در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/javadi-amoli12.jpg

 

 

تفسیر قرآن

سوره ی اسراء آیات ۸۴ تا ۸۵۳۳:۲۶
سوره ی اسراء آیات ۸۲ تا ۸۴ (۱)۳۵:۰۹
سوره ی اسراء آیات ۸۲ تا ۸۴ (۲)۳۲:۲۴
سوره ی اسراء آیات ۸۲ تا ۸۴ (۳)۳۲:۲۴
سوره ی اسراء آیات ۳۱ تا ۳۲۴۰:۰۶
سوره ی اسراء آیات ۲۹ تا ۳۱۳۹:۱۹
سوره ی اسراء آیات ۲۶ تا ۳۰۴۰:۱۵
سوره ی حجر آیات ۱ تا ۵ (۱)۳۹:۱۰
سوره ی حجر آیات ۱ تا ۵ (۲)۴۵:۰۰
سوره ی حجر آیات ۶ تا ۸۳۸:۲۷
سوره ی حجر آیات ۶ تا ۹ (۱)۴۴:۰۵
سوره ی حجر آیات ۶ تا ۹ (۲)۴۷:۵۴
سوره ی حجر آیات ۶ تا ۹ (۳)۴۹:۳۹
سوره ی حجر آیه ی ۹۳۸:۳۳
سوره ی حجر آیات ۷ تا ۹ (۱)۳۹:۰۴
سوره ی حجر آیات ۸ تا ۹ (۱)۳۹:۲۰
سوره ی حجر آیات ۸ تا ۹ (۲)۴۸:۵۳
سوره ی حجر آیات ۷ تا ۹ (۲)۴۰:۴۹
سوره ی حجر آیات ۷ تا ۹ (۳)۴۱:۴۰
سوره ی حجر آیات ۱۰ تا ۱۳ (۱)۳۹:۲۸
سوره ی حجر آیات ۱۰ تا ۱۳ (۲)۵۱:۱۶
سوره ی حجر آیات ۱۴ تا ۱۸۴۰:۴۴
سوره ی حجر آیات ۱۶ تا ۱۷۳۸:۳۳
سوره ی حجر آیات ۱۶ تا ۱۸۴۱:۴۱
سوره ی حجر آیات ۱۶ تا ۱۹۴۵:۲۹
سوره ی حجر آیات ۱۶ تا ۲۰ (۱)۴۳:۲۰
سوره ی حجر آیات ۱۶ تا ۲۰ (۲)۴۶:۲۲
سوره ی حجر آیات ۱۶ تا ۲۰ (۳)۴۱:۳۳
سوره ی حجر آیات ۱۶ تا ۲۰ (۴)۰۱:۰۱:۱۹
سوره ی حجر آیات ۱۶ تا ۲۰ (۵)۴۹:۳۷
سوره ی حجر آیات ۱۶ تا ۲۰ (۶)۴۱:۵۱
سوره ی حجر آیات ۱۹ تا ۲۱ (۱)۳۹:۳۱
سوره ی حجر آیات ۱۹ تا ۲۱ (۲)۴۲:۱۴
سوره ی حجر آیات ۲۱ تا ۲۲۳۹:۱۱
سوره ی حجر آیه ی ۲۱۴۹:۰۷
سوره ی حجر آیات ۲۱ تا ۲۳ (۱)۴۲:۴۵
سوره ی حجر آیات ۲۱ تا ۲۳ (۲)۴۶:۲۷
سوره ی حجر آیات ۲۱ تا ۲۳ (۳)۴۳:۴۹
سوره ی حجر آیات ۲۴ تا ۲۹ (۱)۳۶:۵۳
سوره ی حجر آیات ۲۴ تا ۲۹ (۲)۴۴:۱۳
سوره ی حجر آیات ۲۶ تا ۲۹۴۴:۴۵
سوره ی حجر آیات ۲۶ تا ۳۱۵۰:۰۵
سوره ی حجر آیات ۲۶ تا ۳۵ (۱)۴۸:۴۵
سوره ی حجر آیات ۲۶ تا ۳۵ (۲)۴۰:۴۴
سوره ی حجر آیه ی ۳۵۴۳:۳۵
سوره ی حجر آیات ۳۲ تا ۴۲۴۲:۰۰۵
سوره ی حجر آیات ۴۱ تا ۴۳ (۱)۴۱:۰۹
سوره ی حجر آیات ۴۱ تا ۴۳ (۲)۴۲:۵۵
سوره ی حجر آیات ۳۶ تا ۴۴ (۱)۴۱:۱۰
سوره ی حجر آیات ۳۹ تا ۴۴۴۶:۳۲
سوره ی حجر آیات ۳۶ تا ۴۴ (۲)۴۲:۳۸
سوره ی حجر آیات ۴۵ تا ۵۰ (۱)۴۴:۳۳
سوره ی حجر آیات ۴۵ تا ۵۰ (۲)۴۲:۱۳
سوره ی حجر آیات ۴۹ تا ۵۶۴۳:۳۲
سوره ی حجر آیات ۴۹ تا ۶۴۳۸:۲۵
سوره ی حجر آیات ۵۱ تا ۶۶۴۶:۱۶
سوره ی حجر آیات ۵۸ تا ۷۷۴۳:۴۸
سوره ی حجر آیات ۶۷ تا ۸۰۴۲:۲۹
سوره ی حجر آیات ۷۵ تا ۸۶۴۰:۵۸
سوره ی حجر آیات ۷۹ تا ۸۶۴۷:۳۶
سوره ی حجر آیات ۸۰ تا ۸۹۴۲:۵۵
سوره ی حجر آیات ۸۰ تا ۸۸۴۲:۳۴
سوره ی حجر آیات ۸۷ تا ۹۱۴۲:۴۰
سوره ی حجر آیات ۸۸ تا ۹۵۴۴:۰۵
سوره ی حجر آیات ۸۸ تا ۹۹۴۴:۳۲
سوره ی حجر آیات ۹۴ تا ۹۹۴۵:۰۰

 

سوره ی هود آیات ۱ تا ۴ (۱)۳۸:۲۰
سوره ی هود آیات ۱ تا ۴ (۲)۳۸:۲۰
سوره ی هود آیات ۱ تا ۴ (۳)۳۸:۵۵
سوره ی هود آیات ۱ تا ۴ (۴)۴۰:۰۴
سوره ی هود آیات ۱ تا ۵۴۴:۵۹
سوره ی هود آیات ۴ تا ۶۳۶:۲۸
سوره ی هود آیه ی ۶۳۱:۵۱ز
سوره ی هود آیات ۶ تا ۷۳۵:۳۹
سوره ی هود آیه ی ۷ (۱)۳۷:۰۹
سوره ی هود آیه ی ۷ (۲)۵۱:۱۹
سوره ی هود آیات ۷ تا ۸ (۱)۴۳:۲۲
سوره ی هود آیات ۷ تا ۸ (۲)۳۴:۲۸
سوره ی هود آیات ۷ تا ۱۱۴۱:۳۷
سوره ی هود آیات ۷ تا ۱۲۳۸:۴۴
سوره ی هود آیات ۹ تا ۱۳۴۸:۴۵
سوره ی هود آیات ۱۲ تا ۱۴ (۱)۴۰:۳۹
سوره ی هود آیات ۱۲ تا ۱۴ (۲)۳۸:۴۵
سوره ی هود آیات ۱۳ تا ۱۴ (۱)۴۹:۰۹
سوره ی هود آیات ۱۳ تا ۱۴ (۲)۵۰:۳۲
سوره ی هود آیات ۱۳ تا ۱۴ (۳)۴۸:۴۳
سوره ی هود آیات ۱۳ تا ۱۴ (۴)۴۴:۵۵
سوره ی هود آیات ۱۵ تا ۱۶ (۱)۴۹:۴۷
سوره ی هود آیات ۱۳ تا ۱۶۵۵:۰۲
سوره ی هود آیات ۱۵ تا ۱۶ (۲)۴۳:۰۱
سوره ی هود آیات ۱۵ تا ۱۶ (۳)۴۷:۵۸
سوره ی هود آیات ۱۵ تا ۱۷۴۶:۵۵
سوره ی هود آیه ی ۱۷ (۱)۴۰:۱۵
سوره ی هود آیه ی ۱۷ (۲)۴۰:۳۷
سوره ی هود آیه ی ۱۷ (۳)۳۸:۳۳
سوره ی هود آیات ۱۸ تا ۱۹۴۷:۱۰
سوره ی هود آیات ۱۸ تا ۲۳۵۲:۲۱
سوره ی هود آیات ۲۴ تا ۲۷۴۸:۵۳
سوره ی هود آیات ۱۸ تا ۲۴۴۷:۴۵
سوره ی هود آیات ۲۵ تا ۲۸ (۱)۵۱:۴۲
سوره ی هود آیات ۲۵ تا ۲۸ (۲)۵۳:۵۳
سوره ی هود آیات ۲۷ تا ۳۰ (۱)۴۸:۴۱
سوره ی هود آیات ۲۷ تا ۳۰ (۲)۴۱:۴۹
سوره ی هود آیات ۲۸ تا ۳۱۴۵:۵۸
سوره ی هود آیات ۳۲ تا ۳۴ (۱)۴۱:۵۱
سوره ی هود آیات ۳۲ تا ۳۴ (۲)۴۳:۵۹
سوره ی هود آیات ۳۵ تا ۳۹۳۶:۴۷
سوره ی هود آیات ۳۵ تا ۴۰۳۹:۵۱
سوره ی هود آیات ۳۵ تا ۴۱۴۰:۰۵
سوره ی هود آیات ۳۷ تا ۴۳۴۴:۴۸
سوره ی هود آیات ۳۷ تا ۴۴۳۲:۱۴
سوره ی هود آیات ۴۳ تا ۴۷ (۱)۳۲:۲۱
سوره ی هود آیات ۴۳ تا ۴۷ (۲)۴۳:۲۶
سوره ی هود آیات ۴۵ تا ۴۸۴۳:۰۷
سوره ی هود آیات ۴۸ تا ۴۹۴۹:۰۷
سوره ی هود آیات ۴۶ تا ۴۹ (۱)۴۲:۵۲
سوره ی هود آیات ۴۶ تا ۴۹ (۲)۵۵:۲۴
سوره ی هود آیات ۴۶ تا ۴۹ (۳)۴۳:۴۸
سوره ی هود آیه ی ۴۹ (۱)۴۰:۰۹
سوره ی هود آیه ی ۴۹ (۲)۴۷:۲۱
سوره ی هود آیه ی ۴۹ (۳)۴۷:۲۵
سوره ی هود آیه ی ۴۹ (۴)۴۸:۱۰
سوره ی هود آیه ی ۴۹ (۵)۴۰:۲۷
سوره ی هود آیه ی ۴۹ (۶)۴۳:۲۸
سوره ی هود آیه ی ۴۹ (۷)۴۰:۵۰
سوره ی هود آیه ی ۴۹ (۸)۳۷:۳۲
سوره ی هود آیه ی ۴۹ (۹)۳۵:۴۳
سوره ی هود آیه ی ۴۹ (۱۰)۴۲:۱۷
جلسه ی شصت وسه۴۲:۰۰
جلسه شصت و چهارم۴۰:۰۷
جلسه شصت و پنجم۳۷:۲۲
سوره ی هود آیه ی ۵۲۴۵:۰۷
سوره ی هود آیات ۵۰ تا ۵۳۴۴:۲۸
سوره ی هود آیات ۵۰ تا ۵۵۳۶:۴۲
سوره ی هود آیات ۵۳ تا ۵۶ (۱)۴۱:۳۱
سوره ی هود آیات ۵۳ تا ۵۶ (۲)۳۹:۰۰
سوره ی هود آیات ۵۳ تا ۶۰۳۹:۵۴
سوره ی هود آیات ۵۶ تا ۶۰۴۴:۲۹
سوره ی هود آیات ۵۹ تا ۶۱۴۱:۱۹
سوره ی هود آیات ۶۱ تا ۶۲۳۵:۵۲
سوره ی هود آیات ۶۲ تا ۶۵۳۰:۵۷
سوره ی هود آیات ۶۳ تا ۶۸۳۶:۲۶
سوره ی هود آیات ۶۶ تا ۶۸۴۵:۴۱
سوره ی هود آیات ۶۶ تا ۷۳۳۶:۳۴
سوره ی هود آیات ۶۹ تا ۷۶۳۶:۵۳
سوره ی هود آیات ۶۷ تا ۷۶۳۹:۲۳
سوره ی هود آیات ۷۴ تا ۸۱۳۵:۵۲
سوره ی هود آیات ۷۷ تا ۸۳ (۱)۴۴:۵۹
سوره ی هود آیات ۷۷ تا ۸۳ (۲)۴۵:۲۶
سوره ی هود آیات ۸۰ تا ۸۳۳۷:۱۱
سوره ی هود آیات ۷۷ تا ۸۳ (۳)۴۰:۵۸
سوره ی هود آیات ۸۴ تا ۸۶ (۱)۳۶:۲۸
سوره ی هود آیات ۸۴ تا ۸۶ (۲)۳۶:۴۲
سوره ی هود آیات ۸۴ تا ۸۶ (۳)۳۹:۱۵
سوره ی هود آیات ۸۷ تا ۹۱۴۱:۰۷
سوره ی هود آیات ۸۸ تا ۹۱۴۳:۳۱
سوره ی هود آیات ۹۱ تا ۹۳۴۲:۱۳
سوره ی هود آیات ۹۱ تا ۹۵۳۹:۴۰
سوره ی هود آیات ۹۲ تا ۹۵۳۲:۴۶
سوره ی هود آیات ۹۶ تا ۹۸۳۹:۰۳
سوره ی هود آیات ۹۶ تا ۱۰۲۳۷:۲۱
سوره ی هود آیات ۱۰۰ تا ۱۰۴۴۰:۵۱
سوره ی هود آیات ۱۰۰ تا ۱۰۵۳۷:۵۷
سوره ی هود آیات ۱۰۵ تا ۱۰۸ (۱)۳۴:۴۲
سوره ی هود آیات ۱۰۵ تا ۱۰۸ (۲)۴۱:۲۶
سوره ی هود آیات ۱۰۵ تا ۱۰۸ (۳)۳۹:۳۹
سوره ی هود آیات ۱۰۵ تا ۱۰۸ (۴)۳۹:۱۶
سوره ی هود آیات ۱۰۵ تا ۱۰۸ (۵)۳۸:۱۰
سوره ی هود آیات ۱۰۵ تا ۱۰۸ (۶)۳۴:۴۹
سوره ی هود آیات ۱۰۵ تا ۱۰۸ (۷)۳۹:۳۸
سوره ی هود آیات ۱۰۴ تا ۱۰۸۳۷:۵۸ز
سوره ی هود آیات ۱۰۵ تا ۱۰۹ (۱)۳۸:۴۲
سوره ی هود آیات ۱۰۵ تا ۱۰۹ (۲)۳۴:۵۴
سوره ی هود آیات ۱۰۹ تا ۱۱۱۳۶:۵۳
سوره ی هود آیات ۱۰۹ تا ۱۱۲۴۱:۳۵
سوره ی هود آیات ۱۱۲ تا ۱۱۵ (۱)۴۱:۲۳
سوره ی هود آیات ۱۱۲ تا ۱۱۵ (۲)۳۹:۴۴
سوره ی هود آیات ۱۱۲ تا ۱۱۵ (۳)۴۲:۴۶
سوره ی هود آیات ۱۱۲ تا ۱۱۵ (۴)۴۲:۲۳
سوره ی هود آیات ۱۱۳ تا ۱۱۵۳۴:۰۴
سوره ی هود آیات ۱۱۳ تا ۱۱۷۳۳:۳۸
سوره ی هود آیات ۱۱۶ تا ۱۱۷۴۰:۱۸
سوره ی هود آیات ۱۱۷ تا ۱۱۹ (۱)۴۳:۱۳
سوره ی هود آیات ۱۱۷ تا ۱۱۹ (۲)۴۰:۳۱
سوره ی هود آیات ۱۱۷ تا ۱۲۰۴۲:۴۶
سوره ی هود آیات ۱۲۰ تا ۱۲۳۳۳:۵۰
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۴۳۳:۵۲
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۲ (۱)۳۰:۵۳
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۲ (۲)۳۹:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۲ (۳)۳۲:۰۸
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۲ (۱)۲۹:۳۶
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۲ (۵)۳۲:۲۴
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۳ (۱)۳۱:۵۷
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۳ (۲)۳۳:۲۹
سوره ی بقره آیات ۱ تا ۳ (۳)۲۹:۴۸
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۱)۲۸:۱۱
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۲)۳۶:۳۲
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۳)۳۵:۳۸
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۴)۴۱:۰۷
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۵)۳۷:۰۶
سوره ی بقره آیه ی ۳ (۶)۳۴:۰۴
سوره ی بقره آیه ی ۴ (۱)۳۶:۰۴
سوره ی بقره آیه ی ۴ (۲)۳۷:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۴ (۳)۳۴:۳۸
سوره ی بقره آیه ی ۴ (۴)۳۳:۳۲
سوره ی بقره آیات ۴ تا ۵۳۶:۱۲
سوره ی بقره آیات ۶ تا ۷ (۱)۳۱:۵۳
سوره ی بقره آیات ۶ تا ۷ (۲)۴۳:۰۲
سوره ی بقره آیات ۶ تا ۷ (۳)۳۵:۲۲
سوره ی بقره آیات ۶ تا ۷ (۴)۳۹:۲۸
سوره ی بقره آیات ۸ تا ۹ (۱)۳۸:۰۷
سوره ی بقره آیات ۸ تا ۹ (۲)۳۶:۱۳
سوره ی بقره آیات ۸ تا ۹ (۳)۳۴:۰۱
سوره ی بقره آیات ۸ تا ۹ (۴)۳۳:۰۳
سوره ی بقره آیات ۸ تا ۱۰۳۸:۵۳
سوره ی بقره آیات ۹ تا ۱۰۳۴:۳۴
سوره ی بقره آیات ۱۰ تا ۱۲۴۲:۰۹
سوره ی بقره آیات ۱۱ تا ۱۳ (۱)۳۴:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۱ تا ۱۳ (۲)۳۳:۱۷
سوره ی بقره آیات ۱۳ تا ۱۵۳۳:۲۵
سوره ی بقره آیات ۱۴ تا ۱۵ (۱)۳۶:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۴ تا ۱۵ (۲)۳۵:۲۴
سوره ی بقره آیات ۱۴ تا ۱۵ (۳)۳۶:۴۱
سوره ی بقره آیات ۱۵ تا ۱۶۳۷:۴۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۶ (۱)۳۹:۵۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۶ (۲)۳۶:۲۲
سوره ی بقره آیات ۱۷ تا ۱۸ (۱)۳۵:۵۲
سوره ی بقره آیات ۱۷ تا ۱۸ (۲)۳۳:۴۵
سوره ی بقره آیات ۱۷ تا ۱۸ (۳)۳۰:۲۳
سوره ی بقره آیات ۱۷ تا ۱۸ (۴)۳۷:۰۵
سوره ی بقره آیات ۱۷ تا ۱۸ (۵)۳۴:۳۳
سوره ی بقره آیات ۱۹ تا ۲۰۳۴:۰۲
سوره ی بقره آیات ۱۹ تا ۲۱۳۶:۳۱
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۱)۳۸:۳۱
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۲)۳۷:۲۸
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۳)۳۴:۵۵
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۴)۳۳:۳۱
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۵)۳۲:۵۶
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۶)۳۹:۳۲
سوره ی بقره آیات ۲۱ تا ۲۲ (۷)۴۴:۴۷
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱)۵۷:۰۲
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۲)۵۱:۱۶
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۳)۵۰:۵۷
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۴)۵۶:۲۰
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۵)۵۳:۳۲
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۶)۴۹:۱۸
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۷)۵۵:۲۰
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۸)۵۳:۲۰
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۹)۵۵:۲۱
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۰)۰۱:۰۰:۴۴
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۱)۵۸:۴۴
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۲)۵۲:۲۸
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۳)۴۸:۳۵
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۴)۴۸:۱۸
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۵)۴۸:۰۲
سوره ی بقره آیات ۲۳ تا ۲۴ (۱۶)۵۸:۵۳
سوره ی بقره آیات ۲۴ تا ۲۵ (۱)۴۶:۱۴
سوره ی بقره آیات ۲۴ تا ۲۵ (۲)۴۹:۴۳
سوره ی بقره آیه ی ۲۵ (۱)۳۴:۲۶
سوره ی بقره آیه ی ۲۵ (۲)۵۲:۳۲
سوره ی بقره آیات ۲۵ تا ۲۶۵۰:۵۹
سوره ی بقره آیه ی ۲۶ (۱)۴۶:۰۴
سوره ی بقره آیه ی ۲۶ (۲)۴۱:۱۸
سوره ی بقره آیه ی ۲۶ (۳)۳۹:۱۴
سوره ی بقره آیات ۲۶ تا ۲۷۵۳:۴۱
سوره ی بقره آیه ی ۲۷ (۱)۵۶:۴۴
سوره ی بقره آیه ی ۲۷ (۲)۴۲:۰۰
سوره ی بقره آیه ی ۲۷ (۳)۵۳:۰۰
سوره ی بقره آیه ی ۲۷ (۴)۳۴:۳۱
سوره ی بقره آیات ۲۸ تا ۲۹۳۴:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۲۸ (۱)۳۵:۳۱
سوره ی بقره آیه ی ۲۸ (۲)۴۷:۰۲
سوره ی بقره آیه ی ۲۸ (۳)۳۵:۳۰
سوره ی بقره آیه ی ۲۹ (۱)۴۱:۱۸
سوره ی بقره آیه ی ۲۹ (۲)۴۰:۰۴
سوره ی بقره آیه ی ۳۰۳۷:۰۹
سوره ی بقره آیات ۳۰ تا ۳۲ (۱)۲۹:۵۸
سوره ی بقره آیات ۳۰ تا ۳۲ (۲)۳۶:۵۸
سوره ی بقره آیات ۳۰ تا ۳۳ (۱)۳۸:۰۸
سوره ی بقره آیات ۳۰ تا ۳۳ (۲)۳۱:۰۲
سوره ی بقره آیات ۳۰ تا ۳۳ (۳)۳۲:۳۹
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۱)۳۳:۱۵
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۲)۳۱:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۳)۳۳:۴۵
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۴)۳۸:۳۴
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۵)۳۰:۱۶
سوره ی بقره آیه ی ۳۴ (۶)۳۳:۲۱
سوره ی بقره آیات ۳۴ تا ۳۵۳۴:۱۸
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۶ (۱)۲۹:۱۳
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۶ (۲)۳۶:۵۰
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۶ (۳)۳۶:۱۴
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۶ (۴)۳۷:۱۵
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۷ (۱)۳۱:۴۰
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۷ (۲)۳۴:۱۳
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۷ (۳)۳۱:۱۷
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۷ (۴)۳۲:۳۳
سوره ی بقره آیات ۳۵ تا ۳۹۳۰:۰۲
سوره ی بقره آیات ۳۸ تا ۳۹ (۱)۳۵:۲۴
سوره ی بقره آیات ۳۸ تا ۳۹ (۲)۳۲:۳۷
سوره ی بقره آیات ۴۰ تا ۴۱ (۱)۳۳:۱۳
سوره ی بقره آیات ۴۰ تا ۴۱ (۲)۳۵:۵۴
سوره ی بقره آیات ۴۰ تا ۴۱ (۳)۳۴:۴۴
سوره ی بقره آیات ۴۰ تا ۴۱ (۴)۳۹:۰۸
سوره ی بقره آیات ۴۰ تا ۴۲۳۶:۳۲
سوره ی بقره آیات ۴۳ تا ۴۴۴۱:۳۲
سوره ی بقره آیات ۴۴ تا ۴۶۴۲:۵۲
سوره ی بقره آیات ۴۵ تا ۴۶۴۱:۰۶
سوره ی بقره آیات ۴۷ تا ۴۸ (۱)۴۵:۳۰
سوره ی بقره آیات ۴۷ تا ۴۸ (۲)۴۰:۰۰
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۱)۳۸:۳۹
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۲)۴۰:۳۳
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۳)۴۲:۱۵
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۴)۴۲:۴۱
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۵)۴۶:۵۸
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۶)۳۹:۵۲
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۷)۳۵:۲۷
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۸)۳۵:۱۴
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۹)۳۹:۴۰
سوره ی بقره آیه ی ۴۸ (۱۰)۳۴:۵۷
سوره ی بقره آیه ی ۴۹ (۱)۴۰:۲۴
سوره ی بقره آیه ی ۴۹ (۲)۳۳:۱۵
سوره ی بقره آیات ۴۹ تا ۵۰۴۴:۲۶
سوره ی بقره آیه ی ۵۰۴۱:۱۲
سوره ی بقره آیات ۵۰ تا ۵۳ (۱)۴۱:۱۴
سوره ی بقره آیات ۵۰ تا ۵۳ (۲)۳۷:۲۶
سوره ی بقره آیات ۵۰ تا ۵۳ (۳)۴۲:۴۸
سوره ی بقره آیات ۵۰ تا ۵۳ (۴)۴۲:۴۲
سوره ی بقره آیات ۵۲ تا ۵۴۴۳:۴۴
سوره ی بقره آیات ۵۴ تا ۵۶۳۹:۰۸
سوره ی بقره آیات ۵۴ تا ۵۷ (۱)۴۳:۱۰
سوره ی بقره آیات ۵۴ تا ۵۷ (۲)۳۵:۲۶
سوره ی بقره آیات ۵۵ تا ۵۹۳۸:۲۴
سوره ی بقره آیات ۵۷ تا ۵۹۴۴:۱۵
سوره ی بقره آیات ۵۸ تا ۶۰۳۹:۲۹
سوره ی بقره آیات ۶۰ تا ۶۱۳۹:۱۲
سوره ی بقره آیه ی ۶۱ (۱)۴۴:۲۹
سوره ی بقره آیه ی ۶۱ (۲)۳۷:۳۵
سوره ی بقره آیه ی ۶۲ (۱)۳۲:۳۹
سوره ی بقره آیه ی ۶۲ (۲)۳۲:۰۰
سوره ی بقره آیه ی ۶۲ (۳)۴۲:۴۲
سوره ی بقره آیات ۶۳ تا ۶۴ (۱)۳۶:۵۰
سوره ی بقره آیات ۶۳ تا ۶۴ (۲)۳۶:۲۴
سوره ی بقره آیات ۶۳ تا ۶۴ (۳)۴۲:۲۳
سوره ی بقره آیات ۶۵ تا ۶۶ (۱)۴۸:۵۲
سوره ی بقره آیات ۶۵ تا ۶۶ (۲)۴۰:۴۰
سوره ی بقره آیات ۶۷ تا ۷۱۳۷:۵۲
سوره ی بقره آیات ۶۷ تا ۷۴۳۷:۳۷
سوره ی بقره آیات ۷۴ تا ۷۵۳۸:۳۵
سوره ی بقره آیات ۷۵ تا ۷۷۳۹:۰۳
سوره ی بقره آیات ۷۸ تا ۷۹۳۷:۳۰
سوره ی بقره آیات ۷۸ تا ۸۲۴۰:۲۶
سوره ی بقره آیه ی ۸۳ (۱)۳۷:۴۷
سوره ی بقره آیه ی ۸۳ (۲)۴۴:۵۳
سوره ی بقره آیه ی ۸۳ (۳)۴۳:۴۳
سوره ی بقره آیات ۸۴ تا ۸۶۳۲:۰۹
سوره ی بقره آیات ۸۶ تا ۸۷۳۵:۱۶
سوره ی بقره آیات ۸۷ تا ۸۸۳۹:۴۶
سوره ی بقره آیات ۸۷ تا ۸۹۴۶:۱۸
سوره ی بقره آیات ۸۹ تا ۹۱۴۰:۴۹
سوره ی بقره آیات ۹۱ تا ۹۶۳۲:۲۹
سوره ی بقره آیات ۹۴ تا ۹۶۴۱:۴۷
سوره ی بقره آیات ۹۷ تا ۹۹ (۱)۳۴:۵۱
سوره ی بقره آیات ۹۷ تا ۹۹ (۲)۳۵:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۰۳۸:۰۱
سوره ی بقره آیات ۱۰۰ تا ۱۰۱۴۲:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۲ (۱)۳۸:۲۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۲ (۲)۴۷:۴۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۲ (۳)۴۶:۱۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۲ (۴)۴۱:۱۴
سوره ی بقره آیات ۱۰۲ تا ۱۰۳ (۱)۴۴:۱۷
سوره ی بقره آیات ۱۰۲ تا ۱۰۳ (۲)۳۶:۵۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۴۳۵:۲۷
جلسه صد و هشتاد و هفتم۳۱:۲۲
جلسه صد و هشتاد و هشتم۳۷:۰۹
جلسه صد و هشتاد و نهم۳۹:۴۹
جلسه صد و نودم۳۸:۲۷
جلسه صد و نود و یکم۴۱:۰۷
جلسه صد و نود و دوم۳۵:۱۵
جلسه صد و نود و سوم۳۷:۲۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۰۹۳۶:۲۰
سوره ی بقره آیات ۱۰۹ تا ۱۱۰۳۷:۴۲
سوره ی بقره آیات ۱۱۱ تا ۱۱۳۳۶:۴۵
سوره ی بقره آیات ۱۱۱ تا ۱۱۴۳۹:۴۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۱۴۴۶:۴۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۱۵ (۱)۴۸:۵۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۱۵ (۲)۳۷:۰۳
سوره ی بقره آیات ۱۱۵ تا ۱۱۷۴۵:۳۲
سوره ی بقره آیات ۱۱۶ تا ۱۱۷۴۳:۵۸
سوره ی بقره آیات ۱۱۷ تا ۱۱۸۴۴:۱۳
سوره ی بقره آیات ۱۱۸ تا ۱۲۰۴۵:۲۰
سوره ی بقره آیات ۱۲۰ تا ۱۲۱۴۲:۴۳
سوره ی بقره آیات ۱۲۱ تا ۱۲۳۳۷:۵۷
سوره ی بقره آیات ۱۲۲ تا ۱۲۳۴۶:۰۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۱)۴۶:۳۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۲)۴۹:۰۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۳)۴۷:۲۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۴)۴۶:۵۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۵)۴۴:۲۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۶)۳۷:۰۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۷)۴۹:۲۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۸)۴۸:۳۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۹)۴۸:۲۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۱۰)۴۴:۲۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۱۱)۴۹:۳۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۴ (۱۲)۴۲:۵۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۵ (۱)۵۰:۳۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۵ (۲)۴۳:۲۳
سوره ی بقره آیات ۱۲۵ تا ۱۲۶۳۳:۱۶
سوره ی بقره آیات ۱۲۵ تا ۱۲۷۳۷:۵۳
سوره ی بقره آیات ۱۲۶ تا ۱۲۸۴۱:۴۸
سوره ی بقره آیات ۱۲۷ تا ۱۲۹ (۱)۴۸:۲۵
سوره ی بقره آیات ۱۲۷ تا ۱۲۹ (۲)۴۵:۲۹
سوره ی بقره آیات ۱۲۷ تا ۱۳۰۴۳:۰۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۲۹۳۳:۱۱
سوره ی بقره آیات ۱۳۰ تا ۱۳۲ (۱)۳۵:۰۳
سوره ی بقره آیات ۱۳۰ تا ۱۳۱۴۳:۴۱
سوره ی بقره آیات ۱۳۰ تا ۱۳۲ (۲)۴۱:۲۶
سوره ی بقره آیات ۱۳۲ تا ۱۳۴۳۲:۲۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۳۵۳۹:۲۲
سوره ی بقره آیات ۱۳۵ تا ۱۳۷ (۱)۳۸:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۳۵ تا ۱۳۷ (۲)۴۴:۱۴
سوره ی بقره آیات ۱۳۶ تا ۱۳۸۳۴:۵۹
سوره ی بقره آیات ۱۳۸ تا ۱۳۹۴۵:۳۴
سوره ی بقره آیات ۱۳۹ تا ۱۴۱۴۲:۲۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۲۳۳:۴۴
سوره ی بقره آیات ۱۴۲ تا ۱۴۳ (۱)۳۷:۲۴
سوره ی بقره آیات ۱۴۲ تا ۱۴۳ (۲)۴۲:۳۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۳ (۱)۴۲:۲۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۳ (۲)۴۱:۳۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۳ (۳)۳۴:۴۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۳ (۴)۳۱:۰۸
سوره ی بقره آیات ۱۴۳ تا ۱۴۴۳۵:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۴ (۱)۳۱:۳۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۴ (۲)۲۹:۵۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۴۴ (۳)۴۰:۰۵
سوره ی بقره آیات ۱۴۴ تا ۱۴۵۳۱:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۴۵ تا ۱۴۷۳۱:۵۲
سوره ی بقره آیات ۱۴۶ تا ۱۴۹۳۴:۴۴
سوره ی بقره آیات ۱۴۸ تا ۱۵۰۳۴:۱۵
سوره ی بقره آیات ۱۴۹ تا ۱۵۱۳۲:۳۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۱ (۱)۳۵:۴۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۱ (۲)۳۲:۲۲
سوره ی بقره آیات ۱۵۱ تا ۱۵۲۳۶:۱۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۲ (۱)۳۳:۰۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۲ (۲)۳۴:۲۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۲ (۳)۳۵:۴۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۲ (۴)۳۳:۳۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۳۳۷:۰۲
سوره ی بقره آیات ۱۵۳ تا ۱۵۴۳۶:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۴ (۱)۳۶:۰۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۴ (۲)۳۶:۳۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۴ (۳)۳۶:۲۰
سوره ی بقره آیات ۱۵۴ تا ۱۵۶۲۹:۱۸
سوره ی بقره آیات ۱۵۵ تا ۱۵۶ (۱)۳۶:۳۸
سوره ی بقره آیات ۱۵۵ تا ۱۵۶ (۲)۳۳:۴۰
سوره ی بقره آیات ۱۵۵ تا ۱۵۶۳۳:۳۰
سوره ی بقره آیات ۱۵۵ تا ۱۵۷ (۱)۳۲:۱۱
سوره ی بقره آیات ۱۵۵ تا ۱۵۷ (۲)۳۲:۱۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۵۸۳۴:۲۲
سوره ی بقره آیات ۱۵۹ تا ۱۶۰۳۵:۳۱
سوره ی بقره آیات ۱۵۹ تا ۱۶۲ (۱)۳۴:۱۶
سوره ی بقره آیات ۱۵۹ تا ۱۶۲ (۲)۳۲:۱۰
سوره ی بقره آیات ۱۶۳ تا ۱۶۴ (۱)۳۸:۴۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۳ (۱)۳۲:۳۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۳ (۲)۳۸:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۳ (۳)۳۱:۰۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۳ (۴)۳۵:۲۳
سوره ی بقره آیات ۱۶۳ تا ۱۶۴ (۲)۳۷:۱۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۱)۳۵:۵۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۲)۳۵:۴۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۳)۳۳:۵۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۴)۳۴:۱۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۵)۴۳:۱۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۶)۳۳:۲۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۷)۴۲:۴۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۸)۳۸:۵۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۴ (۹)۴۱:۳۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۵ (۱)۴۵:۴۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۵ (۲)۳۶:۳۹
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۶ (۱)۴۵:۰۷
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۶ (۲)۳۶:۰۰
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۶ (۳)۳۶:۰۸
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۷ (۱)۳۷:۴۲
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۷ (۲)۴۳:۳۰
سوره ی بقره آیات ۱۶۵ تا ۱۶۷ (۳)۴۰:۱۰
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۱)۳۵:۵۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۶۷۴۷:۱۳
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۲)۳۷:۳۴
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۳)۳۸:۴۷
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۴)۳۷:۰۷
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۵)۴۳:۱۵
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۶)۴۰:۳۶
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۷)۴۷:۵۴
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۸)۴۴:۵۷
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۹)۴۸:۳۵
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۱۰)۴۲:۴۰
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۱۱)۳۷:۴۵
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۱۲)۴۳:۲۵
سوره ی بقره آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷ (۱۳)۴۵:۱۲
سوره ی بقره آیات ۱۶۸ تا ۱۶۹ (۱)۴۴:۲۹
سوره ی بقره آیات ۱۶۸ تا ۱۶۹ (۲)۴۸:۱۴
سوره ی بقره آیات ۱۶۸ تا ۱۷۰۴۴:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۰ (۱)۴۴:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۰ (۲)۴۰:۰۶
سوره ی بقره آیات ۱۷۰ تا ۱۷۱ (۱)۳۶:۴۴
سوره ی بقره آیات ۱۷۰ تا ۱۷۱ (۲)۳۹:۴۷
سوره ی بقره آیات ۱۷۱ تا ۱۷۳۴۳:۳۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۳۴۶:۳۲
سوره ی بقره آیات ۱۷۲ تا ۱۷۳۹۸:۱۱
سوره ی بقره آیات ۱۷۳ تا ۱۷۵۴۰:۳۱
سوره ی بقره آیات ۱۷۴ تا ۱۷۶۴۵:۳۴
سوره ی بقره آیات ۱۷۵ تا ۱۷۶۳۵:۴۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۷ (۱)۴۳:۳۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۷ (۲)۴۱:۴۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۷ (۳)۴۰:۴۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۷۷ (۴)۴۲:۱۸
سوره ی بقره آیات ۱۷۸ تا ۱۷۹ (۱)۴۶:۱۹
سوره ی بقره آیات ۱۷۸ تا ۱۷۹ (۲)۴۱:۰۶
سوره ی بقره آیات ۱۷۸ تا ۱۷۹ (۳)۳۷:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ (۱)۳۹:۲۶
سوره ی بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ (۲)۴۰:۳۳
سوره ی بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ (۳)۳۳:۲۴
سوره ی بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ (۴)۴۱:۱۱
سوره ی بقره آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ (۵)۳۸:۵۵
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۴ (۱)۳۸:۱۴
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۴ (۲)۳۶:۲۵
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۴ (۳)۴۱:۲۰
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۴ (۴)۳۸:۰۶
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۵ (۱)۳۳:۳۷
سوره ی بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۵ (۲)۴۱:۵۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۱)۴۲:۲۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۲)۴۶:۲۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۳)۳۸:۵۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۴)۴۲:۲۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۵)۴۳:۲۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۶)۳۸:۱۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۷)۴۲:۱۴
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۸)۳۳:۴۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۹)۴۰:۰۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۱۰)۴۶:۳۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۵ (۱۱)۳۹:۳۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۶ (۱)۴۰:۳۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۶ (۲)۴۱:۰۶
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۶ (۳)۴۰:۲۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۶ (۴)۴۳:۵۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۷ (۱)۴۵:۱۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۷ (۲)۴۲:۵۹
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۷ (۳)۴۱:۳۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۷ (۴)۴۷:۵۸
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۸ (۱)۴۳:۱۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۸ (۲)۳۹:۴۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۹ (۱)۳۷:۰۳
سوره ی بقره آیه ی ۱۸۹ (۲)۳۸:۵۸
سوره ی بقره آیات ۱۸۹ تا ۱۹۰۳۹:۲۵
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۳۳۵:۳۴
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴ (۱)۴۰:۱۱
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴ (۲)۴۱:۰۷
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴ (۳)۳۷:۴۶
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴ (۴)۴۳:۰۱
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۴ (۵)۴۴:۴۷
سوره ی بقره آیات ۱۹۰ تا ۱۹۵۴۴:۴۷
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۱)۴۰:۳۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۲)۴۱:۰۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۳)۴۱:۰۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۴)۴۱:۲۰
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۵)۴۲:۱۱
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۶)۴۳:۰۲
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۶ (۷)۴۱:۳۵
سوره ی بقره آیه ی ۱۹۷۳۷:۱۰
سوره ی بقره آیات ۱۹۷ تا ۱۹۸۳۵:۱۷
سوره ی بقره آیات ۱۹۸ تا ۱۹۹۴۲:۴۰
سوره ی بقره آیات ۱۹۸ تا ۲۰۳۴۲:۰۶
سوره ی بقره آیات ۲۰۰ تا ۲۰۳۳۷:۲۹
سوره ی بقره آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ (۱)۴۱:۴۲
سوره ی بقره آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ (۲)۴۲:۴۱
سوره ی بقره آیه ی ۲۰۷۴۰:۵۱

 

سوره ی یونس آیات ۱ تا ۲ (۱)۴۲:۰۶
سوره ی یونس آیات ۱ تا ۲ (۲)۴۱:۴۰
سوره ی یونس آیات ۱ تا ۴ (۱)۴۳:۱۴
سوره ی یونس آیات ۱ تا ۴ (۲)۳۶:۴۰
سوره ی یونس آیات ۱ تا ۴ (۳)۳۷:۵۳
سوره ی یونس آیات ۳ تا ۴۴۲:۰۱
سوره ی یونس آیات ۴ تا ۶ (۱)۳۴:۴۳
سوره ی یونس آیات ۵ تا ۶۴۳:۳۹
سوره ی یونس آیات ۴ تا ۶ (۲)۳۹:۳۶
سوره ی یونس آیات ۷ تا ۱۰ (۱)۴۱:۴۳
سوره ی یونس آیات ۷ تا ۱۰ (۲)۴۶:۵۲
سوره ی یونس آیات ۷ تا ۱۰ (۳)۳۸:۰۱
سوره ی یونس آیات ۷ تا ۱۰ (۴)۳۹:۴۴
سوره ی یونس آیات ۷ تا ۱۰ (۵)۴۲:۲۴
سوره ی یونس آیات ۱۱ تا ۱۲ (۱)۳۸:۱۸
سوره ی یونس آیات ۱۱ تا ۱۲ (۲)۳۰:۴۰
سوره ی یونس آیات ۱۱ تا ۱۴۳۶:۲۰
سوره ی یونس آیات ۱۲ تا ۱۶۳۷:۵۱
سوره ی یونس آیات ۱۵ تا ۱۷ (۱)۴۰:۳۲
سوره ی یونس آیات ۱۵ تا ۱۷ (۲)۴۴:۵۱
سوره ی یونس آیات ۱۸ تا ۱۹ (۱)۳۶:۲۰
سوره ی یونس آیات ۱۸ تا ۱۹ (۲)۴۷:۱۳
سوره ی یونس آیه ی ۱۹ (۱)۴۲:۳۸
سوره ی یونس آیه ی ۱۹ (۲)۳۸:۱۰
سوره ی یونس آیه ی ۱۹ (۳)۴۵:۱۰
سوره ی یونس آیه ی ۱۹ (۴)۴۳:۱۶
سوره ی یونس آیه ی ۱۹ (۵)۵۲:۳۸
سوره ی یونس آیه ی ۱۹ (۶)۴۴:۲۰
سوره ی یونس آیه ی ۱۹ (۷)۴۲:۱۳
سوره ی یونس آیه ی ۱۹ (۸)۴۶:۱۸
سوره ی یونس آیه ی ۱۹ (۹)۴۵:۲۱
سوره ی یونس آیات ۱۹ تا ۲۰۴۲:۳۶
سوره ی یونس آیه ی ۲۰۳۵:۰۳
سوره ی یونس آیات ۲۰ تا ۲۱ (۱)۴۲:۲۲
سوره ی یونس آیات ۲۰ تا ۲۱ (۲)۴۲:۱۷
سوره ی یونس آیه ی ۲۱ (۱)۴۰:۴۲
سوره ی یونس آیه ی ۲۱ (۲)۴۱:۲۲
سوره ی یونس آیات ۲۱ تا ۲۳۴۴:۱۳
سوره ی یونس آبات ۲۲ تا ۲۳ (۱)۳۳:۵۴
سوره ی یونس آیات ۲۲ تا ۲۳ (۲)۴۳:۰۸
سوره ی یونس آیات ۲۲ تا ۲۳ (۳)۳۸:۳۲
سوره ی یونس آیات ۲۳ تا ۲۵۴۲:۱۹
سوره ی یونس آیات ۲۴ تا ۲۵ (۱)۴۹:۱۱
سوره ی یونس آیات ۲۴ تا ۲۵ (۲)۴۲:۱۰
سوره ی یونس آیات ۲۵ تا ۲۷ (۱)۴۰:۳۵
سوره ی یونس آیات ۲۵ تا ۲۷ (۲)۴۰:۱۶
سوره ی یونس آیات ۲۶ تا ۲۷۵۳:۳۱
سوره ی یونس آیات ۲۸ تا ۳۰ (۱)۴۴:۵۵
سوره ی یونس آیات ۲۸ تا ۳۰ (۲)۳۷:۳۱
سوره ی یونس آیات ۲۸ تا ۳۰ (۳)۴۲:۳۵
سوره ی یونس آیات ۲۸ تا ۳۰ (۴)۳۹:۵۴
سوره ی یونس آیات ۳۱ تا ۳۳۴۳:۵۳
سوره ی یونس آیات ۳۱ تا ۳۳ (۲)۲۸:۰۵
سوره ی یونس آیه ی ۳۴ (۱)۳۷:۱۵
سوره ی یونس آیات ۳۴ تا ۳۶ (۱)۴۳:۲۱
سوره ی یونس آیات ۳۴ تا ۳۶ (۲)۳۴:۲۶
سوره ی یونس آیات ۳۴ تا ۳۶ (۳)۳۴:۰۰
سوره ی یونس آیات ۳۵ تا ۳۹۲۹:۲۶
سوره ی یونس آیات ۳۷ تا ۴۰۳۶:۳۵
سوره ی یونس آیات ۴۴ تا ۴۵۳۳:۴۵
سوره ی یونس آیات ۴۴ تا ۴۷۳۳:۱۱
سوره ی یونس آیات ۴۵ تا ۴۹۳۳:۴۰
سوره ی یونس آیات ۴۷ تا ۵۴ (۱)۳۳:۵۴
سوره ی یونس آیات ۴۷ تا ۵۴ (۲)۳۴:۱۷
سوره ی یونس آیات ۵۳ تا ۵۶۲۹:۳۳
سوره ی یونس آیات ۵۷ تا ۵۸ (۱)۳۳:۱۲
سوره ی یونس آیات ۵۷ تا ۵۸ (۲)۳۶:۴۴
سوره ی یونس آیات ۵۷ تا ۶۱ (۱)۳۲:۲۲
سوره ی یونس آیات ۵۷ تا ۶۱ (۲)۳۵:۵۷
سوره ی یونس آیه ی ۶۱۳۳:۵۲
سوره ی یونس آیات ۶۱ تا ۶۴۳۷:۰۸
سوره ی یونس آیات ۶۲ تا ۶۴ (۱)۳۷:۵۶
سوره ی یونس آیات ۶۲ تا ۶۴ (۲)۳۵:۵۱
سوره ی یونس آیات ۶۲ تا ۶۷۳۶:۵۱
سوره ی یونس آیات ۶۵ تا ۷۰۳۱:۴۳
سوره ی یونس آیات ۶۸ تا ۷۰ (۱)۴۰:۰۱
سوره ی یونس آیات ۶۸ تا ۷۰ (۲)۳۰:۳۱
سوره ی یونس آیات ۶۸ تا ۷۳۳۰:۲۷
سوره ی یونس آیات ۷۱ تا ۷۳۲۸:۰۶
سوره ی یونس آیات ۷۱ تا ۷۴۳۸:۴۰
سوره ی یونس آیات ۷۴ تا ۷۸۳۴:۰۲
سوره ی یونس آیات ۷۵ تا ۸۲۳۱:۵۹
سوره ی یونس آیات ۷۷ تا ۸۲۳۵:۳۲
سوره ی یونس آیات ۸۱ تا ۸۶۳۳:۳۰
سوره ی یونس آیات ۸۴ تا ۸۹۳۵:۲۷
سوره ی یونس آیات ۸۷ تا ۸۹۲۳:۵۲
سوره ی یونس آیات ۸۷ تا ۹۲ (۱)۳۴:۴۵
سوره ی یونس آیات۸۷ تا ۹۲ (۲)۳۰:۱۸
سوره ی یونس آیات ۹۰ تا ۹۳ (۱)۲۹:۲۹
سوره ی یونس آیات ۹۰ تا ۹۳ (۲)۲۹:۱۳
سوره ی یونس آیات ۹۳ تا ۹۷۲۸:۵۲
سوره ی یونس آیات ۹۴ تا ۹۸۲۳:۴۹
سوره ی یونس آیه ی ۹۸۲۶:۱۸
سوره ی یونس آیات ۹۹ تا ۱۰۰ (۱)۳۲:۱۹
سوره ی یونس آیات ۹۹ تا ۱۰۰ (۲)۳۴:۰۲
سوره ی یونس آیات ۹۹ تا ۱۰۲۳۳:۴۷
سوره ی یونس آیات ۹۹ تا ۱۰۳۳۶:۱۵
سوره ی یونس آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳ (۱)۲۷:۱۱
سوره ی یونس آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳ (۲)۳۰:۴۳
سوره ی یونس آیات ۱۰۴ تا ۱۰۶۳۶:۵۶
سوره ی یونس آیات ۱۰۴ تا ۱۰۷۳۴:۰۶
سوره ی یونس آیات ۱۰۴ تا ۱۰۹ (۱)۳۶:۴۹
سوره ی یونس آیات ۱۰۴ تا ۱۰۹ (۲)۳۸:۵۶
سوره ی توبه آیات ۱ تا ۳ (۱)۳۲:۳۵
سوره ی توبه آیات ۱ تا ۳ (۲)۳۲:۴۵
سوره ی توبه آیات ۱ تا ۵ (۱)۳۹:۰۳
سوره ی توبه آیات ۱ تا ۵ (۲)۳۵:۵۵
سوره ی توبه آیات ۱ تا ۴۲۸:۲۸
سوره ی توبه آیات ۳ تا ۶ (۱)۳۶:۲۳
سوره ی توبه آیات ۳ تا ۶ (۲)۳۱:۵۳
سوره ی توبه آیات ۵ تا ۷۳۴:۳۳
سوره ی توبه آیات ۵ تا ۸۳۵:۳۷
سوره ی توبه آیات ۵ تا ۱۰۳۵:۱۹
سوره ی توبه آیات ۶ تا ۱۲۳۷:۳۵
سوره ی توبه آیات ۸ تا ۱۳۳۷:۴۴
سوره ی توبه آیات ۱۱ تا ۱۳ (۱)۳۸:۰۵
سوره ی توبه آیات ۱۱ تا ۱۳ (۲)۳۴:۵۳
سوره ی توبه آیات ۱۲ تا ۱۶۳۹:۴۳
سوره ی توبه آیات ۱۳ تا ۱۶۳۷:۵۵
سوره ی توبه آیات ۱۴ تا ۱۸ (۱)۳۱:۳۴
سوره ی توبه آیات ۱۴ تا ۱۸ (۲)۳۵:۴۸
سوره ی توبه آیات ۱۶ تا ۱۸ (۱)۳۱:۰۵
سوره ی توبه آیات ۱۶ تا ۱۸ (۲)۳۵:۰۷
سوره ی توبه آیات ۱۷ تا ۱۸۴۳:۵۳
سوره ی توبه آیات ۱۹ تا ۲۲ (۱)۲۹:۴۹
سوره ی توبه آیات ۱۹ تا ۲۲ (۲)۳۸:۵۷
سوره ی توبه آیات ۲۰ تا ۲۴۳۱:۳۰
سوره ی توبه آیات ۲۳ تا ۲۴۳۱:۲۰
سوره ی توبه آیات ۲۳ تا ۲۷۲۶:۵۸
سوره ی توبه آیات ۲۵ تا ۲۷ (۱)۳۳:۳۳
سوره ی توبه آیات ۲۵ تا ۲۷ (۲)۲۷:۳۸
سوره ی توبه آیات ۲۵ تا ۲۸۳۴:۲۵
سوره ی توبه آیه ی ۲۸۳۴:۲۶
سوره ی توبه آیات ۲۸ تا ۲۹۳۳:۳۱
سوره ی توبه آیات ۲۹ تا ۳۱ (۱)۲۹:۴۸
سوره ی توبه آیات ۲۹ تا ۳۱ (۲)۳۳:۰۱
سوره ی توبه آیات ۲۹ تا ۳۱ (۳)۳۱:۴۲
سوره ی توبه آیات ۲۹ تا ۳۱ (۴)۳۶:۳۱
سوره ی توبه آیات ۲۹ تا ۳۱ (۵)۲۹:۳۵
سوره ی توبه آیات ۳۰ تا ۳۳ (۱)۲۸:۳۰
سوره ی توبه آیات ۳۰ تا ۳۳ (۲)۳۲:۴۴
سوره ی توبه آیات ۳۰ تا ۳۵۳۲:۴۳
سوره ی توبه آیات ۳۱ تا ۳۵۳۴:۲۸
سوره ی توبه آیات ۳۴ تا ۳۵ (۱)۳۷:۱۳
سوره ی توبه آیات ۳۴ تا ۳۵ (۲)۳۷:۰۰
سوره ی توبه آیات ۳۴ تا ۳۵ (۳)۳۶:۳۰
سوره ی توبه آیات ۳۶ تا ۳۷ (۱)۳۳:۱۰
سوره ی توبه آیات ۳۶ تا ۳۷ (۲)۳۵:۳۴
سوره ی توبه آیات ۳۶ تا ۳۷ (۳)۲۹:۳۸
سوره ی توبه آیات ۳۶ تا ۳۷ (۴)۳۶:۴۰
سوره ی توبه آیات ۳۶ تا ۳۷ (۵)۳۶:۰۸
سوره ی توبه آیات ۳۶ تا ۳۷ (۶)۲۷:۰۲
سوره ی توبه آیات ۳۷ تا ۳۹۳۰:۳۴
سوره ی توبه آیات ۳۸ تا ۳۹۳۱:۴۱
سوره ی توبه آیات ۳۸ تا ۴۰ (۱)۲۷:۰۸
سوره ی توبه آیات ۳۸ تا ۴۰ (۲)۳۳:۴۱
سوره ی توبه آیات ۳۹ تا ۴۰۲۶:۱۳
سوره ی توبه آیه ی ۴۰ (۱)۲۸:۵۰
سوره ی توبه آیه ی ۴۰ (۲)۲۹:۱۲
سوره ی توبه آیه ی ۴۰ (۳)۲۷:۲۱
سوره ی توبه آیات ۴۰ تا ۴۳۲۶:۰۰
سوره ی توبه آیات ۴۱ تا ۴۳۲۹:۳۲
سوره ی توبه آیات ۴۱ تا ۴۲۳۰:۵۶
سوره ی توبه آیات ۴۲ تا ۴۶۳۱:۰۴
سوره ی توبه آیات ۴۲ تا ۴۵ (۱)۲۷:۰۸
سوره ی توبه آیات ۴۲ تا ۴۵ (۲)۲۹:۲۴
سوره ی توبه آیات ۴۳ تا ۴۹۲۸:۴۶
سوره ی توبه آیات ۴۳ تا ۴۷ (۱)۲۶:۰۷
سوره ی توبه آیات ۴۳ تا ۴۷ (۲)۲۴:۴۲
سوره ی توبه آیات ۴۵ تا ۴۹۳۰:۰۷
سوره ی توبه آیات ۴۴ تا ۴۹۲۹:۴۸
سوره ی توبه آیات ۴۷ تا ۴۹۲۹:۱۹
سوره ی توبه آیات ۵۰ تا ۵۲ (۱)۲۹:۲۵
سوره ی توبه آیات ۵۰ تا ۵۲ (۲)۳۳:۳۱
سوره ی توبه آیات ۵۰ تا ۵۵۳۲:۲۱
سوره ی توبه آیات ۵۳ تا ۵۵۲۹:۴۴
سوره ی توبه آیات ۵۳ تا ۵۷۲۹:۲۸
سوره ی توبه آیات ۵۶ تا ۵۹۳۳:۱۴
سوره ی توبه آیات ۵۸ تا ۶۰۳۴:۵۱
سوره ی توبه آیه ی ۶۰ (۱)۳۳:۳۲
سوره ی توبه آیه ی ۶۰ (۲)۳۲:۰۶
سوره ی توبه آیات ۶۰ تا ۶۱ (۲)۳۳:۴۴
سوره ی توبه آیات ۶۰ تا ۶۱ (۲)۳۸:۵۹
سوره ی توبه آیه ی ۶۱ (۱)۳۴:۲۲
سوره ی توبه آیه ی ۶۱ (۲)۳۳:۰۰
سوره ی توبه آیات ۶۲ تا ۶۳۳۶:۱۱
سوره ی توبه آیات ۶۲ تا ۶۶۳۴:۴۲
سوره ی توبه آیات ۶۴ تا ۶۶ (۱)۳۹:۰۰
سوره ی توبه آیات ۶۴ تا ۶۶ (۲)۳۵:۴۷
سوره ی توبه آیات ۶۴ تا ۶۶ (۳)۳۶:۳۶
سوره ی توبه آیات ۶۴ تا ۶۸۴۱:۵۵
سوره ی توبه آیات ۶۷ تا ۶۸۳۳:۴۱
سوره ی توبه آیات ۶۷ تا ۷۰۳۶:۴۰
سوره ی توبه آیات ۶۸ تا ۷۰۳۰:۱۶
سوره ی توبه آیات ۷۰ تا ۷۲۳۴:۵۸
سوره ی توبه آیات ۷۱ تا ۷۳ (۱)۲۵:۴۸
سوره ی توبه آیات ۷۱ تا ۷۳ (۲)۳۴:۵۷
سوره ی توبه آیات ۷۳ تا ۷۴ (۱)۳۸:۳۰
سوره ی توبه آیات ۷۳ تا ۷۴ (۲)۲۷:۵۵
سوره ی توبه آیات ۷۳ تا ۷۷۳۴:۵۶
سوره ی توبه آیات ۷۳ تا ۷۸۳۹:۲۲
سوره ی توبه آیات ۷۵ تا ۸۰۳۴:۰۳
سوره ی توبه آیات ۷۹ تا ۸۰۳۱:۴۳
سوره ی توبه آیات ۸۱ تا ۸۳۲۷:۱۰
سوره ی توبه آیات ۸۱ تا ۸۴۳۳:۲۴
سوره ی توبه آیات ۸۲ تا ۸۵۳۲:۲۸
سوره ی توبه آیات ۸۳ تا ۸۶۳۳:۰۹
سوره ی توبه آیات ۸۵ تا ۸۹۳۲:۲۱
سوره ی توبه آیات ۸۶ تا ۹۳۳۶:۳۲
سوره ی توبه آیات ۸۷ تا ۹۳۳۰:۴۸
سوره ی توبه آیات ۹۰ تا ۹۶۳۱:۵۲
سوره ی توبه آیات ۹۱ تا ۹۶ (۱)۳۴:۴۷
سوره ی توبه آیات ۹۱ تا ۹۶ (۲)۴۲:۲۰
سوره ی توبه آیات ۹۷ تا ۹۹ (۱)۳۱:۲۳
سوره ی توبه آیات ۹۷ تا ۹۹ (۲)۲۸:۳۱
سوره ی توبه آیات ۹۷ تا ۹۹ (۳)۴۳:۰۵
سوره ی توبه آیه ی ۱۰۰ (۱)۳۶:۳۶
سوره ی توبه آیه ی ۱۰۰ (۲)۳۷:۴۲
سوره ی توبه آیه ی ۱۰۰ (۳)۳۸:۲۲
سوره ی توبه آیات ۱۰۰ تا ۱۰۱۳۸:۵۳
سوره ی توبه آیات ۱۰۰ تا ۱۰۲۲۹:۱۱
سوره ی توبه آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳۴۱:۲۸
سوره ی توبه آیات ۱۰۳ تا ۱۰۴ (۱)۳۵:۵۲
سوره ی توبه آیات ۱۰۳ تا ۱۰۴ (۲)۳۵:۴۰
سوره ی توبه آیه ی ۱۰۵ (۱)۴۴:۴۰
سوره ی توبه آیات ۱۰۳ تا ۱۰۵۴۰:۰۹
سوره ی توبه آیه ی ۱۰۵ (۲)۳۹:۲۹
سوره ی توبه آیه ی ۱۰۶۲۶:۴۸
سوره ی توبه آیات ۱۰۶ تا ۱۰۸۳۴:۴۰
سوره ی توبه آیات ۱۰۷ تا ۱۱۰ (۱)۳۸:۲۵
سوره ی توبه آیات ۱۰۷ تا ۱۱۰ (۲)۳۴:۲۲
سوره ی توبه آیات ۱۰۷ تا ۱۱۰ (۳)۴۱:۲۱
سوره ی توبه آیات ۱۰۷ تا ۱۱۰ (۴)۳۲:۵۶
سوره ی توبه آیات ۱۰۹ تا ۱۱۰۳۵:۰۱
سوره ی توبه آیات ۱۰۹ تا ۱۱۱۴۵:۱۴
سوره ی توبه آیات ۱۱۱ تا ۱۱۲ (۱)۳۵:۳۷
سوره ی توبه آیات ۱۱۱ تا ۱۱۲ (۲)۳۶:۱۶
سوره ی توبه آیات ۱۱۳ تا ۱۱۴ (۱)۳۳:۰۰
سوره ی توبه آیات ۱۱۳ تا ۱۱۴ (۲)۳۴:۰۰
سوره ی توبه آیات ۱۱۳ تا ۱۱۶ (۱)۳۵:۰۶
سوره ی توبه آیات ۱۱۳ تا ۱۱۶ (۲)۴۳:۰۴
سوره ی توبه آیات ۱۱۵ تا ۱۱۸۳۱:۵۵
سوره ی توبه آیات ۱۱۷ تا ۱۱۸۳۶:۴۵
سوره ی توبه آیات ۱۱۷ تا ۱۱۹۳۸:۵۱
سوره ی توبه آیات ۱۱۹ تا ۱۲۱۳۷:۱۸
سوره ی توبه آیات ۱۲۰ تا ۱۲۱ (۱)۳۳:۱۱
سوره ی توبه آیات ۱۲۰ تا ۱۲۱ (۲)۲۹:۴۶
سوره ی توبه آیات ۱۲۰ تا ۱۲۲۳۸:۵۸
سوره ی توبه آیه ی ۱۲۲ (۱)۴۰:۳۴
سوره ی توبه آیه ی ۱۲۲ (۲)۴۱:۲۵
سوره ی توبه آیات ۱۲۲ تا ۱۲۳ (۱)۴۰:۲۴
سوره ی توبه آیات ۱۲۲ تا ۱۲۳ (۲)۴۱:۳۹
سوره ی توبه آیه ی ۱۲۲ (۳)۳۳:۳۴
سوره ی توبه آیات ۱۲۳ تا ۱۲۵۳۴:۵۸
سوره ی توبه آیات ۱۲۴ تا ۱۲۷۴۱:۰۳
سوره ی توبه آیات ۱۲۴ تا ۱۲۹۳۴:۰۶
سوره ی توبه آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹ (۱)۳۶:۱۸
سوره ی توبه آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹ (۲)۳۷:۳۵
سوره ی توبه آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹ (۳)۳۶:۳۰
سوره ی توبه آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹ (۴)۳۱:۴۳
سوره ی توبه آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹ (۵)۳۴:۴۸
سوره ی توبه آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹ (۶)۳۴:۴۵

 

سوره ی حمد آیات ۱ تا ۷ (۱)۲۸:۰۷
سوره ی حمد آیات ۱ تا ۷ (۲)۳۷:۲۲
سوره ی حمد آیه ی ۱ (۱)۳۹:۱۷
سوره ی حمد آیه ی ۱ (۲)۲۸:۴۲
سوره ی حمد آیه ی ۱ (۳)۲۸:۲۲
سوره ی حمد آیه ی ۲ (۱)۳۲:۲۹
سوره ی حمد آیه ی ۲ (۲)۲۸:۵۸
سوره ی حمد آیه ی ۲ (۳)۳۷:۱۲
سوره ی حمد آیه ی ۲ (۴)۴۲:۰۵
سوره ی حمد آیات ۱ تا ۳۳۴:۰۳
سوره ی حمد آیه ی ۴ (۱)۳۹:۲۳
سوره ی حمد آیه ی ۴ (۲)۳۰:۰۳
سوره ی حمد آیه ی ۴ (۳)۴۱:۵۵
سوره ی حمد آیه ی ۴ (۴)۳۶:۴۶
سوره ی حمد آیه ی ۴ (۵)۲۹:۵۰
سوره ی حمد آیه ی ۵ (۱)۳۱:۴۵
سوره ی حمد آیه ی ۵ (۲)۳۳:۳۸
سوره ی حمد آیه ی ۵ (۳)۳۳:۲۶
سوره ی حمد آیه ی ۵ (۴)۳۳:۱۵
سوره ی حمد آیه ی ۵ (۵)۳۶:۵۳
سوره ی حمد آیه ی ۵ (۶)۴۰:۲۸
سوره ی حمد آیه ی ۵ (۷)۳۸:۲۶
سوره ی حمد آیات ۱ تا ۶۴۱:۱۲
سوره ی حمد آیه ی ۶ (۱)۳۷:۲۸
سوره ی حمد آیه ی ۶ (۲)۳۹:۲۷
سوره ی حمد آیه ی ۶ (۳)۳۹:۴۳
سوره ی حمد آیه ی ۶ (۴)۳۰:۱۰
سوره ی حمد آیه ی ۶ (۵)۳۰:۴۳
سوره ی حمد آیه ی ۶ (۶)۳۷:۴۲
سوره ی حمد آیات ۱ تا ۷ (۳)۴۵:۰۹
سوره ی حمد آیات ۶ تا ۷ (۱)۳۱:۳۷
سوره ی حمد آیات ۶ تا ۷ (۲)۳۲:۰۴
سوره ی حمد آیات ۶ تا ۷ (۳)۳۳:۱۵
سوره ی حمد آیات ۶ تا ۷ (۴)۲۸:۳۱
سوره ی حمد آیات ۶ تا ۷ (۵)۳۳:۴۴
سوره ی حمد آیات ۱ تا ۷ (۴)۳۶:۱۲
سوره ی حمد آیات ۱ تا ۷ (۵)۳۵:۵۱
سوره ی حمد آیات ۱ تا ۷ (۶)۳۱:۰۵
سوره ی انفال آیه ی ۱ (۱)۳۹:۰۳
سوره ی انفال آیه ی ۱ (۲)۲۹:۴۴
سوره ی انفال آیه ی ۱ (۳)۳۰:۵۴
سوره ی انفال آیه ی ۱ (۴)۳۱:۴۵
سوره ی انفال آیات ۲ تا ۴ (۱)۲۸:۴۷
سوره ی انفال آیات ۲ تا ۴ (۲)۳۳:۴۹
سوره ی انفال آیات ۲ تا ۴ (۳)۳۰:۱۴
سوره ی انفال آیات ۲ تا ۴ (۴)۲۴:۳۶
سوره ی انفال آیات ۵ تا ۸ (۱)۳۳:۰۵
سوره ی انفال آیات ۵ تا ۸ (۲)۳۴:۳۹
سوره ی انفال آیات ۵ تا ۸ (۳)۳۲:۰۹
سوره ی انفال آیات ۵ تا ۸ (۴)۳۹:۵۵
سوره ی انفال آیات ۹ تا ۱۰ (۱)۲۷:۳۱
سوره ی انفال آیات ۹ تا ۱۰ (۲)۲۸:۲۰
سوره ی انفال آیات ۹ تا ۱۱۲۶:۰۰
سوره ی انفال آیات ۱۱ تا ۱۴۲۷:۵۴
سوره ی انفال آیات ۱۲ تا ۱۶ (۱)۳۰:۵۵
سوره ی انفال آیات ۱۲ تا ۱۶ (۲)۲۵:۴۲
سوره ی انفال آیات ۱۵ تا ۱۸ (۱)۳۰:۳۳
سوره ی انفال آیات ۱۵ تا ۱۸ (۲)۲۶:۲۹
سوره ی انفال آیات ۱۵ تا ۱۸ (۳)۳۰:۳۸
سوره ی انفال آیات ۱۵ تا ۱۹۲۹:۱۶
سوره ی انفال آیات ۱۷ تا ۲۱۲۹:۵۳
سوره ی انفال آیات ۱۸ تا ۲۲۲۹:۵۸
سوره ی انفال آیات ۱۹ تا ۲۳ (۱)۲۷:۰۰
سوره ی انفال آیات ۱۹ تا ۲۳ (۲)۲۶:۴۳
سوره ی انفال آیات ۲۰ تا ۲۴۳۲:۲۱
سوره ی انفال آیات ۲۱ تا ۲۴۳۳:۰۳
سوره ی انفال آیات ۲۲ تا ۲۴۳۴:۵۸
سوره ی انفال آیه ی ۲۴۳۰:۵۰
سوره ی انفال آیه ی ۲۵ (۱)۲۸:۵۵
سوره ی انفال آیه ی ۲۵ (۲)۲۶:۲۸
سوره ی انفال آیه ی ۲۵ تا ۲۶۳۷:۱۷
سوره ی انفال آیات ۲۶ تا ۲۸۲۷:۴۹
سوره ی انفال آیات ۲۷ تا ۲۸۳۱:۲۹
سوره ی انفال آیات ۲۷ تا ۲۹ (۱)۲۸:۰۴
سوره ی انفال آیات ۲۷ تا ۲۹ (۲)۳۱:۴۰
سوره ی انفال آیات ۲۹ تا ۳۰ (۱)۲۹:۲۹
سوره ی انفال آیات ۲۹ تا ۳۰ (۲)۲۸:۱۹
سوره ی انفال آیات ۳۰ تا ۳۱۲۳:۵۴
سوره ی انفال آیات ۳۰ تا ۳۳۲۵:۴۰
سوره ی انفال آیات ۳۲ تا ۳۴ (۱)۲۵:۰۹
سوره ی انفال آیات ۳۱ تا ۳۴۲۶:۰۱
سوره ی انفال آیات ۳۲ تا ۳۴ (۲)۲۴:۳۱
سوره ی انفال آیات ۳۴ تا ۳۶۲۲:۳۷
سوره ی انفال آیات ۳۵ تا ۳۸۲۵:۲۸
سوره ی انفال آیات ۳۶ تا ۳۸۲۳:۲۲
سوره ی انفال آیات ۳۶ تا ۴۰۲۷:۴۵
سوره ی انفال آیات ۳۸ تا ۴۰۳۰:۴۵
سوره ی انفال آیه ی ۴۱ (۱)۲۴:۰۳
سوره ی انفال آیه ی ۴۱ (۲)۲۵:۰۹
سوره ی انفال آیات ۴۱ تا ۴۴ (۱)۲۳:۲۶
سوره ی انفال آیات ۴۱ تا ۴۴ (۲)۲۹:۴۱
سوره ی انفال آیات ۴۲ تا ۴۴۳۰:۲۹
سوره ی انفال آیات ۴۲ تا ۴۶۳۱:۳۵
سوره ی انفال آیات ۴۳ تا ۴۷۲۷:۳۷
سوره ی انفال آیات ۴۵ تا ۴۷۳۱:۳۷
سوره ی انفال آیات ۴۷ تا ۴۹۲۸:۱۹
سوره ی انفال آیات ۴۵ تا ۴۹۳۰:۴۷
سوره ی انفال آیات ۴۹ تا ۵۱۲۸:۱۳
سوره ی انفال آیات ۵۰ تا ۵۴۲۶:۴۶
سوره ی انفال آیات ۵۰ تا ۵۲۲۷:۳۸
سوره ی انفال آیات ۵۱ تا ۵۴ (۱)۲۶:۳۲
سوره ی انفال آیات ۵۱ تا ۵۴ (۲)۳۵:۲۱
سوره ی انفال آیات ۵۵ تا ۵۸۲۸:۵۸
سوره ی انفال آیات ۵۵ تا ۵۹۲۹:۲۵
سوره ی انفال آیات ۵۵ تا ۶۰۲۹:۳۱
سوره ی انفال آیات ۵۵ تا ۶۱۳۱:۳۲
سوره ی انفال آیات ۶۰ تا ۶۱۲۸:۴۶
سوره ی انفال آیات ۶۰ تا ۶۳ (۱)۳۲:۰۴
سوره ی انفال آیات ۶۰ تا ۶۳ (۲)۳۶:۲۲
سوره ی انفال آیات ۶۰ تا ۶۴ (۱)۳۸:۴۹
سوره ی انفال آیات ۶۰ تا ۶۴ (۲)۳۷:۴۸
سوره ی انفال آیات ۶۲ تا ۶۵۳۷:۴۷
سوره ی انفال آیات ۶۲ تا ۶۶ (۱)۳۴:۵۱
سوره ی انفال آیات ۶۲ تا ۶۶ (۲)۳۰:۵۶
سوره ی انفال آیات ۶۵ تا ۶۷۲۸:۰۶
سوره ی انفال آیات ۶۷ تا ۷۱ (۱)۲۷:۰۳
سوره ی انفال آیات ۶۷ تا ۷۱ (۲)۲۹:۴۷
سوره ی انفال آیات ۶۷ تا ۷۱ (۳)۲۷:۳۳
سوره ی انفال آیات ۶۷ تا ۷۱ (۴)۲۲:۱۶
سوره ی انفال آیات ۶۸ تا ۷۱۲۸:۱۹
سوره ی انفال آیات ۷۲ تا ۷۵ (۱)۳۱:۲۲
سوره ی انفال آیات ۷۲ تا ۷۵ (۲)۲۷:۰۳
سوره ی انفال آیات ۷۲ تا ۷۵ (۳)۲۸:۳۰
سوره ی انفال آیات ۷۳ تا ۷۵۳۹:۴۰
سوره ی انفال آیات ۷۴ تا ۷۵ (۱)۲۷:۵۳
سوره ی انفال آیات ۷۴ تا ۷۵ (۲)۳۳:۰۴

 

سوره ی انعام آیات ۱ تا ۳ (۱)۳۹:۳۳
سوره ی انعام آیات ۱ تا ۳ (۲)۴۷:۰۶
سوره ی انعام آیات ۱ تا ۳ (۳)۴۶:۳۳
سوره ی انعام آیات ۱ تا ۳ (۴)۴۶:۵۷
سوره ی انعام آیات ۱ تا ۳ (۵)۴۳:۲۷
سوره ی انعام آیات ۱ تا ۶۵۱:۳۹
سوره ی انعام آیات ۱ تا ۵۳۶:۵۹
سوره ی انعام آیات ۳ تا ۷۵۱:۰۵
سوره ی انعام آیات ۶ تا ۹۴۱:۵۸
سوره ی انعام آیات ۷ تا ۱۱ (۱)۵۰:۳۸
سوره ی انعام آیات ۷ تا ۱۱ (۲)۳۸:۵۷
سوره ی انعام آیات ۱۲ تا ۱۳ (۱)۴۰:۴۸
سوره ی انعام آیات ۱۲ تا ۱۳ (۲)۴۶:۰۰
سوره ی انعام آیات ۱۲ تا ۱۸۳۷:۳۶
سوره ی انعام آیات ۱۴ تا ۱۸۴۸:۱۸
سوره ی انعام آیات ۱۵ تا ۱۸۳۵:۵۳
سوره ی انعام آیه ی ۱۲۳۷:۰۹
سوره ی انعام آیات ۱۴ تا ۱۹۳۷:۴۵
سوره ی انعام آیات ۱۹ تا ۲۱ (۱)۵۲:۱۷
سوره ی انعام آیات ۱۹ تا ۲۱ (۲)۳۷:۱۷
سوره ی انعام آیات ۲۱ تا ۲۴ (۱)۴۱:۵۱
سوره ی انعام آیات ۲۱ تا ۲۴ (۲)۳۸:۵۵
سوره ی انعام آیات ۲۲ تا ۲۶ (۱)۴۰:۴۳
سوره ی انعام آیات ۲۲ تا ۲۶ (۲)۴۵:۴۱
سوره ی انعام آیات ۲۵ تا ۲۹۴۳:۱۸
سوره ی انعام آیات ۲۶ تا ۳۰۴۱:۵۳
سوره ی انعام آیات ۲۷ تا ۳۲ (۱)۳۹:۴۱
سوره ی انعام آیات ۲۷ تا ۳۲ (۲)۴۰:۴۱
سوره ی انعام آیات ۲۹ تا ۳۲۳۷:۳۳
سوره ی انعام آیات ۳۱ تا ۳۴۳۸:۲۸
سوره ی انعام آیات ۳۳ تا ۳۵۴۱:۲۲
سوره ی انعام آیات ۳۵ تا ۳۷ (۱)۳۷:۲۲
سوره ی انعام آیات ۳۵ تا ۳۷ (۲)۳۴:۳۹
سوره ی انعام آیات ۳۶ تا ۳۷۳۶:۴۲
سوره ی انعام آیات ۳۶ تا ۳۸۳۸:۵۵
سوره ی انعام آیه ی ۳۸۳۸:۱۰
سوره ی انعام آیات ۳۸ تا ۳۹۳۵:۰۷
سوره ی انعام آیات ۴۰ تا ۴۱۴۰:۲۹
سوره ی انعام آیات ۴۰ تا ۴۵۳۶:۰۷
سوره ی انعام آیات ۴۲ تا ۴۶۴۱:۰۸
سوره ی انعام آیات ۴۶ تا ۴۹۴۰:۵۴
سوره ی انعام آیات ۵۰ تا ۵۱۴۴:۵۷
سوره ی انعام آیه ی ۵۰۳۵:۱۷
سوره ی انعام آیه ی ۵۱۳۸:۱۸
سوره ی انعام آیات ۵۱ تا ۵۳۳۷:۴۵
سوره ی انعام آیات ۵۲ تا ۵۳۳۶:۴۲
سوره ی انعام آیات ۵۳ تا ۵۵۴۱:۴۰
سوره ی انعام آیات ۵۵ تا ۵۸۴۰:۴۶
سوره ی انعام آیات ۵۷ تا ۵۸ (۱)۴۲:۴۷
سوره ی انعام آیات ۵۷ تا ۵۸ (۲)۴۱:۳۵
سوره ی انعام آیات ۵۸ تا ۵۹۴۱:۳۶
سوره ی انعام آیه ی ۵۹۳۹:۰۷
سوره ی انعام آیات ۵۹ تا ۶۰۳۹:۲۷
سوره ی انعام آیات ۵۹ تا ۶۱۴۱:۳۱
سوره ی انعام آیات ۶۰ تا ۶۲ (۱)۴۱:۴۰
سوره ی انعام آیات ۶۱ تا ۶۲ (۱)۳۷:۵۸
سوره ی انعام آیات ۶۱ تا ۶۲ (۲)۳۵:۵۵
سوره ی انعام آیات ۶۰ تا ۶۲ (۲)۳۷:۱۲
سوره ی انعام آیات ۶۲ تا ۶۴۳۷:۳۰
سوره ی انعام آیات ۶۳ تا ۶۵۳۶:۲۵
سوره ی انعام آیات ۶۳ تا ۶۶۳۶:۰۲
سوره ی انعام آیات ۶۵ تا ۶۷۳۵:۳۷
سوره ی انعام آیات ۶۸ تا ۶۹۳۶:۰۰
سوره ی انعام آیات ۶۸ تا ۷۰۳۴:۲۴
سوره ی انعام آیات ۷۰ تا ۷۱ (۱)۳۳:۲۱
سوره ی انعام آیات ۷۰ تا ۷۱ (۲)۳۳:۳۲
سوره ی انعام آیات ۷۱ تا ۷۳۲۸:۴۷
سوره ی انعام آیه ی ۷۳۲۸:۲۸
سوره ی انعام آیات ۷۳ تا ۷۴۳۳:۲۷
سوره ی انعام آیات ۷۳ تا ۷۵۳۵:۰۴
سوره ی انعام آیات ۷۴ تا ۷۶۳۹:۱۲
سوره ی انعام آیات ۷۵ تا ۷۹۳۴:۲۴
سوره ی انعام آیات ۷۵ تا ۷۸۳۰:۲۶
سوره ی انعام آیات ۷۵ تا ۷۹ (۱)۳۰:۵۷
سوره ی انعام آیات ۷۵ تا ۷۹ (۲)۳۴:۱۰
سوره ی انعام آیات ۷۵ تا ۷۹ (۳)۲۹:۵۳
سوره ی انعام آیات ۷۹ تا ۸۲۳۳:۳۲
سوره ی انعام آیات ۷۹ تا ۸۳ (۱)۳۷:۲۸
سوره ی انعام آیات ۷۹ تا ۸۳ (۲)۲۸:۱۵
سوره ی انعام آیات ۸۲ تا ۸۸۴۲:۴۳
سوره ی انعام آیات ۸۴ تا ۹۰ (۱)۳۷:۱۵
سوره ی انعام آیات ۸۴ تا ۹۰ (۲)۳۲:۱۶
سوره ی انعام آیات ۸۴ تا ۹۰ (۳)۳۱:۱۱
سوره ی انعام آیات ۸۹ تا ۹۰۳۵:۵۴
سوره ی انعام آیات ۸۹ تا ۹۱۳۳:۳۵
سوره ی انعام آیه ی ۹۱ (۱)۳۸:۵۶
سوره ی انعام آیه ی ۹۱ (۲)۳۴:۵۰
سوره ی انعام آیات ۹۱ تا ۹۲۴۲:۲۰
سوره ی انعام آیات ۹۲ تا ۹۳۳۶:۵۹
سوره ی انعام آیات ۹۳ تا ۹۴۳۳:۰۸
سوره ی انعام آیات ۹۴ تا ۹۷۳۸:۱۷
سوره ی انعام آیات ۹۵ تا ۹۹۳۷:۰۰
سوره ی انعام آیه ی ۱۰۰۲۹:۴۴
سوره ی انعام آیات ۱۰۰ تا ۱۰۲۳۴:۰۴
سوره ی انعام آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳ (۱)۲۷:۰۳
سوره ی انعام آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳ (۲)۳۶:۵۳
سوره ی انعام آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳ (۳)۴۴:۰۲
سوره ی انعام آیات ۱۰۲ تا ۱۰۴۳۶:۳۱
سوره ی انعام آیات ۱۰۲ تا ۱۰۳۳۸:۴۸
سوره ی انعام آیات ۱۰۳ تا ۱۰۵ (۱)۴۰:۵۹
سوره ی انعام آیات ۱۰۳ تا ۱۰۵ (۲)۴۵:۱۵
سوره ی انعام آیات ۱۰۵ تا ۱۰۷۴۰:۴۵
سوره ی انعام آیات ۱۰۶ تا ۱۰۷۴۰:۰۶
سوره ی انعام آیات ۱۰۷ تا ۱۰۸۳۸:۰۱
سوره ی انعام آیه ی ۱۰۸۳۸:۲۵
سوره ی انعام آیات ۱۰۸ تا ۱۰۹۳۴:۵۱
سوره ی انعام آیات ۱۰۸ تا ۱۱۰۳۹:۱۷
سوره ی انعام آیات ۱۰۹ تا ۱۱۱۳۵:۲۵
سوره ی انعام آیات ۱۱۱ تا ۱۱۳۴۰:۵۵
سوره ی انعام آیات ۱۱۲ تا ۱۱۵۴۰:۱۲
سوره ی انعام آیات ۱۱۴ تا ۱۱۵۳۸:۱۴
سوره ی انعام آیات ۱۱۴ تا ۱۱۷۳۰:۲۷
سوره ی انعام آیات ۱۱۶ تا ۱۱۹ (۱)۳۷:۱۰
سوره ی انعام آیات ۱۱۶ تا ۱۱۹ (۲)۳۶:۱۹
سوره ی انعام آیات ۱۱۸ تا ۱۲۱۳۷:۳۶
سوره ی انعام آیات ۱۲۰ تا ۱۲۲۳۵:۴۱
سوره ی انعام آیه ی ۱۲۲۳۱:۵۷
سوره ی انعام آیات ۱۲۲ تا ۱۲۳۴۴:۵۷
سوره ی انعام آیات ۱۲۳ تا ۱۲۴۳۹:۵۰
سوره ی انعام آیات ۱۲۴ تا ۱۲۵۴۲:۰۳
سوره ی انعام آیات ۱۲۵ تا ۱۲۸۴۳:۳۱
سوره ی انعام آیات ۱۲۵ تا ۱۲۹۴۷:۲۷
سوره ی انعام آیات ۱۲۷ تا ۱۲۹ (۱)۴۳:۵۰
سوره ی انعام آیات ۱۲۷ تا ۱۲۹ (۲)۳۸:۲۶
سوره ی انعام آیات ۱۳۰ تا ۱۳۱۴۲:۴۹
سوره ی انعام آیات ۱۳۰ تا ۱۳۳۴۲:۵۹
سوره ی انعام آیات ۱۳۰ تا ۱۳۴۳۴:۰۹
سوره ی انعام آیات ۱۳۳ تا ۱۳۶۴۳:۳۹
سوره ی انعام آیات ۱۳۶ تا ۱۳۷ (۱)۳۷:۵۱
سوره ی انعام آیات ۱۳۶ تا ۱۳۷ (۲)۳۴:۳۸
سوره ی انعام آیات ۱۳۷ تا ۱۴۰۲۵:۲۲
سوره ی انعام آیات ۱۳۹ تا ۱۴۱۴۱:۰۳
سوره ی انعام آیات ۱۴۱ تا ۱۴۲۳۳:۲۷
سوره ی انعام آیات ۱۴۱ تا ۱۴۴۳۲:۳۱
سوره ی انعام آیه ی ۱۴۵۲۵:۱۰
سوره ی انعام آیات ۱۴۵ تا ۱۷۴۳۲:۰۴
سوره ی انعام آیات ۱۴۶ تا ۱۴۹۴۰:۲۱
سوره ی انعام آیات ۱۴۸ تا ۱۵۰۳۳:۴۸
سوره ی انعام آیات ۱۴۸ تا ۱۵۱۴۲:۴۷
سوره ی انعام آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳ (۱)۴۵:۱۷
سوره ی انعام آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳ (۲)۴۳:۲۲
سوره ی انعام آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳ (۳)۴۵:۴۳
سوره ی انعام آیه ی ۱۵۱۴۴:۰۲
سوره ی انعام آیه ی ۱۵۳ (۱)۴۳:۳۴
سوره ی انعام آیه ی ۱۵۳ (۲)۴۵:۲۱
سوره ی انعام آیه ی ۱۵۳ (۳)۵۲:۵۳
سوره ی انعام آیه ی ۱۵۳ (۴)۳۹:۰۶
سوره ی انعام آیه ی ۱۵۳ (۵)۴۰:۱۰
سوره ی انعام آیات ۱۵۴ تا ۱۵۵۳۷:۲۳
سوره ی انعام آیات ۱۵۴ تا ۱۵۷۲۸:۱۰
سوره ی انعام آیات ۱۵۵ تا ۱۵۸۳۲:۵۸
سوره ی انعام آیه ی ۱۵۸۳۴:۱۶
سوره ی انعام آیات ۱۵۸ تا ۱۵۹ (۱)۲۶:۱۹
سوره ی انعام آیه ی ۱۵۹۳۱:۳۷
سوره ی انعام آیات ۱۵۸ تا ۱۵۹ (۲)۲۷:۵۷
سوره ی انعام آیات ۱۵۹ تا ۱۶۰ (۱)۲۸:۵۰
سوره ی انعام آیات ۱۵۹ تا ۱۶۰ (۲)۲۴:۰۳
سوره ی انعام آیات ۱۶۰ تا ۱۶۳ (۱)۲۸:۴۵
سوره ی انعام آیات ۱۶۰ تا ۱۶۳ (۲)۳۳:۴۷
سوره ی انعام آیات ۱۶۰ تا ۱۶۴ (۱)۳۲:۲۹
سوره ی انعام آیات ۱۶۰ تا ۱۶۴ (۲)۳۵:۵۱
سوره ی انعام آیات ۱۶۴ تا ۱۶۵ (۱)۳۷:۰۳
سوره ی انعام آیات ۱۶۴ تا ۱۶۵ (۲)۳۴:۳۸
سوره ی انعام آیات ۱۶۴ تا ۱۶۵ (۳)۳۲:۴۳
سوره ی انعام آیه ی ۱۶۵ (۱)۳۱:۱۴
سوره ی انعام آیه ی ۱۶۵ (۲)۳۶:۰۰
سوره ی انعام آیه ی ۱۶۵ (۳)۳۱:۳۸
سوره ی انعام آیه ی ۱۶۵ (۴)۳۵:۴۱
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۲ (۱)۳۳:۳۵
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۲ (۲)۳۷:۲۵
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۲ (۳)۳۰:۰۱
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۲ (۴)۳۴:۵۴
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۲ (۵)۳۵:۲۸
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۲ (۶)۲۷:۳۰
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۲ (۷)۳۰:۲۱
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۲ (۸)۳۴:۴۹
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۳۳۰:۴۲
سوره ی اعراف آیات ۱ تا ۴۳۰:۴۳
جلسه ۱۱۳۰:۲۰
سوره ی اعراف آیات ۶ تا ۷۳۱:۴۰
سوره ی اعراف آیات ۶ تا ۹۳۳:۱۳
سوره ی اعراف آیات ۸ تا ۹ (۱)۲۸:۲۹
سوره ی اعراف آیات ۸ تا ۹ (۲)۲۷:۲۱
سوره ی اعراف آیات ۸ تا ۹ (۳)۲۹:۵۱
سوره ی اعراف آیات ۸ تا ۹ (۴)۳۴:۳۰
سوره ی اعراف آیات ۸ تا ۱۰۳۲:۳۷
سوره ی اعراف آیه ی ۱۱ (۱)۳۰:۲۱
سوره ی اعراف آیه ی ۱۱ (۲)۲۹:۱۳
سوره ی اعراف آیه ی ۱۱ (۳)۳۱:۵۷
سوره ی اعراف آیه ی ۱۱ (۴)۳۱:۴۹
سوره ی اعراف آیه ی ۱۱ (۵)۳۷:۳۸
سوره ی اعراف آیه ی ۱۱ (۶)۴۱:۲۴
سوره ی اعراف آیات ۱۱ تا ۱۵۲۶:۱۱
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۵ (۱)۴۱:۵۱
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۵ (۲)۳۹:۳۴
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۵ (۳)۴۳:۴۰
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۵ (۴)۳۷:۰۵
سوره ی اعراف آیه ی ۱۲۴۰:۱۳
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۵ (۵)۳۴:۰۷
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۵ (۶)۴۱:۱۵
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۵ (۷)۳۰:۲۵
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۷ (۱)۳۹:۳۰
سوره ی اعراف آیات ۱۲ تا ۱۷ (۲)۴۱:۴۱
سوره ی اعراف آیات ۱۴ تا ۱۸۳۷:۴۲
سوره ی اعراف آیات ۱۶ تا ۱۹۳۹:۴۷
سوره ی اعراف آیات ۱۴ تا ۱۹۳۳:۴۷
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۲ (۱)۴۰:۴۲
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۱ (۱)۳۷:۴۰
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۲ (۲)۳۸:۴۸
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۲ (۳)۳۷:۴۷
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۲ (۴)۴۲:۵۴
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۱ (۲)۴۵:۱۱
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۱ (۳)۳۷:۱۸
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۱ (۴)۳۶:۴۱
سوره ی اعراف آیات ۱۹ تا ۲۱ (۵)۴۱:۴۰
سوره ی اعراف آیه ی ۲۲۴۴:۲۱
سوره ی اعراف آیات ۲۱ تا ۲۳۳۹:۱۹
سوره ی اعراف آیات ۲۳ تا ۲۵ (۱)۳۹:۴۸
سوره ی اعراف آیات ۲۳ تا ۲۵ (۲)۳۶:۰۴
سوره ی اعراف آیات ۲۴ تا ۲۵۲۴:۵۸
سوره ی اعراف آیه ی ۲۶ (۱)۳۷:۱۴
سوره ی اعراف آیه ی ۲۶ (۲)۳۳:۳۶
سوره ی اعراف آیات ۲۶ تا ۲۷۴۲:۲۵
سوره ی اعراف آیات ۲۶ تا ۲۸۴۴:۵۸
سوره ی اعراف آیات ۲۶ تا ۳۰۳۲:۴۴
سوره ی اعراف آیات ۲۸ تا ۳۰۴۳:۲۰
سوره ی اعراف آیات ۲۷ تا ۳۰۳۴:۴۳
سوره ی اعراف آیات ۲۹ تا ۳۱۳۷:۰۰
سوره ی اعراف آیات ۳۱ تا ۳۲۳۸:۲۱
سوره ی اعراف آیات ۳۱ تا ۳۳ (۱)۳۶:۰۷
سوره ی اعراف آیات ۳۱ تا ۳۳ (۲)۳۶:۳۰
سوره ی اعراف آیات ۳۴ تا ۳۶۳۶:۰۹
سوره ی اعراف آیات ۳۵ تا ۳۶ (۱)۳۱:۱۹
سوره ی اعراف آیات ۳۵ تا ۳۶ (۲)۴۱:۱۲
سوره ی اعراف آیات ۳۵ تا ۳۹۳۸:۳۴
سوره ی اعراف آیات ۳۷ تا ۳۹۳۸:۲۶
سوره ی اعراف آیات ۳۸ تا ۴۱۳۱:۲۲
سوره ی اعراف آیات ۳۹ تا ۴۱۳۲:۲۰
سوره ی اعراف آیات ۴۰ تا ۴۳۴۲:۳۳
سوره ی اعراف آیات ۴۲ تا ۴۴۳۷:۴۸
سوره ی اعراف آیات ۴۳ تا ۴۵۳۴:۲۹
سوره ی اعراف آیات ۴۴ تا ۴۶۳۵:۰۰
سوره ی اعراف آیات ۴۶ تا ۴۹۳۶:۱۸
سوره ی اعراف آیات ۴۶ تا ۵۰۳۳:۳۵
سوره ی اعراف آیات ۴۶ تا ۵۱ (۱)۳۷:۴۲
سوره ی اعراف آیات ۴۶ تا ۵۱ (۲)۳۶:۵۹
سوره ی اعراف آیات ۴۶ تا ۵۱ (۳)۳۸:۲۸
سوره ی اعراف آیات ۵۰ تا ۵۲۲۳:۰۲
جلسه ۸۱۳۷:۲۷
سوره ی اعراف آیات ۵۲ تا ۵۳۲۷:۰۸
سوره ی اعراف آیه ی ۵۳ (۱)۳۴:۴۰
سوره ی اعراف آیه ی ۵۳ (۲)۳۰:۲۹
سوره ی اعراف آیات ۵۴ تا ۵۵ (۱)۳۰:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۵۴ تا ۵۵ (۲)۳۳:۱۵
سوره ی اعراف آیات ۵۴ تا ۵۵ (۳)۳۳:۵۷
سوره ی اعراف آیه ی ۵۴ (۱)۳۲:۱۲
سوره ی اعراف آیه ی ۵۴ (۲)۳۴:۰۳
سوره ی اعراف آیه ی ۵۴ (۳)۳۳:۳۰
سوره ی اعراف آیات ۵۴ تا ۵۵ (۴)۳۰:۴۸
سوره ی اعراف آیات ۵۴ تا ۵۶۳۴:۲۶
سوره ی اعراف آیات ۵۵ تا ۵۷ (۱)۳۲:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۵۵ تا ۵۷ (۲)۳۳:۰۱
سوره ی اعراف آیات ۵۵ تا ۵۶۲۷:۱۰
سوره ی اعراف آیات ۵۷ تا ۵۸ (۱)۲۹:۵۰
سوره ی اعراف آیات ۵۷ تا ۵۸ (۲)۲۶:۲۷
سوره ی اعراف آیات ۵۸ تا ۶۴۳۰:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۵۹ تا ۶۴۲۸:۲۹
سوره ی اعراف آیات ۶۵ تا ۷۲۲۶:۵۳
سوره ی اعراف آیات ۶۵ تا ۶۸۲۷:۲۹
سوره ی اعراف آیات ۷۰ تا ۷۲۳۱:۲۶
سوره ی اعراف آیات ۷۳ تا ۷۹۲۷:۳۷
سوره ی اعراف آیات ۷۵ تا ۷۹۲۹:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۸۱ تا ۸۴۲۹:۳۸
سوره ی اعراف آیات ۸۲ تا ۸۵۳۰:۱۵
سوره ی اعراف آیات ۸۵ تا ۸۶ (۱)۲۷:۱۳
سوره ی اعراف آیات ۸۵ تا ۸۶ (۲)۲۹:۱۷
سوره ی اعراف آیات ۸۶ تا ۸۸۲۹:۱۷
سوره ی اعراف آیات ۸۶ تا ۹۲۲۸:۳۴
سوره ی اعراف آیات ۹۰ تا ۹۳ (۱)۲۷:۵۸
سوره ی اعراف آیات ۹۰ تا ۹۳ (۲)۲۹:۰۵
سوره ی اعراف آیات ۹۰ تا ۹۵۲۸:۰۲
سوره ی اعراف آیات ۹۴ تا ۹۶۲۹:۴۳
سوره ی اعراف آیات ۹۴ تا ۹۹ (۱)۳۰:۲۳
سوره ی اعراف آیات ۹۴ تا ۹۹ (۲)۳۰:۴۸
سوره ی اعراف آیات ۹۴ تا ۹۹ (۳)۳۳:۰۱
سوره ی اعراف آیات ۹۴ تا ۱۰۰۳۲:۵۹
سوره ی اعراف آیات ۱۰۰ تا ۱۰۲۳۰:۵۸
سوره ی اعراف آیات ۱۰۱ تا ۱۰۲۲۹:۳۳
سوره ی اعراف آیات ۱۰۲ تا ۱۰۵۳۱:۱۰
سوره ی اعراف آیات ۱۰۳ تا ۱۰۶۳۴:۰۵
سوره ی اعراف آیات ۱۰۴ تا ۱۰۸۳۱:۰۹
سوره ی اعراف آیات ۱۰۶ تا ۱۱۸۳۰:۲۹
سوره ی اعراف آیات ۱۱۵ تا ۱۲۶ (۱)۳۱:۵۳
سوره ی اعراف آیات ۱۱۵ تا ۱۲۶ (۲)۳۲:۴۹
سوره ی اعراف آیات ۱۱۸ تا ۱۲۶۳۴:۳۶
سوره ی اعراف آیات ۱۲۵ تا ۱۲۷۳۰:۵۴
سوره ی اعراف آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹ (۱)۳۴:۲۸
سوره ی اعراف آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹ (۲)۳۶:۳۰
سوره ی اعراف آیات ۱۲۸ تا ۱۳۱۳۴:۲۲
سوره ی اعراف آیات ۱۳۰ تا ۱۳۴ (۱)۳۳:۰۰
سوره ی اعراف آیات ۱۳۰ تا ۱۳۴ (۲)۳۲:۳۲
سوره ی اعراف آیات ۱۳۲ تا ۱۳۶۳۶:۲۴
سوره ی اعراف آیات ۱۳۵ تا ۱۳۷ (۱)۳۴:۰۹
سوره ی اعراف آیات ۱۳۵ تا ۱۳۷ (۲)۳۳:۳۳
سوره ی اعراف آیات ۱۳۷ تا ۱۴۱۳۰:۰۲
سوره ی اعراف آیات ۱۳۸ تا ۱۴۱۲۲:۵۵
سوره ی اعراف آیات ۱۳۸ تا ۱۴۲۳۳:۵۶
سوره ی اعراف آیات ۱۴۰ تا ۱۴۲۲۹:۱۶
سوره ی اعراف آیات ۱۴۲ تا ۱۴۳۲۹:۴۳
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۱)۳۶:۰۶
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۲)۳۹:۲۱
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۳)۱۶:۳۵
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۴)۳۲:۳۶
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۵)۳۴:۲۳
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۶)۳۵:۰۰
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۷)۳۰:۳۱
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۸)۲۹:۵۰
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۹)۲۷:۳۹
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۱۰)۳۹:۱۰
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۱۱)۳۸:۵۷
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۱۲)۳۷:۴۸
سوره ی اعراف آیه ی ۱۴۳ (۱۳)۴۰:۲۱
سوره ی اعراف آیات ۱۴۴ تا ۱۴۵ (۱)۴۰:۱۰
سوره ی اعراف آیات ۱۴۴ تا ۱۴۵ (۲)۳۴:۰۹
سوره ی اعراف آیات ۱۴۴ تا ۱۴۵ (۳)۳۸:۴۴
سوره ی اعراف آیات ۱۴۴ تا ۱۴۶۳۵:۱۱
سوره ی اعراف آیات ۱۴۵ تا ۱۴۷۳۷:۵۰
سوره ی اعراف آیات ۱۴۶ تا ۱۴۷۳۱:۰۹
سوره ی اعراف آیات ۱۴۸ تا ۱۴۹ (۱)۳۱:۴۸
سوره ی اعراف آیات ۱۴۸ تا ۱۴۹ (۲)۳۰:۲۳
سوره ی اعراف آیات ۱۵۰ تا ۱۵۱ (۱)۴۱:۲۲
سوره ی اعراف آیات ۱۵۰ تا ۱۵۱ (۲)۳۷:۲۶
سوره ی اعراف آیات ۱۵۰ تا ۱۵۱ (۳)۲۵:۳۹
سوره ی اعراف آیات ۱۵۰ تا ۱۵۳۳۱:۰۰
سوره ی اعراف آیات ۱۵۱ تا ۱۵۴ (۱)۳۶:۲۴
سوره ی اعراف آیات ۱۵۱ تا ۱۵۴ (۲)۴۱:۲۰
سوره ی اعراف آیات ۱۵۲ تا ۱۵۶ (۱)۳۷:۰۸
سوره ی اعراف آیات ۱۵۲ تا ۱۵۶ (۲)۳۹:۴۰
سوره ی اعراف آیات ۱۵۴ تا ۱۵۶۳۹:۵۷
سوره ی اعراف آیه ی ۱۵۷ (۱)۳۵:۲۶
سوره ی اعراف آیه ی ۱۵۷ (۲)۳۶:۰۲
سوره ی اعراف آیه ی ۱۵۷ (۳)۲۷:۳۱
سوره ی اعراف آیه ی ۱۵۸۳۲:۴۷
سوره ی اعراف آیات ۱۵۷ تا ۱۵۸۳۰:۴۸
سوره ی اعراف آیات ۱۵۸ تا ۱۵۹ (۱)۳۲:۳۷
سوره ی اعراف آیات ۱۵۸ تا ۱۵۹ (۲)۳۴:۴۹
سوره ی اعراف آیات ۱۵۹ تا ۱۶۰۳۷:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۱۵۹ تا ۱۶۲۳۴:۲۴
سوره ی اعراف آیات ۱۶۲ تا ۱۶۵۳۵:۴۴
سوره ی اعراف آیات ۱۶۳ تا ۱۶۶۳۱:۴۲
سوره ی اعراف آیات ۱۶۴ تا ۱۶۶۳۴:۲۱
سوره ی اعراف آیات ۱۶۴ تا ۱۶۷۲۶:۳۰
سوره ی اعراف آیات ۱۶۶ تا ۱۶۷۳۱:۰۲
سوره ی اعراف آیات ۱۶۸ تا ۱۷۰۳۲:۵۸
سوره ی اعراف آیات ۱۶۹ تا ۱۷۰۲۵:۴۲
سوره ی اعراف آیات ۱۷۰ تا ۱۷۱۲۵:۰۷
سوره ی اعراف آیات ۱۵۴ تا ۱۵۶۲۲:۱۹
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۳ (۱)۳۳:۲۲
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۳ (۲)۳۱:۱۵
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۱)۳۱:۳۱
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۲)۳۲:۴۶
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۳)۳۹:۰۰
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۴)۳۵:۰۰
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۵)۳۶:۱۹
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۶)۳۳:۰۴
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۷)۲۹:۰۵
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۸)۳۵:۱۳
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۹)۲۸:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۱۰)۳۰:۱۷
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۱۱)۲۸:۴۰
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (۱۲)۲۶:۵۴
سوره ی اعراف آیات ۱۷۲ تا ۱۷۵۲۷:۳۰
سوره ی اعراف آیات ۱۷۴ تا ۱۷۸۳۱:۲۱
سوره ی اعراف آیات ۱۷۵ تا ۱۷۸ (۱)۲۸:۲۴
سوره ی اعراف آیات ۱۷۵ تا ۱۷۸ (۲)۲۸:۴۵
سوره ی اعراف آیات ۱۷۵ تا ۱۷۸ (۳)۲۸:۰۸
سوره ی اعراف آیات ۱۷۵ تا ۱۷۸ (۴)۴۰:۰۵
سوره ی اعراف آیه ی ۱۷۹ (۱)۳۱:۲۲
سوره ی اعراف آیه ی ۱۷۹ (۲)۲۸:۴۴
سوره ی اعراف آیه ی ۱۷۹ (۳)۳۶:۵۱
سوره ی اعراف آیات ۱۷۹ تا ۱۸۱۲۸:۴۰
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۱ (۱)۲۵:۱۶
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۱ (۲)۲۴:۴۰
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۱ (۳)۲۷:۱۸
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۱ (۴)۲۸:۴۳
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۱ (۵)۲۶:۵۴
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۱ (۶)۲۵:۳۱
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۱ (۷)۲۵:۴۴
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۱ (۸)۲۹:۳۴
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۳ (۱)۳۰:۰۴
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۳ (۲)۳۱:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۳ (۳)۲۶:۴۶
سوره ی اعراف آیات ۱۸۰ تا ۱۸۳ (۴)۲۶:۲۳
سوره ی اعراف آیات ۱۸۲ تا ۱۸۴۲۳:۱۶
سوره ی اعراف آیات ۱۸۲ تا ۱۸۶ (۱)۲۹:۲۷
سوره ی اعراف آیات ۱۸۲ تا ۱۸۶ (۲)۲۷:۳۹
سوره ی اعراف آیه ی ۱۸۷ (۱)۲۸:۵۹
سوره ی اعراف آیه ی ۱۸۷ (۲)۳۰:۰۰
سوره ی اعراف آیه ی ۱۸۷ (۳)۳۸:۱۹
سوره ی اعراف آیه ی ۱۸۷ (۴)۳۲:۳۲
سوره ی اعراف آیه ی ۱۸۷ (۵)۳۳:۳۳
سوره ی اعراف آیه ی ۱۸۷ (۶)۳۹:۲۵
سوره ی اعراف آیه ی ۱۸۷ (۷)۳۳:۳۵
سوره ی اعراف آیات ۱۸۷ تا ۱۸۸۳۲:۲۴
سوره ی اعراف آیه ی ۱۸۸۲۰:۴۲
سوره ی اعراف آیات ۱۸۸ تا ۱۹۰۲۷:۲۴
سوره ی اعراف آیات ۱۸۹ تا ۱۹۰۲۷:۲۷
سوره ی اعراف آیات ۱۸۹ تا ۱۹۳۲۸:۱۶
سوره ی اعراف آیات ۱۸۹ تا ۱۹۴۳۶:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۱۸۹ تا ۱۹۵۳۳:۳۵
سوره ی اعراف آیات ۱۹۱ تا ۱۹۸۳۱:۱۱
سوره ی اعراف آیات ۱۹۴ تا ۱۹۸۳۴:۰۸
سوره ی اعراف آیات ۱۹۶ تا ۲۰۰۲۷:۳۹
سوره ی اعراف آیات ۱۹۶ تا ۲۰۱۲۹:۴۹
سوره ی اعراف آیات ۱۹۹ تا ۲۰۲ (۱)۳۷:۰۱
سوره ی اعراف آیات ۱۹۹ تا ۲۰۲ (۲)۳۱:۱۳
سوره ی اعراف آیات ۱۹۹ تا ۲۰۳۲۷:۰۷
سوره ی اعراف آیات ۱۹۹ تا ۲۰۴ (۱)۲۹:۲۲
سوره ی اعراف آیات ۱۹۹ تا ۲۰۴ (۲)۳۳:۱۱
سوره ی اعراف آیات ۲۰۳ تا ۲۰۶۲۷:۲۶
سوره ی اعراف آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ (۱)۲۹:۵۸
سوره ی اعراف آیات ۲۰۵ تا ۲۰۶ (۱)۴۱:۲۶
سوره ی اعراف آیات ۲۰۵ تا ۲۰۶ (۲)۳۷:۵۱
سوره ی اعراف آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ (۲)۳۵:۰۴
سوره ی اعراف آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ (۳)۲۱:۵۵
سوره ی اعراف آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ (۴)۲۵:۲۸
سوره ی اعراف آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ (۵)۳۱:۳۶
سوره ی اعراف آیات ۲۰۵ تا ۲۰۶ (۳)۳۵:۰۶
سوره ی اعراف آیات ۲۰۵ تا ۲۰۶ (۴)۳۰:۰۹

 

سوره ی یوسف آیات ۱ تا ۳ (۱)۳۹:۵۲
سوره ی یوسف آیات ۱ تا ۳ (۲)۳۶:۰۴
سوره ی یوسف آیات ۱ تا ۵۳۹:۴۳
سوره ی یوسف آیات ۳ تا ۵۴۰:۱۳
سوره ی یوسف آیات ۳ تا ۶۳۵:۰۶
سوره ی یوسف آیات ۴ تا ۶ (۱)۳۶:۵۶
سوره ی یوسف آیات ۴ تا ۶ (۲)۳۶:۴۹
سوره ی یوسف آیات ۵ تا ۸۳۷:۴۵
سوره ی یوسف آیات ۶ تا ۱۰۴۵:۱۶
سوره ی یوسف آیات ۷ تا ۱۰۳۶:۲۸
سوره ی یوسف آیات ۱۰ تا ۱۴۳۳:۱۶
سوره ی یوسف آیات ۱۱ تا ۱۵۳۲:۱۶
سوره ی یوسف آیات ۱۳ تا ۱۸۳۹:۰۵
سوره ی یوسف آیات ۱۵ تا ۲۰۳۹:۳۸
سوره ی یوسف آیات ۱۶ تا ۲۰ (۱)۳۶:۵۵
سوره ی یوسف آیات ۱۶ تا ۲۰ (۲)۴۳:۱۸
سوره ی یوسف آیات ۱۸ تا ۲۱۳۵:۴۳
سوره ی یوسف آیات ۲۱ تا ۲۲۳۹:۳۴
سوره ی یوسف آیات ۲۱ تا ۲۳۴۲:۱۰
سوره ی یوسف آیات ۲۱ تا ۲۴ (۱)۳۹:۲۸
سوره ی یوسف آیات ۲۱ تا ۲۴ (۲)۳۶:۱۲
سوره ی یوسف آیات ۲۴ تا ۲۹ (۱)۴۰:۱۴
سوره ی یوسف آیات ۲۴ تا ۲۹ (۲)۴۱:۴۸
سوره ی یوسف آیات ۲۵ تا ۳۰۴۰:۵۹
سوره ی یوسف آیات ۲۶ تا ۳۳۴۵:۳۱
سوره ی یوسف آیات ۳۰ تا ۳۳۴۵:۱۴
سوره ی یوسف آیات ۳۱ تا ۳۴۴۸:۰۱
سوره ی یوسف آیات ۳۲ تا ۳۴۳۳:۱۰
سوره ی یوسف آیات ۳۳ تا ۳۴ (۱)۴۰:۴۹
سوره ی یوسف آیات ۳۳ تا ۳۴ (۲)۳۸:۳۸
سوره ی یوسف آیات ۳۳ تا ۳۴ (۳)۳۷:۲۴
سوره ی یوسف آیات ۳۳ تا ۳۴ (۴)۳۷:۴۲
سوره ی یوسف آیات ۳۳ تا ۳۵۳۸:۲۶
سوره ی یوسف آیات ۳۵ تا ۳۸ (۱)۳۹:۵۴
سوره ی یوسف آیات ۳۵ تا ۳۸ (۲)۳۹:۵۷
سوره ی یوسف آیات ۳۵ تا ۳۸ (۳)۳۵:۵۵
سوره ی یوسف آیات ۳۷ تا ۴۰۳۷:۱۴
سوره ی یوسف آیات ۳۹ تا ۴۰۴۷:۲۸
سوره ی یوسف آیات ۳۹ تا ۴۲۳۷:۵۷
سوره ی یوسف آیات ۴۱ تا ۴۳۲۷:۰۵
سوره ی یوسف آیات ۴۳ تا ۴۶۳۸:۳۷
سوره ی یوسف آیات ۴۳ تا ۴۹ (۱)۴۰:۵۱
سوره ی یوسف آیات ۴۳ تا ۴۹ (۲)۴۱:۵۹
سوره ی یوسف آیات ۴۳ تا ۴۹ (۳)۳۲:۳۴
سوره ی یوسف آیات ۵۰ تا ۵۳ (۱)۲۹:۵۲
سوره ی یوسف آیات ۵۰ تا ۵۳ (۲)۳۷:۲۶
سوره ی یوسف آیات ۵۰ تا ۵۳ (۳)۳۶:۵۴
سوره ی یوسف آیات ۵۰ تا ۵۳ (۴)۳۹:۱۵
سوره ی یوسف آیات ۵۴ تا ۵۷ (۱)۲۸:۲۸
سوره ی یوسف آیات ۵۴ تا ۵۷ (۲)۳۹:۵۲
سوره ی یوسف آیات ۵۶ تا ۶۲۳۸:۱۴
سوره ی یوسف آیات ۵۸ تا ۶۵۳۷:۱۱
سوره ی یوسف آیات ۵۹ تا ۶۷۳۹:۰۷
سوره ی یوسف آیات ۵۹ تا ۶۸۴۰:۲۲
سوره ی یوسف آیات ۶۷ تا ۷۲۳۸:۲۷
سوره ی یوسف آیات ۶۹ تا ۷۶۴۴:۲۸
سوره ی یوسف آیات ۷۰ تا ۷۷۴۰:۰۹
سوره ی یوسف آیات ۷۳ تا ۷۹۳۵:۳۵
سوره ی یوسف آیات ۷۷ تا ۸۲۳۵:۰۳
سوره ی یوسف آیات ۷۸ تا ۸۴۳۸:۰۹
سوره ی یوسف آیات ۸۳ تا ۸۹۳۶:۱۸
سوره ی یوسف آیات ۸۵ تا ۹۱۳۵:۴۵
سوره ی یوسف آیات ۸۸ تا ۹۳۴۰:۱۴
سوره ی یوسف آیات ۸۹ تا ۹۸۴۰:۲۲
سوره ی یوسف آیات ۹۴ تا ۱۰۰۴۳:۲۱
سوره ی یوسف آیات ۹۹ تا ۱۰۳۳۸:۳۹
سوره ی یوسف آیات ۱۰۱ تا ۱۰۷۳۹:۱۵
سوره ی یوسف آیات ۱۰۲ تا ۱۰۸۳۸:۵۹
سوره ی یوسف آیات ۱۰۶ تا ۱۰۹۳۴:۵۵
سوره ی یوسف آیات ۱۰۸ تا ۱۱۰۴۱:۴۷
سوره ی یوسف آیات ۱۰۹ تا ۱۱۰۴۰:۳۲
سوره ی یوسف آیات ۱۰۸ تا ۱۱۱۳۶:۲۱
سوره ی یوسف آیات ۱۱۰ تا ۱۱۱۳۶:۵۸
سوره ی یوسف آیه ی ۱۱۱ (۱)۳۸:۴۵
سوره ی یوسف آیه ی ۱۱۱ (۲)۳۹:۱۳
سوره ی رعد آیات ۱ تا ۲۴۳:۳۲
سوره ی رعد آیه ی ۲ (۱)۳۴:۲۳
سوره ی رعد آیه ی ۲ (۲)۳۵:۲۲
سوره ی رعد آیه ی ۲ (۳)۴۴:۱۴
سوره ی رعد آیه ی ۲ (۴)۴۴:۵۹
سوره ی رعد آیه ی ۲ (۵)۴۲:۲۵
سوره ی رعد آیه ی ۲ (۶)۴۲:۵۵
سوره ی رعد آیه ی ۲ (۷)۴۲:۴۷
سوره ی رعد آیه ی ۲ (۸)۴۰:۴۲
سوره ی رعد آیه ی ۲ (۹)۳۱:۵۲
سوره ی رعد آیه ی ۲ (۱۰)۳۵:۳۸
سوره ی رعد آیات ۳ تا ۴۲۲:۲۳
سوره ی رعد آیه ی ۵۱۴:۵۶
سوره ی رعد آیات ۵ تا ۶ (۱)۳۸:۲۷
سوره ی رعد آیات ۵ تا ۶ (۲)۲۲:۰۷
سوره ی رعد آیات ۵ تا ۶ (۳)۲۶:۵۵