دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

http://dl5.zahra-media.ir/raefipour/images/other.jpg

 

موضوع : همایش سلطه ی پوشالی – ۵ جلسه

مکان : شهرری

مشاهده ی کیفیت

موضوع : جلسه اول – شیطان و فراماسونری

زمان : ۱ مهر ۸۹

مدت : ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۲ مگابایت

 

موضوع : جلسه دوم – فراماسونری

زمان : ۸ آبان ۸۹

مدت : ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۱۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۵ مگابایت

 

موضوع : جلسه سوم – امامت در قرآن

زمان : ۹ آذر ۸۹

مدت : ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۱۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۳ مگابایت

 

موضوع : جلسه ی چهارم – حوادث منطقه

زمان : ۲۳ خرداد ۹۰

مدت : ۲ ساعت و ۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۵۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۴۲ مگابایت

 

موضوع : جلسه ی پنجم – فرقه های ضاله

زمان : ۴ مهر ۹۰

مدت : ۵۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۷۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

 

موضوع : همایش زیر چتر شیطان – ۵ جلسه

مکان : تهران – دانشگاه علوم پزشکی

زمان : مهر و آبان ۸۹

مدت : ۱ساعت و ۱۸ دقیقه+۲ ساعت و ۱۳ دقیقه+۱ ساعت و ۵۵ دقیقه+۱ ساعت و ۶ دقیقه+۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۱ گیگ و ۷۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۶۹ مگابایت

 

 

موضوع : همایش مینی سیتی – ۳ جلسه

مکان : تهران

زمان : آذر و دی و بهمن ۸۹

مدت : ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه+۱ ساعت و ۳۳ دقیقه+۱ ساعت و ۴۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۹۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۰۰ مگابایت

 

 

موضوع : همایش رنگ رهایی با موضوعات : عرفان های نوظهور – حکومت مهدوی – موسیقی

مکان : تهران

زمان : ۱۸ آبان و ۲ آذر ۹۰

مدت : ۲ ساعت و ۷ دقیقه+۱ ساعت و ۴۹ دقیقه+۱ ساعت و ۲۵ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۴۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۰۹ مگابایت

 

 

موضوع : همایش پروژه ی اشباح با موضوعات : جنگ نرم و عبرت های بنی اسراییل

مکان : کاشان

زمان : ۲۱ و ۲۸ فروردین ۹۱

مدت : ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه+۲ ساعت

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۵۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۷۲ مگابایت

 

 

موضوع : دشمن شناسی – ۷ جلسه

مکان : تهران – موسسه ی شهید آوینی

زمان : مرداد و شهریور و مهر ۹۳

مدت : ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه+۱ ساعت و ۵۲ دقیقه+۱ ساعت و ۴۵ دقیقه+۱ ساعت و ۵۲ دقیقه+۲ ساعت+۱ ساعت و ۵۵ دقیقه+۱ ساعت و ۴۹ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶۲ مگابایت

 

 

موضوع : دشمن شناسی – ۸ جلسه

مکان : تهران – سازمان هنری اوج

زمان : بهمن و اسفند ۹۳ + فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر ۹۴

مدت : ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه+۱ ساعت و ۴۶ دقیقه+۱ ساعت و ۵۵ دقیقه+۱ ساعت و ۱۴ دقیقه+۱ ساعت و ۳۶ دقیقه+۱ ساعت و ۳۹ دقیقه+۱ ساعت و ۵۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۲ گیگ و ۵۶۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶۰ مگابایت

 

 

موضوع : جنود عقل و جهل – ۲۹ جلسه

مکان : تهران و مشهد مقدس

زمان : خرداد و تیر ۹۶ + اردیبهشت و خرداد ۹۷ + اردیبهشت و خرداد ۹۸

مشاهده ی کیفیت

 

جلسه ۱

زمان : ۳۰ خرداد ۹۶

مدت : ۵۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۸۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

جلسه ۲

زمان : ۳۱ خرداد ۹۶

مدت : ۵۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۵۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

جلسه ۳

زمان : ۱ تیر ۹۶

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۷۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۴

زمان : ۲ تیر ۹۶

مدت : ۵۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۳۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

جلسه ۵

زمان : ۳ تیر ۹۶

مدت : ۴۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۶ مگابایت

 

جلسه ۶

زمان : ۴ تیر ۹۶

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

جلسه ۷

زمان : ۲۷ اردیبهشت ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

جلسه ۸

زمان : ۲۸ اردیبهشت ۹۷

مدت : ۵۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۲۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

جلسه ۹

زمان : ۲۹ اردیبهشت ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم م۳۴۶ گابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۱۰

زمان : ۳۰ اردیبهشت ۹۷

مدت : ۵۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۱۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

جلسه ۱۱

زمان : ۳۱ اردیبهشت ۹۷

مدت : ۵۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۱۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۱۲

زمان : ۱ خرداد ۹۷

مدت : ۱ ساعت

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۶۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۱۳

زمان : ۲ خرداد ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۰۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۱۴

زمان : ۳ خرداد ۹۷

مدت : ۵۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۹۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۱۵

زمان : ۴ خرداد ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۰۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۱۶

زمان : ۲۱ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۳۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

جلسه ۱۷

زمان : ۲۲ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۶۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۱ مگابایت

 

جلسه ۱۸

زمان : ۲۳ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۹۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۸ مگابایت

 

جلسه ۱۹

زمان : ۲۴ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۸۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۲۰

زمان : ۲۵ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۹۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۲۱

زمان : ۲۶ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۷۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۲۲

زمان : ۲۷ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۲۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

جلسه ۲۳

زمان : ۲۸ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۶۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۲۴

زمان : ۲۹ اردیبهشت ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۷۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

جلسه ۲۵

زمان : ۱۰ خرداد ۹۸

مدت : ۵۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۱۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۲۶

زمان : ۱۱ خرداد ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۷۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۲۷

زمان : ۱۲ خرداد ۹۸

مدت : ۵۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۷۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۲۸

زمان : ۱۳ خرداد ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۰۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۲۹

زمان : ۱۴ خرداد ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۳۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

 

موضوع : ظرفیت های تمدن سازی عاشورا – ۳۴ جلسه (ماه محرم)

مکان : تهران – هیئت سیدالشهدا(ع)

زمان : شهریور و مهر ۹۷ + شهریور ۹۸ + مرداد و شهریور ۹۹

مشاهده ی کیفیت

جلسه ۱

زمان : ۲۰ شهریور ۹۷

مدت : ۱ ساعت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۴۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۲

زمان : ۲۱ شهریور ۹۷

مدت : ۵۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۱۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۳

زمان : ۲۲ شهریور ۹۷

مدت : ۵۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۴

زمان : ۲۳ شهریور ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۷۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۵

زمان : ۲۴ شهریور ۹۷

مدت : ۵۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۵۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۶

زمان : ۲۵ شهریور ۹۷

مدت : ۵۱ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۶۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

جلسه ۷

زمان : ۲۶ شهریور ۹۷

مدت : ۵۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۶۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

جلسه ۸

زمان : ۲۷ شهریور ۹۷

مدت : ۵۱ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۸۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

جلسه ۹

زمان : ۲۸ شهریور ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۷۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

جلسه ۱۰

زمان : ۲۹ شهریور ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۸۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۱۱

زمان : ۲۵ مهر ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۵۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۷ مگابایت

 

جلسه ۱۲

زمان : ۲۶ مهر ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۳۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۸۴۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۳ مگابایت

 

جلسه ۱۳

زمان : ۲۷ مهر ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۰۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۳۳ مگابایت

 

جلسه ۱۴

زمان : ۹ شهریور ۹۸

مدت : ۵۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

جلسه ۱۵

زمان : ۱۰ شهریور ۹۸

مدت : ۵۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۹۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۱۶

زمان : ۱۱ شهریور ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۲۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۱۷

زمان : ۱۲ شهریور ۹۸

مدت : ۵۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۷۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۱۸

زمان : ۱۳ شهریور ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۲۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۱۹

زمان : ۱۴ شهریور ۹۸

مدت : ۵۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۸۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۰ مگابایت

 

جلسه ۲۰

زمان : ۱۵ شهریور ۹۸

مدت : ۵۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۶۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۲۱

زمان : ۱۶ شهریور ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۲۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۲۲

زمان : ۱۷ شهریور ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۹۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۲۳

زمان : ۱۸ شهریور ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۷۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۲۴

زمان : ۳۰ مرداد ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۲۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۲۵

زمان : ۳۱ مرداد ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۳۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۲۶

زمان : ۱ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۱ دقیقه

مشاهده ی کیفیت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۳۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۲۷

زمان : ۲ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۶۴۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۲۸

زمان : ۳ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۴۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۲۹

زمان : ۴ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۴۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۳۰

زمان : ۵ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۸ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۵۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۳۱

زمان : ۶ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۴۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۳۲

زمان : ۷ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۲۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۳۳

زمان : ۸ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۲ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۳۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۲ مگابایت

 

جلسه ۳۴

زمان : ۹ شهریور ۹۹

مدت : ۱ ساعت و ۵ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۷۲ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

 

موضوع : شرح زیارت اربعین – ۱۴ جلسه

مکان : مسیر پیاده روی نجف به کربلای معلی – موکب مع امام منصور(عج)

زمان : آبان ۹۷ + مهر ۹۸

مشاهده ی کیفیت

 

جلسه ۱

زمان : ۱ آبان ۹۷

مدت : ۵۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۱۸۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم مگابایت

 

جلسه ۲

زمان : ۲ آبان ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۵۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۵ مگابایت

 

جلسه ۳

زمان : ۳ آبان ۹۷

مدت : ۵۴ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۵۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۹ مگابایت

 

جلسه ۴

زمان : ۴ آبان ۹۷

مدت : ۵۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۵۷ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۵

زمان : ۵ آبان ۹۷

مدت : ۵۱ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۲۹۳ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۸ مگابایت

 

جلسه ۶

زمان : ۶ آبان ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۳۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۷

زمان : ۷ آبان ۹۷

مدت : ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۷۸ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۶ مگابایت

 

جلسه ۸

زمان : ۲۰ مهر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۶۱ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۹

زمان : ۲۱ مهر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۵۲۹ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۱۰

زمان : ۲۲ مهر ۹۸

مدت : ۴۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۳۱۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۱۷ مگابایت

 

جلسه ۱۱

زمان : ۲۳ مهر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۸۵ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۳ مگابایت

 

جلسه ۱۲

زمان : ۲۴ مهر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۹ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۶۶ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۴ مگابایت

 

جلسه ۱۳

زمان : ۲۵ مهر ۹۸

مدت : ۱ ساعت

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۵۰ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۱ مگابایت

 

جلسه ۱۴

زمان : ۲۶ مهر ۹۸

مدت : ۱ ساعت و ۱۶ دقیقه

دانلود فایل تصویری با حجم ۴۹۴ مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم ۲۷ مگابایت

 

 

1004 بازدید نظر: »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت

اسکرول بار

تصویر ثابت