در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/06/Asali.jpg

 

 

ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاتحه۰۰:۰۰:۴۱
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره بقره۰۲:۰۷:۴۰
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره آل عمران۰۱:۱۵:۰۹
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره نساء۰۱:۲۶:۱۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره مائده۰۱:۰۳:۰۴
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره انعام۰۱:۰۶:۵۳
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعراف۰۱:۱۲:۵۳
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفال۰۰:۲۷:۰۱
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره توبه۰۰:۵۴:۵۳
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره یونس۰۰:۳۸:۴۸
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره هود۰۰:۳۸:۵۱
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره یوسف۰۰:۳۵:۲۲
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره رعد۰۰:۱۶:۱۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره ابراهیم۰۰:۱۵:۵۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجر۰۰:۱۳:۱۹
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره نحل۰۰:۳۵:۵۳
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره اسراء۰۰:۳۰:۴۶
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره کهف۰۰:۲۹:۳۶
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره مریم۰۰:۱۸:۴۵
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره طه۰۰:۲۵:۱۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره انبیاء۰۰:۲۴:۳۴
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره حج۰۰:۲۷:۰۲
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره مومنون۰۰:۲۱:۵۳
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره نور۰۰:۲۷:۱۲
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره فرقان۰۰:۱۸:۴۸
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره شعراء۰۰:۲۷:۱۶
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره نمل۰۰:۲۳:۲۴
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره قصص۰۰:۲۹:۰۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره عنکبوت۰۰:۲۰:۲۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره روم۰۰:۱۶:۳۱
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره لقمان۰۰:۱۰:۳۸
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره سجده۰۰:۰۷:۴۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره احزاب۰۰:۲۸:۱۴
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره سبأ۰۰:۱۶:۵۱
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاطر۰۰:۱۴:۵۰
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره یس۰۰:۱۴:۴۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره صافات۰۰:۱۸:۱۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره ص۰۰:۱۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره زمر۰۰:۲۱:۲۶
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره غافر۰۰:۲۴:۰۶
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره فصّلت۰۰:۱۶:۲۸
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره شوری۰۰:۱۵:۵۱
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره زخرف۰۰:۱۶:۲۳
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره دخان۰۰:۰۷:۴۰
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره جاثیه۰۰:۰۹:۲۲
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره احقاف۰۰:۱۲:۰۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله۰۰:۱۰:۳۴
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره فتح۰۰:۱۰:۰۹
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجرات۰۰:۰۶:۲۹
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره ق۰۰:۰۶:۵۵
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره ذاریات۰۰:۰۷:۱۰
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره طور۰۰:۰۶:۱۰
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره نجم۰۰:۰۶:۴۴
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره قمر۰۰:۰۶:۵۵
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره الرحمن۰۰:۰۸:۳۶
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره واقعه۰۰:۰۷:۵۵
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره حدید۰۰:۱۰:۵۱
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره مجادله۰۰:۰۹:۰۵
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره حشر۰۰:۰۹:۱۳
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره ممتحنه۰۰:۰۷:۵۲
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره صفّ۰۰:۰۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره جمعه۰۰:۰۳:۱۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره منافقون۰۰:۰۳:۲۱
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره تغابن۰۰:۰۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره طلاق۰۰:۰۵:۳۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره تحریم۰۰:۰۴:۵۸
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره ملک۰۰:۰۶:۰۴
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره قلم۰۰:۰۵:۴۲
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره حاقه۰۰:۰۵:۱۲
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره معارج۰۰:۰۴:۰۹
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره نوح۰۰:۰۴:۰۱
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره جنّ۰۰:۰۵:۲۹
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره مزّمّل۰۰:۰۴:۰۳
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره مدّثّر۰۰:۰۵:۲۶
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره قیامه۰۰:۰۳:۲۲
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره انسان۰۰:۰۵:۱۲
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره مرسلات۰۰:۰۴:۱۳
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره نبأ۰۰:۰۳:۴۹
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره نازعات۰۰:۰۳:۴۲
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره عبس۰۰:۰۳:۰۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکویر۰۰:۰۲:۰۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفطار۰۰:۰۱:۴۱
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره مطفّفین۰۰:۰۳:۳۵
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشقاق۰۰:۰۲:۱۲
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره بروج۰۰:۰۲:۱۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره طارق۰۰:۰۱:۲۴
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعلی۰۰:۰۱:۲۸
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره غاشیه۰۰:۰۱:۵۵
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره فجر۰۰:۰۲:۵۹
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره بلد۰۰:۰۱:۳۶
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره شمس۰۰:۰۱:۱۲
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره لیل۰۰:۰۱:۳۴
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره ضحی۰۰:۰۰:۵۲
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشراح۰۰:۰۰:۳۳
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره تین۰۰:۰۰:۴۰
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره علق۰۰:۰۱:۱۹
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره قدر۰۰:۰۰:۳۹
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره بیّنه۰۰:۰۱:۵۰
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره زلزله۰۰:۰۰:۴۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره عادیات۰۰:۰۰:۵۰
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره قارعه۰۰:۰۰:۴۸
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکاثر۰۰:۰۰:۴۰
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره عصر۰۰:۰۰:۲۱
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره همزه۰۰:۰۰:۴۴
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره فیل۰۰:۰۰:۳۱
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره قریش۰۰:۰۰:۲۹
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره ماعون۰۰:۰۰:۳۵
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره کوثر۰۰:۰۰:۱۸
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره کافرون۰۰:۰۰:۴۰
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره نصر۰۰:۰۰:۲۷
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره مسد۰۰:۰۰:۳۰
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۸
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره فلق۰۰:۰۰:۲۵
ترتیل قرآن کریم، عارف العسلی (روایت حفص عن عاصم) / سوره ناس۰۰:۰۰:۳۱

مطالب مرتبط

641 بازدید نظر: »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی