دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/06/index6.jpeg

ایمان ۱۴۳:۵۱
ایمان ۲۳۷:۱۵
مدافعان دین الهی۱۴۳:۰۵
مدافعان دین الهی۲۴۰:۱۸
حقیقت ایمان۱۱۷:۵۰
حقیقت ایمان۲۴۱:۱۹
خصوصیات مومن واقعی۱۱۹:۲۲
خصوصیات مومن واقعی۲۳۸:۰۴
نشانه ها ی مومن-سقا۲۱۹:۲۲
نشانه ها ی مومن-سقا۲۳۸:۰۴
گناهان کبیره۱۳۰:۰۷
گناهان کبیره۲۲۹:۴۰
قلوب مردم ۱۳۹:۲۶
قلوب مردم ۲۴۳:۴۷
ایمان به خدا۵۱:۱۷
فساد ۱۲۷:۵۲
فساد ۲۲۴:۵۲
اصلاح امت۱۴۲:۰۴
اصلاح امت۲۴۲:۳۰
شراب خواری۱۳۱:۳۵
شراب خواری۲۲۰:۰۰
ارزش عمر۴۷:۲۶
حقوق والدین۵۰:۲۱
خوف و رجاء۵۶:۵۸
قلوب مردم۱:۲۳:۰۵
تقوا در خلوت۵۲:۲۰
شناخت امام زمان ۱۲۹:۵۸
شناخت امام زمان ۲۳۱:۱۱
ولادت امام زمان ۱۲۹:۳۴
ولادت امام زمان۲۲۹:۱۳
امام زمان علیه اسلام۵۸:۱۳
ابراهیم و نمرود۵۲:۳۱
کودکی حضرت محمد صلوات ا.. علیه و آله۱:۵۰:۵۰
موسی و فرعون۱:۰۰:۲۴
حضرت علی علیه السلام و عایشه۵۰:۲۱
عرینب۵۰:۵۶
اسکندر و فغفور۵۶:۲۳
اصحاب اخدود۴۱:۳۴
اصحاب رقیم۵۰:۲۲
اصحاب کهف۵۷:۱۹
بخت النصر۵۶:۲۳
برسیای عابد۵۶:۳۳
بلم بئورا۴۹:۴۸
بهلول نباش۵۰:۳۰
پسر جیب بر۵۱:۵۸
جوان خارکن۴۹:۴۵
خیبر و فدک۵۵:۴۸
داستان سلیمان و مورچه۳۴:۳۳
داستان ملا ممد – برگشتن از درون قبر – امام حسن ۱۳۰:۵۲
داستان ملا ممد – برگشتن از درون قبر – امام حسن ۲۲۵:۰۸
داستان سوزن و سیب – عروسی حضرت زهرا ۱۲۷:۰۲
داستان سوزن و سیب – عروسی حضرت زهرا ۱۲۷:۰۲
داستان سوزن و سیب – عروسی حضرت زهرا ۲۱۸:۲۷
معجزه امام رضا ۱۲۳:۵۲
معجزه امام رضا ۲۲۴:۳۹
میر اسحاق استر آبادی-زن اشرف اهنگر۱۳۰:۵۴
میر اسحاق استر آبادی – زن اشرف اهنگر ۲۲۳:۵۹
داستان انار خواستن حضرت زهرا – شیخ عباس قمی ۱۲۶:۱۳
داستان انار خواستن حضرت زهرا – شیخ عباس قمی ۲۲۸:۲۹
قضیه انار – دختر در راه نجف ۱۲۹:۴۴
قضیه انار – دختر در راه نجف ۲۲۱:۰۵
تقوا در خلوت – قواص و بلم ۱۳۵:۵۴
تقوا در خلوت – قواص وبلم ۲۲۲:۳۷
اصحاب کهف – احباب یهود ۱۲۹:۴۸
اصحاب کهف – احباب یهود ۲۲۹:۵۰
غلام و ارباب – زلزله در روایات ۱۲۶:۲۳
غلام و ارباب – زلزله در روایات ۲۲۹:۴۵
تاجر و گدا – جنایات منصور۱۵۱:۲۷
تاجر و گدا-جنایات منصور۲۳۲:۳۸
غلام سیاه و دعای باران۱۲۹:۰۷
غلام سیاه و دعای باران۲۲۹:۱۲
عابد و چوپان ۱۳۰:۲۳
عابد و چوپان ۲۲۶:۴۶
جنگ خیبر – فدک ۱۲۴:۵۹
جنگ خیبر – فدک ۲۳۴:۰۵
تلفن به کربلا ۱۳۲:۵۰
تلفن به کربلا ۲۲۳:۴۷
قدرشناسی فرصتها۱۴۷:۲۳
قدرشناسی فرصتها۲۳۲:۰۸
جنگ جمل۱۲۹:۵۵
جنگ جمل۲۲۹:۵۰
ملا عباس چاووش ۱۳۴:۱۲
ملا عباس چاووش ۲۳۴:۱۲
ابوبغل کاتب۴۴:۲۳
مرد کاشانی۳۸:۰۰
آیت الله اصفهانی۱۲۵:۵۵
آیت الله اصفهانی۲۲۶:۴۲
حسن علی حمال – بهلول نباش – حضرت جواد۱۳۶:۱۶
حسن علی حمال – بهلول نباش – حضرت جواد۲۲۱:۳۱
یوسف و زلیخا۱۲۷:۱۹
یوسف و زلیخا۲۲۹:۰۳
حبیب بن مظاهر-اویس قرنی۱۳۳:۲۴
حبیب بن مظاهر-اویس قرنی۲۱۲:۳۷
حضرت عباس۱۳۰:۳۸
حضرت عباس۲۲۴:۴۴
جنایات هارون الرشید۱۴۶:۵۷
جنایات هارون الرشید۲۳۹:۱۲
عطبه بصری-هجده سر بریده۱۲۷:۰۴
عطبه بصری-هجده سر بریده۲۲۳:۴۴
ارینب – هنده۱۲۹:۵۶
ارینب – هنده۲۳۱:۲۶
علامه حلی- ورود به کربلا۱۲۴:۴۱
علامه حلی- ورود به کربلا۲۲۷:۰۹
موسی و قارون۱۴۴:۰۰
موسی و قارون۲۳۸:۴۰
دختر طائف۱۳۱:۵۶
دختر طائف۲۲۲:۰۴
قیامت – حر۱۴۵:۳۲
قیامت – حر۲۳۲:۰۰
جنایات یهود-موسی بن جعفر۱۲۹:۵۱
جنایات یهود-موسی بن جعفر۲۲۷:۵۸
ابوذر غفاری۱۳۰:۵۳
ابوذر غفاری۲۳۹:۲۵
اسماعیل هرقلی۱۲۴:۱۸
اسماعیل هرقلی۱۲۷:۲۵
وصیت نامه-علامه بحر العلوم۱۳۷:۰۰
وصیت نامه-علامه بحر العلوم۲۲۴:۲۳
موعظه جبریل به پیامبر۱۲۸:۴۱
موعظه جبریل به پیامبر۲۲۹:۱۸
میرزای شیرازی۱۲۹:۴۰
میرزای شیرازی۲۲۸:۳۴
عابد و شیطان-لیلی و مجنون۱۴۱:۰۴
عابد و شیطان-لیلی و مجنون۲۴۸:۱۷
منصور دوانیقی – کاخ حمرا ۱۴۱:۵۹
منصور دوانیقی – کاخ حمرا ۲۳۲:۱۹
شطیطه۱۴۷:۱۷
شطیطه۲۳۷:۱۷
عمر و عاص و معاویه۱۳۷:۳۱
عمر و عاص و معاویه۲۴۴:۲۶
بلعم بن باعورا ۱۳۲:۵۱
بلعم بن باعورا ۲۲۴:۰۵
میثم تمار- امام حسین۱۲۶:۳۱
میثم تمار- امام حسین۲۲۳:۲۷
شیخ حسین آل رحیم۱۲۳:۲۲
شیخ حسین آل رحیم۲۲۱:۲۴
دوطفلان مسلم۱۲۹:۴۸
دوطفلان مسلم۲۳۰:۰۷

 

سخنرانی شیخ احمد کافی – شراب خواری ۱۱۲۳۲۷۹ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی – گناهان کبیره ۲۶۳۱۶۶ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی درباره حمام منجاب و پسر آلوده۵۱۱۵۱ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع روضه خوانی مرحوم مجلسی برای امام حسین (ع)۴۷۴۱۶ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی – نشانه های مومن – ۲۳۳۷۵۳ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی – خصوصیات مومن واقعی ۱۳۳۱۳۶ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی – گناهان کبیره ۱۳۲۱۰۰ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع شیطان و فریب عابد۲۶۵۳۸ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی درباره حفظ زبان۲۵۶۳۲ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع زن ناراضی به مال حلال۲۳۹۴۹ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی درباره نوه امام حسین (ع) و سرانجام او۲۲۴۹۴ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع سفر مرد یزدی طی ۴۰ شب به مسجد جمکران۲۱۸۰۰ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع سبک شمردن نماز از زبان امام صادق (ع)۲۱۴۶۰ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی – ایمان به خدا۲۰۳۱۴ بازدیددانلود
جدیدترین سخنرانی های مرحوم شیخ احمد کافی اضافه شده به مرکز دانلود اسلامی شیعه سِی
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع مومن واقعی از دیدگاه امام رضا (ع)۱۹۹۴۵ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع شب ۱۹ رمضان۱۵۹۵۳ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع زن ناراضی به مال حلال۲۳۹۴۹ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع شیطان و فریب عابد۲۶۵۳۸ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع تشکیل دولت علوی بعد از انقراض بنی امیه۱۳۲۳۹ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع سفر مرد یزدی طی ۴۰ شب به مسجد جمکران۲۱۸۰۰ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع نتیجه عمل۱۶۰۸۴ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع عمر۱۵۳۴۱ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع خوردن مال یتیم در کلام امام صادق (ع)۹۱۷۰ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع قرض الحسنه بی پول تو راست میگی۹۱۸۷ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع قرض الحسنه۷۰۴۶ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع اصحاب ۲ قبله۷۴۰۱ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع فطرس۸۴۵۲ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع امام علی (ع) و قضیه فدک۱۵۳۳۷ بازدیددانلود
برخی دیگر از سخنرانی های مرحوم شیخ احمد کافی مرکز دانلود اسلامی شیعه سِی
سخنرانی شیخ احمد کافی – مدافعان دین الهی ۲۴۷۱۲ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع آمادگی جهت مرگ۹۵۰۸ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی – حقیقت ایمان ۱۵۵۳۵ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع زن ناراضی به مال حلال۲۳۹۴۹ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع مرد بازاری و پسر مسیحی۷۷۳۷ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی – نشانه های مومن – سقا ۲۵۷۰۰ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی – حقیقت ایمان ۲۴۹۸۴ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع آیت الله بروجردی و تربت امام حسین (ع)۵۳۷۸ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی – اصلاح امت ۱۳۴۴۰ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی درباره سید محمد محروق نوه امام سجاد (ع) و شهادت ایشان۶۴۴۱ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی درباره روضه خوانی در ماه مبارک رمضان۵۶۷۹ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع فطرس۸۴۵۲ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع شیخ علی اکبر ترک۴۸۰۱ بازدیددانلود
سخنرانی شیخ احمد کافی با موضوع حاتم طایی۷۱۲۳ بازدیددانلود

 

مجموعه کامل سخنرانی های مرحوم شیخ احمد کافی

 

 

186633 بازدید ۹۸ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. سید گفت:

  عاقبت بخیر شوید

 2. وحید گفت:

  خدااجرتون بده که اینهمه سخنرانی رویکجادراختیار ماقراردادید ، اگه سخنرانی های آخری روهم می شد فشرده ویکجا بذارین ، عالی می شد ، بازم ممنون

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام
   اگه فقط همون ۴ تا فایل فشرده رو بگیری کافیه اون پایینی ها هم توشون هست
   مواظب باش تکراری دانلود نکنی چون از چندتا لینک گذاشتم که اگه یکیشون از کار افتاد بقیه باشن

 3. صحبت اله گفت:

  اجرکم عندالله استفاده کردیم

 4. حمید ساروی گفت:

  مرسی سایت باحالیه

 5. سید محمد علی گفت:

  سلام..احسنت و انت من المحسنین..انشالله یه دختر خوب ومتدین نصیبت بشه وباهم دیگه برید به سمت خدا ونفس آخرتون هم ختم به شهادت بشه..الهی امین

  • مسعود فقیه ایمانی گفت:

   شما حق ندارید برای کسی جز خودتان آرزوی شهادت بکنید. شما از کجا می دانید؟ شاید برخی افراد ظاهرا شهید نشوند اما مقامشان از شهدا بالاتر برود. حضرت زینب علیها السلام ظاهرا شهید نشد اما مقامش از اکثر شهدای کربلا بالاتر است.
   حفظ راه شهدا از شهادت کمتر نیست و حتی گاهی بالاتر از شهادت است. و آن مقام رضا است. پس اگر شما به شهادت قانع هستید حق ندارید برای دیگران هم بخواهید به این رتبه قانع باشند.

   • مرضیه گفت:

    سلام آرزوی شهادت بهترین دعای برای خود و دیگران است… منظورش این است که وقتی مرگ انسان رسید و خواست به سرای آخرت منتقل شود مرگ آدم شهادت باشد و اجر شهید داشته باشد… بقیه می میرند ولی شهدا زنده هستند….
    شما کسانی را نمی شناسید در جوانی تصادف کرده اند یا دور از جون همه سرطان و بیماری گرفته اند مرده اند؟؟
    پس اینقدر زد برخورد بد با دعای دیگران نکنید… انسان دشمن چیزی است که بهش جهل دارد

 6. بعثت الله گفت:

  الهی به حق کسی که خودت دوستش داری دست اندرکاران این سایت الهی را توفیق هرچه بیشترعطاکن جهان سپاس بردار چقدر خوب است مثل بعضی سایت های دیگر فریب دهنده نیست مستقیم دانلود میشود بعثت الله “فیاضی” ازکابل افغانستان

 7. بعثت الله گفت:

  بازم سلام اگر امکان دارد سخنرانی های مرحوم کافی واستاد دانشمند را در باره عمرابوبکرعثمان معاویه عمرعاس بگزارید اینجاه انترنیت بسیار قیمت است التماس دعا بعثت الله از کابل

 8. احمد گفت:

  سلام.واقعا دستتون درد نکنه ،اجرکم عندالله

 9. محمدرضا گفت:

  از شما تشکر می کنم گم شده ام را پیدا کردم
  برای شادی روحش صلوات

 10. حسین ترکان گفت:

  سلام
  با تشکر از این وب سایت خوب
  من به خاطر مادرم اومدم اینجا که سخنرانی اقای کافی رو بگیرم
  اگه میشه لطفا” اینا رو توی چند فایل فشرده بزارید که بشه همشو گرفت
  با آرزوی موفقیت برای شما

 11. رامين گفت:

  سلام خیلی خیلی ممنون بابت این همه سخنرانی که در اختیار ما گزاشتی واقعا ممنون من لینک کردم شما رو امیدوارم شما هم منو لینک کنید اجرکم عندالله

 12. احمد گفت:

  چه طوری همه اش رو دانلود کنم؟

 13. stefan1995 گفت:

  خیلی عالی بود….

 14. امیر گفت:

  link download yeja ham mizashtin behtar bod

 15. سیدطاهر گفت:

  خیلی ممنون

 16. سمیه گفت:

  سلام سایتتون تکه تو ایران لنگه نداره دلم می خواد همه ی مطالب سایتو یه دفه دانلود کنم ولی حیف که نه وقتم میزاره نه حجمم میزاره نه هاردم میزاره نه سرعت اینترنت میزاره حالا من چیکار کنم یا زهرای گرامی؟اینقدر سایتو جالبش نکن

 17. محمد گفت:

  آفرین به این سایت باور کنید من ۵۰۰بار به این سایت پرمحتوا سر زدم وهرچه بخواهم موجود است.تشکر تشکر تشکر.

 18. امید گفت:

  سلام.خدا اجرتون بده با این مطالب.خدایا شکرت که تو این دنیا هنوز نور امیدی هست

 19. ایرج گفت:

  خداوند انشالله پاداش خیر به همه شما وما بدهد

 20. سلام گفت:

  سلام خسته نباشید
  من فکر می کنم مجموعه ای از سخنرانی ها آقای کافی (به صورت MP3) رو البته چند هر چند سخنرانی رو به صورت زیپ شده آپلود کردم البته شاید همه ی سخنرانی ها رو ندیده باشم ولی فکر می کنم خوب باشن اگه شما خواستین می تونین این ها رو توی سایتتون بگذارید حالا چه به صورت لینک دانلود و یا هر طوری که می دونین
  فکر می کنم در هر قسمت چندین سخنرانی باشه
  البته اگر که خواستید اینها رو توی سایتتون بگذارید و خواستید که لینک مستقیم دانلود رو توی سایتتون بگذارید روی هر کدوم از آدرس هایی که پایین نوشتم کلیک کنید و در صفحه ای که باز شد روی قسمت “دریافت لینک دانلود” کلیک کنید و اون آدرس رو به عنوان لینک در سایتتون بگذارید که فکر می کنم به صورت لینک مستقیم می شود.
  فقط من این ها رو قبلا آپلود کردم و رمز هم روی فایل های زیپ شده اونها هست و رمزش هم فکر می کنم اینه :
  http://www.mavata.rozblog.com
  البته رمز بدون http:// است یعنی دبلیو دبلیو دبلیو دات ماوتا دات رزبلاگ دات کام (اینو نوشتم چون وقتی نظر رو گذاشتم دیدم اولش http نوشت فکر کنم)
  یا علی
  قسمت اول :
  http://s2.picofile.com/file/7873205264/sokhanranikafi_1.rar.html
  قسمت دوم :
  http://s1.picofile.com/file/7874609030/sokhanranikafi_2.rar.html
  قسمت سوم :
  http://s2.picofile.com/file/7874824080/sokhanranikafi_3.rar.html
  قسمت چهارم :
  http://s3.picofile.com/file/7875798167/sokhanranikafi_4.rar.html
  قسمت پنجم :
  http://s1.picofile.com/file/7874888167/sokhanranikafi_5.rar.html
  قسمت ششم :
  http://s1.picofile.com/file/7874909672/sokhanranikafi_6.rar.html
  قسمت هفتم :
  http://s1.picofile.com/file/7874947739/sokhanranikafi_7.rar.html
  قسمت هشتم :
  http://s2.picofile.com/file/7875014836/sokhanranikafi_8.rar.html
  قسمت نهم :
  http://s2.picofile.com/file/7875852575/sokhanranikafi_9.rar.html
  قسمت دهم :
  http://s1.picofile.com/file/7875902682/sokhanranikafi_10.rar.html

 21. مهناز گفت:

  خدا همگیتون رو خیر بده .
  روحت شاد ویادت گرامی شهید شیخ احمد کافی
  ان شاءاالله ،خداوند ، عالم شجاع و خطیب مانند شهید شیخ احمد کافی رو در این زمونه زیاد کنه ، که بدون این بزرگوارن داریم دنیا و آخرتمون را از دست می دیم .
  اللهم عجل لولیک الفرج

 22. هاناجون گفت:

  متشکرم از سایت شما .خیلی روضه های مرحوم رو دوست دارم حیف که سن ام نرسید که از نزدیک روضه هاشرو گوش کنم.انشالا جاش توبهشت باشه

 23. هوشمند گفت:

  با سلام ودعای خیروقبولی عزاداریهای شما عزیزان.
  اگر فایل سخنرانی حاج آقا کافی ره در مورد سوالات علما یهود از عمر وعدم جوابگویی وجوابهای راستین حضرت امام علی علیه السلام را دارید درسایت درج فرمایید. یا ایمیل کنید.. اجرتان با الله

 24. سید محمدرضا طباطبایی گفت:

  برا سلامتی وظهور امام زمان (عج)صلوات
  الهم صل علی محمد وآل محمد
  خیلی خیلی ممنون از همتون
  واقعا سخنرانی هاش امام زمانی هستش روحش شاد

 25. amin گفت:

  خدا همگیتون رو خیر بده .
  متشکرم از سایت شما
  الهم صل علی محمد وآل محمد
  خیلی خیلی ممنون از همتون

 26. سعید ش گفت:

  سلام
  ردیف اول سخنرانی ها که با داستان ابراهیم و نمرود شروع میشه و با دختر طائف هم تموم میشه، لینکهای دانلودش خراب شده، چون من قبلا تا اول شیخ مفید رو دانلود کردم اما الان میخوام ادامه بدم که نمیشه!!

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام
   متاسفانه سایت تکدید خیلی وقته از دسترس خارج شده لینکهاشم از کار افتاده
   همون سخنرانی ها تو لینکای پایینی هم هستن

 27. محسن گفت:

  سخنرانی آقای کافی باموضوع. شب معراج رادارید بزاریدتوسایت تون لازم دارم؟ تشکر

 28. محسن گفت:

  سلام همش درمورد دیده های پیامبر حرف میزنه شایددیگه موضوع داشته باشه یکم قدیمی است؟؟؟

 29. آیدین گفت:

  سلام مرسی از سایت خوب و پر محتواتون منن عاشق حاج شیخ احمد کافی هستم! قبلا از سایت شما دانلود کردم مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 30. حمید گفت:

  سلام
  باتشکر از زحمات شما
  کدام سخنرانی آخرین ، سخنرانی آقای کافی هستش ؟ دقیقا آخرینش کدومه ؟

 31. مهدی حسینی گفت:

  سلام ممنون ازسایت خیلی عالی تون اگه میشه همه روضه های حاج کافی روبذارید دعای تون میکنیم خداوند همه تونواجرخیربده انشاءالله ممنون.

 32. فاطمه گفت:

  با سلام و تشکر . سایتتون را بخاطر جامع بودن سخنرانیها و روضه های مرحوم شیخ احمد کافی بسیار بسیار پسندیدم. اگه امکان داره به ایمیلمون ارسال کنید . مجدد تشکر میکنم . و از خداوند منان طول عمر با عزت برایتان طلب مینمایم

 33. MEHDI گفت:

  من عاشق کافی هستم خداوند با خوبان محشورش کنه.خدا اجرتون بده ممنونم از سایت خوبتون

 34. darya گفت:

  سلام پدرم در مورد یکی از مداحی های آفای کافی برام تعریف کرد که در آن سخن های بین امام حسین (ع) و حضرت عباس از میمنه تا میسره ذکر شده..هر چه در سایت ها جست و جو کردم چنین مداحی رو پیدا نکردم شما لینک دانلودش رو ندارید؟

 35. مجتبی گفت:

  شما بهترین کار فرهنگی را میکنید خدا اجرتان بدهد…..

 36. رحمان گفت:

  سایتتون تکه.امروز داستان ترماه گوش دادم عالیه به این میگن شیعه واقعی

 37. علی گفت:

  سلام، من همه این سخنرانی هار رو می خوام و واسه دانلود خیلی حجمش زیاده، امکانش هست برام بفرستی هزینه اش هم میدم

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام باید بری فروشگاه های محصولات فرهنگی شهرتون همشو و حتی بیشتر از اینا رو دارن ارزونتر هم در میاد

 38. علی ع.ت گفت:

  با سلام و خسته نباشد. خیلی وقت بود بدنبال چنین سایتی می گشتم ، به هر قسمتی وارد میشم زیباتر باشکوه و جذابتر است، وقتی وارد قسمت مرحوم کافی شدم یاد آنوقتی افتادم که مادرم تمام نوارهای کافی را گوش میکرد وهمه وهمه را برای ما تعریف میکرد ، خداوند همه ی شما را خیر دهد.

 39. نادر گفت:

  باسلام و تشکر از سایت خوبتون
  سخنرانی مرحوم کافی تو روز عاشورا را دارین ؟تو اون سخنرانی روضه وداع رو میخونه
  ممنونم

 40. هادی گفت:

  سلام علیک ،
  واقعا خسته نباشید.اجرتون با حضرت حق.
  من خیلی از سایتتون دانلود کردم مثل این سایت کامل و جامع من کم دیدم ،خداییش ایول…

 41. عباس منصوری گفت:

  واقعاً خسته نباشید میگم و ان شاء الله که هر چی از خوبی های خدا میخواد بهتون بده

 42. hosein گفت:

  با سلام وعرض ادب
  الحق و لانصاف دم شما گرم انشالله بانی این سایت یه صالحات باقیات با معرفت براش بنویسن

 43. علیرضا گفت:

  ممنون
  عالیه
  خدا خیرتون بده

 44. مهدی گفت:

  اقا خداییی دمتون گرم من تا امروز که سی وچهار سالمه هنوز کافی گوش نکردم من تصادفی امدم تو سایتتون و ماندگار شدم انشاالله اجرتون با صاحب الزمان (عج)

 45. گابرییل گفت:

  سلام و درود خدا بر شما . سایت بسیار جامع و با ظرافت و دقت طراحی شده است . زحمات همکاران سایت باقیات و صالحات قبر و قیامت ایشان شود انشالله . بنده بسیار از سایت ها دانلود و بازدید کردم . دسترسی به صفحات و دانلود از این سایت به عبارتی کاربری بسیار آسان بود . آرزوی توفیق خدمت و بندگی برای ایشان دارم .

 46. سعید ش گفت:

  یه سوال داشتم. اگه فایلهای بالایی رو دانلود کردم، دیگه لازم نیست فایلهای پایینی رو دانلود کنم؟؟ آخه تو فایلهای پایینی چیزهایی هست که تو بالایی ها نبود، مثل دعای کمیل و ندبه و خیلی موضوعات دیگه. ممنون

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام اکثرشون شبیه هم هستن ولی تو چند مورد هم با هم تفاوت دارن دیگه باید چک کنی کدومهاش تکراری هست یا نه

 47. علی جمالی گفت:

  باسلام وخسته نباشید خدمت این دوست عزیزم.بخاظر تمام زحمتی که کشیدید تا این مجموعه مذهبی بسیار مفید درخدمت ما قرار بگیره.کمال تشکر رو دارم .انشالله عاقبت به خیر بشی.درود برهر چی انسان مذهبی ومومنه

 48. دست تان درد نکند. خدا از شما راضی باشد انشاالله

  خیلی تشکر

 49. سلام گفت:

  نوار های حضرت آقای کافی خیلی عالی دانلود می شوند و آموزه های وعظ او باران رحمتی است بر قلوب مردم اخص جوانان ما – ای کاش صدا و سیما در شبکه های خود برنامه مدونی برای این رحمت تنظیم می کرد –

 50. حسن خدادادی گفت:

  با سلام .بسیار سایت خوبیه دم همتون گرم .وقت کردید ی صلوات به روح مرحوم کافی هدیه کنید .برای شادی روح مرحوم شیخ احمد کافی صلوات

 51. مجتبی نورایی گفت:

  با سلام
  اجرتون با امام زمان واقعا عالی دستتون درد نکنه
  اللهم عجل لولیک الفرج

 52. حجت الاسلام قمرصورت گفت:

  باسلام آیامجموعه سخنرانی های مرحوم احمد کافی بصورت کتاب منتشر شده است کجا موجود میباشد متشکرم

 53. مجيد عباس زاده گفت:

  سلام
  عالی بود.

 54. احسان من گفت:

  حقیقتا بنده کسی را در عمرم به اندازه مرحوم کافی از لحاظ شیوایی بیان و تسلط بر مطالب و جذابیت سخنرانی و نیز جگر دار بودن ایشان ندیده ام و فکر میکنم نخپاهم دید خداوند ایشلن را غریق رحمت واسغه خود قرار دهد و خداوند بزرگ ما را هم ببخشد و بیامرزد از تمام دست اندرکاران تشکر مینمایم التماس دعا

 55. مسعود فقیه ایمانی گفت:

  غواص و بلم صحیح است. که به خطا قواص نوشته شده.
  به خاطر درج همه سخنرانی های کافی بسیار متشکرم. خدا شیخ احمد کافی را رحمت کند.

 56. زهرا باقری گفت:

  سلام. فقط یه جمله می گم:
  خدا به آبروی حضرت فاطمه زهرا س در دنیا و آخرت عاقبت بخیرتان کند و حاجت روا شوید. اجرتون با حضرت زهرا س

 57. سیامک گفت:

  سلام ادمین عزیز….
  بنده ارادت بسیار خاص نسبت ب مرحوم کافی دارم….
  من از سخنرانیای ایشون خیلی بهره ها بردم
  و هر کدوم از صد تا سخنرانیشونو حداقل بیست بار گوش کردم و هربار بیشتر از قبل لذت بردم….
  یه سوال دارم…. در تصویر دو لیست از سخنرانیای ایشون هست….
  قسمت پایینی ک برام آشناست و دانلود کردم…اما قسمت بالایی آیا چیزی اضافه بر پایینی دارد؟؟؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام احسنت
   یه سری لینکایی که گذاشته بودم از کار افتاده بودن حذفشون کردم
   همینایی که الان مونده رو بگیری همه سخنرانیها توش هست

 58. سعید گفت:

  همه سخنرانیها تقطیع شده خداوند هدایت کند شما را

 59. فاطمه گفت:

  واقعا ازتون متشکرم .. انشالله پروردگار خودش بهترین پاداش رو به شما عزیزان بده🤗🤗

 60. علیرضا گفت:

  خدا خیراتان بدهد

 61. ابراهیم گفت:

  خیلی ممنون .

 62. یوسفی گفت:

  خیلی ممنون بابت زحمات و مطالب مفیدی ک سایتتون گذاشتین خدا خیرتون بده انشالله ک دائمی باشین

 63. DarkShadow گفت:

  سلام علیم و رحمه
  خدا بیامرز امواتتون رو. روحم شاد شد. دردش بخور تو سر اون کسایی که با لباس روحانی به دین با سخنرانی هاشون ضربه میزنن و مردم رو از دین میرونن!

 64. رحیم گفت:

  سلام مرسی از زحمات شما. واقعا زحمت زیادی بوده تا این مجموعه جمع آوری و در اختیار علاقمندان قرار داده شده . اجرتون با پروردگار بزرگ

 65. حامد گفت:

  سلام هرکی لینک فول البوم شهید کافی رو داره بفرسته ایمیلم اجرتون با امام زمان
  hamedmirzazadeh1371@gmail. com

 66. مجتبی گفت:

  با سلام.خدا بهتون اجر دنیا و اخرت بده که به فکر تبلیغ دین و ارادت به اهل بیت رو مسیر کارتون قرار دادین تا ما گمراهان در این دنیای تاریک و فاسد که از هر درش نیرنگ و دورویی مفسدان و لامذهبان روزگار دیده میشه این مطالب رو بشنویم تا خودمونو نجات بدیم که بیشتر از این در باتلاق این نامردان که روی یزید و معاویه ارو سفید کردن فرو نریم….یا علی و به امید نجات به زوی زود تو ای صاحب عصر و زمان(عج)

 67. ابوالفضل دری گفت:

  سلام.خسته نباشی.وباتشکر.چندسوالداشتم.اول اینکه ایا سخنرانیها کامل?اگرنیست چه تعداد سخنرانی اینجانیامده ?مرجع شما ویایک مرجع کامل وبدون سانسور برای پیداکردن اثار اقای کافی معرفق میکنید?لطفا سخنرانیهای اقای محمودی همعصر اقای کافی روهم پخش ویاادرس اثارش رامعرفی کنید..اجرتان محفوظ وماندگاربماندهمراهتان تاهنگامه قیام قیامت

 68. کامران گفت:

  السلام و علیکم
  خیلی ممنون از این مجموعه گهربار
  فایل صوتی عابد و شیطان-لیلی و مجنون۲ بعد از ۴ دقیقه قطع میشود
  لطفا در صورت امکان فایل سالم را در وب سایت قرار دهید
  رحمت خدای یکا بر حاج احمد کافی رحمت الله علیه

 69. کامران گفت:

  وعلیکم السلام برادر عزیز
  خیلی ممنون.
  انشالله اجرتان با حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه علیه السلام باد..

 70. سلام دوست عزیز خیلی ممنون !
  آیا فقط همین ۷۷ تا دونه است سخنرانی اقایی کافی یا بیشتره لطفا منو در جریان بزارید ممنون !
  مهدی یاوری از فرانسه!

 71. نقی گفت:

  فایل صوتی سخنرانی حاج اقا کافی در خصوص شفا یافتن دختر زاغمرزی از امام رضا(ع) را میخواستم.باتشکر

 72. سعید گفت:

  خدا قوت بده به شما . و خدا رحمت کنه حاج احمد کافی واعظ بزرگ را

 73. Reza گفت:

  با تشکر از زحمات شما خدا خیرتو ن بده/
  رضا حبیبی کوه شهری از منوجان

 74. وحید گفت:

  سلام ممنونم ازتون خدا برکت بهتون بده

 75. کامران گفت:

  با سلام اجرتون با حضرت مهدی
  داستان پیرمرد محمد عرب از نیاسر کاشان
  ۱۶۵ سال طول عمر داشته لینک سخنرانی اش میخام ک قابل دانلود باشه

 76. حسین گفت:

  سلام. خداییش خیلی زحمت کشیدید. خدا شما و خانواده تونو حفظ کند. اگه اشتباه نکرده باشم همشو دانلود کردم. روح مرحوم کافی را خدا انور دنیا شاد کند. خواهشا بروح نثارش یه فاتحه بدهید.

دسته بندی

اسکرول بار