دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

>

آخرین نظرات

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/81cfa028-5e4e-4253-bd2a-83ebde3669372.jpg

جزء ۱ ۰۱:۰۱:۰۵
جزء ۲ ۰۰:۵۸:۵۳
جزء ۳ ۰۱:۰۲:۴۲
جزء ۴ ۰۰:۵۹:۳۱
جزء ۵ ۰۰:۵۷:۳۶
جزء ۶ ۰۰:۵۶:۴۷
جزء ۷ ۰۰:۵۹:۰۵
جزء ۸ ۰۰:۵۷:۰۰
جزء ۹ ۰۰:۵۵:۰۶
جزء ۱۰ ۰۰:۵۳:۴۱
جزء ۱۱ ۰۰:۵۷:۳۰
جزء ۱۱ ۰۰:۵۷:۳۰
جزء ۱۲ ۰۱:۰۰:۲۰
جزء ۱۳ ۰۱:۰۰:۲۰
جزء ۱۴ ۰۰:۵۸:۳۵
جزء ۱۵ ۰۰:۵۶:۰۳
جزء ۱۶ ۰۰:۵۶:۰۳
جزء ۲۱ ۰۰:۵۳:۱۲
جزء ۱۷ ۰۱:۰۱:۲۵
جزء ۱۸ ۰۰:۵۵:۳۰
جزء ۱۹ ۰۰:۵۸:۰۴
جزء ۲۰ ۰۰:۵۴:۲۰
جزء ۲۲ ۰۰:۵۹:۲۴
جزء ۲۳ ۰۰:۵۹:۴۶
جزء ۲۴ ترتیل قرآن
جزء ۲۵ ۰۰:۵۶:۱۳
جزء ۲۶ ۰۰:۵۵:۵۲
جزء ۲۷ ۰۰:۵۵:۵۲
جزء ۲۸ ۰۰:۵۸:۵۶
جزء ۲۹ ۰۱:۰۰:۳۷
جزء ۳۰ ۰۰:۵۷:۰۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره بقره ۰۲:۲۲:۲۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۲۲:۰۶
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نساء ۰۱:۲۴:۱۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مائده ۰۱:۰۲:۲۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انعام ۰۱:۰۳:۵۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره اعراف ۰۱:۱۳:۵۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۷:۴۶
احمد دبّاغ | ترتیل سوره توبه ۰۰:۵۳:۲۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره یونس ۰۰:۴۰:۴۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره هود ۰۰:۴۴:۵۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۴۳:۲۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره رعد ۰۰:۲۰:۰۶
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۸:۰۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۶:۰۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نحل ۰۰:۴۲:۱۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۳۵:۰۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره کهف ۰۰:۳۵:۰۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مریم ۰۰:۲۰:۱۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۶:۲۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۷:۴۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حجّ ۰۰:۲۷:۳۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۴:۵۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۸:۳۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۸:۳۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۹:۱۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۵:۲۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قصص ۰۰:۳۰:۰۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۲۰:۵۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۶:۲۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۱۰:۰۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۷:۴۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۹:۰۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۸:۵۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۷:۰۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۷:۰۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره صافات ۰۰:۲۰:۳۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۵:۳۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۴:۲۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۵:۲۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فصّلت ۰۰:۱۷:۱۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۶:۴۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۷:۲۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۸:۱۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۱۰:۲۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۳:۱۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۱۱:۵۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فتح ۰۰:۱۱:۳۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۷:۳۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۷:۴۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۵۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۷:۰۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۷:۱۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۷:۳۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۱۰:۰۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۹:۴۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حدید ۰۰:۱۲:۲۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۱۰:۱۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۹:۵۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۴۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره صفّ ۰۰:۰۴:۵۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۴:۰۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۴:۰۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۵:۳۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۶:۱۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۴۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۷:۰۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۷:۱۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۶:۱۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۵:۱۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۴:۴۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۵:۴۶
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۱۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۴۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۵:۳۶
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۴۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۴:۲۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۵۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۳:۱۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۱۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۲:۰۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۲۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۴۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۴۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۰۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۳:۱۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۴۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۴۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۵۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۳۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۰۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۵۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۴۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۲۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۴۱
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۲۸ ۳۴:۱۴
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۲۹ ۳۷:۵۸
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۲۷ ۳۷:۱۰
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۲۵ ۳۶:۴۹
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۲۴ ۳۴:۱۷
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۲۳ ۳۸:۳۴
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۲۱ ۳۵:۵۵
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۲۰ ۳۴:۳۳
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۱۹ ۳۵:۵۴
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۱۷ ۳۳:۲۸
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۱۶ ۳۵:۲۵
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۱۵ ۳۵:۱۲
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۱۴ ۳۷:۴۰
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۱۳ ۳۳:۴۲
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۱۱ ۳۷:۵۸
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۱۰ ۳۶:۵۴
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۹ ۳۶:۰۱
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء ۸ ۳۴:۵۶
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء هفتم ۳۷:۰۱
تحدیر(تندخوانی قرآن کربم)-جزء ششم ۳۳:۴۱
تحدیر(تندخوانی قرآن کربم)-جزء ششم ۳۳:۴۱
تحدیر(تندخوانی قرآن کربم)-جزء پنجم ۳۱:۲۷
تحدیر(تندخوانی قرآن کربم)-جزء پنجم ۳۱:۲۷
تحدیر(تندخوانی قرآن کربم)-جزء چهارم ۳۳:۳۰
تحدیر(تندخوانی قرآن کربم)-جزء چهارم ۳۳:۳۰
تحدیر(تندخوانی قرآن کربم)-جزء سوم ۳۲:۴۹
تحدیر(تندخوانی قرآن کربم)-جزء سوم ۳۲:۴۹
تحدیر(تند خوانی قرآن کریم)- جزء اول ۳۳:۰۶
تحدیر(تند خوانی قرآن کریم)-جزء اول ۳۳:۰۶

 

 

60249 بازدید ۴۵ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png
 1. Hasan گفت:

  خدا خیرتون بده،واقعا قشنگ میخونه
  خیلی بهم حال داد

 2. محبوبه گفت:

  سلام چرا در هیج جا تحدیر قرآن با صدای استاد دباغ کامل نیست چند جز کم است؟

 3. م گفت:

  دانلود تحدیر استاد معتز آقایی-به صورت کامل و یکجا
  http://www.gharian.ir/archive/index.php?thread-5698.html

 4. m گفت:

  چرا جزء ۲و۳۰ نیست

 5. حبیب گفت:

  واقعا عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود.

 6. مری گفت:

  استاددباغ واستادمهدی فروغی واقعاروح بخش ودلنواز ترتیل می خونند……………….

 7. mitra گفت:

  انشاالاه مثل روشنی دل روشنی چشم به ایشان عطا کند .واقعا صدای زیبایی دارند.خدا حفظ کند ایشان را.

 8. دکتر گفت:

  واقعا صوت ایشون روح آدم رو پرواز می ده …
  با تشکر بسیار

 9. عبدالقدوس گفت:

  با سلام و تشکر و آرزوی قبولی نیات شما خواهشمند است قرائت زیبای آقای دباغ در مجتمع شاهد قم در حضور مربیان بصیرتی بسیج اهل سنت را از سوره حشر بذارید

 10. اوا گفت:

  من ترتیل مهدی فروغی رو میخوام چرا پیداش نمیکنم

 11. زینب گفت:

  سلام
  یه خبر بهتون بدم امشب اقای احمد دباغ خونمون شام دعوته

 12. طاهر گفت:

  بار عرض ادب و سلام و احترام
  لطفا در صورت امکان میشه بفرمایید چرا امکان دانلود تلاوت قرآن کریم بصورت ترتیل و با ترتیب حزب به حزب در سایت های مختلف از جمله این سایت نیست ؟ آیا امکان دانلود به ترتیب حزب از این سایت وجود دارد؟
  با تشکر

 13. anahit گفت:

  خوش به سعادتت تون

 14. mohanna-mohammad گفت:

  باسلام واحترام،لطفاًدرصورت امکان کل سی دی تحریراستاددباغ رابرایم ارسال فرمایید.قبلاًسپاسگذارم وهزینه ارسال راتقدیم می نمایم.باتشکر مسعود

 15. seyed گفت:

  سلام
  ازتون خیلی ممنون
  تحدیرهای امسال ماه رمضان که از شبکه مستند پخش میشه رو هم اضافه کنید منظورم فیلمهاشه مثل ۶ جز اول که قرار دادید خیلی عالی و مفیدند
  من به کمک تحدیر خوانی و این فیلمها یک برنامه برای حفظ به نظرم رسیده که میخوام برای خودم اجراش کنم و اگر موفق شدم برای همه تعلیم بدم

 16. مهدی گفت:

  سلام و درود بر شما

  و با تشکر از زحماتتون بسیار استفاده نمودم

  غرض از مزاحمت دو مورد اشتباه در قرائت چزء ۲۶ توسط استاد دباغ وجود دارد

  که خواهشمند است این جزء را عوض کنید با قرائت بدون اشکال . با تشکر

  آیه ۱۷ سوره احقاف………….. مِن قَبْلِی ……….که مِن بَعدی…. قرائت شده
  آیه ۲۵ سوره محمد ………… لَهُمُ الْهُدَى الشَّیْطَانُ …. که لَهُمُ الشَّیْطَانُ قرائت شده است

  با تشکر مجدد

  التماس دعا

 17. همت انوری گفت:

  با سلام و عرض ادب و خسته نباشی خدمت همه شما دوستان عزیز
  بابت قرار دادن ترتیل استاد دباغ در سایتتون دستتون درد نکنه
  اجرتون با اباعبدالله الحسین

 18. علیرضا گفت:

  بدرد نمیخوره

 19. سجاد گفت:

  سلام
  ان شاالله خدا روشن چشمش کنه,روح ادم با شنیدن صداش به پرواز در میاد

 20. احسان گفت:

  اگر دو تا اشتباه داشته باشه شرف داره به العفاسی کثیف ملعون . من دیگه میترسم سمت قاری غیر شیعه برم . حیف ۳.۷۵ گیگ دانلودم و گوش فرزندم…

 21. مرسانا گفت:

  سلام من از سایت خوبتون تشکر میکنم من تحدیر استاد دباغ رودانلود کردم باعرض معذرت جزء۱۳ سوره ابراهیم آیه۳۲ اشتباه دارد خوانده میشود انزل لکم ولی در قرآن انزل است
  ببخشید جسارت کردم

 22. sanaz گفت:

  سلام خیلی زیبا میخونن چرا جز ۱۲ نیست

 23. sanaz گفت:

  سلام در تند خوانی جز ۱۲ نیست.خیلی ممنون

 24. sanaz گفت:

  سلام خسته نباشین در تند خوانی ها خیلی از جز ها ناقصه بیزحمت م.یشه کامل کنید خیلی ممنون .

 25. دوستداردباغ گفت:

  خداقوت اگه قرائت های حرم حضرت معصومه (س) استاددباغ روبصورت تفکیک سال به سال تهیه کنید توسایتتون بیارین خیلی عالیه چون کیفیت صدای تلویزیون یه چیزدیگس باتشکر

 26. گمنامه گفت:

  باسلام اجرتون باخدای مهربون.

 27. سلام
  ممنون
  خیلی نیاز داشتم

 28. سیما گفت:

  من یه صوت قرآن دارم تقریبا یه ساله دنبال قاریش میگردم پیدا نمیکنم صداش شبیه آقای فروغیه.میشه کمکم کنید بگین چیکار کنم پیداش کنم؟؟صداش خیلییییی قشنگ و دلنشینه

 29. امنه گفت:

  سلام..خدا خیرتون بده..به قول دوستمون روح انسان با شنیدن استاد دباغ به پرواز در میاد..ان شاالله نور به چشماش بیاد و تنش سالم و سلامت باشه..بابت سایت مفیدتون هم یه دنیا ممنون زنده و پاینده باشید و اون دنیا هم رو سفید..خدا خیرتون بده

 30. علاءالدین گفت:

  سلام! خدایتان خیر جزیل دهد. پس از گشت و گزارهای بسیار سرانجام در تارنمای شما آنچه به دنبالش بودم را یافتم.

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت