دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

>

آخرین نظرات

https://www.zahra-media.ir/110/2013/01/mashare11.jpg

دانلود یک جا با کیفیت بالا

دانلود یکجا به تفکیک صفحه

دانلود یکجا به تفکیک حزب

ترتیل با کیفیت خوب

مجموعه تلاوت های کمیاب

ترتیل با کیفیت بالا

ترتیل با کیفیت متوسط

به تفکیک جز

ترتیل با کیفیت بسیار بالا سال ۱۴۲۴

ختم قرآن در یک فایل صوتی

ترتیل با کیفیت بسیار عالی سال ۱۴۳۰

ترتیل با حجم کم

مشاری العفاسی | جزء ۱۶ ۵۸:۱۴
مشاری العفاسی | دعای ختم قرآن کریم ۰۰:۱۵:۴۵
مشاری العفاسی | جزء ۱ ۰۰:۵۴:۱۹
مشاری العفاسی | جزء ۲ ۰۰:۵۲:۰۸
مشاری العفاسی | جزء ۳ ۰۰:۵۵:۵۸
مشاری العفاسی | جزء ۴ ۰۰:۵۷:۴۹
مشاری العفاسی | جزء ۵ ۰۰:۵۴:۰۹
مشاری العفاسی | جزء ۶ ۰۰:۵۶:۲۰
مشاری العفاسی | جزء ۷ ۰۱:۰۳:۳۷
مشاری العفاسی | جزء ۸ ۰۱:۰۳:۳۵
مشاری العفاسی | جزء ۹ ۰۱:۰۱:۵۲
مشاری العفاسی | جزء ۱۰ ۰۰:۵۸:۱۶
مشاری العفاسی | جزء ۱۱ ۰۱:۰۴:۵۳
مشاری العفاسی | جزء ۱۲ ۰۱:۰۵:۱۹
مشاری العفاسی | جزء ۱۳ ۰۱:۰۶:۰۵
مشاری العفاسی | جزء ۱۴ ۰۰:۵۸:۰۴
مشاری العفاسی | جزء ۱۵ ۰۰:۵۶:۵۱
مشاری العفاسی | جزء ۱۷ ۰۰:۵۵:۵۸
مشاری العفاسی | جزء ۱۸ ۰۱:۰۱:۵۵
مشاری العفاسی | جزء ۱۹ ۰۰:۵۸:۱۰
مشاری العفاسی | جزء ۲۰ ۰۰:۵۶:۳۲
مشاری العفاسی | جزء ۲۱ ۰۰:۵۸:۴۵
مشاری العفاسی | جزء ۲۲ ۰۱:۰۰:۰۸
مشاری العفاسی | جزء ۲۳ ۰۱:۰۵:۴۵
مشاری العفاسی | جزء ۲۴ ۰۰:۵۷:۳۷
مشاری العفاسی | جزء ۲۵ ۰۱:۰۴:۰۲
مشاری العفاسی | جزء ۲۶ ۰۱:۰۲:۰۹
مشاری العفاسی | جزء ۲۷ ۰۱:۰۵:۴۳
مشاری العفاسی | جزء ۲۸ ۰۰:۵۸:۲۰
مشاری العفاسی | جزء ۲۹ ۰۱:۰۰:۳۲
مشاری العفاسی | جزء ۳۰ ۰۱:۰۳:۱۶
سوره ی مبارکه حمد ۰۰:۵۳
سوره ی مبارکه بقره ۱:۵۷:۰۵
سوره ی مبارکه آل عمران ۱:۲۱:۰۳
سوره ی مبارکه نساء ۱:۲۲:۵۹
سوره ی مبارکه مائده ۱:۰۳:۱۰
سوره ی مبارکه انعام ۱:۱۲:۵۷
سوره ی مبارکه اعراف ۱:۲۳:۲۸
سوره ی مبارکه انفال ۳۰:۴۵
سوره ی مبارکه توبه ۱:۰۰:۴۸
سوره ی مبارکه یونس ۴۲:۲۵
سوره ی مبارکه هود ۴۶:۳۹
سوره ی مبارکه یوسف ۴۲:۰۸
سوره ی مبارکه رعد ۲۰:۲۷
سوره ی مبارکه ابراهیم ۲۰:۲۳
سوره ی مبارکه حجر ۱۵:۳۱
سوره ی مبارکه نحل ۴۲:۳۴
سوره ی مبارکه اسراء ۳۳:۲۸
سوره ی مبارکه کهف ۳۳:۳۹
سوره ی مبارکه مریم ۲۱:۲۳
سوره ی مبارکه طه ۲۷:۲۰
سوره ی مبارکه انبیاء ۲۶:۲۷
سوره ی مبارکه حج ۲۹:۴۰
سوره ی مبارکه مؤمنون ۲۴:۵۷
سوره ی مبارکه نور ۳۲:۵۶
سوره ی مبارکه فرقان ۱۹:۵۰
سوره ی مبارکه شعراء ۳۳:۰۱
سوره ی مبارکه نمل ۲۸:۲۹
سوره ی مبارکه قصص ۳۴:۲۳
سوره ی مبارکه عنکبوت ۲۲:۵۵
سوره ی مبارکه روم ۱۹:۴۱
سوره ی مبارکه لقمان ۱۱:۵۹
سوره ی مبارکه سجده ۸:۴۸
سوره ی مبارکه احزاب ۲۹:۲۰
سوره ی مبارکه سبأ ۱۸:۳۷
سوره ی مبارکه فاطر ۱۷:۴۵
سوره ی مبارکه یس ۱۷:۴۹
سوره ی مبارکه صافات ۲۴:۲۴
سوره ی مبارکه ص ۱۷:۴۹
سوره ی مبارکه زمر ۲۷:۲۴
سوره ی مبارکه غافر ۲۶:۲۲
سوره ی مبارکه فصلت ۱۹:۲۳
سوره ی مبارکه شوری ۱۹:۳۸
سوره ی مبارکه زخرف ۲۰:۴۱
سوره ی مبارکه دخان ۹:۴۵
سوره ی مبارکه جاثیه ۱۰:۵۳
سوره ی مبارکه احقاف ۱۶:۰۴
سوره ی مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» ۱۲:۲۲
سوره ی مبارکه فتح ۱۲:۰۶
سوره ی مبارکه حجرات ۸:۲۵
سوره ی مبارکه ق ۹:۳۲
سوره ی مبارکه ذاریات ۹:۲۱
سوره ی مبارکه طور ۸:۱۹
سوره ی مبارکه نجم ۷:۵۴
سوره ی مبارکه قمر ۸:۱۶
سوره ی مبارکه الرحمن ۱۱:۳۲
سوره ی مبارکه واقعه ۱۲:۱۷
سوره ی مبارکه حدید ۱۳:۵۳
سوره ی مبارکه مجادله ۹:۵۴
سوره ی مبارکه حشر ۱۰:۱۴
سوره ی مبارکه ممتحنه ۷:۲۳
سوره ی مبارکه صف ۴:۴۷
سوره ی مبارکه جمعه ۳:۳۱
سوره ی مبارکه منافقون ۴:۱۳
سوره ی مبارکه تغابن ۵:۱۸
سوره ی مبارکه طلاق ۵:۵۴
سوره ی مبارکه تحریم ۵:۵۱
سوره ی مبارکه ملک ۷:۲۳
سوره ی مبارکه قلم ۷:۳۲
سوره ی مبارکه حاقه ۶:۴۰
سوره ی مبارکه معارج ۵:۱۶
سوره ی مبارکه نوح ۴:۳۸
سوره ی مبارکه جن ۵:۳۱
سوره ی مبارکه مزمل ۴:۰۲
سوره ی مبارکه مدثر ۵:۲۲
سوره ی مبارکه قیامه ۳:۳۱
سوره ی مبارکه انسان ۵:۱۱
سوره ی مبارکه مرسلات ۴:۴۵
سوره ی مبارکه نبأ ۴:۵۳
سوره ی مبارکه نازعات ۴:۲۵
سوره ی مبارکه عبس ۳:۴۷
سوره ی مبارکه تکویر ۲:۴۴
سوره ی مبارکه انفطار ۲:۲۲
سوره ی مبارکه مطففین ۵:۲۰
سوره ی مبارکه انشقاق ۲:۴۶
سوره ی مبارکه بروج ۳:۲۴
سوره ی مبارکه طارق ۱:۴۴
سوره ی مبارکه اعلی ۱:۵۱
سوره ی مبارکه غاشیه ۲:۲۰
سوره ی مبارکه فجر ۳:۴۰
سوره ی مبارکه بلد ۲:۰۴
سوره ی مبارکه شمس ۱:۲۸
سوره ی مبارکه لیل ۱:۵۰
سوره ی مبارکه ضحی ۱:۰۸
سوره ی مبارکه شرح ۰۰:۴۴
سوره ی مبارکه تین ۱:۰۸
سوره ی مبارکه علق ۱:۴۰
سوره ی مبارکه قدر ۰۰:۴۶
سوره ی مبارکه بینه ۲:۱۱
سوره ی مبارکه زلزله ۱:۰۲
سوره ی مبارکه عادیات ۱:۱۳
سوره ی مبارکه قارعه ۱:۰۶
سوره ی مبارکه تکاثر ۱:۰۶
سوره ی مبارکه عصر ۰۰:۲۸
سوره ی مبارکه همزه ۰۰:۵۹
سوره ی مبارکه فیل ۰۰:۵۱
سوره ی مبارکه قریش ۰۰:۴۴
سوره ی مبارکه ماعون ۰۰:۵۹
سوره ی مبارکه کوثر ۰۰:۲۴
سوره ی مبارکه کافرون ۰۰:۵۷
سوره ی مبارکه نصر ۰۰:۳۷
سوره ی مبارکه مسد ۰۰:۴۴
سوره ی مبارکه اخلاص ۰۰:۲۲
سوره ی مبارکه فلق ۰۰:۳۵
سوره ی مبارکه ناس ۰۰:۵۳
100006 بازدید ۸۲ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png
 1. احمد گفت:

  با سلام
  بسیار عالی سپاسگزارم

  • علی گفت:

   از روزی که متوجه شدم از عملیات کشتار یمنی ها حمایت می کند از چشمم افتاد. ما ایرانی ها در پرورش ترتیل خوان های درجه یک کوتاهی می کنیم. کاش روزی برسد که همه دنیا به ترتیل های ایرانی گوش بدهند نه کسانی که وهابی هستند .

   • حمید گفت:

    درسته. ماچرا مسابقات ترتیل خوانی نداریم؟ توی دنیا بعد از مصر بهترین قاری ها رو داریم فقط تنبلیم وفکرمون رابه کار نمی اندازیم!

   • مجتبی گفت:

    این حنجره و صدای زیبا از خود او نیست بلکه از خداست که به امانت به او داده شده است. پس گوش دادن به صدای او هیچ ایرادی ندارد.

   • رضا گفت:

    صدا و توان خواندن زیبای کلام خدا رو منحصر نکنیم به شخص
    ابلیس کارش فریبه و ایشون رو فریفته؛ شایدم چیزی هست و ما نمیدونیم و طبق نص صریح قرآن انّ الله عالم الغیب و الشهاده
    ما با این صدای زیبا کار داریم و لز قرآن خدا لذت میبریم، اما کاری با قاری نداریم.
    خدا همه گمراهان رو هدایت کنه <3

  • م.ع گفت:

   ⭐لعنت به این کافرمنافق باد.
   امام علی ع:رُبَّ تالِ القرانَ،والقرانُ یَلعَنُهُ:بسا قران خوانی،که (خود)قران اورا لعنت میکند.

 2. ساره گفت:

  با سلام
  فوق العاده بود
  ممنون از شما
  خدا خیرتون بده

 3. مرتضی گفت:

  خداوندبه شمااجرعنایت بفرماید ان شاءالله

 4. محمدرضا گفت:

  سلام خیلی ممنون
  اگر تمام ترک هارو یه جا زیپ مکردین خیلی بهتر میشد اینجوری مجبور نبودیم همه رو دونه دونه دانلود کنیم

 5. عیسی ویا گفت:

  واقعا عالی میخونه تا به حال قاری ندیده بود که به این قشنگی بخونه

 6. رضا گفت:

  واقعا دستتون درد نکنه. ممنون

 7. محمد علی گفت:

  واقعا عالی بود جزاکم الله خیرا

 8. محمد گفت:

  خیلی از سایتتون لذت بردم خسته نباشید میگم

 9. حسن گفت:

  ممنون

 10. داود گفت:

  سپاسگذارم دوست گرامی کارتون واقعا قابل تقدره،موفق و سربلند باشید.

 11. علی شیرزاده گفت:

  خداقوت.به خاطرترتیل زیبای مشاری ازتون ممنونم

 12. مهدی گفت:

  لطفا قرائت قرآن استاد مشاری روهم بگذارید. اینی که شما گذاشتید ترتیله.اگه گذاشتید ممنون میشم به ایمیلم پیام بدید که گذاشتید.

 13. مریم گفت:

  سلام.خیلی متشکرم .سوره ملک باصدای ایشان را که رادیو قرآن پخش میکنه خیلی دوست دارم

 14. افشین گفت:

  با سلام
  اجرتون با خدا زبان قاصر است از تشکر…

 15. صدیقی گفت:

  با سلام لطفا اگه میشه پخش آنلاین تلاوت سوره ها رو بزارید.ممنون

 16. مصطفی گفت:

  دانلود ترتیل مشاری العفاسی به صورت یکجا و با لینک مستقیم:
  با کیفیت خوب و حجم۶۰۷مگابایت
  https://ia600405.us.archive.org/17/items/MasharyRashedAlafacy/Mishaari_Raashid-MUSHAF.zip
  با کیفیت عالی و حجم ۳.۷ گیگابایت
  http://ia600808.us.archive.org/24/items/Al_Afasy_Koran_H.Q_320_Kps_up-by-muslem/Al_Afasy_Koran_H.Q_320_Kps_up-by-muslem_vbr_mp3.zip

  اون لینک دانلود یکجا که اول صفحه گذاشتین،به صورت آیه به آیه هست-ولی این دو تا بر حسب سوره ها هست

 17. زهرا گفت:

  بسیار زیباست.حس دلنشینی به آدم دست میده.دختر شش ساله ام با این صوت داره حفظ میکنه.ممنون.

 18. زهره گفت:

  خدا خیرتون بده ممنونم

 19. امیرحسین گفت:

  دمتون گرم
  ازاینکه از همه قراء ترتیل می گذارید بسیار سپاسگزاریم چون صدای هر کدام که دلنشینمان باشد لود می کنیم و دعاتون می کنیم.
  خداخیرتون بده

 20. قاسم گفت:

  احسنتم بارک الله فیکم انشاالله جزاش را دراخرت بگیرید

 21. حمید گفت:

  با سلام و عرض خسته نباشید
  واقعا ممنون خدا خیرتون بده فقط چرا جزئ ۱۶ نیست برای دانلود؟

 22. محمد گفت:

  صادق میگم ۲۰بود ممنون

 23. رضوان گفت:

  سلام و خسته نباشید از ته دل
  ممنون از آقای مشاری و ممنون از زحمات شما و هم چنین ممنون و قدردانی از سایت خوب و نورانی شما

 24. سلام.ممنون ازنظرت حرف منوزدی قرائت استادروهم بذارن عالی میشه.

 25. حیف که این استادراشدوهابیه!!!!!استادمون گفته تلاوتاشوگوش بدیدوگرنه نمیومدم سروقت تلاوتاش.حیف……

  • مرتضی گفت:

   خودمم شک ندارم که وهابی باشه چون اومناجات امیرالمومنین.انقلاب بحرین.مردم بی دفاع سوریه و…آوازخوانده است.من همیشه ازخواندن ترتیل یاآوازش بسیارلذت می برم ودلم آرام میگیرد.بسیارممنونم ازسایتتون بخاطردانلودترتیل قرآن مشاری گذاشتید

 26. مخلوق گفت:

  منتظر آرانی شما مطمئنید ایشون وهابی هستند؟
  آخه به منم توصیه شد گوش بدم. اما طبق صحبت شما و این میل که برام اومده دودل شدم
  میلی که اومده:
  کمیل نیمه شبی همراه حضرت علی در تاریکی شب از کوچه های کوفه عبور می کردند تا به خانه ای رسیدند از آن خانه صدای تلاوت قرآن به گوش می رسید، معلوم بود مرد پارسایی از بستر راحت برخاسته و باصدایی دانشین و پرشور قرآن می خواند آن چنان که گریه و بغض گلویش را گرفته بود کمیل سخت تحت تأثیر آن صدا قرار گرفت آن مرد این آیه را می خواند: {آیا کسانی که در زیورهای دنیا غرق هستند بهترند} یا آن کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام، از عذاب آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟! بگو آیا کسانی که می دانند یکسان هستند؟! تنها خردمندان متذکر می شوند}.

  وقتی کمیل این آیه را با آن صدای پرسوز می شنید، چنان دگرگون شد که با خود گفت: ای کاش مویی بر بدن این قاری می شدم و صدای قرآن او را می شنیدم! حضرت علی علیه السلام از دگرگونی حال کمیل به خاطر آن صدای پرسوز و گداز آکاه شد و به او فرمود: ای کمیل! صدای پراندوه این قاری تو را حیران و شگفت زده نکند؛ چرا که او از دوزخیان است و بعد از مدتی راز این سخن را به تو خواهم گفت.

  این سخن مولا، کمیل را از دو جهت شگفت زده کرد؛ یکی این که حضرت از دگرگونی درونی کمیل خبر داد و دیگر این که او را از دوزخی بودن آن خواننده ی قرآن باخبر کرد. مدتی گذشت تا این که جنگ نهروان پیش آمد. در این جنگ کسانی که با قرآن سر و کار داشتند علی علیه السلام را کافر خواندند و با او به جنگ برخاستند. کمیل چون سربازی جانباز همراه علی علیه السلام بود و علی که شمشیرش از خون آن کوردلان مقدس مآب سیراب شده بود، متوجه کمیل شد، ناگهان نوک شمشیرش را بر سر یکی از هلاک شدگان فرود آورد و فرمود: ای کمیل! آن کسی که در آن نیمه شب قرآن را با آن سوز و گداز می خواند همین شخص است. کمیل سخت تکان خورد و به اشتباه خویش پی برد و دانست که نباید صدای قرائت زیبا و ظاهر افراد او را گول بزند. او در حالی که بسیار ناراحت بود، خود را روی قدم های بارک حضرت انداخت و از خدا طلب آمرزش کرد .

  …..

  علاوه بر صدای زیبا ، خود خواننده هم مهم بود برای همین صدای زیبا در آن شب هیچ تاثیری بر حضرت امیر نداشت چرا که بر باطن و اصل موضوع احاطه داشتند.

  فقط صدای زیبا کافی نیست … روح حاکم بر صدا هم مهم است

  • امير گفت:

   اکثر قاریان مصری هم از شیعیان و حتی محبین امیر المومنین (ع)نیستند لیکن اینجا بحث تحت تاثیر واقع شدن نیست شیعیان می توانند از صدای خوش و لحن و فنون قرائت ایشان بهره ببرند و آموزش ببینند.
   یا علی

 27. بنده حقیر گفت:

  چقدر خوب میخونه
  بهترین صدایی بود که شنیدم
  دست شما هم مرسی که گذاشتید

 28. فاطمه گفت:

  چند بار از ساییتون استفاده کردم ولی نظر ندادم و پنجره ر و بستم ولی این دفعه دوباره وارد سایت شدم فقط برای اینک نظر بدم !!!!دیدم زشته تشکر نکنم .خلاصه سایت فوق العاده دارید.
  پس به خاطر زحماتتون ممنونم و در یک کلام چاکریم
  و در اخر:
  زد زیا

 29. یاشار گفت:

  یاشاسین ادمین

 30. محمد گفت:

  با سلام و خسته نباشید،
  ممنون از سایت بسیار خوبتون، خدا اجرتون بده، سایتتون پر از گنج های معنوی ای هست که می تونن آدم رو از فرش به عرش ببرن اگر خدا بخواهد و توفیق دهد، ممنون

 31. ایوب گفت:

  وهابی,سنی یاشیعه بودنش روول کنین.صداش دلنشینه خداحفظش کنه مرحبابهش.مطمنم توی بهشت هم سنی هست هم شیعه هم مسیحی هم یهودی .توی جهنم هم همینطور.ملاک قضاوت نفس خوب وبد آدمهاست.من به این حرفم ایمان دارم.

 32. reza گفت:

  سلام. خیلی‌ خیلی‌ ممنون از اینکه ترتیل استاد العفاسی رو با کیفیت بسیار بالا گذاشتین. در مورد اینکه ایشون وهابی هستن باید بگم که همه ما اکثرا دینی رو داریم که پدر‌ها و مادرانمان دارند. اکثر ما اینجوری هستیم. خیلی‌ کم پیش میاد کسی‌ دین خودش رو رها کنه و دین دیگری رو انتخاب کنه. که شیعه شدن خودش یه نعمت بزرگی‌ به حساب میاد که خدا به هرکی‌ بخواد این نعمت رو میده. بعضیا دیر بعضیا زود هدایت میشن. و ممکن کسی‌ در جامعه وهابی به دنیا بیاد اما در دلمع چیز دیگری رو داشته باشه..یا در حل تقیه باشه کسی‌ چه میدونه؟ دین رو کسی‌ مجبور نیس علنی اعلام کنه. شاید زمانش فرا نرسیده باشه. من دیدم خیلی‌ ها

  در سایت‌های مختلف به ایشون ناسزا گفت بودن..من فقط یه سوال داشتم.آیا این مهد‌های قران که در ایران آزمون حفظ و قرائت میگیرن و مدرک میدن کسی‌ رو که از ایشون تقلید کنه برای حفظ..قبول می‌کنن؟؟

 33. وفا گفت:

  واقعا ازتون ممنونم. سایتتون عالی ه
  الان که اینو میخوام بگم خجالت میکشم ولی خواستم بگم شاید افرادی مثل من باشن دیگه همچین فکر نکنن ،
  ندونم چرا ولی همیشه حفظ کردن قرآن و کار خیلی سختی میدونستم
  همیشه فک میکردم غیر سوره های کوچک جز ۳۰ سوره های دیگه ای نتونم حفظ کنم ولی یه بار شانسی تو رادیو قران ساعت ۱۰ شب تلاوت آقای مشاری العفاسی سوره واقعه رو شنیدم خیلی بهم آرامش داد تصمیم گرفتم هر شب گوش کنم باور کنین بعد تقریبا ۱ ماه تونستم حفظش کنم به لطف خدا
  بعد از سایت شما هم چند تا از سوره هاشو دانلود کردم و حالا با کمال افتخار میتونم.بگم. سوره سجده و یس حفظ هستم
  فقط خواستم بگم هیچ چیزی تو دنیا ناممکن نیست مخصوصا حفظ کردن قرآن باور کنین خدا خودش کمکتون میکنه وشما هم از اون لذت میبرین
  فقط کافیه یه بار امتحانش کنین ,باور کنین بهتون قول میدم به امتحان کردنش می ارزه…
  بازم ممنونم از سایت عالیتون…
  اللهم صل علی محمد وال محمد…

 34. مهرداد گفت:

  سلام…
  ممنونم…
  خدا ازت راضی باشه….

 35. خودم گفت:

  با سلام
  همانطور که اطلاع دارید قاری معروف قرآن استاد العفاسی به طرفداری از ائتلاف علیه یمن پرداخته تا آنجا که ظاهرا در لباس خلبانی هواپیما های متجاوز به یمن نیز عکسی از َخود گرفته و منتشر نموده است. از این جهت از قراء و دست اندرکاران جامعه قرآنی دعوت به عمل آمد تا در اقدامی هماهنگ و برای محکوم کردن این اقدام از قرائت های وی استفاده نگردد.
  این پیام بصورت متوالی در بعضی سایت های اینترنتی، شبکه های مجازی واتساپ و ….. قابل دریافت است.
  به لینک زیر توجه بفرمایید.

  http://tnews.ir/news/E55939724443.html

  التماس دعا

 36. سید مرتضی گفت:

  جناب ایوب مثل این که خوب در مورد عقاید خودتون تحقیق نکردید و هیچ اطلاعی از احادیث ااهل البیت نمیدانید
  پیامبر قران و عترت خودشان را برای ما به ارث قرار دادند و فرمود هرگز این دو از هم جدا نمیشن تا اینکه در روز قیامت به حوض بمن برسد .
  شیعیان میدانیم که ساقی حوض همان امیر المومنین علی بن ابی طالب است و قران ناطق نیز همان امام اول ماست
  که در روز غدیر نیز ولایت و امامت امام علی ثابت شد و دستور مستقیم پیامبر به اطاعت از علی و ال علی امر شد
  پس اگر اسلام دین خداست و کاملترین دین و دستور خداست که از اسلام پیروی کنیم پس مسیحیت و یهودیت منسوخ است و باطل و راه پیامبران و خدا هم نیست و برای پیروان راه باطل هیچ راه نجات و رستگاری نیست الا توبه و تمسک به حقیقتپ
  اهل سنت نیز پیرو دشمنان اهل البیت شدن و از پست ترین حیوانات انسان نما پیروی میکنند پس کلا باطل و منحرفند از تمام حقایق دین و شریعت پیامبر.
  شرط رستگاری فقط پیروی از دستورات خدا و رسول است و رسول نیز به دستور داد تا بعد از او از علی اطاعت کنیم که به تبع آن نیز حضرت علی دستوراتش بر ما واجب است و ایشان هم دستور به اطاعت از امام بعد اخودشان به ما دادند و ..
  قران بی ولایت بی معنی است و خود حضرت علی فرمود که قران ۷۰ بطن دارد و ما اهل البیت حقایق این کتابیم
  نمیخوام زیاد صحبت کنم
  فقط بدانید جز کسانی که به تمام اسلام اعتقاد دارند و عمل میکنند ما بقی امید به رستگاری نداشته باشند چون شروط رستگاری را ندارند حالا هر چقدر قران ونماز بخوانند و اعمال انسان دوستانه انجام دهند
  در ضمن یهودیت و مسیحیت حال حاضر کاملا اعتقادات شرک و کفر آمیز دارند و اصلا یکتا پرست نیستند آنها اعتقاد به تثلیث و تجسم برای خدا هستند پس مشرکند ایضا اهل سنت که میگویند خدا دست وپا دارد و آخر الزمان با جسم و با پای خود به عرصه قیامت خواهد امد
  تحقیق کنید
  یا علی

 37. احسان گفت:

  من که متوجه نشدم . هم اینکه این آدم آیا توهین کرده به اعتقادات شیعی یا نه”درکل” و هم اینکه چرا فایل زیپ به تفکیک جز ندارید و هم اینکه کدوم دانلود اونه که آیه به آیه هستش برای حفظ . لطفا اینجا قرار بدید اشتباهی حجم بالا دانلود نکنم و لطفا با کیفیت باشن . و از سعد الغامدی و ماهر “فامیلیش فراموشم شد” هم به تفکیک جز و کیفیت بالا قرار بدید لطفا .
  یکجا از این آقا خوندم حدیثی راجع به مقام امام حسین خوندن که یکم دلمو آروم کرد . رضی الله هم بجای علیه السلام نوشته بود!

  • احسان گفت:

   من خودم حرفمو پس میگیرم لطفا از سایتتون هم پاک کنید صدای این شیطان رو . همیشه میدیدمش میگفتم باید کفاره داد با ترس دانلود کردم الان متوجه شدم حامی عربستان علیه یمن شده اونم چجوووووووورش

 38. علی/ج گفت:

  ممنون عالی بود.

 39. شعله گفت:

  عالی بود اجرکم عنداله
  صدقه ی جاری برای این قاری عزیز باشد انشاله

 40. امیر گفت:

  گزارشات حاکی از آن است که این قاری در اقدامی عجیب (که واقعا علت آن مشخص نیست!!!!) اقدام به حمایت از جنایات عربستان علیه مردم مظلوم یمن کرده است. چنانچه صحت داشته باشد تلاوتهای وی در بین مسلمانان بایستی به گورستان خباثت سپرده شود.

  http://www.iqna.ir/fa/News/3102116

 41. علی گفت:

  سلام
  خدا خیرتون بده…
  خیلی دنبال این بودم…
  ممنونم……

 42. عبدالله گفت:

  این چرت و پرتا رو از کجا میاری..

 43. افسر گفت:

  سلام.
  داستان امام علی (ع)و کمیل بسیار زیبا بود اما نکاتی هست که باید گفت:
  ممکن است ما از برخی از سریال و فیلم های ایرانی وخارجی بسیار تاثیر مثبت گرفته باشیم مثل سریال محمد رسول الله و حضرت یوسف و فیلم های سینمایی . خب آیا این تاثیرات مثبت بد است؟ خیر با اینکه برخی از بازیگرانش و حتی قهرمان داستانش خودش در زندگی خودش به اون شخصیتی که نقششو اجرا کرده یا اعتقاد نداشته و …. به عنوان مثال داریم که بازیگران زن که اعتقادی به حجاب ندارن یا بد حجابن اما نقشهای زنان محجبه در فیلم را به عهده دارن. اما ما هنگام تماشای فیلم به خود فرد نگاه نمیکنیم بلکه به شخصیت داستان توجه داریم. اما اگر اونایی که بازیگران و زندگی خصوصیشونو دنبال میکنن معمولا تاثیرات غیر از فیلمشون رو میگیرن . در داستان کمیل نیز اومده که کمیل علاوه بر صدا با خود فرد میخواست مانوس بشه وشاید در ادامه دوستش بشه که امام (ع) با هوشیاری او را مطلع ساخت. برای ما که فقط صدای مشاری رو صرفا میشنویم و با خود او و زندگی او ارتباطی نداریم اونم در فضای مجازی نه مثل کمیل حضوری و واقعی شاید ایرادی به تاثیرات مثبتی که از شنیدن آن دریافت میکنیم وارد نکند و ممکن خیلی ها جذب صدای زیبای او با قران مانوس شدن و حتی حافظ قران شدن و آیا باید بگوییم این تاثیرات مثبت الکیه و سرابی بیش نیست؟ اما این برای اونایی که جذب خود فرد میشن دیگه قضیه فرق میکنه به ویژه پیگر شخصیت او شده و حتی برن صفحه اینستاگرامشو ادد کنن و …. دیگه یواش یواش از سایر اقدامات مشاری تاثیرپذیر میشن و این خوب نیست. که متاسفانه برخی از افراد محبوب و مشهور از موقعیت تاثیرگذاری خود یا خودخواسته یا ناخواسته و از روی جهل برای تاثیرگذاری منفی به ویژه روی جوان ها استفاده نموده و یا از سوی سایرین مورد بهره برداری واقع میشن.
  الان الگوی جوانان ما شده بازیگران و خواننده ها و فوتبالیستا حالا این وسط برخی هم از طریق مشاری دارن جذب قران میشن باید جلوشو گرفت؟
  رهبری گفته که اگه کالای ایرانی با همان کیفیت خارجی سراغ دارین توصیه میکنم کالای ایرانی را انتخاب کنید اما نفرمود که کالای ایرانی بی کیفیت رو جایگزین کالای با کیفیت خارجی کنید. اگر صدای قاری شیعه جذاب سراغ داریم بهتره جایگزین مشاری کنیم ولی وقتی نداریم ایرادی وارد نیست که با رعایت احتیاط از قاری وهابی صرفا برای شنیدن و مانوس شدن با قران بهره ببریم. در ضمن این در شرایط حضوری فرق میکند. در احکام شرعی داریم که نگاه به تصویر نا محرم نیمه لخت اگر مفسده ای نداشته باشد حرام نیست ولی دیدن تصاویر نیمه لخت و زنده حضوری حرام است. این به قوانین امواج در فیزیک مربوط است . صوت حضوری با صوتی که از رسانه به عنوان مبدل پخش میشود فرق دارد. در حضوری علاوه بر دریافت امواج صوتی سایر امواج و انرژی های پیدا و پنهان رو دریافت میکنیم که در موبایل و کامپیوتر بسیار اندک است واسه همینه که گاها برای ما اتفاق افتاده که جلسه حضوری پیش یه قاری یا سخنران معمولی بهترین لذت و تاثیر مثبت رو بر ما داشته تا از رسانه بهترین قاری یا بهترین سخنران رو ببینیمو گوش دهیم.
  اگه بخوایم هنگام دیدن فیلم دینی جذابی بگیم فلانی که اینجا توی فیلم نورانی و باحجابه در زندگی خودش اینطور نیست و … باعث میشه دیدن فیلم برای ما زهرماربشه و دیگه هیچ فیلم و سریالی رو نبینیم یا نتونینم برای دریافت تاثیرات مثبتش با فیلم ارتباط برقرار کنیم
  قاریان قران و حافظان قران زیادن اما عاملان به قران کم هستن. اولویت اول معنی و مفهوم و تفسیر قران هست و عمل به آن . خب ترجمه گویا فارسی قران رو نیز متونید گوش دهید به ویژه صدای زیبای اسماعیل قادرپناه رو و تدبر در آیات قران بکنید و سریع از هر آیه ای رد نشید روش تمرکز کنید . شاید این آزمایش رو انجام داده باشین که ذره بین رو جلوی نور خورشید گرفته و بالای برگ خشک افتاده روی زمین قرار داده و مدتی نور خورشید را در نقطه ای روی برگ گرفته تا آتش بگیرد خب اگه حوصله خرج ندهید سریع از این برگ رد بشین برین برگ دیگه و الی آخر … هیچ برگی آتش نمیگیرد . برگ دلتان نیز باید با تمرکز روی معنی و مفهوم هر آیه آتش بگیرد
  صدای زیبای قاری مقدمه ورود است همانطور که مقدمه جلسات خاستگاری ابتدا به دل نشستن چهره طرف میباشد ولی در ادامه اخلاق فرد اهمیت بالایی دارد. برای قران نیز معنی و مفهوم اهمیت بالایی دارد
  نتیجه اینکه استفاده بکنیم یا نکنیم بستگی به نوع نگاه ما داره برای اونی که مشاری تنها یکسری صوت رسانه ای هستش با کسی که مشاری رو یک شخص میبینه و شخصیت مشاری براش مهمه فرق میکنه.
  خلاصه با اعلام بیزاری از حرکت تبلیغی مشاری میتونی صرفا صوتشو گوش کنیم و جذب خدا بشیم نه خودش
  اگه به بلاد کفر رفتیم تا چین صرفا کسب علم باشه نه اینکه جذب کفار بشیم
  هرچند در آخرالزمان و جنگ نرم و تهاجم فرهنگی غرب و سبک زندگی غربی کم هستن مثل چمران در بلاد کفر آلوده نشن!
  یا حق

 44. افسر گفت:

  الان رفتم پیج اینستاگرامش و اون تصاویر و کلیپشو دیدم و بر او و خاندان آل سعود لعن فرستادم در نظرات

 45. افسر گفت:

  پیج اینستاگرامش
  mishary_alafasy

 46. احسان گفت:

  سلام.واقعا زیباست..و به صدای ملکوتی ایشان افتخار میکنم پروردگار عالم پاداش عظیم بر تمام مسلمان عطا فرماید.
  یا علی

 47. احسان گفت:

  صدای ملکوتی ایشان دارن خداوند ایشان را حفظ کند
  یاعلی

  • م.ع گفت:

   ⭐لعنت به این کافرمنافق باد.
   امام علی ع:رُبَّ تالِ القرانَ،والقرانُ یَلعَنُهُ:بسا قران خوانی،که (خود)قران اورا لعنت میکند.
   *ونیز دربرخی جاها،درخواندن ایات قران به افراط وتفریط افتاده است.واز اعتدال خارج شده است.وحتی در برخی موارد درخواندنش شبهه ی غنا وجود دارد،برای مثال”زمر آیه۴۲”.(اگرچه که قسمتهای دیگر این سوره را بنظرمن خوب خوانده است.واین سوره جزو معدود مواردیست که درخواندنش ازحداعتدال خارج نشده است).

 48. رضا گفت:

  با عرض سلام وخسته نباشید به تمام کسایی که در این سایت تلاش میکنند و زحمت میکشند..
  بنده دنبال تحدیر جناب منشار عفاسی هستم، هر سایتی که رفتم حدیر جناب عالی رو پیدا نکردم اگه تحدیر دارند ممنون میشم اگه خبرم کنید با یک پیامکی به این شماره: ۰۹۱۶۷۷۹۵۲۹۳
  و من الله التوفیق

 49. alireza گفت:

  سلام
  درسته که حمایت کرده اما اگر برای خود قران و یادگیری بهتر سبک و روش اون رو گوش بدیم از چشم افتادن نداره چون که اون زمان شخص برات مهم نیست…!

 50. آرزو گفت:

  سلام.من از قرائت ایشون سالهاست که خوشم میاد یه جایی صداشو شنیدم اسمشو پیدا کردم.قرائت چندتا سوره رو هم دارم ازش.هم صداشو خیییلی دوست دارم هم قرائتشو.الان اون این کارارو میکنه دلمو زد.بنظرتون گناه داره ک همچنان گوش کنم قرائتشو؟؟متاسفانه قرائت بقیه به دلم نمیشینه.غیر از اون پسر نوجوونی که تو ای فیلم میخونه.یه طورِ غمگین میخونن بقیه.ولی این نمیدونم چرا انقد عالی میخونه.واقعا ادم لذت میبره

 51. میلاد گفت:

  صدای ایشان خیلی فوق العادس من به شخصه برای مثال سوره نبا ایشان رو بیش از هزار بار شنیده بودم و لذت بردم. و فکر کنم که از همین سایت شما هم دانلود کردم.
  ولی عزیز من خدایی حقش نیست که اعلام نکنید که این قاری وهابیه و طرفدار ترروریست های سوریه و عربستانی هایی که به یمن حمله کردند.

 52. دانشجو گفت:

  سلام
  تقریبا همه ی صحبت ها رو خوندم…من هم مثل شما این دغدغه رو داشتم که بفهمم ایا گوش دادن به این صدا اشکال داره یا نه؟
  “فقط “جنبه ی شرعی و سیاسی اش رو هم مد نظر نداشته و “ندارم”…بلکه برای من مهم تر از اون بحث روحی و روانی هستش
  چکیده نظرات این حقیر با اندک دانش و فهمی که دارم این هست:
  من در مورد بحث”ضمیر ناخود آگاه”مطالب زیادی رو شنیدم و به حقیقت “وجودش و تحت تاثیر بودنش از تمامی کائنات”ایمان دارم
  احتمالا خیلی از شماها هم این بحث ها رو شنیدین که نمونه اون آزمایشتاتیه که یک پرفسور ژاپنی بر روی ملکول های آب داشته که براحتی میشه کل این نتایج رو به هستی و مهمتر از اون،انسانی نسبت دادکه بیشتر حجم وجودی اش متشکل از آب هستش
  قصد باز کردن این مباحث رو ندارم و پیشنهاد میکنم صحبت های دکتر فرهنگ رو در این مورد پیگیری کنید تا دیدتون بازتر بشه
  خیلی خیلی خیلی بخوام خلاصه بگم ؛باید بگم که ضمیر ناخودآگاه ما از هرآنچه که فکرش رو هم نمیکنید تاثیر میگیره و این تاثیر از جنس باطن اون چیزیه که اثرگذار بوده….یعنی مثلا ملکول آب در مورد افراد ،مکانها،صداها،تصاویر،نوشته هاو…وهرگونه موجودیتی که فکرش رو بکنید حالت خاصی به خودش میگیره و تاثیر پذیر میشه
  طبیعتا یک اثر یا منفیه و یا مثبت (البته با شدت و ضعفش)و چیزی بین این دو حالت نمیتونه وجود داشته باشه
  و نکته مهم اینه که ما(به عنوان ضمیر خودآگاه)ظاهر چیزها رو میبینیم و شاید خیلی از چیزها با ظاهر خوبشون فریبنده باشه ولی ضمیر ناخودآگاه از باطن هرچیزی تاثیر میگیره
  دوستان!
  من هم مثل خیلی از شماها صوت این آقا برام دلنشینه ولی نعوذ بالله من که امام علی نیستم که از باطن این آدم آگاه باشم
  من یک انسان معمولی ام و ممکن الخطا(و نه جایز الخطا)
  و ممکنه ضمیر خود آگاه من شیفته ی چنین کلامی بشه ولی باطن اون آدم اثر منفی اش رو روی ضمیر ناخودآگاه من بذاره
  و این جاست که من میمونم و این اسلام آمریکایی!!!
  نمیخوام خدایی نکرده کسی رو به این نام متهم کنم ولی اگر چنین چیزی درست باشه که ایشون از کشتار ملت مظلوم یمن (نه به خاطر شیعه بودن یا مسلمان بودنشون و صرفا به خاطر کشتار یک مشت انسان بی دفاع که حجم زیادی از اونها هم زن و بچه هستن)دفاع کرده مسلما در خط امریکاست و اسلامش هم آمریکاییه
  و اونوقت زمانی میرسه که اگر برای خودت یک سری خط قرمز ها رو از قبل مشخص نکرده باشی به جایی میرسی که صرفا علاقه یه یک صدا باعث میشه که برای کارهای دور از شان انسانیت یک نفر هزار توجیه و بهانه بیاری که ما دنبال تلاوتشیم نه جهت گیری هاش و غافل از اینکه اون تاثیرش رو روی ناخودآگاه شما گذاشته و برنده این ماجرا اونه
  حالا یک مسئله اینه که مگه قحطیه صداست!
  یا اینکه مگه صدای ایشون اکسیژنه که اگر نرسه بهمون تلف بشیم!!
  در مورد این که یکی از کاربران درباره ی فیلم و شخصیت دوگانه ی بازیگران در روی صحنه و پشت صحنه گفته بودن نظرم اینه که اولا اون اسمش روشه و یک “فیلم” هستش
  اصلا قصد ندارم چهره و شخصیت بیش از حد دو گانه ی بعضی از افراد شناخته شده و معروف رو توجیه کنم فقط میدونم که در اون مورد هم آدم باید هوشیار باشه و چه بسیارند کسانی که متاسفانه به جای شیفته ی شخصیت مثبت فیلم شدن،شیفته ی بازیگر میشن و این دوگانگی رو نمیتونن برای خودشون حل کنن!
  من باشناختی که از خودم دارم و میدونم کیلومترها تا” انسان کامل “بودن فاصله دارم و حد و ظرفیت خودم رو میشناسم ترجیح میدم از صوت ایشون استفاده نکنم
  حالا اگر کسی اینقدر خود ساخته هست که در دراز مدت تحت تاثیر شخصیت یک صدا قرار نمیگیره و حجم بصیرت بالایی داره مانعی نیست
  همه ی حرفم همین بودالبته با همین اندک سواد و اطلاعاتی که داشتم
  ولی باز هم بنده در پی این هستم که نظر مرجع تقلید خودم رو هم جویا باشم

 53. فائزه گفت:

  سلام واقعا صداش قشنگه.من با صدای ایشون همش قرآن گوش میکنم.
  من نمیدونم چی شده یا چیکار کرده ایا حرفایی که می زنید تهمته یا نه.ان شاءالله خدا حفظش کنه اگه هم کار اشتباهی کرده خدا هدایتش کنه و ببخشتش
  بعدم کلام زیبا و چیزای قشنگو از دهن هر کی در اومد باید رو هوا زد
  اگه تو قاریا عاشق صدای ایشونید باید رو هوا بزنید و همش گوش کنید اخه چکار دارید این ادم چیکار کرده چیشده
  و بهتره تا از چیزی مطمئن نیستیم تهمت نزنیم حتی اگه مطمئنیمم کارشو ب رخ نکشیم شاید طرف همون لحظه توبه کرده

 54. Mahtab گفت:

  من عاشق صداشم و تاحالا هیچ قاری قرآنی به اندازه ایشون رو من تاثیر نذاشت. فقط کاش آقای العفاسی هم شیعه بود کاش!

 55. جواد گفت:

  سلام دوستان من همشو یکجا زیپ کردم
  بفرمائید :
  http://uploadboy.me/6zjfny526pjh/Quran.zip.html

 56. آیه گفت:

  با سلام
  طاعات شما قبول درگاه حق.
  خدا به شما خیر بدهد. حشر و نشرتان در دنیا و آخرت با قرآن باشد.
  بنده مخصوصا این صدا رو انتخاب کردم که با گوش کردن ترتیل ها، این لحن و صوت در ذهنم باقی بماند چون به این لحن خیلی علاقه دارم.دعاکنید بنده هم در عرصه تلاوت و عمل به قرآن موفق باشم.
  افطارها و سحرها برای ماهم دعا کنید.
  یاعلی

 57. محسن گفت:

  سلام
  با سپاس فراوان

  ما نه از درون آدم ها خبر داریم نه از آینده ی آن ها که مسلمان شوند شاید اشخاص تغییر کنند کسی نمی داند یا گمراه شوند ما ازدرون آدم ها خبر نداریم شاید روزی برسد که شیعه شود و شنیدیم عبدالباسط در خواب فرزندش آمد و گفت اینجا همه چیز خوب است فقط کار من در نجف گیر کرده است

 58. پارسا گفت:

  حضرت عیسی بن مریم علیه اسلام:

  حق را از اهل باطل بگیرید ولی باطل را از اهل حق نگیرید و منتقد سخن باشید.

 59. م.ع گفت:

  ⭐لعنت به این کافرمنافق باد.
  امام علی ع:رُبَّ تالِ القرانَ،والقرانُ یَلعَنُهُ:بسا قران خوانی،که (خود)قران اورا لعنت میکند.
  *ونیز دربرخی جاها،درخواندن ایات قران به افراط وتفریط افتاده است.واز اعتدال خارج شده است.وحتی در برخی موارد درخواندنش شبهه ی غنا وجود دارد،برای مثال”زمر آیه۴۲”.(اگرچه که قسمتهای دیگر این سوره را بنظرمن خوب خوانده است.واین سوره جزو معدود مواردیست که درخواندنش ازحداعتدال خارج نشده است،مثل سوره های ملک،قاف،واقعه،حدیدو…)

 60. ستاره ستاره گفت:

  شما تنها سایتی بودید که هم تلاوت جزها و هم تلاوت سوره به سوره ایشون رو یکجا گذاشتید
  واقعا ممنونم

 61. تقی قرایی گفت:

  استاد مشاری العفاسی به مناسبت عید غدیر خم یک نشید ارائه فرمودن در مدح حضرت علی علیه السلام که توسط شاعر والامقام آقای عجلان ثابت رفعان سروده شده است با نام بطُولهٌ قصّهٌ تَطُول که نشان از ارادت والای ایشان به مقام ائمه معصومین داره . این نشید رو دانلود فرموده و گوش بفرمایید تا اردت شما به ایشان بیشتر شود

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت