در اين سایت
در كل اينترنت

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpghttp://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

دانلود مذهبی

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/Qahtani1.gif

خالد قحطانی | ترتیل سوره حمد۰۰:۰۰:۳۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره بقره۰۱:۵۰:۲۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره آل عمران۰۱:۱۱:۳۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره نساء۰۱:۱۲:۱۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره مائده۰۰:۵۹:۳۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره انعام۰۱:۵۹:۳۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره اعراف۰۱:۰۴:۵۳
خالد قحطانی | ترتیل سوره انفال۰۰:۳۲:۲۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره توبه۰۰:۵۷:۴۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره یونس۰۰:۳۸:۵۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره هود۰۰:۳۹:۳۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره یوسف۰۰:۳۶:۱۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره رعد۰۰:۱۷:۲۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره ابراهیم۰۰:۱۷:۵۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره حجر۰۰:۱۴:۵۳
خالد قحطانی | ترتیل سوره نحل۰۰:۳۷:۲۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره اسراء۰۰:۲۶:۴۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره کهف۰۰:۲۸:۵۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره مریم۰۰:۱۹:۰۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره طه۰۰:۲۳:۵۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره انبیاء۰۰:۲۴:۴۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره حج۰۰:۲۴:۳۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره مومنون۰۰:۲۷:۳۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره نور۰۰:۲۹:۲۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره فرقان۰۰:۲۰:۲۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره شعراء۰۰:۲۸:۳۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره نمل۰۰:۲۴:۲۳
خالد قحطانی | ترتیل سوره قصص۰۰:۲۹:۰۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره عنکبوت۰۰:۲۱:۳۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره روم۰۰:۱۶:۵۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره لقمان۰۰:۱۰:۲۳
خالد قحطانی | ترتیل سوره سجده۰۰:۱۱:۴۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره احزاب۰۰:۲۵:۴۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره سبأ۰۰:۱۶:۵۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره فاطر۰۰:۱۶:۲۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره یس۰۰:۲۱:۴۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره صافات۰۰:۲۲:۴۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره ص۰۰:۱۷:۳۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره زمر۰۰:۳۴:۴۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره غافر۰۰:۲۶:۲۳
خالد قحطانی | ترتیل سوره فصّلت۰۰:۲۰:۳۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره شوری۰۰:۱۸:۳۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره زخرف۰۰:۲۰:۴۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره دخان۰۰:۱۰:۲۳
خالد قحطانی | ترتیل سوره جاثیه۰۰:۱۲:۴۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره احقاف۰۰:۱۵:۰۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره محمّد۰۰:۱۳:۱۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره فتح۰۰:۱۲:۴۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره حجرات۰۰:۰۸:۱۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره ق۰۰:۰۹:۰۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره ذاریات۰۰:۰۷:۲۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره طور۰۰:۰۶:۴۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره نجم۰۰:۰۶:۲۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره قمر۰۰:۰۶:۴۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره الرحمن۰۰:۱۰:۳۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره واقعه۰۰:۱۱:۲۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره حدید۰۰:۱۵:۲۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره مجادله۰۰:۰۹:۰۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره حشر۰۰:۰۸:۵۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره ممتحنه۰۰:۰۷:۱۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره صف۰۰:۰۴:۱۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره جمعه۰۰:۰۳:۱۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره منافقون۰۰:۰۳:۲۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره تغابن۰۰:۰۴:۳۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره طلاق۰۰:۰۵:۰۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره تحریم۰۰:۰۴:۳۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره ملک۰۰:۰۶:۳۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره قلم۰۰:۰۸:۲۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره حاقه۰۰:۰۶:۵۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره معارج۰۰:۰۵:۴۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره نوح۰۰:۰۴:۴۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره جنّ۰۰:۰۶:۳۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره مزّمّل۰۰:۰۳:۴۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره مدّثّر۰۰:۰۵:۱۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره قیامه۰۰:۰۳:۴۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره انسان۰۰:۰۵:۲۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره مرسلات۰۰:۰۵:۰۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره نبأ۰۰:۰۴:۱۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره نازعات۰۰:۰۳:۵۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره عبس۰۰:۰۴:۲۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره تکویر۰۰:۰۲:۱۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره انفطار۰۰:۰۲:۱۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره مطفّفین۰۰:۰۵:۰۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره انشقاق۰۰:۰۳:۱۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره بروج۰۰:۰۲:۲۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره طارق۰۰:۰۱:۲۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره اعلی۰۰:۰۱:۲۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره غاشیه۰۰:۰۱:۴۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره فجر۰۰:۰۳:۲۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره بلد۰۰:۰۱:۳۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره شمس۰۰:۰۱:۰۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره لیل۰۰:۰۱:۲۱
خالد قحطانی | ترتیل سوره ضحی۰۰:۰۰:۴۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره انشراح۰۰:۰۰:۲۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره تین۰۰:۰۰:۴۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره علق۰۰:۰۱:۱۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره قدر۰۰:۰۰:۳۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره بیّنه۰۰:۰۱:۴۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره زلزله۰۰:۰۰:۴۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره عادیات۰۰:۰۰:۵۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره قارعه۰۰:۰۰:۴۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره تکاثر۰۰:۰۰:۴۴
خالد قحطانی | ترتیل سوره عصر۰۰:۰۰:۱۷
خالد قحطانی | ترتیل سوره همزه۰۰:۰۰:۳۹
خالد قحطانی | ترتیل سوره فیل۰۰:۰۰:۳۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره قریش۰۰:۰۰:۳۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره ماعون۰۰:۰۰:۴۶
خالد قحطانی | ترتیل سوره کوثر۰۰:۰۰:۱۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره کافرون۰۰:۰۰:۴۰
خالد قحطانی | ترتیل سوره نصر۰۰:۰۰:۲۳
خالد قحطانی | ترتیل سوره مسد۰۰:۰۰:۲۸
خالد قحطانی | ترتیل سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۵
خالد قحطانی | ترتیل سوره فلق۰۰:۰۰:۲۲
خالد قحطانی | ترتیل سوره ناس۰۰:۰۰:۳۰

مطالب مرتبط

4777 بازدید نظر: »

ارسال نظر

عضویت در کانال تلگرام سایت

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی