دکتر عباسی
استاد رائفی پور
فروشگاه سایت

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

>

آخرین نظرات

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/taaherzaadeh_asghar7.jpg

۱-چگونگی بیکرانه بودن نفس انسان ۰۰:۵۳:۰۱
۲-چگونگی سیر تشریع به تکوین ۰۰:۴۹:۳۳
۳-چگونگی عبور از حجاب زمان ۰۰:۵۲:۴۸
۴-وسعت نفس و امکان فهم زبان دین ۰۰:۵۴:۰۲
۵-ظهور صور برزخی ۰۰:۴۹:۲۲
۶- جایگاه ارتباط با روح اولیا ۰۰:۵۳:۴۸
۷-برکات سیر قلبی ۰۰:۴۵:۳۵
۸-چگونگی تغذیه قلب ۰۰:۵۳:۵۳
۹-معنی حضور بالفعل باورها ۰۰:۵۱:۴۳
۱۰-چگونگی حصول دل ۰۰:۵۱:۱۸
۱۱-حضور تکوینی و تشریعی نفس در عوالم هستی ۰۰:۵۰:۱۲
۱۲-عوامل شدیت یافتن تجرد نفس ۰۰:۵۳:۲۵
۱۳-گذر از جزئیات ونظر به حقایق ۰۰:۵۶:۰۹
۱۴-غلیظ ترین مانع ۰۰:۵۶:۴۳
۱۵-عوامل سه گانه رهایی ازمحدودیت نفس ۰۰:۵۲:۱۵
۱۶-فنا در فنا ۰۰:۵۸:۵۶
۱۷-از تفکر تا تذکر ۰۰:۵۹:۳۱
۱۸-چگونگی اتحاد با حقایق غیبی ۰۰:۵۹:۳۵
۱۹-چگونگی ارتباط با روح علمای ربانی ۰۰:۵۵:۳۰
۲۰-آشنایی تکوینی با اولیای الهی ۰۰:۵۹:۱۷
۲۱-چگونگی ظهور موانع پنهان در سلوک ۰۱:۰۰:۴۷
۲۲-فضای موثرشدن کثرت عبادات ۰۱:۰۰:۴۷
(خطبه۱) ۱. حب دنیا و چگونگی نجات از آن ۰۰:۲۸:۰۳
(خطبه۱) ۰۲-عوامل عاقبت سوء ۰۰:۳۲:۳۰
(خطبه۱) ۰۳-عوامل عاقبت سوء ۰۰:۳۱:۳۶
(خطبه۱) ۰۴-راه های نجات ازعواقب سوء ۰۰:۳۱:۵۹
(خطبه۱) ۰۵-راههای تعالی برتر ۱ ۰۰:۲۷:۵۱
(خطبه۱) ۰۶-راههای تعالی برتر ۲ ۰۰:۳۲:۴۵
(خطبه۱) ۰۷-برکات مراوده باعلما ۰۰:۲۹:۳۴
(خطبه۱) ۰۸-نتایج وبرکات انفاق ۰۰:۲۸:۰۱
(خطبه۳) ضرورت توجه به معاد ۰۰:۳۲:۳۴
(خطبه۴) ۰۱-معنی حمد خدا ۰۰:۳۰:۰۷
(خطبه۴) ۰۲-معنی کفر ۰۰:۲۹:۳۱
(خطبه۴) ۰۳-معنی توحید ۰۰:۳۳:۴۸
(خطبه۴) ۰۴- شناخت خدا عامل شناخت رسول خدا ۰۰:۲۸:۴۰
(خطبه۴) ۰۵-برکات نبوت ۰۰:۰۱:۴۰
(خطبه۴) ۰۶-هنرشناخت روح زمانه ۰۰:۳۱:۴۵
(خطبه۴) ۰۷-خصوصیات آخرالزمان ۰۰:۲۹:۴۲
(خطبه۴) ۰۸-معنی تقوی ۰۰:۳۱:۲۲
(خطبه۴) ۰۹-برکات توجه به قیامت ۰۰:۲۸:۴۶
(خطبه۴) ۱۰-توجه محض به قیامت ۰۰:۲۷:۳۲
(خطبه۴) ۱۱- شرح خطبه ۴، جلسه۱۱ ۰۰:۲۸:۱۲
(خطبه۴) ۱۲-برکات اصلاح بین خود و خدا ۰۰:۳۱:۰۵
(خطبه۴) ۱۳-برکات انس با خدا ۰۰:۳۲:۴۵
(خطبه۴) ۱۴-آبادانی قیامت ۰۰:۳۲:۵۳
(خطبه۴) ۱۵-زیبائیهای معاد ۰۰:۲۹:۰۹
(خطبه۴) ۱۶-شرح خطبه ۴، جلسه۱۶ ۰۰:۳۳:۳۷
(خطبه۴) ۱۷-توجه به معاد عامل کنترل کننده خطورات ۰۰:۳۲:۵۶
(خطبه۴) ۱۸-معنی و چگونگی تقوا ۰۰:۳۲:۲۱
(خطبه۴) ۱۹-تقوا آمادگی برای نظر خدا به متقین ۰۰:۳۱:۲۹
(خطبه۴) ۲۱-مراتب و نتایج تقوا ۰۰:۳۱:۵۷
(خطبه۴) ۲۲-چگونگی بهره گیری از عبادات ۰۰:۳۱:۵۲
(خطبه۴) ۲۳-وظیفه مسلمانان نمودن جایگاه حق وباطل ۰۰:۳۱:۰۷
(خطبه۶) ۰۱-راه های اتصال به خدا ۰۰:۳۲:۱۵
(خطبه۶) ۰۲-چگونگی برخورد با قرآن ۰۰:۳۲:۱۶
(خطبه۶) ۰۳-نمونه هایی ازنگاه قران به حوادث تاریخ ۰۰:۳۲:۳۶
(خطبه۶) ۰۴-راه های علاقمندی به قرآن ۰۰:۲۶:۰۷
(خطبه۶) ۰۵-معنی بندگی حقیقی ۰۰:۳۱:۵۳
(خطبه۶) ۰۶- معنی توحید ناب ۰۰:۲۸:۵۵
(خطبه۶) ۰۷- معنی تقوی وچگونگی نیل به آن ۰۰:۳۱:۲۴
(خطبه۶) ۰۸-نتایج محبت های معنوی ۰۰:۳۲:۴۰
۰۱- عقل ، اولین مخلوق ۰۰:۲۷:۳۴
۰۲- وهم، ظلمتی عقل‌نما ۰۰:۳۱:۲۸
۰۳- عقل،واقعیتی مستقل ومتعالی ۰۰:۳۱:۱۴
۰۴- ادبارعقل یارؤیت‌وحدت‌درکثرت ۰۰:۲۳:۰۴
۰۵- عقل وجهل درتکوین وتشریع ۰۰:۳۱:۱۷
۰۶-طینت‌شیعه وطینت‌کفار ۰۰:۲۸:۱۰
۰۷- معنی ادبارعقل ۰۰:۲۸:۱۰
۰۸- ادبارعقل همان اقبال‌است ۰۰:۲۸:۴۲
۰۹- رؤیت حق‌درحجاب‌وماوراء حجاب ۰۰:۳۰:۴۷
۱۰- عبادت شیطان نیزعصیان‌است ۰۰:۲۷:۵۲
۱۱- تبدیل صفات شیطانی به انسانی ۰۰:۲۸:۳۴
۱۲- آزادی ازمفاهیم ، شرط شهود ۰۰:۳۱:۰۶
۱۳- ادب سیر از ظاهربه باطن ۰۰:۲۹:۴۲
۱۴- عقل و جهل در بالقوگی وبالفعلی ۰۰:۳۱:۱۵
۱۵- خیر و معنی آن ۰۰:۲۸:۵۷
۱۶- عوامل گزینش افعال خیر ۱ ۰۰:۲۹:۲۸
۱۷- عوامل گزینش افعال خیر ۲ ۰۰:۳۱:۲۳
۱۸- ایمان، عامل‌کشف‌همه‌واقعیت‌غیبی ۰۰:۳۱:۲۸
۱۹- باورهای‌عقلی‌مقدمه‌ایمان ۰۰:۰۳۰:۵۰
۲۰- چگونگی ایمان ۰۰:۲۸:۰۸
۲۱- راه حصول ایمان ۱ ۰۰:۳۱:۲۵
۲۲- راه حصول ایمان ۲ ۰۰:۳۱:۲۵
۲۳- تلقین‌تنزیه و توحید به‌قلب ۰۰:۲۵:۳۶
۲۴- تلقین توحید به قلب ۰۰:۳۱:۱۲
۲۵- تصدیق و جحود ۰۰:۳۱:۲۵
۲۶- عوامل رشدتصدیق حق ۰۰:۳۱:۰۳
۲۷- مقصد ذکرو اعمال قالبیه ۰۰:۳۰:۱۳
۲۸- مبنای رجاء و یأس ۰۰:۲۸:۴۸
۲۹- فرق رجاء باغرور ۰۰:۳۱:۲۷
۳۰- تعظیم حضرت حق، نیاز قلب ۰۰:۳۱:۱۰
۳۱- توازن بین خوف و رجاء ۰۰:۳۱:۱۵
۳۲- تعادل، عامل پذیرش هدایت‌الهی ۰۰:۳۰:۵۶
۳۳- عدالت‌درقلب‌وعقیده‌واخلاق ۰۰:۲۸:۱۳
۳۴-حکمت، عدالت، عفت، شجاعت ۰۰:۲۹:۲۴
۳۵- چگونگی‌یافتن فضیلت عدالت ۰۰:۲۷:۳۶
۳۶- مقام رضا ۱ ۰۰:۳۰:۲۹
۳۷- مقام رضا ۲ ۰۰:۲۹:۵۷
۳۸- مبادی مقام رضا ۰۰:۱۹:۱۲
۳۹- بلا، سبب اصلاح نفوس ۰۰:۳۰:۰۷
۴۰- رضا در عین سختی و مقام صدّیقین ۰۰:۲۸:۰۴
۴۱- معنی شکرو موانع آن ۰۰:۲۸:۳۳
۴۲- شکر و وسعت آن ۰۰:۳۱:۱۸
۴۳- طمع فی‌ الله ۱ ۰۰:۲۹:۴۷
۴۴- طمع فی ‌الله ۲ ۰۰:۲۹:۲۲
۴۵- مراحل نیل به توکل ۰۰:۳۰:۳۴
۴۶- توکل ۰۰:۲۷:۱۵
۴۷- توکل و نتایج آن ۰۰:۳۱:۲۲
۴۸- توکل و حقیقت توحید ۰۰:۲۹:۵۲
۴۹- اربعین، ظهور نتایج توکل و یقین ۰۰:۳۱:۰۰
۵۰- توکل و نتایج آن ۰۰:۲۹:۴۷
۵۱- امام‌خمینی‌،نمونه‌ای ازتوکل‌و پیروزی ۰۰:۳۱:۳۶
۵۲- توکل، منشاء همه قدرتها ۰۰:۳۱:۰۱
۵۳- توکل، عامل کشتن حرص ۰۰:۲۳:۱۱
۵۴- توکل ۰۰:۳۱:۳۶
۵۵- جایگاه رأفت و رحمت درهستی ۰۰:۲۹:۱۱
۵۶- جلسه ۵۶ ۰۰:۳۱:۵۵
۵۷- رحمت به خلق، زمینه ارتباط باحق ۰۰:۳۱:۲۵
۵۸- جلسه ۵۸ ۰۰:۲۹:۱۸
۵۹- غضب مقدس ۰۰:۳۱:۳۸
۶۰- جایگاه غضب ۰۰:۳۱:۳۷
۶۱- برکات حاکمیت برغضب ۰۰:۳۱:۴۰
۶۲- بهشت بی‌غضبی ۰۰:۲۶:۰۰
۶۳- آثار منفی غضب ۰۰:۳۱:۲۶
۶۴- نقش‌حبّ‌دنیادرمحرومیت‌ازمعنویات ۰۰:۳۱:۳۶
۶۵- تفاوت‌علم‌حقیقیوغیرحقیقی ۰۰:۳۱:۵۷
۶۶- علم‌حقیقی‌وفنای‌تعینات درآن ۰۰:۳۱:۳۳
۶۷- نقش نورعلم محمدی ۰۰:۳۱:۴۵
۶۸- علم حقیقی، دریچه واقعی برای ارتباط باخدا ۰۰:۳۱:۰۴
۶۹- راه نجات ازحمق ۰۰:۲۹:۴۱
۷۰- عفت مقام، تعادل درشهوت ۰۰:۳۱:۵۱
۷۱- نقش اعمال درایجادصورملکوتی ۰۰:۲۸:۴۷
۷۲- مبنای ایجادباطن انسانی ۰۰:۳۱:۵۹
۷۳- راه نجات ازتهمت ۰۰:۳۱:۲۱
۷۴- راههای تحقق و نگهداری عفت ۰۰:۲۹:۰۲
۷۵- مراتب و معنی زهد ۰۰:۳۱:۴۵
۷۶- معنی و راه مشاهده جمال پروردگار ۰۰:۳۰:۰۸
۷۷- معنی زهد ۰۰:۲۸:۲۹
۷۸- نتایج زهد ۰۰:۲۰:۰۴
۷۹- زهد ونتایج آن ۰۰:۳۱:۴۷
۸۰- برکات رفق ومدارا ۰۰:۳۱:۴۷
۸۱- خوف ودرجات آن ۰۰:۲۹:۵۷
۸۲- چگونگی ایجادخوف خدادرقلب ۰۰:۳۲:۲۰
۸۳- راههای ورود کبرو نجات ازآن ۰۰:۳۱:۰۱
۸۴- تواضع و حقیقت آن ۰۰:۳۱:۰۵
۸۵- طریق تحصیل تواضع ۰۰:۳۱:۰۷
۸۶- برکات تواضع ۰۰:۲۷:۱۶
۸۷- خطرات کبر ۰۰:۳۰:۱۵
۸۸- شتاب‌زدگی وبی‌ثمری ۰۰:۲۹:۳۲
۸۹- برکات تعادل و آرامش ۰۰:۳۱:۴۸
۹۰- راه تحصیل آرامش و طمأنینه ۰۰:۲۹:۴۰
۹۱- غضب و جنبه‌های مثبت آن ۰۰:۳۱:۳۶
۹۲- عوامل تحریک غضب و راه کنترل آن ۰۰:۲۸:۲۲
۹۳- برکات حلم ۰۰:۲۸:۲۲
۹۴- برکات سکوت ۰۰:۳۱:۳۲
۹۵- سکوت عامل افاضه ازعالم ملکوت ۰۰:۳۱:۱۰
۹۶- محل صحیح سکوت و کلام ۰۰:۳۱:۰۳
۹۷- سکوت زمینه تهذیب نفس ۰۰:۲۸:۲۳
۹۸- بیماری عدم پذیرش حق ۰۰:۳۰:۳۲
۹۹- برکات تسلیم ۰۰:۳۰:۴۰
۱۰۰- توحید، نتیجه تسلیم دربرابر بلا ۰۰:۳۱:۴۴
۱۰۱- تسلیم ، مقام وصول به توحید ناب ۰۰:۲۸:۲۸
۱۰۲- برکات صبردرمعصیت ۰۰:۳۱:۳۴
۱۰۳- فوائدصبربرطاعت و دقایق آن ۰۰:۳۱:۵۱
۱۰۴- برکات صبردرمعصیت ۰۰:۳۱:۵۲
۱۰۵- معنی صبرعن الله ۰۰:۲۸:۵۸
۱۰۶- برکات بی‌حساب صبر ۰۰:۲۹:۲۱
۱۰۷- گذشت، بالاترین تشبه به خدا ۰۰:۲۳:۱۱
۱۰۸- نتایج عفو درسلوک الی‌الله ۱ ۰۰:۲۴:۲۳
۱۰۹- نتایج عفو درسلوک الی‌الله ۲ ۰۰:۲۷:۵۵
۱۱۰- برکات غنای بالله ۰۰:۲۳:۵۶
۱۱۱- راههای رهایی از سرگردانی ۰۰:۲۵:۵۴
۱۱۲- یادِ حق ، عامل رفع حجاب ۰۰:۲۴:۵۱
۱۱۳- نتایج ذکر ۰۰:۲۷:۳۶
۱۱۴- چگونگی ذکر قلبی ۰۰:۲۵:۴۸
۱۱۵- حفظ و نسیان ۰۰:۲۲:۴۳
۱۱۶- عطوفت ، عامل شناخت واقعیت ۰۰:۲۸:۱۰
۱۱۷- برکات قناعت و آفات حرص ۰۰:۲۷:۳۱
۱۱۸- مودّت به مؤمنین ، عامل اتصال به عالَم قدس ۰۰:۲۷:۰۵
۱۱۹- از خضوع تا فنا ۰۰:۲۷:۱۴
۱۲۰ – سلامتی و مقام ارتباط با عالَم عقل ۰۰:۲۵:۴۳
۱۲۱- نتایج صدق و پیروی از حق ۰۰:۲۷:۱۴
۱۲۲- برکات رعایت امانت ۰۰:۲۸:۰۲
۱۲۳- نتایج حفظ امانت و اخلاص ۰۰:۲۶:۴۲
۱۲۴- برنامه ریزی جهت اخلاص ۰۰:۲۷:۱۵
۱۲۵- کم دقتی، راه ورود شیطان ۰۰:۲۸:۰۲
۱۲۶- برکات مدارا ۰۰:۲۱:۴۵
۱۲۷- آثار منفی مکر و پرده‌دری ۰۰:۲۳:۰۹
۱۲۸- اقامه صلوت واقعی، عامل اتصال با عالم عقل ۰۰:۲۸:۳۲
۱۲۹- روزه ۰۰:۲۶:۵۸
۱۳۰- حج ۰۰:۲۸:۴۰
۱۳۱-حج و رازهای آن ۰۰:۲۸:۳۸
۱۳۲- سخن‌چینی، عامل بازماندن از سلوک ۰۰:۲۸:۴۰
۱۳۳- زنده نگه‌داشتن روحیه جهاد ۰۰:۲۷:۵۱
۱۳۴- برکات احسان به والدین ۰۰:۲۷:۱۳
۱۳۵- خطرات ریا، برکات حقیقت ۰۰:۲۸:۵۶
۱۳۶- ملکه گرایش به معروف و ستر و دوری از منکر و تبرّج ۰۰:۲۶:۲۰
۱۳۷- تقیه و معنی آن ۰۰:۲۶:۰۳
۱۳۸- انصاف، عامل رفع حجاب ۰۰:۲۶:۲۲
۱۳۹- نظافت دینی و نظافت وَهمی ۰۰:۲۶:۱۸
۱۴۰- برکات حیا و آفات خجالت ۰۰:۲۶:۰۶
۱۴۱- قصد و میانه‌روی ۰۰:۲۵:۴۱
۱۴۲- تلازم تعب با جهل و شیطان ۰۰:۲۷:۴۷
۱۴۳- نتایج سهولت و برکت ۰۰:۲۶:۱۰
۱۴۴- عافیت و قناعت ۰۰:۲۴:۳۱
۱۴۵- نتایج حکمت و وقار ۰۰:۲۶:۵۲
۱۴۶- معنی سعادت حقیقی و راه رسیدن به آن ۰۰:۲۷:۳۰
۱۴۷- مراتب توبه ۰۰:۲۶:۴۴
۱۴۸- فلسفه استغفار ۰۰:۲۴:۳۸
۱۴۹- برکات محافظت عبادات ۰۰:۲۸:۲۴
۱۵۰- دعا، عامل توجه به منِ برتر ۰۰:۲۸:۵۳
۱۵۱- نشاط حقیقی و نشاط کاذب ۰۰:۲۷:۰۴
۱۵۲- تفاوت نشاط حقیقی و نشاط کاذب ۰۰:۲۶:۴۸
۱۵۳- عقل، عامل الفت ۰۰:۲۶:۳۶
۱۵۴- سخاوت، راه ورود به بهشت ۰۰:۲۲:۵۰
۱۵۵- برکات سخاوت و آفات بخل ۰۰:۲۶:۵۳
(حدیث۱) ۰۱- اهل البیت اساس الدین و عماد الیقین ۰۰:۳۵:۵۱
(حدیث۱) ۰۲-معرفت نورانی علی عامل ایمان حقیقی ۰۰:۳۴:۳۵
(حدیث۱) ۰۳-چگونگی رویت حقیقت نورانی علی ۰۰:۴۰:۳۱
(حدیث۱) ۰۴-خصوصیات قلب ممتحن ۰۰:۴۶:۰۳
(حدیث۱) ۰۵-اقامه صلاه یا اقامه ولایت علی ۰۰:۳۶:۳۰
(حدیث۱) ۰۶-عدم جدایی ولایت از نبوت ۰۰:۴۲:۴۵
(حدیث۱) ۰۷-تقسیم نور خدا به نبوت و ولایت ۰۰:۳۸:۳۰
(حدیث۱) ۰۸-ربط اعتبارات دین با حفایق ۰۰:۳۸:۳۴
(حدیث۱) ۰۹-مقام نطق محمدی و صمت علوی ۰۰:۳۸:۵۶
(حدیث۱) ۱۰-علی (ع) مقام نشر مقام محمدی ۰۰:۴۹:۰۳
(حدیث۱) ۱۱-معنی حمل نوح در کشتی توسط امام علی ۰۰:۴۴:۱۰
(حدیث۱) ۱۲-امام علی مظهر ولایت حق و حضرت محمد مظهر ربوبیت حق ۰۰:۳۳:۵۹
(حدیث۱) ۱۳-حضور امامان در همه عوالم هستی ۰۰:۳۱:۲۹
(حدیث۱) ۱۴-مقام علی (ع) از آدم تا حضرت مهدی ۰۰:۳۷:۳۵
(حدیث۱) ۱۵- رابطه نفس امام با نور عظمت ۰۰:۴۲:۱۳
(حدیث۱) ۱۶- تفاوت خدای شیعه با خدای وهابیت ۰۰:۳۶:۰۷
(حدیث۱) ۱۷- جایگاه امام معصوم در عقاب و ثواب بندگان ۰۰:۳۲:۰۹
(حدیث۱) ۱۸-مقام قلب ممتحن ۰۰:۳۹:۰۵
(حدیث۱) ۱۹- تفاوت مقام عبودیت و مقام نوری اهل البیت ۰۰:۳۰:۱۰
(حدیث۱) ۲۰- ائمه و مقام تبعیت خدا از اراده آنها ۰۰:۳۶:۰۳
(حدیث۱) ۲۱-نحوه وجود اسم اعظم ۰۰:۳۴:۲۹
(حدیث۱) ۲۲- اسم اعظم و مقام اهل البیت ۰۰:۳۵:۴۱
(حدیث۱) ۲۳- جایگاه توسل به اهل البیت در هستی ۰۰:۲۸:۳۲
(حدیث۱) ۲۴- برکات معرفت به حقیقت نورانی ائمه ۰۰:۳۷:۱۳
(حدیث۲) ۱- معنی امام در قرآن ۰۰:۳۸:۲۱
(حدیث۲) ۲-امامت و وحی فعل خیر ۰۰:۴۰:۲۰
(حدیث۲) ۳-مقام امام فوق انتخاب مردم ۰۰:۴۳:۲۴
(حدیث۲) ۴-برکات وجود امام و ضرورت آن ۰۰:۴۷:۵۶
(حدیث۲) ۵- امام عامل جهت دهی به اسلام و مسلمین ۰۰:۴۱:۱۸
(حدیث۲) ۶-امام عالی ترین آرمان ۰۰:۴۵:۱۱
(حدیث۲) ۷- امام و جوابگویی به تمام ابعاد انسانی ۰۰:۴۴:۰۶
(حدیث۲) ۸- جایگاه مقام موهبی امام ۰۰:۴۳:۵۱
(حدیث۲) ۹- امام و جوابگویی به عالی ترین نیاز در نظام احسن ۰۰:۴۱:۱۱
(حدیث۲) ۱۰- امام مظهر هدایت کامل الهی ۰۰:۴۶:۰۶
(حدیث۲) ۱۱- امام و علم لدنی ۰۰:۳۸:۲۳
(حدیث۲) ۱۲-خصوصیات رهبران الهی ۰۰:۳۳:۰۰
(حدیث۲) ۱۳- رهبران الهی و توانایی های خاص ۰۰:۴۱:۴۷
(حدیث۳) ۱-مقام اول ما خلق الله نوری ۰۰:۳۹:۱۶
(حدیث۳) ۲-احاطه عظمت و قدرت اسلام بر عالم ۰۰:۴۸:۵۰
(حدیث۳) ۳-برتری مقام پیامبر از ملائکه مقرب ۰۰:۴۷:۳۳
(حدیث۳) ۴-تبعیت ملائکه از تسبیح اهل البیت ۰۰:۴۲:۲۷
(حدیث۳) ۵-چگونگی هدایت ملائکه از طریق اهل البیت ۰۰:۴۸:۲۱
(حدیث۳) ۶- چگونگی هدایت ملائکه از طریق اهل البیت ۰۰:۴۳:۰۶
(حدیث۳) ۷-راز سجده ملائکه بر آدم ۰۰:۴۲:۵۲
(حدیث۳) ۸-ظهور محدودیت جبراییل در معراج ۰۰:۳۸:۵۹
(حدیث۳) ۹-معنی معراج رسول خدا ۰۰:۳۴:۴۲
(حدیث۳) ۱۰-بهشت محمدی، آرمانی ترین سیر مسلمانی ۰۰:۲۸:۰۲
(حدیث۳) ۱۱-مقام عرشی ائمه ۰۰:۳۲:۳۴
(حدیث۳) ۱۲- برکات نظر به حجت الهی در عالم ۰۰:۳۵:۳۹
(حدیث۳) ۱۳-حجج دوازده گانه الهی ۰۰:۳۱:۲۸
(حدیث۳) ۱۴-حجج الهی و حاکمیت توحید خدا بر عالم ۰۰:۳۷:۰۵
(حدیث۴) ائمه معصومین و مقام فنا ۰۰:۳۴:۳۶
(حدیث۵) معرفت به اهل البیت و مقام فنا ۰۰:۳۴:۰۱
۰۱- شیعه در معرض نقشه‌های شیطان ۰۰:۲۹:۱۸
۰۲- دنیا در منظر یاران امام‌صادق ۰۰:۲۸:۲۳
۰۳- راه‌های رسیدن به حبّ امام ۰۰:۲۷:۴۱
۰۴- برکات اولیاءِ ائمه برای جامعه ۰۰:۲۷:۱۶
۰۵- چگونگی مراقبه از نظر امام‌صادق ۰۰:۲۶:۰۴
۰۶- ملاک‌های مراقبه ۰۰:۲۷:۲۷
۰۷- وقتی که انسان غلط بین می‌شود ۰۰:۲۸:۳۹
۰۸- خطرات افشای اَسرار ائمه ۰۰:۲۸:۵۱
۰۹- روحیه مؤمن واقعی ۰۰:۲۸:۴۷
۱۰- خطرات بازی گرفتن دین ۰۰:۲۸:۴۷
۱۱- معنی شیعه‌بودن و برکات آن ۰۰:۲۸:۴۷
۱۲- عالَم هستی در خدمت شیعه ۰۰:۳۲:۴۱
۱۳- دوستی‌ها و دشمنی‌های شیعه ما ۰۰:۳۲:۵۶
۱۴- انضباط، دوستی‌ها و دشمنی‌ها ۰۰:۳۲:۴۵
۱۵- عامل بی‌نتیجه‌بودن عبادات ۰۰:۳۱:۱۴
۱۶- معنی و برکات خوشحال کردن مؤمنین ۰۰:۲۷:۱۵
۱۷- آفات خواب و کلام زیاد در سلوک ۰۰:۳۱:۰۱
۱۸- حیله‌ها و دام‌های شیطان ۰۰:۳۰:۴۲
۱۹-اصلی ترین غم مردم ۰۰:۲۷:۳۴
۲۰- خدمت به مؤمنین، راه یگانگی با خدا ۰۰:۳۲:۱۰
۲۱- شرایط ولایت‌پذیری از امام ۰۰:۳۳:۱۶
۲۲- خصوصیات شیعه ما ۰۰:۳۲:۲۳
۲۳-آثار خطرناک ریا و آزار مؤمنین ۰۰:۲۸:۳۶
۲۴- تعادل در حب و بغض ۰۰:۳۰:۳۹
۲۵- معنی و راههای قبول اعمال ۰۰:۳۲:۰۶
۲۶- راههای هم‌جواری با حقّ ۰۰:۲۶:۰۸
۲۷- راههای هم‌جواری با خدا ۰۰:۲۷:۴۸
۲۸- برکات اعتماد به خدا ۰۰:۲۵:۳۰
۲۹- چگونگی ورود به عالَم صبر و شکر ۰۰:۳۰:۲۵
۳۰- آفات پذیرش نظر جاهلان ۰۰:۳۰:۱۶
۳۱-قناعت،عامل ارتباط بیشترباخدا ۰۰:۳۲:۰۳
۳۲-تعادل بین جدیت وتواضع ۰۰:۳۱:۴۳
۳۳-تعادل در برخورد ۰۰:۳۲:۵۶
۳۴-شناخت دوست ودشمن در درون ۰۰:۳۱:۳۷
۳۵-چگونگی مبارزه بانفس ۰۰:۲۵:۲۷
۳۶-نتایج پنهانی انفاق ۰۰:۱۶:۴۳
۳۷-برکات ونتایج کنترل میل ها ۱ ۰۰:۳۱:۱۶
۳۸-برکات ونتایج کنترل میل ها ۲ ۰۰:۲۶:۲۷
۳۹-مکارم الاخلاق ونتایج آن ۰۰:۳۲:۴۱
۴۰-راه های یگانگی باخدا ۰۰:۲۹:۴۶
۴۱-توجه به قیامت ،اصلی ترین قدم ۰۰:۲۷:۵۳
۴۲-عوامل ورودبه یاد قیامت ۰۰:۲۴:۴۷
۴۳-شرایط بهترین بندگی خدا ۰۰:۲۹:۵۶
۴۴-عوامل سبک شمردن رابطه خدابابنده ۰۰:۳۱:۰۹
۴۵-قیامت محل معنای همه چیز ۰۰:۲۹:۳۳
۴۶-قیامت محل ظهوربرتری های حقیقی ۰۰:۳۲:۰۳
۴۷-چگونگی وشرط قبول نماز ۰۰:۳۱:۰۹
۴۸-شروط قبول نماز ۰۰:۲۷:۴۲
۴۹-شرایط قبولی نماز ۰۰:۳۱:۱۰
۵۰-نقش حب اهل البیت در سلوک ۰۰:۲۸:۲۵
۵۱-حب اهل البیت عالیترین مرحله سلوک ۰۰:۳۱:۰۷
۵۲-برکات حب اهل البیت ۰۰:۲۹:۰۶
۱-برهان حرکت جوهری، جلسه ۱ ۰۰:۵۷:۰۹
۲-برهان حرکت جوهری، جلسه ۲ ۰۰:۵۷:۰۹
۳-برهان حرکت جوهری، جلسه ۳ ۰۰:۴۷:۰۱
۴-برهان حرکت جوهری، جلسه ۴ ۰۰:۵۱:۲۸
۵-برهان حرکت جوهری، جلسه ۵ ۰۰:۵۱:۳۱
۶-برهان حرکت جوهری، جلسه ۶ ۰۰:۵۳:۳۱
۷-برهان حرکت جوهری، جلسه ۷ ۰۰:۵۳:۵۹
۸-برهان حرکت جوهری، جلسه ۸ ۰۰:۵۰:۳۷
۹-برهان حرکت جوهری، جلسه ۹ ۰۰:۴۹:۲۳
۱۰- معنی معاد جسمانی ۰۰:۴۳:۳۸
۱۱-چگونگی معاد جسمانی ۰۰:۴۳:۵۵
۱۲-زمان بعد چهارم ۰۰:۴۸:۱۰
۱۳- ربط ثابت به متغیر ۰۰:۴۷:۴۳
۱۴-چگونگی تکامل عالم ماده ۰۰:۴۸:۵۹
۱۵-چگونگی ایجاد نفس ۰۰:۴۷:۴۶
۱۶-مبنای احلاق درحرکت جوهری ۰۰:۵۲:۰۵
۱۷-تفاوت منظر غاسفی با عرفانی ۰۰:۴۹:۱۴
۱-برهان صدّیقین، جلسه ۱ ۰۰:۵۶:۱۸
۲-برهان صدّیقین، جلسه ۲ ۰۰:۵۷:۵۱
۳-معنی هویت تعلقی معلول ۰۰:۵۵:۴۴
۴-برهان صدّیقین، جلسه ۴ ۰۰:۵۵:۴۴
۵-برهان صدّیقین، جلسه ۵ ۰۰:۵۹:۱۸
۶-هماهنگی تکوین با تشریع ۰۰:۴۶:۱۷
۰۷-برکات هماهنگی تشریع با تکوین ۰۰:۵۱:۴۰
۸-برهان صدّیقین، جلسه ۸ ۰۰:۴۶:۱۵
۹-برهان صدّیقین، جلسه ۹ ۰۰:۵۰:۵۰
از برهان تا عرفان / قسمت ۱ ۱۵:۰۰
از برهان تا عرفان / قسمت ۲ ۱۵:۰۰
از برهان تا عرفان / قسمت ۳ ۱۵:۰۰
از برهان تا عرفان / قسمت ۴ ۱۵:۰۰
از برهان تا عرفان / قسمت ۵ ۱۴:۴۳
جنّ؛ نهایت قوای انسانی باید به حق ختم شود ۰۰:۵۶:۲۳
جنّ؛ بی‌ثمری اطلاعات شیطانی ۰۰:۵۹:۵۰
جنّ؛ ماهیت شهاب ۰۱:۰۰:۰۲
جنّ؛ مکانیسم هیپنوتیزم و جادوگری ۰۰:۵۳:۲۴
جنّ؛ ناکامی سحر و ساحری ۰۱:۰۰:۵۱
جنّ؛ جلسه ۱ ۰۱:۰۰:۵۴
هود؛ تذکری راجع به اربعین ۰۰:۴۹:۵۵
هود؛ جلسه ۱۸ ۰۰:۴۸:۵۶
هود؛ جلسه ۱۷ ۰۰:۴۵:۴۴
هود؛ جلسه ۱۶ ۰۰:۵۳:۳۴
هود؛ جلسه ۱۵ ۰۰:۴۵:۰۹
هود؛ جلسه ۱۴ ۰۰:۵۹:۵۰
هود؛ جلسه ۱۳ ۰۰:۵۵:۲۵
هود؛ میراث فرهنگی اصل نیست ۰۱:۰۲:۱۶
هود؛ جلسه ۱۱ ۰۱:۰۰:۳۷
هود؛ جلسه ۱۰ ۰۰:۵۳:۲۰
هود؛ جلسه ۹ ۰۰:۵۴:۴۵
هود؛ جلسه ۸ ۰۰:۴۹:۴۶
هود؛ جلسه ۷ ۰۰:۴۷:۲۵
هود؛ ادامه بحث معجزه ۰۰:۵۳:۲۳
هود؛ بحثی در مورد قرآن ۰۰:۵۵:۲۸
هود؛ مبانی دفاع از دین و انقلاب ۰۰:۵۲:۴۹
هود؛ جهان، جهان امتحان است ۰۰:۵۴:۲۱
هود؛ رزق از خداست ۰۰:۵۴:۳۸
هود؛ جلسه ۱ ۰۰:۵۳:۰۰
حجرات؛ جلسه ۵ ۰۰:۵۳:۵۳
حجرات؛ جلسه ۴ ۰۰:۵۱:۱۵
حجرات؛ بحثی در اخلاق ۰۰:۵۱:۱۵
حجرات؛ بحثی در اخلاق ۰۰:۵۷:۲۹
حجرات؛ جلسه ۱ ۰۰:۵۱:۵۰
حجر؛ یقین، گمشده هر مؤمن ۰۰:۵۷:۵۲
حجر؛ در نظام حق ، باطل به ثمر نمی‌رسد ۰۰:۵۷:۱۴
حجر؛ خانه‌های سنگی ، امنیتی کاذب ۰۰:۵۷:۳۹
حجر؛ حضرت ابراهیم نمایش قهرولطف خدا ۰۰:۵۲:۴۳
حجر؛ احوالات متقین در دنیا وآخرت ۰۰:۵۷:۱۰
حجر؛ منطق و روش شیطان ۰۰:۵۴:۵۸
حجر؛ پیامبر و مقام قرار- فلسفه وجودی شیطان ۰۰:۵۲:۰۹
حجر؛ نگاه توحیدی بر حادثه‌ها و پدیده‌ها ۰۰:۴۹:۵۶
حجر؛ اربعین، ظهور ثمرات عاشورا- نگرشی قدسی به عالم هستی ۰۰:۵۸:۳۳
حجر؛ نبوت، عامل ارتباط با حقایق اشیاء ۰۰:۴۸:۴۱
حجر؛ نبوت، سنت هدایت در هستی ۰۰:۵۳:۱۲
حجر؛ قرآن در حفاظت حق ۰۰:۵۱:۵۰
حجر؛ بازی آرزو ۰۰:۵۶:۰۰
حشر؛ جلسه ۵ ۰۰:۵۶:۳۶
حشر؛ جلسه ۴ ۰۱:۰۰:۵۷
حشر؛ جلسه ۳ ۰۱:۰۰:۵۷
حشر؛ جلسه ۲ ۰۰:۵۸:۳۷
حشر؛ جلسه ۱ ۰۰:۵۶:۰۱
حجّ؛ جلسه ۲۶ ۰۱:۰۰:۱۶
حجّ؛ بحران جبهه باطل ۰۰:۵۹:۴۱
حجّ؛ جلسه ۲۴ ۰۱:۰۰:۲۷
حجّ؛ جلسه ۲۳ ۰۱:۰۰:۱۰
حجّ؛ جلسه ۲۲ ۰۱:۰۰:۱۴
حجّ؛ جلسه ۲۱ ۰۰:۵۰:۵۷
حجّ؛ عبرتی از حیات حضرت علی ۰۰:۵۳:۰۳
حجّ؛ نسبت به تبلیغات چه موضعی باید گرفت؟ ۰۱:۰۰:۰۷
حجّ؛ جمع بندی و جواب به سئوال‌‌های مربوط به بحران غرب ۰۰:۵۰:۳۰
حجّ؛ بینش غربی و کورچشمی آن ۲ ۰۱:۰۰:۰۵
حجّ؛ بینش غربی و کورچشمی آن ۱ ۰۱:۰۰:۰۸
حجّ؛ علائم ضد معنوی بودن تمدن غرب ۰۱:۰۲:۲۱
حجّ؛ ضعف‌‌‌های تمدن غرب ۰۰:۵۹:۰۱
حجّ؛ بحران جهان غرب ۲ ۰۱:۰۰:۲۸
حجّ؛ بحران جهان غرب ۱ ۰۱:۰۰:۳۵
حجّ؛ خصوصیات تمدن جدید و علل کوری قلب ۰۰:۵۹:۳۲
حجّ؛ آثار کور چشمی تمدن جدید ۰۰:۵۹:۳۳
حجّ؛ جلسه ۸ ۰۰:۵۵:۱۱
حجّ؛ جلسه ۷ ۰۰:۵۲:۳۲
حجّ؛ جلسه ۶ ۰۰:۵۹:۰۹
حجّ؛ جلسه ۵ ۰۰:۵۰:۲۲
حجّ؛ جلسه ۴ ۰۰:۵۴:۲۷
حجّ؛ جلسه ۳ ۰۰:۵۳:۱۲
حجّ؛ بحثی در مورد قیامت ۰۰:۵۰:۵۱
حجّ؛ تذکری به مناسبت وفات پیامبر ۰۰:۵۳:۱۲
حجّ؛ مقدمه ۰۰:۰۵:۲۱
حدید؛ جلسه ۱۱ ۰۰:۵۲:۴۶
حدید؛ جلسه ۱۰ ۰۰:۵۱:۱۱
حدید؛ جلسه ۹ ۰۰:۵۵:۱۵
حدید؛ جلسه ۸ ۰۰:۵۵:۱۸
حدید؛ جلسه ۷ ۰۰:۵۰:۵۳
حدید؛ جلسه ۶ ۰۰:۵۵:۴۹
حدید؛ برکات حضور کامل اسلام در زندگی ۰۰:۵۲:۲۸
حدید؛ عرش و کرسی ۰۰:۵۴:۲۰
حدید؛ هوالاول و الاخر ۰۰:۵۵:۳۴
حدید؛ جلسه ۲ ۰۰:۵۴:۵۸
حدید؛ جلسه ۱ ۰۰:۵۴:۱۴
فصّلت؛ قرآن راه درمان مشکلات روحی ۰۰:۵۴:۲۲
فصّلت؛ قیامت، سرآمدی با برنامه‌ای الهی ۰۰:۳۸:۰۸
فصّلت؛ فرصت به کفار، دلیل برحقانیت آنها نیست ۰۰:۴۶:۳۳
فصّلت؛ قرآن عامل هدایت و شفا از شک ۰۰:۵۱:۲۶
فصّلت؛ ملاک ارزیابی کار فرهنگی ۰۰:۵۶:۴۱
فصّلت؛ عزت و جاودانگی کتاب خدا ۰۰:۵۰:۳۲
فصّلت؛ ملائکه و حقیقت بندگی ۰۰:۴۷:۵۹
فصّلت؛ راههای کشتن دشمن‌ها ۰۰:۴۷:۱۸
فصّلت؛ معیار سخن حق و ادعای باطل ۰۰:۴۸:۱۹
فصّلت؛ حیات دینی و بهترین پایان ۰۰:۴۸:۴۱
فصّلت؛ نتایج نهایی کفر و ایمان ۰۰:۵۲:۵۰
فصّلت؛ آثار سوءِ پشت کردن به قرآن ۰۰:۴۴:۵۱
فصّلت؛ در نظام حق، باطل حتماً رسوا می‌شود ۰۰:۴۷:۴۸
فصّلت؛ جدایی از دین، موجب گرفتاری در آرزوهای دروغ ۰۰:۵۰:۱۷
فصّلت؛ تبدیل قُرنا و گرفتارشدن در گذشته و آینده ۰۰:۴۷:۱۷
فصّلت؛ غفلت از حضور خدا، عامل شهادت اعضاء علیه انسان ۰۰:۴۷:۰۸
فصّلت؛ زندگی بی‌شکست اهل ایمان و تقوا ۰۰:۵۴:۳۴
فصّلت؛ خواری، لازمه هر گونه کبر ۰۰:۵۳:۱۵
فصّلت؛ مبنای فکری ندیدن آیات الهی ۰۰:۴۵:۴۰
فصّلت؛ تقدیر الهی، میدان تعالی انسان ۰۰:۵۰:۲۹
فصّلت؛ معنی آمدن زمین و آسمان از سر رغبت ۰۰:۴۶:۰۷
فصّلت؛ عوامل عدم تفهیم جایگاه نبوت ۰۰:۵۳:۱۳
فصّلت؛ آفات غفلت از قیامت ۰۰:۵۱:۳۱
فصّلت؛ عدم ارتباط با غیب چرا؟ ۰۰:۴۴:۰۳
فصّلت؛ قرآن، لطف فراگیر خداوند ۰۰:۴۹:۳۰
فرقان؛ صفات و نگاه عبادالرحمن ۰۰:۵۳:۱۸
فرقان؛ توبه و رفع سیئه ۰۰:۴۸:۴۸
فرقان؛ احوالات عبادالرحمن ۰۰:۵۲:۵۴
فرقان؛ ظهور اسم رحمان در هستی ۰۰:۵۴:۳۰
فرقان؛ توکل، فنای صفات در اسم حیّ ۰۰:۴۶:۲۲
فرقان؛ نبوت ، وسیله جدایی حق از باطل ۰۰:۴۳:۳۶
فرقان؛ جلسه ۱۱ ۰۰:۵۱:۰۰
فرقان؛ جلسه ۱۰ ۰۰:۴۹:۰۴
فرقان؛ حجاب‌های فهم قرآن و مهجوریت آن ۰۰:۴۷:۱۶
فرقان؛ رمضان و مهجوریت قرآن ۰۰:۵۴:۴۶
فرقان؛ سبیل رسول الله، راه بی‌ضرر ۰۰:۵۳:۱۵
فرقان؛ جلسه ۶ ۰۰:۵۲:۵۶
فرقان؛ جلسه ۵ ۰۰:۴۶:۰۶
فرقان؛ فاطمه‌زهرا(س) و توجه انحراف در دین ۰۰:۵۱:۲۸
فرقان؛ کالا زدگی اهل کفر ۰۰:۵۱:۰۰
فرقان؛ آثار انکار قیامت ۰۰:۵۴:۳۹
فرقان؛ منطق کفار در مقابل قرآن ۰۰:۵۸:۳۱
فجر؛ جلسه ۳ ۰۱:۳۵:۵۷
فجر؛ جلسه ۲ ۰۰:۵۱ک۰۸
فجر؛ جلسه ۱ ۰۰:۵۰:۵۵
انشقاق؛ جلسه ۳ ۰۰:۵۵:۲۸
انشقاق؛ جلسه ۲ ۰۰:۵۰:۳۴
انشقاق؛ جلسه ۱ ۰۰:۴۵:۳۵
تفسیر سوره انفطار ۰۰:۵۹:۵۵
بروج؛ جلسه ۴ ۰۱:۰۸:۱۸
بروج؛ جلسه ۳ ۰۰:۴۶:۱۴
بروج؛ جلسه ۲ ۰۰:۴۴:۳۳
بروج؛ جلسه ۱ ۰۰:۴۸:۳۵
بیّنه؛ عبودیت و خلوص ۰۰:۵۳:۲۶
بیّنه؛ چگونگی خواندن صحف مطهره ۰۰:۵۳:۳۰
تفسیر سوره بلد ۰۰:۴۵:۱۰
دخان؛ فَارتَقِب تا ظهور نتیجه ۰۰:۵۴:۲۷
دخان؛ فاکهه و سیر در صور معنوی و حکمی ۰۰:۴۹:۴۴
دخان؛ حور عین ، مظهر جامعِ اسماء الهی برای متقین ۰۰:۵۳:۴۸
دخان؛ صورت حقایق قلبی دربهشت ۰۰:۴۵:۴۵
دخان؛ عذاب‌های قیامتی ، صورت حقیقی هوس‌های دنیا ۰۰:۴۴:۳۷
دخان؛ شجره زقّوم ، صورت لذت گناهکاران ۰۰:۴۵:۵۱
دخان؛ نتایج موقت دیدن عالم ۰۰:۴۳:۲۲
دخان؛ نحوه ایجاد حالت سلوک ۰۰:۲۸:۰۹
دخان؛ معنی زندگی موقت زمینی ۰۰:۴۹:۵۴
دخان؛ مبنای اخلاقی تصور غلط ازمعاد ۰۰:۴۷:۰۴
دخان؛ روحیه تمامیت خواه فرعونی ۰۰:۴۱:۴۷
دخان؛ توجه به سنت امتحان تنها معنی زندگی زمینی ۰۰:۴۶:۱۴
دخان؛ روش برخورد انبیاء بادشمنان ۰۰:۴۹:۰۲
دخان؛ نحوه عذاب قیامتی ۰۰:۴۹:۳۵
دخان؛ بطشه کبری یا گرفتن نهایی ۰۰:۴۷:۴۸
دخان؛ فرق توحیدنبی باتوحیدفیلسوف ۰۰:۵۰:۱۹
دخان؛ تفاوت علم نبی با علم فیلسوف ۰۰:۵۵:۲۰
دخان؛ شرایط ایجاد ایمان ۰۰:۵۲:۱۶
دخان؛ رابطه بین توحیدی‌شدن وقیامتی‌شدن ۰۰:۴۴:۱۲
دخان؛ معنی رب و اِله ۰۰:۵۲:۳۹
دخان؛ وَحی، ظهور ربوبیت حق ۰۰:۴۹:۱۷
دخان؛ قرآن، نیاز ذاتی جان انسان‌ها ۰۰:۴۷:۳۹
دخان؛ مقام عنداللهیِ قرآن ۰۰:۴۳:۰۶
دخان؛ قرآن در مقام فرق و جمع ۰۰:۴۴:۱۸
دخان؛ حقیقت شب قدری قرآن ۲ ۰۰:۵۶:۳۶
دخان؛ حقیقت شبِ قدری قرآن ۱ ۰۰:۵۳:۵۴
انسان؛ جلسه ۶ ۰۰:۲۳:۴۷
انسان؛ جلسه ۵ ۰۰:۲۴:۵۸
انسان؛ جلسه ۴ ۰۰:۲۷:۳۰
انسان؛ جلسه ۳ ۰۰:۲۷:۳۰
انسان؛ جلسه ۲ ۰۰:۲۴:۴۳
انسان؛ جلسه ۱ ۰۰:۲۶:۰۵
الرحمن؛ بهشت را از یاد نبریم ۰۰:۵۹:۲۷
الرحمن؛ زندگی همراه با بهشت ۰۱:۰۰:۰۰
الرحمن؛ مقامِ مَنْ خافَ مقامَ رَبِّه ۰۰:۵۵:۵۳
الرحمن؛ خصوصیات قیامت ۰۰:۵۵:۵۱
الرحمن؛ شرایط قیامت ۰۰:۵۸:۴۹
الرحمن؛ وَجْهِ ربّ ۰۰:۵۸:۳۳
الرحمن؛ عالَم ، مظهر ربّ رحمان ۰۰:۵۷:۱۳
الرحمن؛ عالَم ، تجلی اسم رحمان جهت ربوبیت ۰۰:۴۴:۰۱
الرحمن؛ شریعت ، عامل هماهنگی زمین با آسمان ۰۰:۵۸:۴۷
الرحمن؛ شرایط فهم رمزهای قرآنی ۰۰:۵۸:۱۶
الرحمن؛ عالَم ، تجلی اسم رحمن ۰۰:۵۲:۱۲
الرحمن؛ مقدمه ۰۰:۰۵:۲۱
اعلی؛ جلسه ۳ ۰۱:۰۴:۵۱
اعلی؛ جلسه ۲ ۰۰:۴۵:۴۷
اعلی؛ جلسه ۱ ۰۰:۵۱:۳۴
انبیاء؛ جلسه ۱۶ ۰۰:۵۳:۵۲
انبیاء؛ جلسه ۱۵ ۰۰:۵۴:۰۵
انبیاء؛ جلسه ۱۴ ۰۰:۵۲:۰۸
انبیاء؛ جلسه ۱۳ ۰۰:۴۹:۳۴
انبیاء؛ جلسه ۱۲ ۰۰:۵۲:۴۰
انبیاء؛ جلسه ۱۱ ۰۰:۵۵:۱۰
انبیاء؛ جلسه ۱۰ ۰۰:۵۰:۴۲
انبیاء؛ جلسه ۹ ۰۰:۵۳:۵۹
انبیاء؛ جلسه ۸ ۰۰:۵۱:۰۴
انبیاء؛ جلسه ۷ ۰۱:۰۴:۳۸
انبیاء؛ جلسه ۶ ۰۰:۵۲:۵۴
انبیاء؛ جلسه ۵ ۰۰:۴۸:۰۸
انبیاء؛ جلسه ۴ ۰۰:۴۳:۴۵
انبیاء؛ جلسه ۳ ۰۰:۵۰:۰۶
انبیاء؛ جلسه ۲ ۰۰:۵۶:۲۹
انبیاء؛ جلسه ۱ ۰۰:۵۵:۴۴
اسراء؛ اسماء الهی، دریچه ارتباط با حق ۰۰:۴۸:۴۲
اسراء؛ علل تدریجی بودن قرآن ۰۰:۵۶:۳۰
اسراء؛ عوامل بینشی انکار دین ۰۰:۴۳:۱۸
اسراء؛ عوامل عدم فهم هدایت الهی ۰۰:۵۰:۳۴
اسراء؛ انتظارهای بیجا از روحانیت، حیله دشمنان ۰۰:۵۵:۲۴
اسراء؛ قرآن از مقام امر است ۰۰:۵۹:۱۷
اسراء؛ شاکله، مقام حضور فرد ۰۰:۵۲:۳۳
اسراء؛ شاکله یا عالَم انسانی منشأ عمل ۰۰:۴۷:۴۰
اسراء؛ قرآن، شفای بیماری‌های قلب ۰۰:۴۹:۳۹
اسراء؛ نماز، انتقال از دین‌دانی به دین‌داری ۰۰:۴۱:۱۱
اسراء؛ ولایت فقیه، عامل بقاء جامعه ۰۰:۵۱:۳۰
اسراء؛ امام هر کس عامل جذب او به ارزش‌ها ۰۰:۵۴:۱۴
اسراء؛ زن، آنکه باید باشد ۰۰:۴۹:۲۶
اسراء؛ جهان، میزبان انسان کریم ۰۰:۵۸:۴۰
اسراء؛ عبودیت، مانع تسلط شیطان ۰۰:۵۲:۵۷
اسراء؛ ظهور آزمایش مردم و شیفتگی آنها به دنیا ۰۰:۵۳:۱۲
اسراء؛ با احاطه رب، نگرانی چرا؟ ۰۰:۵۱:۳۹
اسراء؛ ضعف مطلق دشمنان دین ۰۰:۵۱:۲۹
اسراء؛ هستی تسبیح‌گوی در خدمت مؤمنین ۰۰:۴۵:۴۹
اسراء؛ شعور هستی در تسبیح حق ۰۰:۵۵:۲۷
اسراء؛ عوامل حیات اقوم ۰۰:۴۸:۵۱
اسراء؛ از علم باید پیروی کرد ۰۰:۴۵:۱۱
اسراء؛ آثار شوم زنا ۰۰:۵۲:۴۳
اسراء؛ زندگی، ماوراء وسعت و تنگی رزق ۰۰:۴۶:۱۱
اسراء؛ تعادل توحیدی در اقتصاد ۰۰:۵۱:۴۲
اسراء؛ تبذیر، فرهنگ جدایی از ربوبیت خدا ۰۰:۴۸:۱۳
اسراء؛ احسان به والدین، خصلتی توحیدی ۰۰:۵۲:۲۳
اسراء؛ شرک، عامل زمین‌گیری روح ۰۰:۴۹:۰۳
اسراء؛ طلبیدن دنیا، گزیدن جهنم ۰۰:۵۵:۳۱
اسراء؛ روبروی حق، یا روبروی هم؟ ۰۰:۵۴:۵۸
اسراء؛ معاد، انعکاس نظام اَقوم ۰۰:۴۷:۰۰
اسراء؛ علت عجول بودن انسان و نتایج آن ۰۰:۵۲:۳۴
اسراء؛ قرآن، کتاب هدایت به اَقوم ۰۰:۵۱:۴۸
اسراء؛ قرآن، هدایت به سوی اَقوم ۰۰:۵۰:۴۳
اسراء؛ تجدد، فرهنگ جدایی از عالم غیب ۰۰:۵۸:۰۵
اسراء؛ شتاب، آفت انقطاع از عالم غیب ۰۰:۵۵:۲۱
اسراء؛ مبانی بیماری شتاب و تغییر ۰۰:۴۸:۴۳
اسراء؛ بحثی در باره معراج ۰۰:۵۶:۲۷
ابراهیم؛ جلسه ۱۳ ۰۰:۴۹:۲۹
ابراهیم؛ جلسه ۱۲ ۰۰:۵۰:۲۱
ابراهیم؛ جلسه ۱۱ ۰۰:۴۵:۱۹
ابراهیم؛ جلسه ۱۰ ۰۰:۵۷:۲۷
ابراهیم؛ بهشت ۰۰:۵۲:۲۳
ابراهیم؛ جلسه ۸ ۰۰:۵۴:۳۰
ابراهیم؛ با چه حالتی قرآن بخوانیم ۰۰:۴۶:۲۷
ابراهیم؛ جلسه ۶ ۰۰:۵۱:۱۹
ابراهیم؛ در طلوع ماه رمضان، توجه به روزه ۰۰:۵۵:۲۶
ابراهیم؛ جلسه ۴ ۰۰:۵۸:۴۹
ابراهیم؛ تولد حضرت‌علی(ع) عبرتی بزرگ ۰۰:۴۸:۱۳
ابراهیم؛ ایام‌الله و نعمت آزادی ۰۰:۵۴:۰۱
ابراهیم؛ جلسه ۱ ۰۰:۴۶:۴۸
احقاف؛ پایداری همانند پیامبران صاحب عزم ۰۰:۵۴:۳۰
احقاف؛ ایمان، عامل تغییر امیال فاسد ۰۰:۴۷:۵۶
احقاف؛ فرهنگ بت‌پرستی، لطیف‌ترین انحراف ۰۰:۴۶:۵۵
احقاف؛ کفر، مانع استفاده از توانایی‌ها ۰۰:۴۱:۲۶
احقاف؛ بهترین راه هدایت، تذکر به توحید و ترس از معاد ۰۰:۴۶:۰۵
احقاف؛ خطرات استفاده بیش از حدّ از دنیا ۰۰:۵۴:۳۱
احقاف؛ ریشه روانی اتهام اساطیرالاولین به دین ۰۰:۵۲:۴۵
احقاف؛ مراحل آمادگی برای رسیدن به بلوغ اَشُد ۰۰:۵۰:۰۴
احقاف؛ عمل و عقیده یک انسان کامل در رابطه با خدا ۰۰:۵۰:۰۰
احقاف؛ برکات توجه تام به ربوبیت خدا ۰۰:۴۶:۳۶
احقاف؛ انگیزه‌های روانی کفر در عدم پذیرش قرآن ۰۰:۵۲:۴۰
احقاف؛ تحلیل توطئه اسلام منهای روحانیت ۰۰:۴۳:۴۲
احقاف؛ دین عامل تقویت عقل قدسی ۰۰:۵۱:۴۴
احقاف؛ هر گرایش غیر خدا، دشمن زندگی انسان است ۰۰:۴۶:۲۵
احقاف؛ علت بی‌ثمری امید به غیر خدا ۰۰:۴۹:۳۸
احقاف؛ قرآن و حضور حکم عزیز حکیم در زندگی ۰۰:۴۷:۵۴
مواظبت از نتایج ماه رمضان ۰۰:۴۷:۲۸
شرح خطبه شعبانیه ۰۰:۵۶:۲۶
روزه و رمضان ۰۰:۵۷:۳۸
روزه و اثرات گرسنگی در روح ۱ ۰۰:۵۸:۲۴
روزه و اثرات گرسنگی در روح ۲ ۰۰:۵۹:۳۲
ورع ماه رمضان، پرتوی از تفکر دینی ۰۰:۱۱:۴۹
روزه، عامل تشبه به خدا ۰۰:۳۰:۰۳
روزه عامل شدت هستی انسان ۰۰:۴۸:۳۳
رمضان، دریچه رؤیت ۱ ۰۰:۵۲:۲۲
رمضان، دریچه رؤیت ۲ ۰۰:۴۶:۳۶
توحید حقیقی، نتیجه نهایی روزه ۰۰:۵۶:۰۴
روزه عامل آزادی از تعلق‌ها و وهم‌ها ۰۱:۰۱:۴۴
راههای کسب بیشترین نتیجه از ماه رمضان ۰۰:۴۵:۲۶
جایگاه ماه رمضان درمنظر پیامبر و امامان ۰۰:۵۷:۳۰
روزه و سلوک باطنی ۰۰:۴۷:۵۳
آمادگی های قبل از ماه رمضان ۰۰:۴۶:۱۴
چگونگی حفظ حرمت ماه رمضان ۰۰:۴۹:۱۱
چگونگی رؤیت خداوند از طریق روزه ۰۰:۵۹:۵۹
راههای استفاده بیشترازماه رمضان ۱ ۰۰:۵۸:۰۵
راههای استفاده بیشترازماه رمضان ۲ ۰۰:۵۷:۴۰
روزه عامل غلبه جنبه تجرد نفس ۰۰:۴۲:۵۷
شرح بحث روزه دریچه رویت ۰۰:۵۷:۵۷
شرح کتاب، روزه دریچه ای به عالم معنا ۰۰:۵۵:۲۲
گوهراصلی ماه رمضان ۱ ۰۰:۴۲:۰۷
گوهراصلی ماه رمضان ۲ ۰۰:۴۷:۵۷
ماه رمضان و آمادگیهای اولیه ۰۰:۴۵:۲۹
جدال خیر و شرّ در آخرالزمان ۰۰:۳۸:۵۹
عوامل ورود به عالم بقیه الله ۰۱:۰۰:۳۸
مقام وشأن انسان کامل درهستی ۰۱:۰۱:۲۷
بصیرت و انتظار فرج ۰۰:۵۶:۲۸
حضرت حجت ۰۰:۵۶:۵۵
نحوه حضورو وجودحضرت حجت ۰۱:۰۰:۱۷
حضور و تأثیرحضرت حجت ۰۱:۲۰:۴۵
مقام و تأثیرحضرت حجت ۱ ۰۰:۵۹:۴۴
مقام و تأثیرحضرت حجت ۲ ۰۱:۰۰:۴۱
امام زمان قلب عالم هستی ۰۱:۰۱:۵۶
امام زمان مقصداصلی جان هرانسان ۰۰:۵۹:۵۷
تأثیرنظرامام عصر(عج) دراصلاح انسان ۰۰:۵۷:۳۳
انتظار فرج وآثار آن ۰۰:۵۰:۳۳
آخرالزمان، شرایط ظهورباطنی‌ترین بعدهستی ۰۰:۵۹:۳۶
خصوصیات آخرالزمان ۱ ۰۰:۴۲:۱۲
خصوصیات آخرالزمان ۲ ۰۰:۵۸:۳۴
فلسفه حضورتاریخی حضرت حجت ۰۰:۴۹:۱۲
برکات فرهنگ انتظار ۱ ۰۰:۴۹:۴۲
برکات فرهنگ انتظار ۲ ۰۰:۵۵:۵۸
خصوصیات فرهنگ بقیه‌اللهی ۰۰:۵۷:۲۰
امام زمان(عج) ، رؤیت بصری و قلبی ۰۱:۱۱:۲۴
فرج، حتمی‌الوقوع‌ترین حادثه در انتهای تاریخ ۰۰:۴۶:۵۱
عوامل ورود به عالَم بقیت‌الهی ۰۰:۵۲:۴۶
چگونگی ظهور ۰۰:۴۷:۰۴
جدال تاریخی خیروشرّ در آخرالزمان ۰۰:۴۴:۲۶
راههای عبور از آسیب های اندیشه انتظار ۱ ۰۱:۰۷:۳۵
خدا. توحید هستی؛ امام زمان، توحید انسان ۰۰:۵۲:۳۵
دلایل تحقق رجعت ۰۱:۲۹:۰۵
راههای عبور از آسیب های اندیشه انتظار ۲ ۰۰:۵۹:۳۰
سؤال و جواب ۰۰:۳۵:۲۶
عصاره‌ای از فرهنگ مهدویت در ابعاد گوناگون ۰۰:۴۳:۰۸
نظام احسن و آخرالزمان ۰۱:۲۲:۳۸
۰۱-نگاه حقیقی به موضوع معاد ۰۰:۵۲:۳۶
۰۲-دلایل تجرد نفس و بقای ابدی آن ۰۰:۵۳:۰۹
۰۳-راههای تصور صحیح از مرگ ۰۰:۵۸:۲۷
۰۴-چگونگی شروع مرگ ۰۰:۵۶:۰۰
۰۵-معنی نظام انا لله وانا الیه راجعون ۰۰:۵۵:۵۹
۰۶-دلیل وجود عالم برزخ ۰۰:۵۴:۲۹
۰۷-مقام قیامت و وسعت انسان ۰۰:۵۰:۰۸
۰۸-چگونگی بدن اخروی ۰۱:۰۰:۴۲
۰۹-معنی و جایگاه معاد جسمانی ۱ ۰۰:۵۱:۵۸
۱۰-معنی و جایگاه معاد جسمانی ۲ ۰۰:۵۶:۲۲
۱۲-چگونگی گذر از برزخ ها ۰۰:۵۱:۳۱
۱۳-مبنای حرکت در عوالم اخروی ۰۰:۵۱:۵۰
۱۴-تفاوت برزخ انسان ها ۰۰:۵۱:۵۲
۱۵-رابطه قبر برزخی با قبر خاکی ۰۰:۵۲:۰۷
۱۶-خصوصیات برزخ و بدن برزخی ۰۰:۵۳:۱۱
۱۷-معنی وحقیقت قبر ۰۰:۴۸:۲۳
۱۸-نقش عمل در تثبیت عقاید ۰۰:۴۱:۱۴
۱۹-سوال قبر عامل تثبیت عقاید ۰۰:۵۴:۲۷
۲۰-سوال قبر ظهور سوال در دنیا ۰۰:۴۹:۰۴
۲۱-برزخ و رویارویی با باطن اعمال ۰۰:۵۰:۲۲
۲۲-چگونگی باطنی شدن اعمال ۰۰:۴۶:۵۰
۲۳-مرگ وظهور ملکات ۰۰:۴۵:۳۴
۲۴-عالم برزخ شروع بیداری ۰۰:۵۶:۵۴
۲۵-فشار قبر شروع سیر کمالی انسان مومن ۰۰:۵۱:۲۸
۲۶-تمثل و تجسم اوصاف در برزخ ۰۰:۴۴:۱۶
۲۷-چهره اعمال در برزخ ۰۰:۴۵:۰۷
۲۸- شرح کتاب معاد، جلسه ۲۸ ۰۰:۵۱:۵۷
۲۹-چگونگی نظر به ابعاد برزخی ۰۰:۵۵:۳۶
۳۰-تفاوت چهره دنیایی اعمال با چهره قیامتی اعمال ۰۰:۴۸:۱۰
۳۱-نقش چهره برزخی نماز و ولایت وغیره ۰۰:۵۳:۱۰
۳۲-مبانی فلسفی معاد جسمانی ۱ ۰۰:۵۲:۳۴
۳۳-مبانی فلسفی معاد جسمانی ۲ ۰۰:۵۰:۴۳
۳۴-تمثل برزخی عقاید و اخلاق در قبر ۰۰:۵۵:۳۷
۳۵-چگونگی استقبال قبر از مومن و کافر ۰۰:۴۷:۵۹
۳۶-برزخ و آزادی از زمان ۱ ۰۰:۵۸:۲۳
۳۷-برزخ و آزادی از زمان ۲ ۰۰:۵۲:۲۵
۳۸-چگونگی نگاه به برزخ و قیامت ۰۰:۴۵:۱۴
۳۹-مشاهده برزخ و برزخیان ۰۰:۴۷:۳۲
۴۰- گذر از برزخ ها در دنیا ۰۰:۵۱:۳۸
۴۱-گذر از برزخ ها ۰۰:۴۶:۰۰
۴۲- یقین و چگونگی گذر از برزخها ۰۰:۵۶:۰۱
۴۳- چگونگی حضور برزخی در دنیا ۰۰:۵۲:۱۴
۴۴-احتضار مومن و ملاقات با امام معصوم ۰۰:۵۲:۰۳
۴۵- شرایط دنیا قبل از تحقق قیامت ۰۰:۴۵:۴۲
۴۶-جایگاه نظری نفخه صور ۰۰:۵۱:۳۳
۴۷-چگونگی نفخه صور ۰۰:۵۴:۰۴
۴۸- استثنا شدگان از نفخه صور ۰۰:۵۶:۱۲
۴۹-نتایج تجلی اسم واحد قهار ۰۰:۵۰:۰۴
۵۰-نفخه دوم و ظهور وجه الحقی موجودات ۰۰:۵۳:۱۸
۵۱- شرح کتاب معاد، جلسه ۵۱ ۰۰:۵۳:۱۸
۵۲-قیامت هم اکنون موجود است ۰۰:۴۹:۱۹
۵۳-چگونگی بدن اخروی ۰۰:۵۹:۰۴
۵۴-حقیقت بهشت وجهنم ۰۰:۵۰:۴۲
۵۵- معنی تکامل در قیامت ۰۰:۵۷:۱۴
۵۶- قیامت و سیر به سوی لقای حق ۰۰:۴۸:۳۳
۵۷-نامه اعمال و چگونگی آن ۰۰:۵۳:۳۳
۵۸-میزان و چگونگی آن ۰۰:۵۴:۱۷
۵۹- معنای حق بودن وزن ۰۰:۵۴:۱۹
۶۰-موقف حساب و چگونگی آن ۰۰:۵۳:۵۱
۶۱- موقف حساب و ظهور شایستگی ها ۰۰:۵۰:۰۹
۶۲-برکات ولایت الهیه در موقف حساب ۰۰:۵۲:۲۳
۶۳- صراط ظهور برنامه های باطنی انسانها ۰۰:۵۲:۲۷
۶۴-صراط انسانی دقیق ترین و طولانی ترین صراط ۰۰:۵۲:۴۰
۶۵-ولایت باطن صراط ۰۰:۵۵:۴۴
۶۶- امام حسین صراطی به سوی بهشت ۰۰:۴۶:۲۰
۶۷- معنی و جایگاه حشر و بهشت ۰۰:۵۳:۲۶
۶۸-جنت ذات و جنت صفات و جنت اعمال ۰۰:۵۰:۱۱
۶۹-چگونگی تجسم اعمال در برزخ و قیامت ۰۰:۴۷:۵۸
۷۰- چگونگی تجسم اعمال در برزخ و قیامت ۰۰:۵۴:۳۹
۷۱- ارتباط دو جهان ۰۰:۵۱:۳۴
۷۲- شفاعت در قیامت ۱ ۰۰:۵۰:۴۶
۷۳- شفاعت در قیامت ۲ ۰۰:۵۳:۱۱
۷۴- شفاعت در قیامت ۳ ۰۰:۵۲:۳۷
۷۵- شفاعت در قیامت ۴ ۰۰:۵۳:۵۹
۷۶- جواب سوالات ۰۰:۵۳:۳۰
(خطبه ۱) ۰۱- ثنای حق، خودْ مقصد است ۰۰:۵۰:۲۴
(خطبه ۱) ۰۲- اول‌الدین، معرفت‌الله ۰۰:۵۵:۵۷
(خطبه ۱) ۰۳- توحید و اخلاص ۰۰:۵۵:۴۰
(خطبه ۱) ۰۴- توحید ۱:۰۲:۰۷
(خطبه ۱) ۰۵- موانع سیرتوحیدی ۰۰:۵۹:۵۲
(خطبه ۱) ۰۶- توحید ۰۰:۴۷:۰۷
(خطبه ۱) ۰۷- نحوه فاعلیت وبصیرت وتنهایی خدا ۰۰:۵۶:۳۰
(خطبه ۱) ۰۸- نظربه غایت‌هادرمخلوقات ۰۰:۵۳:۳۳
(خطبه ۱) ۰۹- ابعادعلم الهی ۰۰:۵۰:۴۷
(خطبه ۱) ۱۰- حضورخداونددرتأثیراشیاء ۰۰:۵۵:۵۸
(خطبه ۱) ۱۱- جهان‌بینی‌دینی، جهان‌بینی غربی ۱:۰۲:۱۳
(خطبه ۱) ۱۲- نقش ملائکه درجهان‌بینی اسلامی ۰۰:۵۶:۲۸
(خطبه ۱) ۱۳- ملائکه، عاملان اصلی تدبیرعالم ۰۰:۵۹:۳۰
(خطبه ۱) ۱۴- حضورملائکه درتدبیرعالم ۰۰:۵۵:۲۱
(خطبه ۱) ۱۵- نتایج ارتباط ملائک باانسان ۰۰:۵۵:۰۴
(خطبه ۱) ۱۶- نتایج ارتباط باملائکه ۰۰:۵۰:۴۶
(خطبه ۱) ۱۷- رازخلقت انسان ۰۰:۵۳:۲۹
(خطبه ۱) ۱۸- ارتباط متقابل انسان با ملک‌ و شیطان ۰۰:۵۸:۴۳
(خطبه ۱) ۱۹- کفرپنهان شیطان دربین ملائکه ۰۰:۵۶:۲۶
(خطبه ۱) ۲۰- شیطان و تغییرموضع بندگی ۰۰:۵۱:۰۲
(خطبه ۱) ۲۱- شرایط انگیزش حسادت شیطان ۰۰:۵۵:۰۶
(خطبه ۱) ۲۲- شک وسستی اراده ، آثارفریب ازشیطان ۰۰:۵۷:۴۷
(خطبه ۱) ۲۳- نقش شیطان دروجودشک وسستی اراده ۰۰:۵۶:۴۳
(خطبه ۱) ۲۴- حیله شیطان درایجادترس ویأس ۰۰:۵۷:۴۴
(خطبه ۱) ۲۵- ریشه پشیمانی ودرمان آن ۰۰:۵۶:۲۶
(خطبه ۱) ۲۶- آدمیت و شجره ممنوعه ۰۰:۵۶:۰۹
(خطبه ۱) ۲۷- هبوط، شرایط تحقق توبه ۰۰:۵۷:۴۳
(خطبه ۱) ۲۸- نبوت، وسیله توجه به احددرهبوط ۰۰:۴۷:۰۶
(خطبه ۱) ۲۹- فرهنگ انبیاء، برانگیزاندن سیرقلبی ۰۰:۴۸:۳۴
(خطبه ۱) ۳۰- شریعت ، عامل برانگیختن فطرت ۰۰:۵۳:۱۹
(خطبه ۱) ۳۱- حقانیت حق ، بی‌رابطه باطرفداران ۰۰:۵۸:۰۹
(خطبه ۱) ۳۲- نهایت پیامبری، مقصداصلی هرپیامبر ۰۰:۵۶:۱۶
(خطبه ۱) ۳۳- خاتم‌نبوت و خاتم‌ولایت، واقع‌ترین آرمان‌حیات‌زمینی ۰۰:۵۲:۴۰
(خطبه ۱) ۳۴- نهایی‌ترین دین درنهایی‌ترین منزل ۰۰:۵۷:۲۰
(خطبه ۱) ۳۵- مبنای هم‌دلی درجامعه دینی ۰۰:۵۳:۳۹
(خطبه ۱) ۳۶- شریعت عامل قرب به قلب نبی ۰۰:۵۴:۰۱
(خطبه ۱) ۳۷- اسلام، میراث جامع بعد ازپیامبر ۰۰:۵۶:۱۷
(خطبه ۱) ۳۸- حقیقت حجِ بیت‌الله‌الحرام ۰۰:۵۰:۴۲
(خطبه ۲) ۰۱- حمد الهی و فواید آن ۰۰:۵۲:۰۰
(خطبه ۲) ۰۲- کفایت، منشاء عبودیت- کثرت ، عامل غفلت ۰۰:۵۶:۴۷
(خطبه ۲) ۰۳- خدا، برترین گنجینه ۰۰:۵۲:۱۱
(خطبه ۲) ۰۴- توحید، بهترین ریسمان نجات ۰۰:۵۲:۲۳
(خطبه ۲) ۰۵- مبانی روش‌های دفع خطرات شیطان ۰۰:۵۲:۵۶
(خطبه ۲) ۰۶- نقش قرآن در حیات فردی و اجتماعی بشر ۰۰:۵۵:۰۸
(خطبه ۲) ۰۷- ریشه فتنه‌هاوحیرانی‌هادرجامعه ۰۰:۵۲:۵۵
(خطبه ۲) ۰۸- فتنه ورهایی ازنوروسرسپردگی به ظلمت ۰۰:۵۷:۲۸
(خطبه ۲) ۰۹- ریشه تشتت در اجتماع ۰۰:۵۱:۳۶
(خطبه ۲) ۱۰- فتنه‌هاناشی‌ازرهاکردن قرآن ۰۰:۵۲:۳۶
(خطبه ۲) ۱۱- ریشه و خصوصیات فتنه ۰۰:۵۰:۵۸
(خطبه ۲) ۱۲- جوّ فتنه، عامل حذف کلّ اسلام ۰۰:۵۸:۰۵
(خطبه ۲) ۱۳- روحیه کشتن فتنه ، عالی‌ترین احساس مسئولیت ۰۰:۴۶:۴۲
(خطبه ۲) ۱۴- مشخصات و شرایط فتنه ۰۰:۵۱:۲۸
(خطبه ۲) ۱۵- راه نجات از فتنه‌ها ۰۰:۵۱:۴۰
(خطبه ۲) ۱۶- آنگاه که برعالِمان لگام زده می‌شود ۰۰:۵۹:۵۵
(خطبه ۲) ۱۷- آنگاه که برحکیمان لگام می‌زنند ۱:۰۲:۱۳
(خطبه ۲) ۱۸- حقیقت اهل‌البیت به عنوان علماء‌واقعی ۰۰:۵۸:۲۰
(خطبه ۲) ۱۹- حضورثابت ‌حقیقت ‌معصومین‌ در هستی ۱:۰۰:۳۴
(خطبه ۲) ۲۰- نقش وتأثیراهل‌البیت در عالَم ۱:۰۰:۳۲
(خطبه ۲) ۲۱- دوری ازمعصومین، عامل روئیدن گناه درجامعه ۱:۰۱:۲۸
(خطبه ۲) ۲۲- بی‌ثمری زندگی ، دوری ازاهل‌البیت ۰۰:۵۹:۱۸
(خطبه ۲) ۲۳- مقام مقصدو عین‌الهدایه‌بودن اهل‌البیت ۱:۰۱:۱۹
(خطبه ۲) ۲۴- تبعات حذف فرهنگ معصوم در مدیریت جهانی ۱:۰۰:۵۵
(خطبه ۲) ۲۵- تبعات حذف فرهنگ معصوم از مدیریت جهان ۰۰:۵۳:۴۵
(خطبه ۳) ۰۱- شناخت موانع اتصال به حقیقت اسلام و ولایت علوی ۰۰:۵۶:۵۹
(خطبه ۳) ۰۲- عوامل فرهنگی نفی فرهنگ اهل‌البیت ۰۰:۵۰:۴۰
(خطبه ۳) ۰۳- خصوصیات صبر علوی ۰۰:۵۱:۴۱
(خطبه ۳) ۰۴- روش علی(ع) در حق‌ خواهی ۰۰:۵۴:۱۲
(خطبه ۳) ۰۵- منشاء اعمال خشونت آمیز عمر ۰۰:۵۷:۰۶
(خطبه ۳) ۰۶- خصوصیات خلیفه دوم وظرائف برخورد امام علی ۰۰:۵۶:۳۵
(خطبه ۳) ۰۷- شورا و انتخاب عثمان ۱:۰۰:۱۹
(خطبه ۳) ۰۸- کارنامه و خاستگاه عثمان ۰۰:۵۴:۱۳
(خطبه ۳) ۰۹- خصوصیات جبهه‌های مقابل حکومت امام علی ۱:۰۰:۰۷
(خطبه ۳) ۱۰- خصوصیات جبهه‌های مقابل حکومت امام علی ۰۰:۵۹:۳۰
(خطبه ۳) ۱۱- انگیزه‌های مخالف با نظام علوی(ع) ۱:۰۰:۲۷
(خطبه ۳) ۱۲- انگیزه حاکمیت علوی در اخذ حاکمیت ۰۰:۵۳:۱۷
(خطبه ۴) ۰۱- اسلام منشاء عزت ملت ۰۰:۵۷:۴۲
(خطبه ۴) ۰۲- خوف ازخدا، منشاء پایداری دردین ۰۰:۵۲:۵۸
(خطبه ۴) ۰۳- مبانی خیانت و نحوه برخورد باآن ۰۰:۵۷:۰۵
(خطبه ۴) ۰۴- علی(ع)، حقیقتی پوشیده در پرده‌ های دین ۱:۰۱:۴۳
(خطبه ۴) ۰۵- رابطه بصیرت و صدق نیت ۰۰:۵۹:۳۰
(خطبه ۴) ۰۶- سیره امام علی(ع) با مخالفان داخلی ۰۰:۵۷:۱۱
(خطبه ۴) ۰۷- علی(ع) و نمایاندن زبان سِرّ ۰۰:۵۴:۳۹
(خطبه ۴) ۰۸- عقل ، وسیله کشف حق ۰۰:۵۶:۰۵
(خطبه ۴) ۰۹- نگرانی از حاکمیت ظلم ، شرط حق‌دوستی ۰۰:۵۱:۰۳
(خطبه ۴) ۱۰- نیاز همیشه بشربه مطلق حق(نتایج غدیر) ۰۰:۵۲:۳۷
(خطبه ۵) ۰۱- راز سکوت علی(ع) ۰۰:۵۰:۳۱
(خطبه ۵) ۰۲- راز سکوت علی(ع) ۰۰:۴۹:۲۶
(خطبه ۴۹) ۰۱- حضورحق در ظاهروباطن ۰۰:۴۶:۰۵
(خطبه ۴۹) ۰۲- چگونگی رویت حق در منظر امام علی ۰۰:۴۹:۲۱
(خطبه ۴۹) ۰۳- چگونگی ارتباط با خدادرمنظر امام علی ۰۰:۵۳:۴۹
(خطبه ۸۳) ۰۱- نگاه توحیدی بر عالَم ۰۰:۵۲:۰۰
(خطبه ۸۳) ۰۲- اعتماد به خدا ۰۰:۴۹:۰۹
(خطبه ۸۳) ۰۳- شعور فهم مرگ ۰۰:۵۰:۰۱
(خطبه ۸۳) ۰۴- حقیقت دنیا ۰۰:۴۹:۱۱
(خطبه ۸۳) ۰۵- حقیقت دنیا و وظیفه ما ۰۰:۴۴:۴۸
(خطبه ۸۳) ۰۶- حقیقت دنیا واحوال مردم درآن ۰۰:۵۳:۰۶
(خطبه ۸۳) ۰۷- قیامت ، حقیقت دنیا و انسان ۰۰:۴۸:۲۷
(خطبه ۸۳) ۰۸ – ارزیابی خود در ابدیت ۰۰:۵۱:۰۳
(خطبه ۸۳) ۰۹- تنهایی همیشگی انسان ۰۰:۴۵:۱۴
(خطبه ۸۳) ۱۰- معنی حقیقی زندگی ۰۰:۵۱:۱۰
(خطبه ۸۳) ۱۱- از تماشاگری تا بازیگری ۰۰:۵۲:۳۷
(خطبه ۸۳) ۱۲- ابدیت معنی واضح انسانی ۰۰:۵۲:۴۸
(خطبه ۸۳) ۱۳- بندگی ، معنی حقیقی انسان ۰۰:۴۷:۵۷
(خطبه ۸۳) ۱۴- ظواهر ، وسیله توجه به ارکان و اهداف ۰۰:۵۳:۳۹
(خطبه ۸۳) ۱۵- فرصت‌‌‌ها ، جهت محتوا و نه انتها ۰۰:۴۵:۰۵
(خطبه ۸۳) ۱۶- ارزیابی انسان در یک نگاه حقیقی ۰۰:۴۴:۲۴
(خطبه ۸۳) ۱۷- تن‌های جدا و سرنوشت‌ های واحد ۰۰:۵۳:۵۶
(خطبه ۸۳) ۱۸- ارزیابی حقیقی خود برصراط ۰۰:۴۹:۴۸
(خطبه ۸۳) ۱۹- صراط ، مسیر متقیان صاحب خرد ۰۰:۴۷:۰۰
(خطبه ۸۳) ۲۰- روش عبور از صراط و نماندن در دنیا ۰۰:۴۹:۳۳
(خطبه ۸۳) ۲۱- امنیت درونی آثاری از تقوی ۰۰:۵۳:۱۷
(خطبه ۸۳) ۲۲- طلب ۰۰:۵۰:۰۷
(خطبه ۸۳) ۲۳- روش شیطان ۰۰:۵۴:۴۰
(خطبه ۸۳) ۲۴- کارِ حقیقی ، تغییر خود است ۰۰:۴۷:۲۲
(خطبه ۸۳) ۲۵- توجه به مرگ ، توجه به خود حقیقی ۰۰:۵۵:۲۳
(خطبه ۸۳) ۲۶- مرگ، آینیه نمایش حقیقت انسان ۰۰:۵۳:۲۰
(خطبه ۸۳) ۲۷- خصوصیات قبر و تنهایی ۰۰:۵۴:۰۷
(خطبه ۸۳) ۲۸- مُوتُوا قبل اَنْ تَموتوا ۰۰:۵۶:۴۹
(خطبه ۸۳) ۲۹- دنیا فرصت است. نه فراغت ۱:۰۲:۳۴
(خطبه ۸۶) ۰۱- علم خدا ۰۰:۵۲:۳۱
(خطبه ۸۶) ۰۲- خطبه ۸۶- علم موحدانه ۰۰:۵۲:۰۱
(خطبه ۸۶) ۰۳- خطبه ۸۶- فراغت‌ها، نعمتی‌بزرگ ۰۰:۵۰:۳۴
(خطبه ۸۶) ۰۴- خطبه۸۶- فراغت‌ها، نعمت‌های‌ارتباط باخدا ۰۰:۵۵:۳۱
(خطبه ۸۶) ۰۵- خطبه۸۶- مهلت‌ها، شرایط ایجادمعنی‌خود ۰۰:۴۹:۰۴
(خطبه ۸۶) ۰۶- خطبه۸۶- غفلت ازخود چرا؟ ۰۰:۵۹:۴۸
(خطبه ۸۶) ۰۷- خطبه۸۶- جایگاه تکالیف دینی برای انسان حقیقی ۰۰:۵۰:۱۴
(خطبه ۸۶) ۰۸- خطبه۸۶- هموارکردن روح درپذیرش عبادات ۰۰:۴۹:۴۴
(خطبه ۸۶) ۰۹- خطبه۸۶- شریعت، عامل معناومحتوای انسان ۰۰:۵۸:۵۲
(خطبه ۸۶) ۱۰- خطبه۸۶- جدّیت باخود، عامل جدّیت بادین ۰۰:۵۱:۱۲
(خطبه ۸۶) ۱۱- خطبه۸۶- مسامحه یا مداهنه ۰۰:۵۵:۳۶
(خطبه ۸۶) ۱۲- خطبه۸۶- ترخّص یا تسامح؟ ۰۰:۵۷:۰۴
(خطبه ۸۶) ۱۳- خطبه۸۶- لیبرالیسم یاآزادی ازدین ۱:۰۹:۵۲
(خطبه ۸۶) ۱۴- خطبه۸۶- ریا، عامل نابودی نتیجه حیات ۰۰:۵۲:۱۷
(خطبه ۸۶) ۱۵-آفات مجالست با اهل هوی ۰۰:۴۸:۰۵
(خطبه ۸۶) ۱۶- آثار تنگی روح ۰۰:۵۴:۱۲
(خطبه ۸۶) ۱۷- صدق، عامل ارتباط باخدای اَصدق ۰۰:۴۹:۰۶
(خطبه ۸۶) ۱۸- آرزوها ، مرداب زندگی ۰۰:۴۵:۰۷
(خطبه ۸۷) ۰۱-عوامل حاکمیت برنفس ۰۰:۵۴:۴۱
(خطبه ۸۷) ۰۲- حزن مقدس، ریشه بصیرت‌ها ۰۰:۵۸:۵۷
(خطبه ۸۷) ۰۳- چه چیز باید شد؟ ۱:۰۱:۰۸
(خطبه ۸۷) ۰۴- انتهای همت محبوبین خدا ۰۰:۵۶:۳۳
(خطبه ۸۷) ۰۵- خصوصیات وسعت انسانهای متعالی ۰۰:۵۱:۵۸
(خطبه ۸۷) ۰۶- فرهنگ اهل البیت ، فرهنگی خاص ۱:۰۱:۳۴
(خطبه ۸۷) ۰۷- عقل‌ها و کشف‌ها ۰۰:۵۸:۱۶
(خطبه ۸۷) ۰۸- توجه به مقام علمی ائمه اطهار ۰۰:۴۹:۲۱
(خطبه ۸۷) ۰۹- علم امام کهنه پذیرنیست ۰۰:۵۷:۴۹
(خطبه ۸۷) ۱۰- علم موهبی امام وعقل وَلایی ۱:۰۲:۵۱
(خطبه ۸۷) ۱۱- نفوذ نورعلوی و حجاب اموی ۰۰:۵۱:۲۴
(خطبه ۱۱۱) ۰۱- شناخت دنیا، مبنای بصیرت ۰۰:۵۸:۲۵
(خطبه ۱۱۱) ۰۲- درک دنیا ، نه ترک دنیا ۰۰:۵۹:۴۹
(خطبه ۱۱۱) ۰۳- عبور از دنیا، نظر به احد ۰۰:۵۶:۱۲
(خطبه ۱۱۱) ۰۴- جهل به دنیا، حجاب بصیرت ۰۰:۵۶:۲۲
(خطبه ۱۱۱) ۰۵- جمع حقیقی ، جمع مجازی ۱:۰۰:۳۳
(خطبه ۱۱۱) ۰۶- دنیا، همراهی بیگانه ۰۰:۵۷:۲۳
(خطبه ۱۱۱) ۰۷- حبّ دنیا، عامل گرسنگی درقیامت ۰۰:۵۵:۱۹
(خطبه ۱۱۱) ۰۸- مبانی ندامت در ابدیت ۱:۰۰:۰۸
(خطبه ۱۱۱) ۰۹- خودِ گمشده ۱:۰۱:۰۵
(خطبه ۱۱۱) ۱۰ – دنیا، مصاحبی غیر قابل اعتماد ۰۰:۵۵:۲۵
(خطبه ۱۱۱) ۱۱- حس برزخی در حیات دنیایی ۱:۰۱:۳۰
(خطبه ۱۱۲) ۰۱-دنیا و شکل فریبکاریهای ان ۰۰:۵۱:۴۲
(خطبه ۱۱۲) ۰۲-دنیا و محدودیتهای ان ۰۰:۵۵:۳۰
(خطبه ۱۱۲) ۰۳-نظر به دنیا با افقی برتر ۰۰:۵۱:۵۷
(خطبه ۱۱۲) ۰۴-ضعف هاونقص های دنیا ۰۰:۵۰:۳۴
(خطبه ۱۱۲) ۰۵-نگاه به دنیا از منظر عقل عقل ۰۰:۴۹:۳۴
(خطبه ۱۱۲) ۰۶-نقش تربیتی یاد مرگ ۰۰:۴۸:۲۱
(خطبه ۱۱۲) ۰۷-زهد و آثار آن ۰۰:۵۰:۱۲
(خطبه ۱۱۲) ۰۸-معنی و جایگاه مخالفت با نفس ۰۰:۴۸:۵۳
(خطبه ۱۱۲) ۰۹-معنی و جایگاه مخالفت با نفس ۰۰:۵۳:۵۲
(خطبه ۱۱۲) ۱۰-نفس اماره حجاب چهره حقیقی انسان ۰۰:۴۷:۵۹
(خطبه ۱۱۲) ۱۱- جلسه ۱۱ ۰۰:۴۹:۴۰
(خطبه ۱۱۲) ۱۲-آفات غفلت ازموقت بودن زندگی دنیایی ۰۰:۵۱:۲۵
(خطبه ۱۱۲) ۱۳-یاد معاد عامل حضور در ابدیت ۰۰:۴۸:۴۲
(خطبه ۱۱۲) ۱۴-عوامل محرومیت از برادری دینی ۰۰:۴۶:۳۲
(خطبه ۱۱۲) ۱۵-عوامل جدی پنداشتن دنیا ۰۰:۵۸:۳۴
(خطبه ۱۱۲) ۱۶- وقتی دین گفتمان غالب شد ۰۰:۵۶:۳۷
(خطبه ۱۱۴) ۰۱-چگونگی اصلاح دیدگاه ها ۰۰:۴۵:۰۴
(خطبه ۱۱۴) ۰۲- ابعاد دشمنی نفس اماَره ۰۰:۵۳:۴۱
(خطبه ۱۱۴) ۰۳- جایگاه استغفار درسلوک ۰۰:۵۱:۲۸
(خطبه ۱۱۴) ۰۴-وسعت علم خدا ۰۰:۵۲:۰۶
(خطبه ۱۱۴) ۰۵-جایگاه کتاب ثبت اعمال ۰۰:۵۴:۰۶
(خطبه ۱۱۴) ۰۶-معنی ایمان قلبی ۰۰:۵۵:۵۷
(خطبه ۱۱۴) ۰۷ ایمان حقیقی عامل رؤیت غیب ۰۰:۵۳:۲۵
(خطبه ۱۱۴) ۰۸-معنی اخلاص ویقین ۱:۰۴:۳۸
(خطبه ۱۱۴) ۰۹-چگونگی شهود جنبه وحدانی عالم ۰۰:۵۲:۳۴
(خطبه ۱۱۴) ۱۰-چگونگی رویت حق ۱:۰۱:۱۲
(خطبه ۱۱۴) ۱۱-توحید عامل نجات از پوچی ۰۰:۵۴:۱۸
(خطبه ۱۱۴) ۱۲-معنی تقوی ۰۰:۴۸:۵۰
(خطبه ۱۱۴) ۱۳-تقوی وچگونگی ان ۰۰:۴۷:۴۵
(خطبه ۱۱۴) ۱۴-نتیج تقوای صحیح ۰۰:۵۲:۳۴
(خطبه ۱۱۴) ۱۵-جستجوی سیرابی درتشنگی ۰۰:۵۲:۳۴
(خطبه ۱۱۴) ۱۶- عالی‌ترین نتایج تقوی ۰۰:۵۷:۵۶
(خطبه ۱۱۴) ۱۷- معنی فانی بودن دنیا ۰۰:۵۱:۳۵
(خطبه ۱۱۴) ۱۸-معنی رنج ناشی ازدنیا ۰۰:۴۹:۵۲
(خطبه ۱۱۴) ۱۹-معنی لرزان بودن ودرجریان بودن دنیا ۰۰:۵۶:۲۷
(خطبه ۱۱۴) ۲۰-دنیا هیچستانی دردناک ۰۰:۵۶:۱۹
(خطبه ۱۱۴) ۲۱- جایگاه عقاب و ثواب در قیامت ۰۰:۲۱:۴۳
(خطبه ۱۱۴) ۲۲- جایگاه عقاب وثواب در قیامت ۰۰:۳۰:۱۰
(خطبه ۱۱۴) ۲۳-ذات انسان از جنس دنیا نیست ۰۰:۵۵:۱۳
(خطبه ۱۱۴) ۲۴-جایگاه رزق درهستی ۰۰:۵۶:۰۴
(خطبه ۱۱۴) ۲۵-جایگاه رزق درهستی ۱:۰۰:۵۶
(خطبه ۱۱۴) ۲۶-عمل دینی یا سیر به با طن عالم ۰۰:۴۷:۴۷
(خطبه ۱۱۴) ۲۷-جایگاه معاد در زندگی ۰۰:۵۵:۴۱
(خطبه ۱۶۰) ۰۱- راههای هموار کردن راه قرب به حق ۰۰:۴۰:۲۷
(خطبه ۱۶۰) ۰۲- معنی حمد الهی و ابعاد آن ۰۰:۱۶:۵۶
(خطبه ۱۶۰) ۰۳- حمد الهی، وسیله رؤیت جمال حق ۰۰:۴۵:۵۲
(خطبه ۱۶۰) ۰۴- خوف و رجاء و عالم حیرت ۰۰:۳۹:۱۳
(خطبه ۱۶۰) ۰۵- حیرانی و بندگی ۰۰:۵۲:۳۰
(خطبه ۱۶۰) ۰۶- امید و خوف کامل به خدادر راستای آزادی از ابزارها ۰۰:۴۱:۲۱
(خطبه ۱۶۰) ۰۷- حیاتی فوق ابزارهای دنیا ۰۰:۵۱:۴۰
(خطبه ۱۶۰) ۰۸- رمز آزادی پیامبران از ابزارها ۰۰:۴۹:۲۹
(خطبه ۱۶۰) ۰۹- منظر پیامبر(ص) بر ابزارها ۰۰:۴۴:۳۵
(خطبه ۱۶۰) ۱۰- آنگاه که دنیا حجاب می‌شود ۰۰:۴۹:۳۵
(خطبه ۱۶۰) ۱۱- زندگی پیامبر(نشانه) عیبناکی دنیا ۰۰:۵۳:۵۰
(خطبه ۱۶۰) ۱۲- پیامبر(ص) نمایش قیامت ۰۰:۴۶:۰۵
(خطبه ۱۶۱) ۰۱- جایگاه اسلام در بین ادیان و مکاتب ۰۰:۴۳:۵۶
(خطبه ۱۶۱) ۰۲- اسلام واقعی و نتایج سریع آن ۰۰:۳۷:۵۶
(خطبه ۱۶۱) ۰۳- عوامل اعتماد به اسلام ۰۰:۵۵:۴۴
(خطبه ۱۶۱) ۰۴- خصوصیات اسلام در منظر امام علی ۰۰:۴۱:۵۳
(خطبه ۱۶۱) ۰۵- توکل در منظر حضرت علی ۰۰:۵۵:۲۹
(خطبه ۱۶۱) ۰۶- راههای حفظ تقوی و نتایج آن ۰۰:۴۳:۰۶
(خطبه ۱۶۱) ۰۷- تقوا و چگونگی نجات از خطرات ۰۰:۴۴:۴۴
(خطبه ۱۶۱) ۰۸- شگفتی‌های دنیایی، عامل تنهایی ۰۰:۴۲:۴۴
(خطبه ۱۶۱) ۰۹- راههای آزاد شدن از غم‌های دنیایی ۰۰:۳۸:۱۷
(خطبه ۱۶۱) ۱۰- خطر خیانت به خود ۰۰:۴۶:۵۵
(خطبه ۱۶۱) ۱۱- قبر، محل میهمانی خدا ۰۰:۴۲:۴۹
(خطبه ۱۶۱) ۱۲- توجه به شرایط قبر، عامل بصیرت ۰۰:۴۳:۲۰
(خطبه ۱۶۲) ۰۱- غفلت از جایگاه انحرافات بزرگ ۰۰:۵۳:۵۶
(خطبه ۱۶۲) ۰۲- مقصد اصلی ائمه در مقابل حیله معاویه ۰۰:۴۲:۳۰
(خطبه ۱۶۳) ۰۱- نگاه بر عالَم بر مبنای الحمدلله ۰۰:۴۷:۳۴
(خطبه ۱۶۳) ۰۲- توحید خدا در اولیّت بلا ابتدا ۰۰:۴۳:۲۴
(خطبه ۱۶۳) ۰۳- چگونگی توحید صمدانی ۰۰:۴۵:۲۴
(خطبه ۱۶۳) ۰۴- توحید صمدی ۰۰:۴۰:۵۳
(خطبه ۱۶۳) ۰۵- خصوصیات توحید صمدی ۰۰:۳۰:۵۸
(خطبه ۱۶۳) ۰۶- توحید حضرت‌علی(ع) و برکات آن ۰۰:۴۴:۱۶
(خطبه ۱۶۳) ۰۷- نگاه توحیدی، واقعی‌ترین نگاه ۰۰:۴۳:۳۷
(خطبه ۱۶۳) ۰۸- خصوصیات توحید صمدی در نهج‌البلاغه ۰۰:۴۲:۰۸
(خطبه ۱۶۳) ۰۹- ظهور علم حق در حدود و صور مخلوقات ۰۰:۴۴:۴۶
(خطبه ۱۶۳) ۱۰- رابطه دلسوزی برای مردم و توحیدی بودن ۰۰:۴۳:۱۴
(خطبه ۱۶۳) ۱۱- نحوه علم خدا به عالَم ۰۰:۴۱:۲۱
(خطبه ۱۶۳) ۱۲- مقام حیرت، عالی‌ترین نگاه توحیدی ۰۰:۵۱:۲۵
(خطبه ۱۶۴) ۰۱- روش رهبر عادل در منظر امام علی ۰۰:۵۱:۳۵
(خطبه ۱۶۴) ۰۲- تفاوت مدیریت حق و مدیریت باطل ۰۰:۴۶:۱۲
(خطبه ۱۶۴) ۰۳- آثار سوء اختلاف در نظام اسلامی ۰۰:۳۶:۲۳
(خطبه ۱۶۴) ۰۴- عثمان در منظر شیعه و اهل سنت ۰۰:۴۹:۱۴
(خطبه ۱۸۲) ۰۱- حقیقت حمد و نتایج آن ۰۰:۵۵:۴۴
(خطبه ۱۸۲) ۰۲- حقیقت حمد و نتایج آن ۰۰:۴۸:۲۳
(خطبه ۱۸۲) ۰۳- قلب علی(ع) و تمرین توحید ۰۰:۴۶:۵۲
(خطبه ۱۸۲) ۰۴- توحید عملی و نتایج آن ۰۰:۳۲:۰۸
(خطبه ۱۸۲) ۰۵- توحید درمنظر امام علی ۰۰:۳۹:۲۷
(خطبه ۱۸۲) ۰۶- توحید عامل انتقال از ظواهر به بواطن ۰۰:۴۲:۳۳
(خطبه ۱۸۲) ۰۷- توحید و بودن خدا قبل از کرسی و عرش ۰۰:۴۵:۱۵
(خطبه ۱۸۲) ۰۸- توحید و بودن خدا قبل از کرسی و عرش ۰۰:۵۶:۱۷
(خطبه ۱۸۲) ۰۹- توحید، عامل حضور در همه صحنه‌ها ۰۰:۴۵:۲۱
(خطبه ۱۸۲) ۱۰- معنی و جایگاه تقوی ۰۰:۴۹:۵۹
(خطبه ۱۸۲) ۱۱- رابطه مرگ و توحید و بقاء ۰۰:۴۷:۲۳
(خطبه ۱۸۲) ۱۲- نهایی‌ترین جلوه توحید، ظهور مهدی(عج) ۰۰:۴۳:۴۷
(خطبه ۱۸۲) ۱۳- غربت امام زمان(عج) در غربت اسلام ۰۰:۴۹:۵۸
(خطبه ۱۸۲) ۱۴- عوامل شدت و ضعف ظهور امام زمان(عج) ۰۰:۴۳:۵۵
(خطبه ۱۸۲) ۱۵- شرایط غروب کردن علی(ع) ۰۰:۵۳:۲۲
(خطبه ۱۸۲) ۱۶- ظهور توحید کامل، شرایط ظهور امام زمان ۰۰:۵۶:۳۱
(خطبه ۱۸۶) ۰۱- خداوند، فوق کیفیت‌ها ۰۰:۵۶:۴۹
(خطبه ۱۸۶) ۰۲- زمان و خدا ۰۰:۵۴:۳۶
(خطبه ۱۸۶) ۰۳- انسان الهی وآزادی اززمان ۰۰:۵۰:۳۰
(خطبه ۱۸۶) ۰۴- مقام وحدت الهی و انسان‌الهی ۰۰:۵۱:۳۵
(خطبه ۱۸۶) ۰۵- حضوروحدت حق در هماهنگی تضادها ۰۰:۴۹:۲۱
(خطبه ۱۸۶) ۰۶- احدیت روح انسان موحد ۰۰:۵۳:۴۱
(خطبه ۱۸۶) ۰۷- تجلی خدا درمخلوقات ۰۰:۵۳:۱۵
(خطبه ۱۸۶) ۰۸- عدم جریان سکون وحرکت درذات خدا ۰۰:۵۱:۲۵
(خطبه ۱۸۶) ۰۹- چگونگی رؤیت حق ۰۰:۵۴:۰۱
(خطبه ۱۸۶) ۱۰- حیرانی درمعرفت الهی ۰۰:۴۴:۲۵