دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

https://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/taaherzaadeh_asghar7.jpg

۱-چگونگی بیکرانه بودن نفس انسان۰۰:۵۳:۰۱
۲-چگونگی سیر تشریع به تکوین۰۰:۴۹:۳۳
۳-چگونگی عبور از حجاب زمان۰۰:۵۲:۴۸
۴-وسعت نفس و امکان فهم زبان دین۰۰:۵۴:۰۲
۵-ظهور صور برزخی۰۰:۴۹:۲۲
۶- جایگاه ارتباط با روح اولیا۰۰:۵۳:۴۸
۷-برکات سیر قلبی۰۰:۴۵:۳۵
۸-چگونگی تغذیه قلب۰۰:۵۳:۵۳
۹-معنی حضور بالفعل باورها۰۰:۵۱:۴۳
۱۰-چگونگی حصول دل۰۰:۵۱:۱۸
۱۱-حضور تکوینی و تشریعی نفس در عوالم هستی۰۰:۵۰:۱۲
۱۲-عوامل شدیت یافتن تجرد نفس۰۰:۵۳:۲۵
۱۳-گذر از جزئیات ونظر به حقایق۰۰:۵۶:۰۹
۱۴-غلیظ ترین مانع۰۰:۵۶:۴۳
۱۵-عوامل سه گانه رهایی ازمحدودیت نفس۰۰:۵۲:۱۵
۱۶-فنا در فنا۰۰:۵۸:۵۶
۱۷-از تفکر تا تذکر۰۰:۵۹:۳۱
۱۸-چگونگی اتحاد با حقایق غیبی۰۰:۵۹:۳۵
۱۹-چگونگی ارتباط با روح علمای ربانی۰۰:۵۵:۳۰
۲۰-آشنایی تکوینی با اولیای الهی۰۰:۵۹:۱۷
۲۱-چگونگی ظهور موانع پنهان در سلوک۰۱:۰۰:۴۷
۲۲-فضای موثرشدن کثرت عبادات۰۱:۰۰:۴۷
(خطبه۱) ۱. حب دنیا و چگونگی نجات از آن۰۰:۲۸:۰۳
(خطبه۱) ۰۲-عوامل عاقبت سوء۰۰:۳۲:۳۰
(خطبه۱) ۰۳-عوامل عاقبت سوء۰۰:۳۱:۳۶
(خطبه۱) ۰۴-راه های نجات ازعواقب سوء۰۰:۳۱:۵۹
(خطبه۱) ۰۵-راههای تعالی برتر ۱۰۰:۲۷:۵۱
(خطبه۱) ۰۶-راههای تعالی برتر ۲۰۰:۳۲:۴۵
(خطبه۱) ۰۷-برکات مراوده باعلما۰۰:۲۹:۳۴
(خطبه۱) ۰۸-نتایج وبرکات انفاق۰۰:۲۸:۰۱
(خطبه۳) ضرورت توجه به معاد۰۰:۳۲:۳۴
(خطبه۴) ۰۱-معنی حمد خدا۰۰:۳۰:۰۷
(خطبه۴) ۰۲-معنی کفر۰۰:۲۹:۳۱
(خطبه۴) ۰۳-معنی توحید۰۰:۳۳:۴۸
(خطبه۴) ۰۴- شناخت خدا عامل شناخت رسول خدا۰۰:۲۸:۴۰
(خطبه۴) ۰۵-برکات نبوت۰۰:۰۱:۴۰
(خطبه۴) ۰۶-هنرشناخت روح زمانه۰۰:۳۱:۴۵
(خطبه۴) ۰۷-خصوصیات آخرالزمان۰۰:۲۹:۴۲
(خطبه۴) ۰۸-معنی تقوی۰۰:۳۱:۲۲
(خطبه۴) ۰۹-برکات توجه به قیامت۰۰:۲۸:۴۶
(خطبه۴) ۱۰-توجه محض به قیامت۰۰:۲۷:۳۲
(خطبه۴) ۱۱- شرح خطبه ۴، جلسه۱۱۰۰:۲۸:۱۲
(خطبه۴) ۱۲-برکات اصلاح بین خود و خدا۰۰:۳۱:۰۵
(خطبه۴) ۱۳-برکات انس با خدا۰۰:۳۲:۴۵
(خطبه۴) ۱۴-آبادانی قیامت۰۰:۳۲:۵۳
(خطبه۴) ۱۵-زیبائیهای معاد۰۰:۲۹:۰۹
(خطبه۴) ۱۶-شرح خطبه ۴، جلسه۱۶۰۰:۳۳:۳۷
(خطبه۴) ۱۷-توجه به معاد عامل کنترل کننده خطورات۰۰:۳۲:۵۶
(خطبه۴) ۱۸-معنی و چگونگی تقوا۰۰:۳۲:۲۱
(خطبه۴) ۱۹-تقوا آمادگی برای نظر خدا به متقین۰۰:۳۱:۲۹
(خطبه۴) ۲۱-مراتب و نتایج تقوا۰۰:۳۱:۵۷
(خطبه۴) ۲۲-چگونگی بهره گیری از عبادات۰۰:۳۱:۵۲
(خطبه۴) ۲۳-وظیفه مسلمانان نمودن جایگاه حق وباطل۰۰:۳۱:۰۷
(خطبه۶) ۰۱-راه های اتصال به خدا۰۰:۳۲:۱۵
(خطبه۶) ۰۲-چگونگی برخورد با قرآن۰۰:۳۲:۱۶
(خطبه۶) ۰۳-نمونه هایی ازنگاه قران به حوادث تاریخ۰۰:۳۲:۳۶
(خطبه۶) ۰۴-راه های علاقمندی به قرآن۰۰:۲۶:۰۷
(خطبه۶) ۰۵-معنی بندگی حقیقی۰۰:۳۱:۵۳
(خطبه۶) ۰۶- معنی توحید ناب۰۰:۲۸:۵۵
(خطبه۶) ۰۷- معنی تقوی وچگونگی نیل به آن۰۰:۳۱:۲۴
(خطبه۶) ۰۸-نتایج محبت های معنوی۰۰:۳۲:۴۰
۰۱- عقل ، اولین مخلوق۰۰:۲۷:۳۴
۰۲- وهم، ظلمتی عقل‌نما۰۰:۳۱:۲۸
۰۳- عقل،واقعیتی مستقل ومتعالی۰۰:۳۱:۱۴
۰۴- ادبارعقل یارؤیت‌وحدت‌درکثرت۰۰:۲۳:۰۴
۰۵- عقل وجهل درتکوین وتشریع۰۰:۳۱:۱۷
۰۶-طینت‌شیعه وطینت‌کفار۰۰:۲۸:۱۰
۰۷- معنی ادبارعقل۰۰:۲۸:۱۰
۰۸- ادبارعقل همان اقبال‌است۰۰:۲۸:۴۲
۰۹- رؤیت حق‌درحجاب‌وماوراء حجاب۰۰:۳۰:۴۷
۱۰- عبادت شیطان نیزعصیان‌است۰۰:۲۷:۵۲
۱۱- تبدیل صفات شیطانی به انسانی۰۰:۲۸:۳۴
۱۲- آزادی ازمفاهیم ، شرط شهود۰۰:۳۱:۰۶
۱۳- ادب سیر از ظاهربه باطن۰۰:۲۹:۴۲
۱۴- عقل و جهل در بالقوگی وبالفعلی۰۰:۳۱:۱۵
۱۵- خیر و معنی آن۰۰:۲۸:۵۷
۱۶- عوامل گزینش افعال خیر ۱۰۰:۲۹:۲۸
۱۷- عوامل گزینش افعال خیر ۲۰۰:۳۱:۲۳
۱۸- ایمان، عامل‌کشف‌همه‌واقعیت‌غیبی۰۰:۳۱:۲۸
۱۹- باورهای‌عقلی‌مقدمه‌ایمان۰۰:۰۳۰:۵۰
۲۰- چگونگی ایمان۰۰:۲۸:۰۸
۲۱- راه حصول ایمان ۱۰۰:۳۱:۲۵
۲۲- راه حصول ایمان ۲۰۰:۳۱:۲۵
۲۳- تلقین‌تنزیه و توحید به‌قلب۰۰:۲۵:۳۶
۲۴- تلقین توحید به قلب۰۰:۳۱:۱۲
۲۵- تصدیق و جحود۰۰:۳۱:۲۵
۲۶- عوامل رشدتصدیق حق۰۰:۳۱:۰۳
۲۷- مقصد ذکرو اعمال قالبیه۰۰:۳۰:۱۳
۲۸- مبنای رجاء و یأس۰۰:۲۸:۴۸
۲۹- فرق رجاء باغرور۰۰:۳۱:۲۷
۳۰- تعظیم حضرت حق، نیاز قلب۰۰:۳۱:۱۰
۳۱- توازن بین خوف و رجاء۰۰:۳۱:۱۵
۳۲- تعادل، عامل پذیرش هدایت‌الهی۰۰:۳۰:۵۶
۳۳- عدالت‌درقلب‌وعقیده‌واخلاق۰۰:۲۸:۱۳
۳۴-حکمت، عدالت، عفت، شجاعت۰۰:۲۹:۲۴
۳۵- چگونگی‌یافتن فضیلت عدالت۰۰:۲۷:۳۶
۳۶- مقام رضا ۱۰۰:۳۰:۲۹
۳۷- مقام رضا ۲۰۰:۲۹:۵۷
۳۸- مبادی مقام رضا۰۰:۱۹:۱۲
۳۹- بلا، سبب اصلاح نفوس۰۰:۳۰:۰۷
۴۰- رضا در عین سختی و مقام صدّیقین۰۰:۲۸:۰۴
۴۱- معنی شکرو موانع آن۰۰:۲۸:۳۳
۴۲- شکر و وسعت آن۰۰:۳۱:۱۸
۴۳- طمع فی‌ الله ۱۰۰:۲۹:۴۷
۴۴- طمع فی ‌الله ۲۰۰:۲۹:۲۲
۴۵- مراحل نیل به توکل۰۰:۳۰:۳۴
۴۶- توکل۰۰:۲۷:۱۵
۴۷- توکل و نتایج آن۰۰:۳۱:۲۲
۴۸- توکل و حقیقت توحید۰۰:۲۹:۵۲
۴۹- اربعین، ظهور نتایج توکل و یقین۰۰:۳۱:۰۰
۵۰- توکل و نتایج آن۰۰:۲۹:۴۷
۵۱- امام‌خمینی‌،نمونه‌ای ازتوکل‌و پیروزی۰۰:۳۱:۳۶
۵۲- توکل، منشاء همه قدرتها۰۰:۳۱:۰۱
۵۳- توکل، عامل کشتن حرص۰۰:۲۳:۱۱
۵۴- توکل۰۰:۳۱:۳۶
۵۵- جایگاه رأفت و رحمت درهستی۰۰:۲۹:۱۱
۵۶- جلسه ۵۶۰۰:۳۱:۵۵
۵۷- رحمت به خلق، زمینه ارتباط باحق۰۰:۳۱:۲۵
۵۸- جلسه ۵۸۰۰:۲۹:۱۸
۵۹- غضب مقدس۰۰:۳۱:۳۸
۶۰- جایگاه غضب۰۰:۳۱:۳۷
۶۱- برکات حاکمیت برغضب۰۰:۳۱:۴۰
۶۲- بهشت بی‌غضبی۰۰:۲۶:۰۰
۶۳- آثار منفی غضب۰۰:۳۱:۲۶
۶۴- نقش‌حبّ‌دنیادرمحرومیت‌ازمعنویات۰۰:۳۱:۳۶
۶۵- تفاوت‌علم‌حقیقیوغیرحقیقی۰۰:۳۱:۵۷
۶۶- علم‌حقیقی‌وفنای‌تعینات درآن۰۰:۳۱:۳۳
۶۷- نقش نورعلم محمدی۰۰:۳۱:۴۵
۶۸- علم حقیقی، دریچه واقعی برای ارتباط باخدا۰۰:۳۱:۰۴
۶۹- راه نجات ازحمق۰۰:۲۹:۴۱
۷۰- عفت مقام، تعادل درشهوت۰۰:۳۱:۵۱
۷۱- نقش اعمال درایجادصورملکوتی۰۰:۲۸:۴۷
۷۲- مبنای ایجادباطن انسانی۰۰:۳۱:۵۹
۷۳- راه نجات ازتهمت۰۰:۳۱:۲۱
۷۴- راههای تحقق و نگهداری عفت۰۰:۲۹:۰۲
۷۵- مراتب و معنی زهد۰۰:۳۱:۴۵
۷۶- معنی و راه مشاهده جمال پروردگار۰۰:۳۰:۰۸
۷۷- معنی زهد۰۰:۲۸:۲۹
۷۸- نتایج زهد۰۰:۲۰:۰۴
۷۹- زهد ونتایج آن۰۰:۳۱:۴۷
۸۰- برکات رفق ومدارا۰۰:۳۱:۴۷
۸۱- خوف ودرجات آن۰۰:۲۹:۵۷
۸۲- چگونگی ایجادخوف خدادرقلب۰۰:۳۲:۲۰
۸۳- راههای ورود کبرو نجات ازآن۰۰:۳۱:۰۱
۸۴- تواضع و حقیقت آن۰۰:۳۱:۰۵
۸۵- طریق تحصیل تواضع۰۰:۳۱:۰۷
۸۶- برکات تواضع۰۰:۲۷:۱۶
۸۷- خطرات کبر۰۰:۳۰:۱۵
۸۸- شتاب‌زدگی وبی‌ثمری۰۰:۲۹:۳۲
۸۹- برکات تعادل و آرامش۰۰:۳۱:۴۸
۹۰- راه تحصیل آرامش و طمأنینه۰۰:۲۹:۴۰
۹۱- غضب و جنبه‌های مثبت آن۰۰:۳۱:۳۶
۹۲- عوامل تحریک غضب و راه کنترل آن۰۰:۲۸:۲۲
۹۳- برکات حلم۰۰:۲۸:۲۲
۹۴- برکات سکوت۰۰:۳۱:۳۲
۹۵- سکوت عامل افاضه ازعالم ملکوت۰۰:۳۱:۱۰
۹۶- محل صحیح سکوت و کلام۰۰:۳۱:۰۳
۹۷- سکوت زمینه تهذیب نفس۰۰:۲۸:۲۳
۹۸- بیماری عدم پذیرش حق۰۰:۳۰:۳۲
۹۹- برکات تسلیم۰۰:۳۰:۴۰
۱۰۰- توحید، نتیجه تسلیم دربرابر بلا۰۰:۳۱:۴۴
۱۰۱- تسلیم ، مقام وصول به توحید ناب۰۰:۲۸:۲۸
۱۰۲- برکات صبردرمعصیت۰۰:۳۱:۳۴
۱۰۳- فوائدصبربرطاعت و دقایق آن۰۰:۳۱:۵۱
۱۰۴- برکات صبردرمعصیت۰۰:۳۱:۵۲
۱۰۵- معنی صبرعن الله۰۰:۲۸:۵۸
۱۰۶- برکات بی‌حساب صبر۰۰:۲۹:۲۱
۱۰۷- گذشت، بالاترین تشبه به خدا۰۰:۲۳:۱۱
۱۰۸- نتایج عفو درسلوک الی‌الله ۱۰۰:۲۴:۲۳
۱۰۹- نتایج عفو درسلوک الی‌الله ۲۰۰:۲۷:۵۵
۱۱۰- برکات غنای بالله۰۰:۲۳:۵۶
۱۱۱- راههای رهایی از سرگردانی۰۰:۲۵:۵۴
۱۱۲- یادِ حق ، عامل رفع حجاب۰۰:۲۴:۵۱
۱۱۳- نتایج ذکر۰۰:۲۷:۳۶
۱۱۴- چگونگی ذکر قلبی۰۰:۲۵:۴۸
۱۱۵- حفظ و نسیان۰۰:۲۲:۴۳
۱۱۶- عطوفت ، عامل شناخت واقعیت۰۰:۲۸:۱۰
۱۱۷- برکات قناعت و آفات حرص۰۰:۲۷:۳۱
۱۱۸- مودّت به مؤمنین ، عامل اتصال به عالَم قدس۰۰:۲۷:۰۵
۱۱۹- از خضوع تا فنا۰۰:۲۷:۱۴
۱۲۰ – سلامتی و مقام ارتباط با عالَم عقل۰۰:۲۵:۴۳
۱۲۱- نتایج صدق و پیروی از حق۰۰:۲۷:۱۴
۱۲۲- برکات رعایت امانت۰۰:۲۸:۰۲
۱۲۳- نتایج حفظ امانت و اخلاص۰۰:۲۶:۴۲
۱۲۴- برنامه ریزی جهت اخلاص۰۰:۲۷:۱۵
۱۲۵- کم دقتی، راه ورود شیطان۰۰:۲۸:۰۲
۱۲۶- برکات مدارا۰۰:۲۱:۴۵
۱۲۷- آثار منفی مکر و پرده‌دری۰۰:۲۳:۰۹
۱۲۸- اقامه صلوت واقعی، عامل اتصال با عالم عقل۰۰:۲۸:۳۲
۱۲۹- روزه۰۰:۲۶:۵۸
۱۳۰- حج۰۰:۲۸:۴۰
۱۳۱-حج و رازهای آن۰۰:۲۸:۳۸
۱۳۲- سخن‌چینی، عامل بازماندن از سلوک۰۰:۲۸:۴۰
۱۳۳- زنده نگه‌داشتن روحیه جهاد۰۰:۲۷:۵۱
۱۳۴- برکات احسان به والدین۰۰:۲۷:۱۳
۱۳۵- خطرات ریا، برکات حقیقت۰۰:۲۸:۵۶
۱۳۶- ملکه گرایش به معروف و ستر و دوری از منکر و تبرّج۰۰:۲۶:۲۰
۱۳۷- تقیه و معنی آن۰۰:۲۶:۰۳
۱۳۸- انصاف، عامل رفع حجاب۰۰:۲۶:۲۲
۱۳۹- نظافت دینی و نظافت وَهمی۰۰:۲۶:۱۸
۱۴۰- برکات حیا و آفات خجالت۰۰:۲۶:۰۶
۱۴۱- قصد و میانه‌روی۰۰:۲۵:۴۱
۱۴۲- تلازم تعب با جهل و شیطان۰۰:۲۷:۴۷
۱۴۳- نتایج سهولت و برکت۰۰:۲۶:۱۰
۱۴۴- عافیت و قناعت۰۰:۲۴:۳۱
۱۴۵- نتایج حکمت و وقار۰۰:۲۶:۵۲
۱۴۶- معنی سعادت حقیقی و راه رسیدن به آن۰۰:۲۷:۳۰
۱۴۷- مراتب توبه۰۰:۲۶:۴۴
۱۴۸- فلسفه استغفار۰۰:۲۴:۳۸
۱۴۹- برکات محافظت عبادات۰۰:۲۸:۲۴
۱۵۰- دعا، عامل توجه به منِ برتر۰۰:۲۸:۵۳
۱۵۱- نشاط حقیقی و نشاط کاذب۰۰:۲۷:۰۴
۱۵۲- تفاوت نشاط حقیقی و نشاط کاذب۰۰:۲۶:۴۸
۱۵۳- عقل، عامل الفت۰۰:۲۶:۳۶
۱۵۴- سخاوت، راه ورود به بهشت۰۰:۲۲:۵۰
۱۵۵- برکات سخاوت و آفات بخل۰۰:۲۶:۵۳
(حدیث۱) ۰۱- اهل البیت اساس الدین و عماد الیقین۰۰:۳۵:۵۱
(حدیث۱) ۰۲-معرفت نورانی علی عامل ایمان حقیقی۰۰:۳۴:۳۵
(حدیث۱) ۰۳-چگونگی رویت حقیقت نورانی علی۰۰:۴۰:۳۱
(حدیث۱) ۰۴-خصوصیات قلب ممتحن۰۰:۴۶:۰۳
(حدیث۱) ۰۵-اقامه صلاه یا اقامه ولایت علی۰۰:۳۶:۳۰
(حدیث۱) ۰۶-عدم جدایی ولایت از نبوت۰۰:۴۲:۴۵
(حدیث۱) ۰۷-تقسیم نور خدا به نبوت و ولایت۰۰:۳۸:۳۰
(حدیث۱) ۰۸-ربط اعتبارات دین با حفایق۰۰:۳۸:۳۴
(حدیث۱) ۰۹-مقام نطق محمدی و صمت علوی۰۰:۳۸:۵۶
(حدیث۱) ۱۰-علی (ع) مقام نشر مقام محمدی۰۰:۴۹:۰۳
(حدیث۱) ۱۱-معنی حمل نوح در کشتی توسط امام علی۰۰:۴۴:۱۰
(حدیث۱) ۱۲-امام علی مظهر ولایت حق و حضرت محمد مظهر ربوبیت حق۰۰:۳۳:۵۹
(حدیث۱) ۱۳-حضور امامان در همه عوالم هستی۰۰:۳۱:۲۹
(حدیث۱) ۱۴-مقام علی (ع) از آدم تا حضرت مهدی۰۰:۳۷:۳۵
(حدیث۱) ۱۵- رابطه نفس امام با نور عظمت۰۰:۴۲:۱۳
(حدیث۱) ۱۶- تفاوت خدای شیعه با خدای وهابیت۰۰:۳۶:۰۷
(حدیث۱) ۱۷- جایگاه امام معصوم در عقاب و ثواب بندگان۰۰:۳۲:۰۹
(حدیث۱) ۱۸-مقام قلب ممتحن۰۰:۳۹:۰۵
(حدیث۱) ۱۹- تفاوت مقام عبودیت و مقام نوری اهل البیت۰۰:۳۰:۱۰
(حدیث۱) ۲۰- ائمه و مقام تبعیت خدا از اراده آنها۰۰:۳۶:۰۳
(حدیث۱) ۲۱-نحوه وجود اسم اعظم۰۰:۳۴:۲۹
(حدیث۱) ۲۲- اسم اعظم و مقام اهل البیت۰۰:۳۵:۴۱
(حدیث۱) ۲۳- جایگاه توسل به اهل البیت در هستی۰۰:۲۸:۳۲
(حدیث۱) ۲۴- برکات معرفت به حقیقت نورانی ائمه۰۰:۳۷:۱۳
(حدیث۲) ۱- معنی امام در قرآن۰۰:۳۸:۲۱
(حدیث۲) ۲-امامت و وحی فعل خیر۰۰:۴۰:۲۰
(حدیث۲) ۳-مقام امام فوق انتخاب مردم۰۰:۴۳:۲۴
(حدیث۲) ۴-برکات وجود امام و ضرورت آن۰۰:۴۷:۵۶
(حدیث۲) ۵- امام عامل جهت دهی به اسلام و مسلمین۰۰:۴۱:۱۸
(حدیث۲) ۶-امام عالی ترین آرمان۰۰:۴۵:۱۱
(حدیث۲) ۷- امام و جوابگویی به تمام ابعاد انسانی۰۰:۴۴:۰۶
(حدیث۲) ۸- جایگاه مقام موهبی امام۰۰:۴۳:۵۱
(حدیث۲) ۹- امام و جوابگویی به عالی ترین نیاز در نظام احسن۰۰:۴۱:۱۱
(حدیث۲) ۱۰- امام مظهر هدایت کامل الهی۰۰:۴۶:۰۶
(حدیث۲) ۱۱- امام و علم لدنی۰۰:۳۸:۲۳
(حدیث۲) ۱۲-خصوصیات رهبران الهی۰۰:۳۳:۰۰
(حدیث۲) ۱۳- رهبران الهی و توانایی های خاص۰۰:۴۱:۴۷
(حدیث۳) ۱-مقام اول ما خلق الله نوری۰۰:۳۹:۱۶
(حدیث۳) ۲-احاطه عظمت و قدرت اسلام بر عالم۰۰:۴۸:۵۰
(حدیث۳) ۳-برتری مقام پیامبر از ملائکه مقرب۰۰:۴۷:۳۳
(حدیث۳) ۴-تبعیت ملائکه از تسبیح اهل البیت۰۰:۴۲:۲۷
(حدیث۳) ۵-چگونگی هدایت ملائکه از طریق اهل البیت۰۰:۴۸:۲۱
(حدیث۳) ۶- چگونگی هدایت ملائکه از طریق اهل البیت۰۰:۴۳:۰۶
(حدیث۳) ۷-راز سجده ملائکه بر آدم۰۰:۴۲:۵۲
(حدیث۳) ۸-ظهور محدودیت جبراییل در معراج۰۰:۳۸:۵۹
(حدیث۳) ۹-معنی معراج رسول خدا۰۰:۳۴:۴۲
(حدیث۳) ۱۰-بهشت محمدی، آرمانی ترین سیر مسلمانی۰۰:۲۸:۰۲
(حدیث۳) ۱۱-مقام عرشی ائمه۰۰:۳۲:۳۴
(حدیث۳) ۱۲- برکات نظر به حجت الهی در عالم۰۰:۳۵:۳۹
(حدیث۳) ۱۳-حجج دوازده گانه الهی۰۰:۳۱:۲۸
(حدیث۳) ۱۴-حجج الهی و حاکمیت توحید خدا بر عالم۰۰:۳۷:۰۵
(حدیث۴) ائمه معصومین و مقام فنا۰۰:۳۴:۳۶
(حدیث۵) معرفت به اهل البیت و مقام فنا۰۰:۳۴:۰۱
۰۱- شیعه در معرض نقشه‌های شیطان۰۰:۲۹:۱۸
۰۲- دنیا در منظر یاران امام‌صادق۰۰:۲۸:۲۳
۰۳- راه‌های رسیدن به حبّ امام۰۰:۲۷:۴۱
۰۴- برکات اولیاءِ ائمه برای جامعه۰۰:۲۷:۱۶
۰۵- چگونگی مراقبه از نظر امام‌صادق۰۰:۲۶:۰۴
۰۶- ملاک‌های مراقبه۰۰:۲۷:۲۷
۰۷- وقتی که انسان غلط بین می‌شود۰۰:۲۸:۳۹
۰۸- خطرات افشای اَسرار ائمه۰۰:۲۸:۵۱
۰۹- روحیه مؤمن واقعی۰۰:۲۸:۴۷
۱۰- خطرات بازی گرفتن دین۰۰:۲۸:۴۷
۱۱- معنی شیعه‌بودن و برکات آن۰۰:۲۸:۴۷
۱۲- عالَم هستی در خدمت شیعه۰۰:۳۲:۴۱
۱۳- دوستی‌ها و دشمنی‌های شیعه ما۰۰:۳۲:۵۶
۱۴- انضباط، دوستی‌ها و دشمنی‌ها۰۰:۳۲:۴۵
۱۵- عامل بی‌نتیجه‌بودن عبادات۰۰:۳۱:۱۴
۱۶- معنی و برکات خوشحال کردن مؤمنین۰۰:۲۷:۱۵
۱۷- آفات خواب و کلام زیاد در سلوک۰۰:۳۱:۰۱
۱۸- حیله‌ها و دام‌های شیطان۰۰:۳۰:۴۲
۱۹-اصلی ترین غم مردم۰۰:۲۷:۳۴
۲۰- خدمت به مؤمنین، راه یگانگی با خدا۰۰:۳۲:۱۰
۲۱- شرایط ولایت‌پذیری از امام۰۰:۳۳:۱۶
۲۲- خصوصیات شیعه ما۰۰:۳۲:۲۳
۲۳-آثار خطرناک ریا و آزار مؤمنین۰۰:۲۸:۳۶
۲۴- تعادل در حب و بغض۰۰:۳۰:۳۹
۲۵- معنی و راههای قبول اعمال۰۰:۳۲:۰۶
۲۶- راههای هم‌جواری با حقّ۰۰:۲۶:۰۸
۲۷- راههای هم‌جواری با خدا۰۰:۲۷:۴۸
۲۸- برکات اعتماد به خدا۰۰:۲۵:۳۰
۲۹- چگونگی ورود به عالَم صبر و شکر۰۰:۳۰:۲۵
۳۰- آفات پذیرش نظر جاهلان۰۰:۳۰:۱۶
۳۱-قناعت،عامل ارتباط بیشترباخدا۰۰:۳۲:۰۳
۳۲-تعادل بین جدیت وتواضع۰۰:۳۱:۴۳
۳۳-تعادل در برخورد۰۰:۳۲:۵۶
۳۴-شناخت دوست ودشمن در درون۰۰:۳۱:۳۷
۳۵-چگونگی مبارزه بانفس۰۰:۲۵:۲۷
۳۶-نتایج پنهانی انفاق۰۰:۱۶:۴۳
۳۷-برکات ونتایج کنترل میل ها ۱۰۰:۳۱:۱۶
۳۸-برکات ونتایج کنترل میل ها ۲۰۰:۲۶:۲۷
۳۹-مکارم الاخلاق ونتایج آن۰۰:۳۲:۴۱
۴۰-راه های یگانگی باخدا۰۰:۲۹:۴۶
۴۱-توجه به قیامت ،اصلی ترین قدم۰۰:۲۷:۵۳
۴۲-عوامل ورودبه یاد قیامت۰۰:۲۴:۴۷
۴۳-شرایط بهترین بندگی خدا۰۰:۲۹:۵۶
۴۴-عوامل سبک شمردن رابطه خدابابنده۰۰:۳۱:۰۹
۴۵-قیامت محل معنای همه چیز۰۰:۲۹:۳۳
۴۶-قیامت محل ظهوربرتری های حقیقی۰۰:۳۲:۰۳
۴۷-چگونگی وشرط قبول نماز۰۰:۳۱:۰۹
۴۸-شروط قبول نماز۰۰:۲۷:۴۲
۴۹-شرایط قبولی نماز۰۰:۳۱:۱۰
۵۰-نقش حب اهل البیت در سلوک۰۰:۲۸:۲۵
۵۱-حب اهل البیت عالیترین مرحله سلوک۰۰:۳۱:۰۷
۵۲-برکات حب اهل البیت۰۰:۲۹:۰۶
۱-برهان حرکت جوهری، جلسه ۱۰۰:۵۷:۰۹
۲-برهان حرکت جوهری، جلسه ۲۰۰:۵۷:۰۹
۳-برهان حرکت جوهری، جلسه ۳۰۰:۴۷:۰۱
۴-برهان حرکت جوهری، جلسه ۴۰۰:۵۱:۲۸
۵-برهان حرکت جوهری، جلسه ۵۰۰:۵۱:۳۱
۶-برهان حرکت جوهری، جلسه ۶۰۰:۵۳:۳۱
۷-برهان حرکت جوهری، جلسه ۷۰۰:۵۳:۵۹
۸-برهان حرکت جوهری، جلسه ۸۰۰:۵۰:۳۷
۹-برهان حرکت جوهری، جلسه ۹۰۰:۴۹:۲۳
۱۰- معنی معاد جسمانی۰۰:۴۳:۳۸
۱۱-چگونگی معاد جسمانی۰۰:۴۳:۵۵
۱۲-زمان بعد چهارم۰۰:۴۸:۱۰
۱۳- ربط ثابت به متغیر۰۰:۴۷:۴۳
۱۴-چگونگی تکامل عالم ماده۰۰:۴۸:۵۹
۱۵-چگونگی ایجاد نفس۰۰:۴۷:۴۶
۱۶-مبنای احلاق درحرکت جوهری۰۰:۵۲:۰۵
۱۷-تفاوت منظر غاسفی با عرفانی۰۰:۴۹:۱۴
۱-برهان صدّیقین، جلسه ۱۰۰:۵۶:۱۸
۲-برهان صدّیقین، جلسه ۲۰۰:۵۷:۵۱
۳-معنی هویت تعلقی معلول۰۰:۵۵:۴۴
۴-برهان صدّیقین، جلسه ۴۰۰:۵۵:۴۴
۵-برهان صدّیقین، جلسه ۵۰۰:۵۹:۱۸
۶-هماهنگی تکوین با تشریع۰۰:۴۶:۱۷
۰۷-برکات هماهنگی تشریع با تکوین۰۰:۵۱:۴۰
۸-برهان صدّیقین، جلسه ۸۰۰:۴۶:۱۵
۹-برهان صدّیقین، جلسه ۹۰۰:۵۰:۵۰
از برهان تا عرفان / قسمت ۱۱۵:۰۰
از برهان تا عرفان / قسمت ۲۱۵:۰۰
از برهان تا عرفان / قسمت ۳۱۵:۰۰
از برهان تا عرفان / قسمت ۴۱۵:۰۰
از برهان تا عرفان / قسمت ۵۱۴:۴۳
جنّ؛ نهایت قوای انسانی باید به حق ختم شود۰۰:۵۶:۲۳
جنّ؛ بی‌ثمری اطلاعات شیطانی۰۰:۵۹:۵۰
جنّ؛ ماهیت شهاب۰۱:۰۰:۰۲
جنّ؛ مکانیسم هیپنوتیزم و جادوگری۰۰:۵۳:۲۴
جنّ؛ ناکامی سحر و ساحری۰۱:۰۰:۵۱
جنّ؛ جلسه ۱۰۱:۰۰:۵۴
هود؛ تذکری راجع به اربعین۰۰:۴۹:۵۵
هود؛ جلسه ۱۸۰۰:۴۸:۵۶
هود؛ جلسه ۱۷۰۰:۴۵:۴۴
هود؛ جلسه ۱۶۰۰:۵۳:۳۴
هود؛ جلسه ۱۵۰۰:۴۵:۰۹
هود؛ جلسه ۱۴۰۰:۵۹:۵۰
هود؛ جلسه ۱۳۰۰:۵۵:۲۵
هود؛ میراث فرهنگی اصل نیست۰۱:۰۲:۱۶
هود؛ جلسه ۱۱۰۱:۰۰:۳۷
هود؛ جلسه ۱۰۰۰:۵۳:۲۰
هود؛ جلسه ۹۰۰:۵۴:۴۵
هود؛ جلسه ۸۰۰:۴۹:۴۶
هود؛ جلسه ۷۰۰:۴۷:۲۵
هود؛ ادامه بحث معجزه۰۰:۵۳:۲۳
هود؛ بحثی در مورد قرآن۰۰:۵۵:۲۸
هود؛ مبانی دفاع از دین و انقلاب۰۰:۵۲:۴۹
هود؛ جهان، جهان امتحان است۰۰:۵۴:۲۱
هود؛ رزق از خداست۰۰:۵۴:۳۸
هود؛ جلسه ۱۰۰:۵۳:۰۰
حجرات؛ جلسه ۵۰۰:۵۳:۵۳
حجرات؛ جلسه ۴۰۰:۵۱:۱۵
حجرات؛ بحثی در اخلاق۰۰:۵۱:۱۵
حجرات؛ بحثی در اخلاق۰۰:۵۷:۲۹
حجرات؛ جلسه ۱۰۰:۵۱:۵۰
حجر؛ یقین، گمشده هر مؤمن۰۰:۵۷:۵۲
حجر؛ در نظام حق ، باطل به ثمر نمی‌رسد۰۰:۵۷:۱۴
حجر؛ خانه‌های سنگی ، امنیتی کاذب۰۰:۵۷:۳۹
حجر؛ حضرت ابراهیم نمایش قهرولطف خدا۰۰:۵۲:۴۳
حجر؛ احوالات متقین در دنیا وآخرت۰۰:۵۷:۱۰
حجر؛ منطق و روش شیطان۰۰:۵۴:۵۸
حجر؛ پیامبر و مقام قرار- فلسفه وجودی شیطان۰۰:۵۲:۰۹
حجر؛ نگاه توحیدی بر حادثه‌ها و پدیده‌ها۰۰:۴۹:۵۶
حجر؛ اربعین، ظهور ثمرات عاشورا- نگرشی قدسی به عالم هستی۰۰:۵۸:۳۳
حجر؛ نبوت، عامل ارتباط با حقایق اشیاء۰۰:۴۸:۴۱
حجر؛ نبوت، سنت هدایت در هستی۰۰:۵۳:۱۲
حجر؛ قرآن در حفاظت حق۰۰:۵۱:۵۰
حجر؛ بازی آرزو۰۰:۵۶:۰۰
حشر؛ جلسه ۵۰۰:۵۶:۳۶
حشر؛ جلسه ۴۰۱:۰۰:۵۷
حشر؛ جلسه ۳۰۱:۰۰:۵۷
حشر؛ جلسه ۲۰۰:۵۸:۳۷
حشر؛ جلسه ۱۰۰:۵۶:۰۱
حجّ؛ جلسه ۲۶۰۱:۰۰:۱۶
حجّ؛ بحران جبهه باطل۰۰:۵۹:۴۱
حجّ؛ جلسه ۲۴۰۱:۰۰:۲۷
حجّ؛ جلسه ۲۳۰۱:۰۰:۱۰
حجّ؛ جلسه ۲۲۰۱:۰۰:۱۴
حجّ؛ جلسه ۲۱۰۰:۵۰:۵۷
حجّ؛ عبرتی از حیات حضرت علی۰۰:۵۳:۰۳
حجّ؛ نسبت به تبلیغات چه موضعی باید گرفت؟۰۱:۰۰:۰۷
حجّ؛ جمع بندی و جواب به سئوال‌‌های مربوط به بحران غرب۰۰:۵۰:۳۰
حجّ؛ بینش غربی و کورچشمی آن ۲۰۱:۰۰:۰۵
حجّ؛ بینش غربی و کورچشمی آن ۱۰۱:۰۰:۰۸
حجّ؛ علائم ضد معنوی بودن تمدن غرب۰۱:۰۲:۲۱
حجّ؛ ضعف‌‌‌های تمدن غرب۰۰:۵۹:۰۱
حجّ؛ بحران جهان غرب ۲۰۱:۰۰:۲۸
حجّ؛ بحران جهان غرب ۱۰۱:۰۰:۳۵
حجّ؛ خصوصیات تمدن جدید و علل کوری قلب۰۰:۵۹:۳۲
حجّ؛ آثار کور چشمی تمدن جدید۰۰:۵۹:۳۳
حجّ؛ جلسه ۸۰۰:۵۵:۱۱
حجّ؛ جلسه ۷۰۰:۵۲:۳۲
حجّ؛ جلسه ۶۰۰:۵۹:۰۹
حجّ؛ جلسه ۵۰۰:۵۰:۲۲
حجّ؛ جلسه ۴۰۰:۵۴:۲۷
حجّ؛ جلسه ۳۰۰:۵۳:۱۲
حجّ؛ بحثی در مورد قیامت۰۰:۵۰:۵۱
حجّ؛ تذکری به مناسبت وفات پیامبر۰۰:۵۳:۱۲
حجّ؛ مقدمه۰۰:۰۵:۲۱
حدید؛ جلسه ۱۱۰۰:۵۲:۴۶
حدید؛ جلسه ۱۰۰۰:۵۱:۱۱
حدید؛ جلسه ۹۰۰:۵۵:۱۵
حدید؛ جلسه ۸۰۰:۵۵:۱۸
حدید؛ جلسه ۷۰۰:۵۰:۵۳
حدید؛ جلسه ۶۰۰:۵۵:۴۹
حدید؛ برکات حضور کامل اسلام در زندگی۰۰:۵۲:۲۸
حدید؛ عرش و کرسی۰۰:۵۴:۲۰
حدید؛ هوالاول و الاخر۰۰:۵۵:۳۴
حدید؛ جلسه ۲۰۰:۵۴:۵۸
حدید؛ جلسه ۱۰۰:۵۴:۱۴
فصّلت؛ قرآن راه درمان مشکلات روحی۰۰:۵۴:۲۲
فصّلت؛ قیامت، سرآمدی با برنامه‌ای الهی۰۰:۳۸:۰۸
فصّلت؛ فرصت به کفار، دلیل برحقانیت آنها نیست۰۰:۴۶:۳۳
فصّلت؛ قرآن عامل هدایت و شفا از شک۰۰:۵۱:۲۶
فصّلت؛ ملاک ارزیابی کار فرهنگی۰۰:۵۶:۴۱
فصّلت؛ عزت و جاودانگی کتاب خدا۰۰:۵۰:۳۲
فصّلت؛ ملائکه و حقیقت بندگی۰۰:۴۷:۵۹
فصّلت؛ راههای کشتن دشمن‌ها۰۰:۴۷:۱۸
فصّلت؛ معیار سخن حق و ادعای باطل۰۰:۴۸:۱۹
فصّلت؛ حیات دینی و بهترین پایان۰۰:۴۸:۴۱
فصّلت؛ نتایج نهایی کفر و ایمان۰۰:۵۲:۵۰
فصّلت؛ آثار سوءِ پشت کردن به قرآن۰۰:۴۴:۵۱
فصّلت؛ در نظام حق، باطل حتماً رسوا می‌شود۰۰:۴۷:۴۸
فصّلت؛ جدایی از دین، موجب گرفتاری در آرزوهای دروغ۰۰:۵۰:۱۷
فصّلت؛ تبدیل قُرنا و گرفتارشدن در گذشته و آینده۰۰:۴۷:۱۷
فصّلت؛ غفلت از حضور خدا، عامل شهادت اعضاء علیه انسان۰۰:۴۷:۰۸
فصّلت؛ زندگی بی‌شکست اهل ایمان و تقوا۰۰:۵۴:۳۴
فصّلت؛ خواری، لازمه هر گونه کبر۰۰:۵۳:۱۵
فصّلت؛ مبنای فکری ندیدن آیات الهی۰۰:۴۵:۴۰
فصّلت؛ تقدیر الهی، میدان تعالی انسان۰۰:۵۰:۲۹
فصّلت؛ معنی آمدن زمین و آسمان از سر رغبت۰۰:۴۶:۰۷
فصّلت؛ عوامل عدم تفهیم جایگاه نبوت۰۰:۵۳:۱۳
فصّلت؛ آفات غفلت از قیامت۰۰:۵۱:۳۱
فصّلت؛ عدم ارتباط با غیب چرا؟۰۰:۴۴:۰۳
فصّلت؛ قرآن، لطف فراگیر خداوند۰۰:۴۹:۳۰
فرقان؛ صفات و نگاه عبادالرحمن۰۰:۵۳:۱۸
فرقان؛ توبه و رفع سیئه۰۰:۴۸:۴۸
فرقان؛ احوالات عبادالرحمن۰۰:۵۲:۵۴
فرقان؛ ظهور اسم رحمان در هستی۰۰:۵۴:۳۰
فرقان؛ توکل، فنای صفات در اسم حیّ۰۰:۴۶:۲۲
فرقان؛ نبوت ، وسیله جدایی حق از باطل۰۰:۴۳:۳۶
فرقان؛ جلسه ۱۱۰۰:۵۱:۰۰
فرقان؛ جلسه ۱۰۰۰:۴۹:۰۴
فرقان؛ حجاب‌های فهم قرآن و مهجوریت آن۰۰:۴۷:۱۶
فرقان؛ رمضان و مهجوریت قرآن۰۰:۵۴:۴۶
فرقان؛ سبیل رسول الله، راه بی‌ضرر۰۰:۵۳:۱۵
فرقان؛ جلسه ۶۰۰:۵۲:۵۶
فرقان؛ جلسه ۵۰۰:۴۶:۰۶
فرقان؛ فاطمه‌زهرا(س) و توجه انحراف در دین۰۰:۵۱:۲۸
فرقان؛ کالا زدگی اهل کفر۰۰:۵۱:۰۰
فرقان؛ آثار انکار قیامت۰۰:۵۴:۳۹
فرقان؛ منطق کفار در مقابل قرآن۰۰:۵۸:۳۱
فجر؛ جلسه ۳۰۱:۳۵:۵۷
فجر؛ جلسه ۲۰۰:۵۱ک۰۸
فجر؛ جلسه ۱۰۰:۵۰:۵۵
انشقاق؛ جلسه ۳۰۰:۵۵:۲۸
انشقاق؛ جلسه ۲۰۰:۵۰:۳۴
انشقاق؛ جلسه ۱۰۰:۴۵:۳۵
تفسیر سوره انفطار۰۰:۵۹:۵۵
بروج؛ جلسه ۴۰۱:۰۸:۱۸
بروج؛ جلسه ۳۰۰:۴۶:۱۴
بروج؛ جلسه ۲۰۰:۴۴:۳۳
بروج؛ جلسه ۱۰۰:۴۸:۳۵
بیّنه؛ عبودیت و خلوص۰۰:۵۳:۲۶
بیّنه؛ چگونگی خواندن صحف مطهره۰۰:۵۳:۳۰
تفسیر سوره بلد۰۰:۴۵:۱۰
دخان؛ فَارتَقِب تا ظهور نتیجه۰۰:۵۴:۲۷
دخان؛ فاکهه و سیر در صور معنوی و حکمی۰۰:۴۹:۴۴
دخان؛ حور عین ، مظهر جامعِ اسماء الهی برای متقین۰۰:۵۳:۴۸
دخان؛ صورت حقایق قلبی دربهشت۰۰:۴۵:۴۵
دخان؛ عذاب‌های قیامتی ، صورت حقیقی هوس‌های دنیا۰۰:۴۴:۳۷
دخان؛ شجره زقّوم ، صورت لذت گناهکاران۰۰:۴۵:۵۱
دخان؛ نتایج موقت دیدن عالم۰۰:۴۳:۲۲
دخان؛ نحوه ایجاد حالت سلوک۰۰:۲۸:۰۹
دخان؛ معنی زندگی موقت زمینی۰۰:۴۹:۵۴
دخان؛ مبنای اخلاقی تصور غلط ازمعاد۰۰:۴۷:۰۴
دخان؛ روحیه تمامیت خواه فرعونی۰۰:۴۱:۴۷
دخان؛ توجه به سنت امتحان تنها معنی زندگی زمینی۰۰:۴۶:۱۴
دخان؛ روش برخورد انبیاء بادشمنان۰۰:۴۹:۰۲
دخان؛ نحوه عذاب قیامتی۰۰:۴۹:۳۵
دخان؛ بطشه کبری یا گرفتن نهایی۰۰:۴۷:۴۸
دخان؛ فرق توحیدنبی باتوحیدفیلسوف۰۰:۵۰:۱۹
دخان؛ تفاوت علم نبی با علم فیلسوف۰۰:۵۵:۲۰
دخان؛ شرایط ایجاد ایمان۰۰:۵۲:۱۶
دخان؛ رابطه بین توحیدی‌شدن وقیامتی‌شدن۰۰:۴۴:۱۲
دخان؛ معنی رب و اِله۰۰:۵۲:۳۹
دخان؛ وَحی، ظهور ربوبیت حق۰۰:۴۹:۱۷
دخان؛ قرآن، نیاز ذاتی جان انسان‌ها۰۰:۴۷:۳۹
دخان؛ مقام عنداللهیِ قرآن۰۰:۴۳:۰۶
دخان؛ قرآن در مقام فرق و جمع۰۰:۴۴:۱۸
دخان؛ حقیقت شب قدری قرآن ۲۰۰:۵۶:۳۶
دخان؛ حقیقت شبِ قدری قرآن ۱۰۰:۵۳:۵۴
انسان؛ جلسه ۶۰۰:۲۳:۴۷
انسان؛ جلسه ۵۰۰:۲۴:۵۸
انسان؛ جلسه ۴۰۰:۲۷:۳۰
انسان؛ جلسه ۳۰۰:۲۷:۳۰
انسان؛ جلسه ۲۰۰:۲۴:۴۳
انسان؛ جلسه ۱۰۰:۲۶:۰۵
الرحمن؛ بهشت را از یاد نبریم۰۰:۵۹:۲۷
الرحمن؛ زندگی همراه با بهشت۰۱:۰۰:۰۰
الرحمن؛ مقامِ مَنْ خافَ مقامَ رَبِّه۰۰:۵۵:۵۳
الرحمن؛ خصوصیات قیامت۰۰:۵۵:۵۱
الرحمن؛ شرایط قیامت۰۰:۵۸:۴۹
الرحمن؛ وَجْهِ ربّ۰۰:۵۸:۳۳
الرحمن؛ عالَم ، مظهر ربّ رحمان۰۰:۵۷:۱۳
الرحمن؛ عالَم ، تجلی اسم رحمان جهت ربوبیت۰۰:۴۴:۰۱
الرحمن؛ شریعت ، عامل هماهنگی زمین با آسمان۰۰:۵۸:۴۷
الرحمن؛ شرایط فهم رمزهای قرآنی۰۰:۵۸:۱۶
الرحمن؛ عالَم ، تجلی اسم رحمن۰۰:۵۲:۱۲
الرحمن؛ مقدمه۰۰:۰۵:۲۱
اعلی؛ جلسه ۳۰۱:۰۴:۵۱
اعلی؛ جلسه ۲۰۰:۴۵:۴۷
اعلی؛ جلسه ۱۰۰:۵۱:۳۴
انبیاء؛ جلسه ۱۶۰۰:۵۳:۵۲
انبیاء؛ جلسه ۱۵۰۰:۵۴:۰۵
انبیاء؛ جلسه ۱۴۰۰:۵۲:۰۸
انبیاء؛ جلسه ۱۳۰۰:۴۹:۳۴
انبیاء؛ جلسه ۱۲۰۰:۵۲:۴۰
انبیاء؛ جلسه ۱۱۰۰:۵۵:۱۰
انبیاء؛ جلسه ۱۰۰۰:۵۰:۴۲
انبیاء؛ جلسه ۹۰۰:۵۳:۵۹
انبیاء؛ جلسه ۸۰۰:۵۱:۰۴
انبیاء؛ جلسه ۷۰۱:۰۴:۳۸
انبیاء؛ جلسه ۶۰۰:۵۲:۵۴
انبیاء؛ جلسه ۵۰۰:۴۸:۰۸
انبیاء؛ جلسه ۴۰۰:۴۳:۴۵
انبیاء؛ جلسه ۳۰۰:۵۰:۰۶
انبیاء؛ جلسه ۲۰۰:۵۶:۲۹
انبیاء؛ جلسه ۱۰۰:۵۵:۴۴
اسراء؛ اسماء الهی، دریچه ارتباط با حق۰۰:۴۸:۴۲
اسراء؛ علل تدریجی بودن قرآن۰۰:۵۶:۳۰
اسراء؛ عوامل بینشی انکار دین۰۰:۴۳:۱۸
اسراء؛ عوامل عدم فهم هدایت الهی۰۰:۵۰:۳۴
اسراء؛ انتظارهای بیجا از روحانیت، حیله دشمنان۰۰:۵۵:۲۴
اسراء؛ قرآن از مقام امر است۰۰:۵۹:۱۷
اسراء؛ شاکله، مقام حضور فرد۰۰:۵۲:۳۳
اسراء؛ شاکله یا عالَم انسانی منشأ عمل۰۰:۴۷:۴۰
اسراء؛ قرآن، شفای بیماری‌های قلب۰۰:۴۹:۳۹
اسراء؛ نماز، انتقال از دین‌دانی به دین‌داری۰۰:۴۱:۱۱
اسراء؛ ولایت فقیه، عامل بقاء جامعه۰۰:۵۱:۳۰
اسراء؛ امام هر کس عامل جذب او به ارزش‌ها۰۰:۵۴:۱۴
اسراء؛ زن، آنکه باید باشد۰۰:۴۹:۲۶
اسراء؛ جهان، میزبان انسان کریم۰۰:۵۸:۴۰
اسراء؛ عبودیت، مانع تسلط شیطان۰۰:۵۲:۵۷
اسراء؛ ظهور آزمایش مردم و شیفتگی آنها به دنیا۰۰:۵۳:۱۲
اسراء؛ با احاطه رب، نگرانی چرا؟۰۰:۵۱:۳۹
اسراء؛ ضعف مطلق دشمنان دین۰۰:۵۱:۲۹
اسراء؛ هستی تسبیح‌گوی در خدمت مؤمنین۰۰:۴۵:۴۹
اسراء؛ شعور هستی در تسبیح حق۰۰:۵۵:۲۷
اسراء؛ عوامل حیات اقوم۰۰:۴۸:۵۱
اسراء؛ از علم باید پیروی کرد۰۰:۴۵:۱۱
اسراء؛ آثار شوم زنا۰۰:۵۲:۴۳
اسراء؛ زندگی، ماوراء وسعت و تنگی رزق۰۰:۴۶:۱۱
اسراء؛ تعادل توحیدی در اقتصاد۰۰:۵۱:۴۲
اسراء؛ تبذیر، فرهنگ جدایی از ربوبیت خدا۰۰:۴۸:۱۳
اسراء؛ احسان به والدین، خصلتی توحیدی۰۰:۵۲:۲۳
اسراء؛ شرک، عامل زمین‌گیری روح۰۰:۴۹:۰۳
اسراء؛ طلبیدن دنیا، گزیدن جهنم۰۰:۵۵:۳۱
اسراء؛ روبروی حق، یا روبروی هم؟۰۰:۵۴:۵۸
اسراء؛ معاد، انعکاس نظام اَقوم۰۰:۴۷:۰۰
اسراء؛ علت عجول بودن انسان و نتایج آن۰۰:۵۲:۳۴
اسراء؛ قرآن، کتاب هدایت به اَقوم۰۰:۵۱:۴۸
اسراء؛ قرآن، هدایت به سوی اَقوم۰۰:۵۰:۴۳
اسراء؛ تجدد، فرهنگ جدایی از عالم غیب۰۰:۵۸:۰۵
اسراء؛ شتاب، آفت انقطاع از عالم غیب۰۰:۵۵:۲۱
اسراء؛ مبانی بیماری شتاب و تغییر۰۰:۴۸:۴۳
اسراء؛ بحثی در باره معراج۰۰:۵۶:۲۷
ابراهیم؛ جلسه ۱۳۰۰:۴۹:۲۹
ابراهیم؛ جلسه ۱۲۰۰:۵۰:۲۱
ابراهیم؛ جلسه ۱۱۰۰:۴۵:۱۹
ابراهیم؛ جلسه ۱۰۰۰:۵۷:۲۷
ابراهیم؛ بهشت۰۰:۵۲:۲۳
ابراهیم؛ جلسه ۸۰۰:۵۴:۳۰
ابراهیم؛ با چه حالتی قرآن بخوانیم۰۰:۴۶:۲۷
ابراهیم؛ جلسه ۶۰۰:۵۱:۱۹
ابراهیم؛ در طلوع ماه رمضان، توجه به روزه۰۰:۵۵:۲۶
ابراهیم؛ جلسه ۴۰۰:۵۸:۴۹
ابراهیم؛ تولد حضرت‌علی(ع) عبرتی بزرگ۰۰:۴۸:۱۳
ابراهیم؛ ایام‌الله و نعمت آزادی۰۰:۵۴:۰۱
ابراهیم؛ جلسه ۱۰۰:۴۶:۴۸
احقاف؛ پایداری همانند پیامبران صاحب عزم۰۰:۵۴:۳۰
احقاف؛ ایمان، عامل تغییر امیال فاسد۰۰:۴۷:۵۶
احقاف؛ فرهنگ بت‌پرستی، لطیف‌ترین انحراف۰۰:۴۶:۵۵
احقاف؛ کفر، مانع استفاده از توانایی‌ها۰۰:۴۱:۲۶
احقاف؛ بهترین راه هدایت، تذکر به توحید و ترس از معاد۰۰:۴۶:۰۵
احقاف؛ خطرات استفاده بیش از حدّ از دنیا۰۰:۵۴:۳۱
احقاف؛ ریشه روانی اتهام اساطیرالاولین به دین۰۰:۵۲:۴۵
احقاف؛ مراحل آمادگی برای رسیدن به بلوغ اَشُد۰۰:۵۰:۰۴
احقاف؛ عمل و عقیده یک انسان کامل در رابطه با خدا۰۰:۵۰:۰۰
احقاف؛ برکات توجه تام به ربوبیت خدا۰۰:۴۶:۳۶
احقاف؛ انگیزه‌های روانی کفر در عدم پذیرش قرآن۰۰:۵۲:۴۰
احقاف؛ تحلیل توطئه اسلام منهای روحانیت۰۰:۴۳:۴۲
احقاف؛ دین عامل تقویت عقل قدسی۰۰:۵۱:۴۴
احقاف؛ هر گرایش غیر خدا، دشمن زندگی انسان است۰۰:۴۶:۲۵
احقاف؛ علت بی‌ثمری امید به غیر خدا۰۰:۴۹:۳۸
احقاف؛ قرآن و حضور حکم عزیز حکیم در زندگی۰۰:۴۷:۵۴
مواظبت از نتایج ماه رمضان۰۰:۴۷:۲۸
شرح خطبه شعبانیه۰۰:۵۶:۲۶
روزه و رمضان۰۰:۵۷:۳۸
روزه و اثرات گرسنگی در روح ۱۰۰:۵۸:۲۴
روزه و اثرات گرسنگی در روح ۲۰۰:۵۹:۳۲
ورع ماه رمضان، پرتوی از تفکر دینی۰۰:۱۱:۴۹
روزه، عامل تشبه به خدا۰۰:۳۰:۰۳
روزه عامل شدت هستی انسان۰۰:۴۸:۳۳
رمضان، دریچه رؤیت ۱۰۰:۵۲:۲۲
رمضان، دریچه رؤیت ۲۰۰:۴۶:۳۶
توحید حقیقی، نتیجه نهایی روزه۰۰:۵۶:۰۴
روزه عامل آزادی از تعلق‌ها و وهم‌ها۰۱:۰۱:۴۴
راههای کسب بیشترین نتیجه از ماه رمضان۰۰:۴۵:۲۶
جایگاه ماه رمضان درمنظر پیامبر و امامان۰۰:۵۷:۳۰
روزه و سلوک باطنی۰۰:۴۷:۵۳
آمادگی های قبل از ماه رمضان۰۰:۴۶:۱۴
چگونگی حفظ حرمت ماه رمضان۰۰:۴۹:۱۱
چگونگی رؤیت خداوند از طریق روزه۰۰:۵۹:۵۹
راههای استفاده بیشترازماه رمضان ۱۰۰:۵۸:۰۵
راههای استفاده بیشترازماه رمضان ۲۰۰:۵۷:۴۰
روزه عامل غلبه جنبه تجرد نفس۰۰:۴۲:۵۷
شرح بحث روزه دریچه رویت۰۰:۵۷:۵۷
شرح کتاب، روزه دریچه ای به عالم معنا۰۰:۵۵:۲۲
گوهراصلی ماه رمضان ۱۰۰:۴۲:۰۷
گوهراصلی ماه رمضان ۲۰۰:۴۷:۵۷
ماه رمضان و آمادگیهای اولیه۰۰:۴۵:۲۹
جدال خیر و شرّ در آخرالزمان۰۰:۳۸:۵۹
عوامل ورود به عالم بقیه الله۰۱:۰۰:۳۸
مقام وشأن انسان کامل درهستی۰۱:۰۱:۲۷
بصیرت و انتظار فرج۰۰:۵۶:۲۸
حضرت حجت۰۰:۵۶:۵۵
نحوه حضورو وجودحضرت حجت۰۱:۰۰:۱۷
حضور و تأثیرحضرت حجت۰۱:۲۰:۴۵
مقام و تأثیرحضرت حجت ۱۰۰:۵۹:۴۴
مقام و تأثیرحضرت حجت ۲۰۱:۰۰:۴۱
امام زمان قلب عالم هستی۰۱:۰۱:۵۶
امام زمان مقصداصلی جان هرانسان۰۰:۵۹:۵۷
تأثیرنظرامام عصر(عج) دراصلاح انسان۰۰:۵۷:۳۳
انتظار فرج وآثار آن۰۰:۵۰:۳۳
آخرالزمان، شرایط ظهورباطنی‌ترین بعدهستی۰۰:۵۹:۳۶
خصوصیات آخرالزمان ۱۰۰:۴۲:۱۲
خصوصیات آخرالزمان ۲۰۰:۵۸:۳۴
فلسفه حضورتاریخی حضرت حجت۰۰:۴۹:۱۲
برکات فرهنگ انتظار ۱۰۰:۴۹:۴۲
برکات فرهنگ انتظار ۲۰۰:۵۵:۵۸
خصوصیات فرهنگ بقیه‌اللهی۰۰:۵۷:۲۰
امام زمان(عج) ، رؤیت بصری و قلبی۰۱:۱۱:۲۴
فرج، حتمی‌الوقوع‌ترین حادثه در انتهای تاریخ۰۰:۴۶:۵۱
عوامل ورود به عالَم بقیت‌الهی۰۰:۵۲:۴۶
چگونگی ظهور۰۰:۴۷:۰۴
جدال تاریخی خیروشرّ در آخرالزمان۰۰:۴۴:۲۶
راههای عبور از آسیب های اندیشه انتظار ۱۰۱:۰۷:۳۵
خدا. توحید هستی؛ امام زمان، توحید انسان۰۰:۵۲:۳۵
دلایل تحقق رجعت۰۱:۲۹:۰۵
راههای عبور از آسیب های اندیشه انتظار ۲۰۰:۵۹:۳۰
سؤال و جواب۰۰:۳۵:۲۶
عصاره‌ای از فرهنگ مهدویت در ابعاد گوناگون۰۰:۴۳:۰۸
نظام احسن و آخرالزمان۰۱:۲۲:۳۸
۰۱-نگاه حقیقی به موضوع معاد۰۰:۵۲:۳۶
۰۲-دلایل تجرد نفس و بقای ابدی آن۰۰:۵۳:۰۹
۰۳-راههای تصور صحیح از مرگ۰۰:۵۸:۲۷
۰۴-چگونگی شروع مرگ۰۰:۵۶:۰۰
۰۵-معنی نظام انا لله وانا الیه راجعون۰۰:۵۵:۵۹
۰۶-دلیل وجود عالم برزخ۰۰:۵۴:۲۹
۰۷-مقام قیامت و وسعت انسان۰۰:۵۰:۰۸
۰۸-چگونگی بدن اخروی۰۱:۰۰:۴۲
۰۹-معنی و جایگاه معاد جسمانی ۱۰۰:۵۱:۵۸
۱۰-معنی و جایگاه معاد جسمانی ۲۰۰:۵۶:۲۲
۱۲-چگونگی گذر از برزخ ها۰۰:۵۱:۳۱
۱۳-مبنای حرکت در عوالم اخروی۰۰:۵۱:۵۰
۱۴-تفاوت برزخ انسان ها۰۰:۵۱:۵۲
۱۵-رابطه قبر برزخی با قبر خاکی۰۰:۵۲:۰۷
۱۶-خصوصیات برزخ و بدن برزخی۰۰:۵۳:۱۱
۱۷-معنی وحقیقت قبر۰۰:۴۸:۲۳
۱۸-نقش عمل در تثبیت عقاید۰۰:۴۱:۱۴
۱۹-سوال قبر عامل تثبیت عقاید۰۰:۵۴:۲۷
۲۰-سوال قبر ظهور سوال در دنیا۰۰:۴۹:۰۴
۲۱-برزخ و رویارویی با باطن اعمال۰۰:۵۰:۲۲
۲۲-چگونگی باطنی شدن اعمال۰۰:۴۶:۵۰
۲۳-مرگ وظهور ملکات۰۰:۴۵:۳۴
۲۴-عالم برزخ شروع بیداری۰۰:۵۶:۵۴
۲۵-فشار قبر شروع سیر کمالی انسان مومن۰۰:۵۱:۲۸
۲۶-تمثل و تجسم اوصاف در برزخ۰۰:۴۴:۱۶
۲۷-چهره اعمال در برزخ۰۰:۴۵:۰۷
۲۸- شرح کتاب معاد، جلسه ۲۸۰۰:۵۱:۵۷
۲۹-چگونگی نظر به ابعاد برزخی۰۰:۵۵:۳۶
۳۰-تفاوت چهره دنیایی اعمال با چهره قیامتی اعمال۰۰:۴۸:۱۰
۳۱-نقش چهره برزخی نماز و ولایت وغیره۰۰:۵۳:۱۰
۳۲-مبانی فلسفی معاد جسمانی ۱۰۰:۵۲:۳۴
۳۳-مبانی فلسفی معاد جسمانی ۲۰۰:۵۰:۴۳
۳۴-تمثل برزخی عقاید و اخلاق در قبر۰۰:۵۵:۳۷
۳۵-چگونگی استقبال قبر از مومن و کافر۰۰:۴۷:۵۹
۳۶-برزخ و آزادی از زمان ۱۰۰:۵۸:۲۳
۳۷-برزخ و آزادی از زمان ۲۰۰:۵۲:۲۵
۳۸-چگونگی نگاه به برزخ و قیامت۰۰:۴۵:۱۴
۳۹-مشاهده برزخ و برزخیان۰۰:۴۷:۳۲
۴۰- گذر از برزخ ها در دنیا۰۰:۵۱:۳۸
۴۱-گذر از برزخ ها۰۰:۴۶:۰۰
۴۲- یقین و چگونگی گذر از برزخها۰۰:۵۶:۰۱
۴۳- چگونگی حضور برزخی در دنیا۰۰:۵۲:۱۴
۴۴-احتضار مومن و ملاقات با امام معصوم۰۰:۵۲:۰۳
۴۵- شرایط دنیا قبل از تحقق قیامت۰۰:۴۵:۴۲
۴۶-جایگاه نظری نفخه صور۰۰:۵۱:۳۳
۴۷-چگونگی نفخه صور۰۰:۵۴:۰۴
۴۸- استثنا شدگان از نفخه صور۰۰:۵۶:۱۲
۴۹-نتایج تجلی اسم واحد قهار۰۰:۵۰:۰۴
۵۰-نفخه دوم و ظهور وجه الحقی موجودات۰۰:۵۳:۱۸
۵۱- شرح کتاب معاد، جلسه ۵۱۰۰:۵۳:۱۸
۵۲-قیامت هم اکنون موجود است۰۰:۴۹:۱۹
۵۳-چگونگی بدن اخروی۰۰:۵۹:۰۴
۵۴-حقیقت بهشت وجهنم۰۰:۵۰:۴۲
۵۵- معنی تکامل در قیامت۰۰:۵۷:۱۴
۵۶- قیامت و سیر به سوی لقای حق۰۰:۴۸:۳۳
۵۷-نامه اعمال و چگونگی آن۰۰:۵۳:۳۳
۵۸-میزان و چگونگی آن۰۰:۵۴:۱۷
۵۹- معنای حق بودن وزن۰۰:۵۴:۱۹
۶۰-موقف حساب و چگونگی آن۰۰:۵۳:۵۱
۶۱- موقف حساب و ظهور شایستگی ها۰۰:۵۰:۰۹
۶۲-برکات ولایت الهیه در موقف حساب۰۰:۵۲:۲۳
۶۳- صراط ظهور برنامه های باطنی انسانها۰۰:۵۲:۲۷
۶۴-صراط انسانی دقیق ترین و طولانی ترین صراط۰۰:۵۲:۴۰
۶۵-ولایت باطن صراط۰۰:۵۵:۴۴
۶۶- امام حسین صراطی به سوی بهشت۰۰:۴۶:۲۰
۶۷- معنی و جایگاه حشر و بهشت۰۰:۵۳:۲۶
۶۸-جنت ذات و جنت صفات و جنت اعمال۰۰:۵۰:۱۱
۶۹-چگونگی تجسم اعمال در برزخ و قیامت۰۰:۴۷:۵۸
۷۰- چگونگی تجسم اعمال در برزخ و قیامت۰۰:۵۴:۳۹
۷۱- ارتباط دو جهان۰۰:۵۱:۳۴
۷۲- شفاعت در قیامت ۱۰۰:۵۰:۴۶
۷۳- شفاعت در قیامت ۲۰۰:۵۳:۱۱
۷۴- شفاعت در قیامت ۳۰۰:۵۲:۳۷
۷۵- شفاعت در قیامت ۴۰۰:۵۳:۵۹
۷۶- جواب سوالات۰۰:۵۳:۳۰
(خطبه ۱) ۰۱- ثنای حق، خودْ مقصد است۰۰:۵۰:۲۴
(خطبه ۱) ۰۲- اول‌الدین، معرفت‌الله۰۰:۵۵:۵۷
(خطبه ۱) ۰۳- توحید و اخلاص۰۰:۵۵:۴۰
(خطبه ۱) ۰۴- توحید۱:۰۲:۰۷
(خطبه ۱) ۰۵- موانع سیرتوحیدی۰۰:۵۹:۵۲
(خطبه ۱) ۰۶- توحید۰۰:۴۷:۰۷
(خطبه ۱) ۰۷- نحوه فاعلیت وبصیرت وتنهایی خدا۰۰:۵۶:۳۰
(خطبه ۱) ۰۸- نظربه غایت‌هادرمخلوقات۰۰:۵۳:۳۳
(خطبه ۱) ۰۹- ابعادعلم الهی۰۰:۵۰:۴۷
(خطبه ۱) ۱۰- حضورخداونددرتأثیراشیاء۰۰:۵۵:۵۸
(خطبه ۱) ۱۱- جهان‌بینی‌دینی، جهان‌بینی غربی۱:۰۲:۱۳
(خطبه ۱) ۱۲- نقش ملائکه درجهان‌بینی اسلامی۰۰:۵۶:۲۸
(خطبه ۱) ۱۳- ملائکه، عاملان اصلی تدبیرعالم۰۰:۵۹:۳۰
(خطبه ۱) ۱۴- حضورملائکه درتدبیرعالم۰۰:۵۵:۲۱
(خطبه ۱) ۱۵- نتایج ارتباط ملائک باانسان۰۰:۵۵:۰۴
(خطبه ۱) ۱۶- نتایج ارتباط باملائکه۰۰:۵۰:۴۶
(خطبه ۱) ۱۷- رازخلقت انسان۰۰:۵۳:۲۹
(خطبه ۱) ۱۸- ارتباط متقابل انسان با ملک‌ و شیطان۰۰:۵۸:۴۳
(خطبه ۱) ۱۹- کفرپنهان شیطان دربین ملائکه۰۰:۵۶:۲۶
(خطبه ۱) ۲۰- شیطان و تغییرموضع بندگی۰۰:۵۱:۰۲
(خطبه ۱) ۲۱- شرایط انگیزش حسادت شیطان۰۰:۵۵:۰۶
(خطبه ۱) ۲۲- شک وسستی اراده ، آثارفریب ازشیطان۰۰:۵۷:۴۷
(خطبه ۱) ۲۳- نقش شیطان دروجودشک وسستی اراده۰۰:۵۶:۴۳
(خطبه ۱) ۲۴- حیله شیطان درایجادترس ویأس۰۰:۵۷:۴۴
(خطبه ۱) ۲۵- ریشه پشیمانی ودرمان آن۰۰:۵۶:۲۶
(خطبه ۱) ۲۶- آدمیت و شجره ممنوعه۰۰:۵۶:۰۹
(خطبه ۱) ۲۷- هبوط، شرایط تحقق توبه۰۰:۵۷:۴۳
(خطبه ۱) ۲۸- نبوت، وسیله توجه به احددرهبوط۰۰:۴۷:۰۶
(خطبه ۱) ۲۹- فرهنگ انبیاء، برانگیزاندن سیرقلبی۰۰:۴۸:۳۴
(خطبه ۱) ۳۰- شریعت ، عامل برانگیختن فطرت۰۰:۵۳:۱۹
(خطبه ۱) ۳۱- حقانیت حق ، بی‌رابطه باطرفداران۰۰:۵۸:۰۹
(خطبه ۱) ۳۲- نهایت پیامبری، مقصداصلی هرپیامبر۰۰:۵۶:۱۶
(خطبه ۱) ۳۳- خاتم‌نبوت و خاتم‌ولایت، واقع‌ترین آرمان‌حیات‌زمینی۰۰:۵۲:۴۰
(خطبه ۱) ۳۴- نهایی‌ترین دین درنهایی‌ترین منزل۰۰:۵۷:۲۰
(خطبه ۱) ۳۵- مبنای هم‌دلی درجامعه دینی۰۰:۵۳:۳۹
(خطبه ۱) ۳۶- شریعت عامل قرب به قلب نبی۰۰:۵۴:۰۱
(خطبه ۱) ۳۷- اسلام، میراث جامع بعد ازپیامبر۰۰:۵۶:۱۷
(خطبه ۱) ۳۸- حقیقت حجِ بیت‌الله‌الحرام۰۰:۵۰:۴۲
(خطبه ۲) ۰۱- حمد الهی و فواید آن۰۰:۵۲:۰۰
(خطبه ۲) ۰۲- کفایت، منشاء عبودیت- کثرت ، عامل غفلت۰۰:۵۶:۴۷
(خطبه ۲) ۰۳- خدا، برترین گنجینه۰۰:۵۲:۱۱
(خطبه ۲) ۰۴- توحید، بهترین ریسمان نجات۰۰:۵۲:۲۳
(خطبه ۲) ۰۵- مبانی روش‌های دفع خطرات شیطان۰۰:۵۲:۵۶
(خطبه ۲) ۰۶- نقش قرآن در حیات فردی و اجتماعی بشر۰۰:۵۵:۰۸
(خطبه ۲) ۰۷- ریشه فتنه‌هاوحیرانی‌هادرجامعه۰۰:۵۲:۵۵
(خطبه ۲) ۰۸- فتنه ورهایی ازنوروسرسپردگی به ظلمت۰۰:۵۷:۲۸
(خطبه ۲) ۰۹- ریشه تشتت در اجتماع۰۰:۵۱:۳۶
(خطبه ۲) ۱۰- فتنه‌هاناشی‌ازرهاکردن قرآن۰۰:۵۲:۳۶
(خطبه ۲) ۱۱- ریشه و خصوصیات فتنه۰۰:۵۰:۵۸
(خطبه ۲) ۱۲- جوّ فتنه، عامل حذف کلّ اسلام۰۰:۵۸:۰۵
(خطبه ۲) ۱۳- روحیه کشتن فتنه ، عالی‌ترین احساس مسئولیت۰۰:۴۶:۴۲
(خطبه ۲) ۱۴- مشخصات و شرایط فتنه۰۰:۵۱:۲۸
(خطبه ۲) ۱۵- راه نجات از فتنه‌ها۰۰:۵۱:۴۰
(خطبه ۲) ۱۶- آنگاه که برعالِمان لگام زده می‌شود۰۰:۵۹:۵۵
(خطبه ۲) ۱۷- آنگاه که برحکیمان لگام می‌زنند۱:۰۲:۱۳
(خطبه ۲) ۱۸- حقیقت اهل‌البیت به عنوان علماء‌واقعی۰۰:۵۸:۲۰
(خطبه ۲) ۱۹- حضورثابت ‌حقیقت ‌معصومین‌ در هستی۱:۰۰:۳۴
(خطبه ۲) ۲۰- نقش وتأثیراهل‌البیت در عالَم۱:۰۰:۳۲
(خطبه ۲) ۲۱- دوری ازمعصومین، عامل روئیدن گناه درجامعه۱:۰۱:۲۸
(خطبه ۲) ۲۲- بی‌ثمری زندگی ، دوری ازاهل‌البیت۰۰:۵۹:۱۸
(خطبه ۲) ۲۳- مقام مقصدو عین‌الهدایه‌بودن اهل‌البیت۱:۰۱:۱۹
(خطبه ۲) ۲۴- تبعات حذف فرهنگ معصوم در مدیریت جهانی۱:۰۰:۵۵
(خطبه ۲) ۲۵- تبعات حذف فرهنگ معصوم از مدیریت جهان۰۰:۵۳:۴۵
(خطبه ۳) ۰۱- شناخت موانع اتصال به حقیقت اسلام و ولایت علوی۰۰:۵۶:۵۹
(خطبه ۳) ۰۲- عوامل فرهنگی نفی فرهنگ اهل‌البیت۰۰:۵۰:۴۰
(خطبه ۳) ۰۳- خصوصیات صبر علوی۰۰:۵۱:۴۱
(خطبه ۳) ۰۴- روش علی(ع) در حق‌ خواهی۰۰:۵۴:۱۲
(خطبه ۳) ۰۵- منشاء اعمال خشونت آمیز عمر۰۰:۵۷:۰۶
(خطبه ۳) ۰۶- خصوصیات خلیفه دوم وظرائف برخورد امام علی۰۰:۵۶:۳۵
(خطبه ۳) ۰۷- شورا و انتخاب عثمان۱:۰۰:۱۹
(خطبه ۳) ۰۸- کارنامه و خاستگاه عثمان۰۰:۵۴:۱۳
(خطبه ۳) ۰۹- خصوصیات جبهه‌های مقابل حکومت امام علی۱:۰۰:۰۷
(خطبه ۳) ۱۰- خصوصیات جبهه‌های مقابل حکومت امام علی۰۰:۵۹:۳۰
(خطبه ۳) ۱۱- انگیزه‌های مخالف با نظام علوی(ع)۱:۰۰:۲۷
(خطبه ۳) ۱۲- انگیزه حاکمیت علوی در اخذ حاکمیت۰۰:۵۳:۱۷
(خطبه ۴) ۰۱- اسلام منشاء عزت ملت۰۰:۵۷:۴۲
(خطبه ۴) ۰۲- خوف ازخدا، منشاء پایداری دردین۰۰:۵۲:۵۸
(خطبه ۴) ۰۳- مبانی خیانت و نحوه برخورد باآن۰۰:۵۷:۰۵
(خطبه ۴) ۰۴- علی(ع)، حقیقتی پوشیده در پرده‌ های دین۱:۰۱:۴۳
(خطبه ۴) ۰۵- رابطه بصیرت و صدق نیت۰۰:۵۹:۳۰
(خطبه ۴) ۰۶- سیره امام علی(ع) با مخالفان داخلی۰۰:۵۷:۱۱
(خطبه ۴) ۰۷- علی(ع) و نمایاندن زبان سِرّ۰۰:۵۴:۳۹
(خطبه ۴) ۰۸- عقل ، وسیله کشف حق۰۰:۵۶:۰۵
(خطبه ۴) ۰۹- نگرانی از حاکمیت ظلم ، شرط حق‌دوستی۰۰:۵۱:۰۳
(خطبه ۴) ۱۰- نیاز همیشه بشربه مطلق حق(نتایج غدیر)۰۰:۵۲:۳۷
(خطبه ۵) ۰۱- راز سکوت علی(ع)۰۰:۵۰:۳۱
(خطبه ۵) ۰۲- راز سکوت علی(ع)۰۰:۴۹:۲۶
(خطبه ۴۹) ۰۱- حضورحق در ظاهروباطن۰۰:۴۶:۰۵
(خطبه ۴۹) ۰۲- چگونگی رویت حق در منظر امام علی۰۰:۴۹:۲۱
(خطبه ۴۹) ۰۳- چگونگی ارتباط با خدادرمنظر امام علی۰۰:۵۳:۴۹
(خطبه ۸۳) ۰۱- نگاه توحیدی بر عالَم۰۰:۵۲:۰۰
(خطبه ۸۳) ۰۲- اعتماد به خدا۰۰:۴۹:۰۹
(خطبه ۸۳) ۰۳- شعور فهم مرگ۰۰:۵۰:۰۱
(خطبه ۸۳) ۰۴- حقیقت دنیا۰۰:۴۹:۱۱
(خطبه ۸۳) ۰۵- حقیقت دنیا و وظیفه ما۰۰:۴۴:۴۸
(خطبه ۸۳) ۰۶- حقیقت دنیا واحوال مردم درآن۰۰:۵۳:۰۶
(خطبه ۸۳) ۰۷- قیامت ، حقیقت دنیا و انسان۰۰:۴۸:۲۷
(خطبه ۸۳) ۰۸ – ارزیابی خود در ابدیت۰۰:۵۱:۰۳
(خطبه ۸۳) ۰۹- تنهایی همیشگی انسان۰۰:۴۵:۱۴
(خطبه ۸۳) ۱۰- معنی حقیقی زندگی۰۰:۵۱:۱۰
(خطبه ۸۳) ۱۱- از تماشاگری تا بازیگری۰۰:۵۲:۳۷
(خطبه ۸۳) ۱۲- ابدیت معنی واضح انسانی۰۰:۵۲:۴۸
(خطبه ۸۳) ۱۳- بندگی ، معنی حقیقی انسان۰۰:۴۷:۵۷
(خطبه ۸۳) ۱۴- ظواهر ، وسیله توجه به ارکان و اهداف۰۰:۵۳:۳۹
(خطبه ۸۳) ۱۵- فرصت‌‌‌ها ، جهت محتوا و نه انتها۰۰:۴۵:۰۵
(خطبه ۸۳) ۱۶- ارزیابی انسان در یک نگاه حقیقی۰۰:۴۴:۲۴
(خطبه ۸۳) ۱۷- تن‌های جدا و سرنوشت‌ های واحد۰۰:۵۳:۵۶
(خطبه ۸۳) ۱۸- ارزیابی حقیقی خود برصراط۰۰:۴۹:۴۸
(خطبه ۸۳) ۱۹- صراط ، مسیر متقیان صاحب خرد۰۰:۴۷:۰۰
(خطبه ۸۳) ۲۰- روش عبور از صراط و نماندن در دنیا۰۰:۴۹:۳۳
(خطبه ۸۳) ۲۱- امنیت درونی آثاری از تقوی۰۰:۵۳:۱۷
(خطبه ۸۳) ۲۲- طلب۰۰:۵۰:۰۷
(خطبه ۸۳) ۲۳- روش شیطان۰۰:۵۴:۴۰
(خطبه ۸۳) ۲۴- کارِ حقیقی ، تغییر خود است۰۰:۴۷:۲۲
(خطبه ۸۳) ۲۵- توجه به مرگ ، توجه به خود حقیقی۰۰:۵۵:۲۳
(خطبه ۸۳) ۲۶- مرگ، آینیه نمایش حقیقت انسان۰۰:۵۳:۲۰
(خطبه ۸۳) ۲۷- خصوصیات قبر و تنهایی۰۰:۵۴:۰۷
(خطبه ۸۳) ۲۸- مُوتُوا قبل اَنْ تَموتوا۰۰:۵۶:۴۹
(خطبه ۸۳) ۲۹- دنیا فرصت است. نه فراغت۱:۰۲:۳۴
(خطبه ۸۶) ۰۱- علم خدا۰۰:۵۲:۳۱
(خطبه ۸۶) ۰۲- خطبه ۸۶- علم موحدانه۰۰:۵۲:۰۱
(خطبه ۸۶) ۰۳- خطبه ۸۶- فراغت‌ها، نعمتی‌بزرگ۰۰:۵۰:۳۴
(خطبه ۸۶) ۰۴- خطبه۸۶- فراغت‌ها، نعمت‌های‌ارتباط باخدا۰۰:۵۵:۳۱
(خطبه ۸۶) ۰۵- خطبه۸۶- مهلت‌ها، شرایط ایجادمعنی‌خود۰۰:۴۹:۰۴
(خطبه ۸۶) ۰۶- خطبه۸۶- غفلت ازخود چرا؟۰۰:۵۹:۴۸
(خطبه ۸۶) ۰۷- خطبه۸۶- جایگاه تکالیف دینی برای انسان حقیقی۰۰:۵۰:۱۴
(خطبه ۸۶) ۰۸- خطبه۸۶- هموارکردن روح درپذیرش عبادات۰۰:۴۹:۴۴
(خطبه ۸۶) ۰۹- خطبه۸۶- شریعت، عامل معناومحتوای انسان۰۰:۵۸:۵۲
(خطبه ۸۶) ۱۰- خطبه۸۶- جدّیت باخود، عامل جدّیت بادین۰۰:۵۱:۱۲
(خطبه ۸۶) ۱۱- خطبه۸۶- مسامحه یا مداهنه۰۰:۵۵:۳۶
(خطبه ۸۶) ۱۲- خطبه۸۶- ترخّص یا تسامح؟۰۰:۵۷:۰۴
(خطبه ۸۶) ۱۳- خطبه۸۶- لیبرالیسم یاآزادی ازدین۱:۰۹:۵۲
(خطبه ۸۶) ۱۴- خطبه۸۶- ریا، عامل نابودی نتیجه حیات۰۰:۵۲:۱۷
(خطبه ۸۶) ۱۵-آفات مجالست با اهل هوی۰۰:۴۸:۰۵
(خطبه ۸۶) ۱۶- آثار تنگی روح۰۰:۵۴:۱۲
(خطبه ۸۶) ۱۷- صدق، عامل ارتباط باخدای اَصدق۰۰:۴۹:۰۶
(خطبه ۸۶) ۱۸- آرزوها ، مرداب زندگی۰۰:۴۵:۰۷
(خطبه ۸۷) ۰۱-عوامل حاکمیت برنفس۰۰:۵۴:۴۱
(خطبه ۸۷) ۰۲- حزن مقدس، ریشه بصیرت‌ها۰۰:۵۸:۵۷
(خطبه ۸۷) ۰۳- چه چیز باید شد؟۱:۰۱:۰۸
(خطبه ۸۷) ۰۴- انتهای همت محبوبین خدا۰۰:۵۶:۳۳
(خطبه ۸۷) ۰۵- خصوصیات وسعت انسانهای متعالی۰۰:۵۱:۵۸
(خطبه ۸۷) ۰۶- فرهنگ اهل البیت ، فرهنگی خاص۱:۰۱:۳۴
(خطبه ۸۷) ۰۷- عقل‌ها و کشف‌ها۰۰:۵۸:۱۶
(خطبه ۸۷) ۰۸- توجه به مقام علمی ائمه اطهار۰۰:۴۹:۲۱
(خطبه ۸۷) ۰۹- علم امام کهنه پذیرنیست۰۰:۵۷:۴۹
(خطبه ۸۷) ۱۰- علم موهبی امام وعقل وَلایی۱:۰۲:۵۱
(خطبه ۸۷) ۱۱- نفوذ نورعلوی و حجاب اموی۰۰:۵۱:۲۴
(خطبه ۱۱۱) ۰۱- شناخت دنیا، مبنای بصیرت۰۰:۵۸:۲۵
(خطبه ۱۱۱) ۰۲- درک دنیا ، نه ترک دنیا۰۰:۵۹:۴۹
(خطبه ۱۱۱) ۰۳- عبور از دنیا، نظر به احد۰۰:۵۶:۱۲
(خطبه ۱۱۱) ۰۴- جهل به دنیا، حجاب بصیرت۰۰:۵۶:۲۲
(خطبه ۱۱۱) ۰۵- جمع حقیقی ، جمع مجازی۱:۰۰:۳۳
(خطبه ۱۱۱) ۰۶- دنیا، همراهی بیگانه۰۰:۵۷:۲۳
(خطبه ۱۱۱) ۰۷- حبّ دنیا، عامل گرسنگی درقیامت۰۰:۵۵:۱۹
(خطبه ۱۱۱) ۰۸- مبانی ندامت در ابدیت۱:۰۰:۰۸
(خطبه ۱۱۱) ۰۹- خودِ گمشده۱:۰۱:۰۵
(خطبه ۱۱۱) ۱۰ – دنیا، مصاحبی غیر قابل اعتماد۰۰:۵۵:۲۵
(خطبه ۱۱۱) ۱۱- حس برزخی در حیات دنیایی۱:۰۱:۳۰
(خطبه ۱۱۲) ۰۱-دنیا و شکل فریبکاریهای ان۰۰:۵۱:۴۲
(خطبه ۱۱۲) ۰۲-دنیا و محدودیتهای ان۰۰:۵۵:۳۰
(خطبه ۱۱۲) ۰۳-نظر به دنیا با افقی برتر۰۰:۵۱:۵۷
(خطبه ۱۱۲) ۰۴-ضعف هاونقص های دنیا۰۰:۵۰:۳۴
(خطبه ۱۱۲) ۰۵-نگاه به دنیا از منظر عقل عقل۰۰:۴۹:۳۴
(خطبه ۱۱۲) ۰۶-نقش تربیتی یاد مرگ۰۰:۴۸:۲۱
(خطبه ۱۱۲) ۰۷-زهد و آثار آن۰۰:۵۰:۱۲
(خطبه ۱۱۲) ۰۸-معنی و جایگاه مخالفت با نفس۰۰:۴۸:۵۳
(خطبه ۱۱۲) ۰۹-معنی و جایگاه مخالفت با نفس۰۰:۵۳:۵۲
(خطبه ۱۱۲) ۱۰-نفس اماره حجاب چهره حقیقی انسان۰۰:۴۷:۵۹
(خطبه ۱۱۲) ۱۱- جلسه ۱۱۰۰:۴۹:۴۰
(خطبه ۱۱۲) ۱۲-آفات غفلت ازموقت بودن زندگی دنیایی۰۰:۵۱:۲۵
(خطبه ۱۱۲) ۱۳-یاد معاد عامل حضور در ابدیت۰۰:۴۸:۴۲
(خطبه ۱۱۲) ۱۴-عوامل محرومیت از برادری دینی۰۰:۴۶:۳۲
(خطبه ۱۱۲) ۱۵-عوامل جدی پنداشتن دنیا۰۰:۵۸:۳۴
(خطبه ۱۱۲) ۱۶- وقتی دین گفتمان غالب شد۰۰:۵۶:۳۷
(خطبه ۱۱۴) ۰۱-چگونگی اصلاح دیدگاه ها۰۰:۴۵:۰۴
(خطبه ۱۱۴) ۰۲- ابعاد دشمنی نفس اماَره۰۰:۵۳:۴۱
(خطبه ۱۱۴) ۰۳- جایگاه استغفار درسلوک۰۰:۵۱:۲۸
(خطبه ۱۱۴) ۰۴-وسعت علم خدا۰۰:۵۲:۰۶
(خطبه ۱۱۴) ۰۵-جایگاه کتاب ثبت اعمال۰۰:۵۴:۰۶
(خطبه ۱۱۴) ۰۶-معنی ایمان قلبی۰۰:۵۵:۵۷
(خطبه ۱۱۴) ۰۷ ایمان حقیقی عامل رؤیت غیب۰۰:۵۳:۲۵
(خطبه ۱۱۴) ۰۸-معنی اخلاص ویقین۱:۰۴:۳۸
(خطبه ۱۱۴) ۰۹-چگونگی شهود جنبه وحدانی عالم۰۰:۵۲:۳۴
(خطبه ۱۱۴) ۱۰-چگونگی رویت حق۱:۰۱:۱۲
(خطبه ۱۱۴) ۱۱-توحید عامل نجات از پوچی۰۰:۵۴:۱۸
(خطبه ۱۱۴) ۱۲-معنی تقوی۰۰:۴۸:۵۰
(خطبه ۱۱۴) ۱۳-تقوی وچگونگی ان۰۰:۴۷:۴۵
(خطبه ۱۱۴) ۱۴-نتیج تقوای صحیح۰۰:۵۲:۳۴
(خطبه ۱۱۴) ۱۵-جستجوی سیرابی درتشنگی۰۰:۵۲:۳۴
(خطبه ۱۱۴) ۱۶- عالی‌ترین نتایج تقوی۰۰:۵۷:۵۶
(خطبه ۱۱۴) ۱۷- معنی فانی بودن دنیا۰۰:۵۱:۳۵
(خطبه ۱۱۴) ۱۸-معنی رنج ناشی ازدنیا۰۰:۴۹:۵۲
(خطبه ۱۱۴) ۱۹-معنی لرزان بودن ودرجریان بودن دنیا۰۰:۵۶:۲۷
(خطبه ۱۱۴) ۲۰-دنیا هیچستانی دردناک۰۰:۵۶:۱۹
(خطبه ۱۱۴) ۲۱- جایگاه عقاب و ثواب در قیامت۰۰:۲۱:۴۳
(خطبه ۱۱۴) ۲۲- جایگاه عقاب وثواب در قیامت۰۰:۳۰:۱۰
(خطبه ۱۱۴) ۲۳-ذات انسان از جنس دنیا نیست۰۰:۵۵:۱۳
(خطبه ۱۱۴) ۲۴-جایگاه رزق درهستی۰۰:۵۶:۰۴
(خطبه ۱۱۴) ۲۵-جایگاه رزق درهستی۱:۰۰:۵۶
(خطبه ۱۱۴) ۲۶-عمل دینی یا سیر به با طن عالم۰۰:۴۷:۴۷
(خطبه ۱۱۴) ۲۷-جایگاه معاد در زندگی۰۰:۵۵:۴۱
(خطبه ۱۶۰) ۰۱- راههای هموار کردن راه قرب به حق۰۰:۴۰:۲۷
(خطبه ۱۶۰) ۰۲- معنی حمد الهی و ابعاد آن۰۰:۱۶:۵۶
(خطبه ۱۶۰) ۰۳- حمد الهی، وسیله رؤیت جمال حق۰۰:۴۵:۵۲
(خطبه ۱۶۰) ۰۴- خوف و رجاء و عالم حیرت۰۰:۳۹:۱۳
(خطبه ۱۶۰) ۰۵- حیرانی و بندگی۰۰:۵۲:۳۰
(خطبه ۱۶۰) ۰۶- امید و خوف کامل به خدادر راستای آزادی از ابزارها۰۰:۴۱:۲۱
(خطبه ۱۶۰) ۰۷- حیاتی فوق ابزارهای دنیا۰۰:۵۱:۴۰
(خطبه ۱۶۰) ۰۸- رمز آزادی پیامبران از ابزارها۰۰:۴۹:۲۹
(خطبه ۱۶۰) ۰۹- منظر پیامبر(ص) بر ابزارها۰۰:۴۴:۳۵
(خطبه ۱۶۰) ۱۰- آنگاه که دنیا حجاب می‌شود۰۰:۴۹:۳۵
(خطبه ۱۶۰) ۱۱- زندگی پیامبر(نشانه) عیبناکی دنیا۰۰:۵۳:۵۰
(خطبه ۱۶۰) ۱۲- پیامبر(ص) نمایش قیامت۰۰:۴۶:۰۵
(خطبه ۱۶۱) ۰۱- جایگاه اسلام در بین ادیان و مکاتب۰۰:۴۳:۵۶
(خطبه ۱۶۱) ۰۲- اسلام واقعی و نتایج سریع آن۰۰:۳۷:۵۶
(خطبه ۱۶۱) ۰۳- عوامل اعتماد به اسلام۰۰:۵۵:۴۴
(خطبه ۱۶۱) ۰۴- خصوصیات اسلام در منظر امام علی۰۰:۴۱:۵۳
(خطبه ۱۶۱) ۰۵- توکل در منظر حضرت علی۰۰:۵۵:۲۹
(خطبه ۱۶۱) ۰۶- راههای حفظ تقوی و نتایج آن۰۰:۴۳:۰۶
(خطبه ۱۶۱) ۰۷- تقوا و چگونگی نجات از خطرات۰۰:۴۴:۴۴
(خطبه ۱۶۱) ۰۸- شگفتی‌های دنیایی، عامل تنهایی۰۰:۴۲:۴۴
(خطبه ۱۶۱) ۰۹- راههای آزاد شدن از غم‌های دنیایی۰۰:۳۸:۱۷
(خطبه ۱۶۱) ۱۰- خطر خیانت به خود۰۰:۴۶:۵۵
(خطبه ۱۶۱) ۱۱- قبر، محل میهمانی خدا۰۰:۴۲:۴۹
(خطبه ۱۶۱) ۱۲- توجه به شرایط قبر، عامل بصیرت۰۰:۴۳:۲۰
(خطبه ۱۶۲) ۰۱- غفلت از جایگاه انحرافات بزرگ۰۰:۵۳:۵۶
(خطبه ۱۶۲) ۰۲- مقصد اصلی ائمه در مقابل حیله معاویه۰۰:۴۲:۳۰
(خطبه ۱۶۳) ۰۱- نگاه بر عالَم بر مبنای الحمدلله۰۰:۴۷:۳۴
(خطبه ۱۶۳) ۰۲- توحید خدا در اولیّت بلا ابتدا۰۰:۴۳:۲۴
(خطبه ۱۶۳) ۰۳- چگونگی توحید صمدانی۰۰:۴۵:۲۴
(خطبه ۱۶۳) ۰۴- توحید صمدی۰۰:۴۰:۵۳
(خطبه ۱۶۳) ۰۵- خصوصیات توحید صمدی۰۰:۳۰:۵۸
(خطبه ۱۶۳) ۰۶- توحید حضرت‌علی(ع) و برکات آن۰۰:۴۴:۱۶
(خطبه ۱۶۳) ۰۷- نگاه توحیدی، واقعی‌ترین نگاه۰۰:۴۳:۳۷
(خطبه ۱۶۳) ۰۸- خصوصیات توحید صمدی در نهج‌البلاغه۰۰:۴۲:۰۸
(خطبه ۱۶۳) ۰۹- ظهور علم حق در حدود و صور مخلوقات۰۰:۴۴:۴۶
(خطبه ۱۶۳) ۱۰- رابطه دلسوزی برای مردم و توحیدی بودن۰۰:۴۳:۱۴
(خطبه ۱۶۳) ۱۱- نحوه علم خدا به عالَم۰۰:۴۱:۲۱
(خطبه ۱۶۳) ۱۲- مقام حیرت، عالی‌ترین نگاه توحیدی۰۰:۵۱:۲۵
(خطبه ۱۶۴) ۰۱- روش رهبر عادل در منظر امام علی۰۰:۵۱:۳۵
(خطبه ۱۶۴) ۰۲- تفاوت مدیریت حق و مدیریت باطل۰۰:۴۶:۱۲
(خطبه ۱۶۴) ۰۳- آثار سوء اختلاف در نظام اسلامی۰۰:۳۶:۲۳
(خطبه ۱۶۴) ۰۴- عثمان در منظر شیعه و اهل سنت۰۰:۴۹:۱۴
(خطبه ۱۸۲) ۰۱- حقیقت حمد و نتایج آن۰۰:۵۵:۴۴
(خطبه ۱۸۲) ۰۲- حقیقت حمد و نتایج آن۰۰:۴۸:۲۳
(خطبه ۱۸۲) ۰۳- قلب علی(ع) و تمرین توحید۰۰:۴۶:۵۲
(خطبه ۱۸۲) ۰۴- توحید عملی و نتایج آن۰۰:۳۲:۰۸
(خطبه ۱۸۲) ۰۵- توحید درمنظر امام علی۰۰:۳۹:۲۷
(خطبه ۱۸۲) ۰۶- توحید عامل انتقال از ظواهر به بواطن۰۰:۴۲:۳۳
(خطبه ۱۸۲) ۰۷- توحید و بودن خدا قبل از کرسی و عرش۰۰:۴۵:۱۵
(خطبه ۱۸۲) ۰۸- توحید و بودن خدا قبل از کرسی و عرش۰۰:۵۶:۱۷
(خطبه ۱۸۲) ۰۹- توحید، عامل حضور در همه صحنه‌ها۰۰:۴۵:۲۱
(خطبه ۱۸۲) ۱۰- معنی و جایگاه تقوی۰۰:۴۹:۵۹
(خطبه ۱۸۲) ۱۱- رابطه مرگ و توحید و بقاء۰۰:۴۷:۲۳
(خطبه ۱۸۲) ۱۲- نهایی‌ترین جلوه توحید، ظهور مهدی(عج)۰۰:۴۳:۴۷
(خطبه ۱۸۲) ۱۳- غربت امام زمان(عج) در غربت اسلام۰۰:۴۹:۵۸
(خطبه ۱۸۲) ۱۴- عوامل شدت و ضعف ظهور امام زمان(عج)۰۰:۴۳:۵۵
(خطبه ۱۸۲) ۱۵- شرایط غروب کردن علی(ع)۰۰:۵۳:۲۲
(خطبه ۱۸۲) ۱۶- ظهور توحید کامل، شرایط ظهور امام زمان۰۰:۵۶:۳۱
(خطبه ۱۸۶) ۰۱- خداوند، فوق کیفیت‌ها۰۰:۵۶:۴۹
(خطبه ۱۸۶) ۰۲- زمان و خدا۰۰:۵۴:۳۶
(خطبه ۱۸۶) ۰۳- انسان الهی وآزادی اززمان۰۰:۵۰:۳۰
(خطبه ۱۸۶) ۰۴- مقام وحدت الهی و انسان‌الهی۰۰:۵۱:۳۵
(خطبه ۱۸۶) ۰۵- حضوروحدت حق در هماهنگی تضادها۰۰:۴۹:۲۱
(خطبه ۱۸۶) ۰۶- احدیت روح انسان موحد۰۰:۵۳:۴۱
(خطبه ۱۸۶) ۰۷- تجلی خدا درمخلوقات۰۰:۵۳:۱۵
(خطبه ۱۸۶) ۰۸- عدم جریان سکون وحرکت درذات خدا۰۰:۵۱:۲۵
(خطبه ۱۸۶) ۰۹- چگونگی رؤیت حق۰۰:۵۴:۰۱
(خطبه ۱۸۶) ۱۰- حیرانی درمعرفت الهی۰۰:۴۴:۲۵
(خطبه ۱۸۶) ۱۱- علم خدا۰۰:۴۸:۴۴
(خطبه ۱۸۶) ۱۲ – استغراق عالم درحق۰۰:۴۵:۵۰
(خطبه ۱۸۶) ۱۳- نگاهدارنده‌ای بدون اشتغال۰۰:۵۲:۵۵
(خطبه ۱۸۶) ۱۴- ازدیادِ اُنس باحق، ازطریق ازدیادِ معرفت به حق۰۰:۵۰:۰۷
(خطبه ۱۸۶) ۱۵- تجلی‌حق‌ازظاهروباطن‌مخلوقات …۰۰:۵۳:۵۲
(خطبه ۱۸۶) ۱۶- عالَم، یک پدیده واحد ومظهر احداست۰۰:۵۲:۰۲
(خطبه ۱۸۶) ۱۷- حضورمطلق حق و خضوع مطلق عالَم۰۰:۵۳:۲۲
(خطبه ۱۸۶) ۱۸- نظیری برای خدا نیست۰۰:۴۴:۵۶
(خطبه ۱۸۶) ۱۹- فنای عالَم، ظهور اسم احدیت۰۰:۴۹:۲۰
(خطبه ۱۸۶) ۲۰- چگونگی ایجادعالَم، بیانگرچگونگی فنای‌آن۰۰:۵۴:۲۰
(خطبه ۱۸۶) ۲۱- هُوَالمُفنی۰۰:۴۰:۰۴
(خطبه ۱۸۶) ۲۲- فنای درتوحید، وعشق حسین(ع)به‌خدادرکربلا۰۰:۵۰:۰۱
(خطبه ۱۸۶) ۲۳-اوست که اوست۰۰:۵۰:۴۱
(خطبه ۱۸۶) ۲۴- ایجادوفنای عالم، ظهوراسماء الهی۰۰:۴۳:۵۵
(خطبه ۱۸۶) ۲۵- نشاط وجود یک موحد۰۰:۴۸:۲۸
(خطبه ۱۸۶) ۲۶- بقای به حق درحیات ارادی۰۰:۵۱:۱۳
(خطبه ۱۹۳) ۰۱- خطرات گرفتن دین از منافق۰۰:۴۶:۵۲
(خطبه ۱۹۳) ۰۲- خطرات نزدیکی به منافقین۰۰:۴۶:۲۰
(خطبه ۱۹۳) ۰۳- آثار القاء نفاق درقلب انسان۰۰:۵۵:۳۷
(خطبه ۱۹۳) ۰۴- شاخصه‌های نفاق۰۰:۴۶:۱۱
(خطبه ۱۹۳) ۰۵- ادعاهای منافقان۰۰:۲۳:۵۴
(خطبه ۱۹۳) ۶- ادعاهای منافقان۰۰:۲۴:۲۱
(خطبه ۱۹۳) ۰۷- نفاق و برنامه‌های زیربنایی آن۰۰:۴۴:۴۱
(خطبه ۱۹۳) ۰۸- تفاوت نفاق باشرک خفی۰۰:۴۴:۴۷
(خطبه ۱۹۳) ۰۹- فرهنگ نفاق وجایگزینی باطل به جای حق۰۰:۵۳:۵۲
(خطبه ۱۹۳) ۱۰- منافقین و جایگزینی‌های خطرناک۰۰:۴۵:۲۶
(خطبه ۱۹۳) ۱۱ – خصوصیات علمی که منافقان طرح می‌کنند۰۰:۵۱:۱۲
(خطبه ۱۹۳) ۱۲- نفاق و جایگزینی‌های بی‌روح۰۰:۴۱:۲۴
(خطبه ۱۹۳) ۱۳- ادعاهای خطرناک وجذّاب منافقین۰۰:۴۶:۴۸
(خطبه ۱۹۳) ۱۴ – نفاق مأمون و مقابله امام رضا با آن۰۰:۵۰:۱۲
(خطبه ۱۹۳) ۱۵ – نتایج مهم شناخت نفاق۰۰:۴۸:۰۴
(خطبه ۱۹۳) ۱۶- فرهنگ نفاق و مقابله آن بارهبردینی۰۰:۵۱:۴۳
(خطبه ۱۹۳) ۱۷ – منافقین و توهم زایی۰۰:۵۵:۱۳
(خطبه ۱۹۴) ۰۱- صفات متقین۰۰:۴۶:۳۶
(خطبه ۱۹۴) ۰۲- منطق صواب، ملبس اقتصاد، مشی‌تواضع۰۰:۴۹:۱۲
(خطبه ۱۹۴) ۰۳- صفات متقین سیربه سوی لقاء‌الله۰۰:۵۲:۰۹
(خطبه ۱۹۴) ۰۴- عوامل ایجادبه سوی لقاء الله۰۰:۵۴:۰۶
(خطبه ۱۹۴) ۰۵- متقیان و رؤیت کنونی قیامت۰۰:۵۶:۱۰
(خطبه ۱۹۴) ۰۶- حزن مقدس۰۰:۴۳:۲۳