مدت : ۳ ساعت و ۱۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۱۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۶ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۳

موضوع : حجاب مصونیت یا محدودیت؟ ۲

زمان : ۲۹ تیر ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۴۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۴

موضوع : ارض موعود ۱

زمان : ۲ شهریور ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۵

موضوع : محمد رسول الله(ص)

زمان : ۳۰ شهریور ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۱۹ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۸ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۶

موضوع : ارض موعود ۲

زمان : ۱۳ مهر ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۵ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۷

موضوع : امام هادی(ع) و چرایی حمله ی غرب به مقدسات ۱

زمان : ۲۳ آذر ۹۱

مدت : ۲ ساعت و ۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۵۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۴ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۸

موضوع : امام هادی(ع) و چرایی حمله ی غرب به مقدسات ۲

زمان : ۷ دی ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۵۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۱۹

موضوع : فتنه های آخرالزمان

زمان : ۱۲ بهمن ۹۱

مدت : ۳ ساعت و ۴۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۹۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷۸ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۰

موضوع : فتنه ی شام و تحولات سوریه

زمان : ۱۷ اسفند ۹۱

مدت : ۳ ساعت و ۱۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۹۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۷ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۱

موضوع : ارض موعود ۳

زمان : ۲۹ فروردین ۹۲

مدت : ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۵ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۲

موضوع : یمانی دروغین

زمان : ۱۹ اردیبهشت ۹۲

مدت : ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۳۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۶ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۳

موضوع : ارض موعود ۴

زمان : ۲۰ تیر ۹۲

مدت : ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۴

موضوع : بایدها و نبایدهای کار در عرصه ی مهدویت

زمان : ۲۴ مرداد ۹۲

مدت : ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۶۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۵

موضوع : بایدها و نبایدهای دشمن شناسی

زمان : ۷ شهریور ۹۲

مدت : ۲ ساعت و ۵۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۳۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۶

موضوع : ارض موعود ۵

زمان : ۲۶ شهریور ۹۲

مدت : ۲ ساعت و ۵۷ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۲ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۷

موضوع : ارض موعود ۶

زمان : ۱۸ مهر ۹۲

مدت : ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۸

موضوع : ارض موعود ۷

زمان : ۹ آبان ۹۲

مدت : ۱ ساعت و ۵۹ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۲۹

موضوع : با کشتی نوح(ع) تا کشتی حسین(ع)

زمان : ۹ دی ۹۲

مدت : ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۰۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۸۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۰

موضوع : بررسی رمالی و جن گیری

زمان : ۳ بهمن ۹۲

مدت : ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۱

موضوع : مدیریت زمان ۱

زمان : ۱۷ بهمن ۹۲

مدت : ۳ ساعت و ۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۲۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۵ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۲

موضوع : مدیریت زمان ۲

زمان : ۲۳ بهمن ۹۲

مدت : ۳ ساعت و ۲۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۸۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۳

موضوع : شاخ شیطان – ۳ جلسه

زمان : ۷ و ۸ و ۹ اسفند ۹۲

مدت : ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه + ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه + ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۴۸ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۴

موضوع : نقد فیلم جنگ جهانی Z

زمان : ۲۱ فروردین ۹۳

مدت : ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۶۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۷ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۵

موضوع : آندلوسیزه کردن ایران

زمان : ۱۸ اردیبهشت ۹۳

مدت : ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۴۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۸۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۶

موضوع : غزه

زمان : ۲۳ مرداد ۹۳

مدت : ۳ ساعت و ۱ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۳ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۷

موضوع : فرصت ها و تهدیدات کشاورزی ۱

زمان : ۶ شهریور ۹۳

مدت : ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۲۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۸

موضوع : فرصت ها و تهدیدات کشاورزی ۲

زمان : ۲۷ شهریور ۹۳

مدت : دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۶۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۴ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۳۹

موضوع : خانه ی عنکبوت

زمان : ۲۹ آبان ۹۳

مدت : ۲ ساعت و ۲۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۷۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۰

موضوع : پرونده ی آخرالزمانی داعش ۱

زمان : ۱۱ دی ۹۳

مدت : ۳ ساعت و ۱۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۳۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۸ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۱

موضوع : نقش صهیونیسم مسیحی به آخرالزمان شیعه ۱

زمان : ۹ بهمن ۹۳

مدت : ۲ ساعت و ۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۶۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۳ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۲

موضوع : نگاه صهیونیسم مسیحی به آخرالزمان شیعه ۲

زمان : ۷ اسفند ۹۳

مدت : دقیقه ۲ ساعت و ۱۱

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۱۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۵ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۳

موضوع : نگاه صهیونیسم مسیحی به آخرالزمان شیعه ۳

زمان : ۲۰ فروردین ۹۴

مدت : ۳ ساعت و ۱۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۵۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۸ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۴

موضوع : شفافیت مسئولین

زمان : ۱۵ مرداد ۹۴

مدت : ۳ ساعت و ۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۰۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۵ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۵

موضوع : UFO و راییلیسم ۱

زمان : ۲۷ شهریور ۹۴

مدت : ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۶۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۶

موضوع : UFO و راییلیسم

زمان : ۲۲ مهر ۹۷

مدت : ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۴۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۶ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۷

موضوع : زمزمه های نفوذ

زمان : ۲۱ آبان ۹۴

مدت : ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۰۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۸

موضوع : آخرین تکاپوی کفر

زمان : ۵ آذر ۹۴

مدت : ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۴۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۸ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۴۹

موضوع : عروس زهرا(س)

زمان : ۱۰ دی ۹۴

مدت : ۲ ساعت و ۲۸ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۲۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۰

موضوع : معماری اسلامی

زمان : ۱۳ اسفند ۹۴

مدت : ۳ ساعت و ۵۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۲۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۸۲ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۱

موضوع : جمعیت ۱

زمان : ۲۹ مهر ۹۵

مدت : ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۱۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۲

موضوع : جمعیت ۲

زمان : ۶ آبان

مدت : ۳ ساعت و ۲۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۵۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۳

موضوع : نقد فیلم مردان ایکس

زمان : ۲ دی ۹۵

مدت : ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگ و ۸۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۴

موضوع : نظام سازی و کارآمدی در دهه ی چهارم انقلاب ۱

زمان : ۲۸ بهمن ۹۵

مدت : ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۷۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۷ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۵

موضوع : نظام سازی و کارآمدی در دهه ی چهارم انقلاب ۲

زمان : ۱۴ اردیبهشت ۹۶

مدت : ۲ ساعت و ۵۷ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۴۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۱ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۶

موضوع : از جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی

زمان : ۳۰ آذر ۹۶

مدت : ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۵۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۵۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۷

موضوع : فتوحات غیر اسلامی

زمان : ۲۴ اسفند ۹۶

مدت : ۲ ساعت و ۵۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۷۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۸

موضوع : بررسی FATF

زمان : ۱۵ شهریور ۹۷

مدت : ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۵۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۹ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۵۹

موضوع : بررسی معاهده ی پاریس

زمان : ۲۰ تیر ۹۸

مدت : ۲ ساعت و ۵۳ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگ و ۱۹۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۰ مگابایت

 

 

روایت عهد – جلسه ۶۰

موضوع : در عراق چه می گذرد؟

زمان : ۲۴ آبان ۹۸

مدت : ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگ و ۵۲۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۶۲ مگابایت

 

 

642 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت

اسکرول بار

تصویر ثابت