دکتر عباسی
استاد رائفی پور
فروشگاه سایت

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

>

آخرین نظرات

https://www.zahra-media.ir/110/2013/03/r1400.jpg

شناخت احکام دین، جلسه ۱ ۲۸:۵۱
شناخت احکام دین، جلسه ۲ ۳۹:۰۸
شناخت احکام دین، جلسه ۳ ۳۵:۵۶
شناخت احکام دین، جلسه ۴ ۵۴:۵۷
شناخت احکام دین، جلسه ۵ ۴۷:۴۱
شناخت احکام دین، جلسه ۶ ۱:۰۰:۰۲
شناخت احکام دین، جلسه ۷ ۴۲:۲۷
شناخت احکام دین، جلسه ۸ ۵۱:۴۵
شناخت احکام دین، جلسه ۹ ۵۴:۴۹
شناخت احکام دین، جلسه ۱۰ ۵۶:۳۰
شناخت احکام دین، جلسه ۱۱ ۵۰:۰۴
شناخت احکام دین، جلسه ۱۲ ۵۱:۴۴
شناخت احکام دین، جلسه ۱۳ ۴۹:۱۵
شناخت احکام دین، جلسه ۱۴ ۳۹:۲۱
روانشناسی عاقل، جلسه ۱ ۱:۰۶:۳۴
روانشناسی عاقل، جلسه ۱ ۱:۰۶:۳۴
روانشناسی عاقل، جلسه ۲ ۵۵:۱۹
روانشناسی عاقل، جلسه ۳ ۱:۰۲:۰۶
روانشناسی عاقل، جلسه ۴ ۵۰:۵۵
روانشناسی عاقل، جلسه ۵ ۴۳:۵۸
روانشناسی عاقل، جلسه ۶ ۴۰:۳۸
روانشناسی عاقل، جلسه ۷ ۴۸:۴۸
روانشناسی عاقل، جلسه ۸ ۵۸:۴۳
روانشناسی عاقل، جلسه ۹ ۱:۰۲:۴۸
روانشناسی عاقل، جلسه ۱۰ ۴۰:۳۳
روانشناسی جاهل، جلسه ۱ ۴۷:۴۹
روانشناسی جاهل، جلسه ۲ ۳۷:۱۵
روانشناسی جاهل، جلسه ۳ ۲۷:۵۲
روانشناسی جاهل، جلسه ۴ ۴۶:۳۶
روانشناسی جاهل، جلسه ۵ ۴۲:۲۱
روانشناسی جاهل، جلسه ۶ ۳۸:۴۰
روانشناسی جاهل، جلسه ۷ ۴۶:۵۵
روانشناسی جاهل، جلسه ۸ ۴۲:۴۸
روانشناسی جاهل، جلسه ۹ ۴۲:۳۷
بهشت و بلا، جلسه ۱ ۱:۱۱:۵۰
۱:۲۲:۵۱ ۵۸:۱۴
بهشت و بلا، جلسه ۳ ۱:۲۲:۵۱
بهشت و بلا، جلسه ۴ ۵۹:۰۳
بهشت و بلا، جلسه ۵ ۵۸:۲۷
بهشت و بلا، جلسه ۶ ۵۹:۲۵
بهشت و بلا، جلسه ۷ ۱:۰۵:۵۴
بهشت و بلا، جلسه ۸ ۵۹:۱۷
بهشت و بلا، جلسه ۹ ۱:۱۰:۴۰
بهشت و بلا، جلسه ۱۰ ۱:۰۵:۵۶
بهشت و بلا، جلسه ۱۱ ۵۲:۵۶
سعادت و شقاوت، جلسه ۱ ۳۶:۱۴
سعادت و شقاوت، جلسه ۲ ۳۸:۲۹
سعادت و شقاوت، جلسه ۳ ۳۶:۳۹
سعادت و شقاوت، جلسه ۴ ۴۸:۱۵
سعادت و شقاوت، جلسه ۵ ۲۸:۴۷
سعادت و شقاوت، جلسه ۶ ۴۰:۳۶
سعادت و شقاوت، جلسه ۷ ۴۸:۳۱
سعادت و شقاوت، جلسه ۸ ۵۲:۰۵
سعادت و شقاوت، جلسه ۹ ۴۶:۵۷
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۰ ۵۲:۱۱
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۱ ۵۳:۲۲
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۲ ۳۷:۱۷
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۳ ۴۸:۳۹
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۴ ۳۶:۱۴
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۵ ۳۸:۲۹
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۶ ۳۶:۳۹
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۷ ۴۸:۱۵
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۸ ۲۸:۴۷
سعادت و شقاوت، جلسه ۱۹ ۴۰:۳۶
سعادت و شقاوت، جلسه ۲۰ ۴۸:۳۱
سعادت و شقاوت، جلسه ۲۱ ۵۲:۰۵
سعادت و شقاوت، جلسه ۲۲ ۴۶:۵۷
سعادت و شقاوت، جلسه ۲۳ ۵۲:۱۱
سعادت و شقاوت، جلسه ۲۴ ۵۳:۲۲
سعادت و شقاوت، جلسه ۲۵ ۳۷:۱۷
سعادت و شقاوت، جلسه ۲۶ ۴۸:۳۹
سحر و جادو، جلسه ۱ ۵۲:۰۴
سحر و جادو، جلسه ۲ ۱:۰۷:۴۱
سحر و جادو، جلسه ۳ ۵۸:۵۸
سحر و جادو، جلسه ۴ ۴۴:۵۸
سحر و جادو، جلسه ۵ ۵۶:۲۱
سحر و جادو، جلسه ۶ ۱:۲۲:۱۸
سحر و جادو، جلسه ۷ ۱:۰۴:۰۰
سحر و جادو، جلسه ۸ ۱:۱۲:۴۸
سحر و جادو، جلسه ۹ ۱:۰۷:۴۴
سحر و جادو، جلسه ۱۰ ۳۲:۱۱
راه شناسی، جلسه ۱ ۳۶:۰۰
راه شناسی، جلسه ۲ ۳۸:۴۰
راه شناسی، جلسه ۳ ۳۵:۲۰
راه شناسی، جلسه ۴ ۴۲:۱۹
راه شناسی، جلسه ۵ ۳۵:۴۶
راه شناسی، جلسه ۶ ۴۸:۳۴
راه شناسی، جلسه ۷ ۳۸:۵۳
راه شناسی، جلسه ۸ ۴۶:۲۲
راه شناسی، جلسه ۹ ۴۳:۲۱
راه شناسی، جلسه ۱۰ ۳۹:۲۶
راه شناسی، جلسه ۱۱ ۳۸:۱۱
راه شناسی، جلسه ۱۲ ۳۵:۱۱
راه شناسی، جلسه ۱۳ ۴۳:۵۰
راه شناسی، جلسه ۱۴ ۴۲:۱۳
راه شناسی، جلسه ۱۵ ۴۳:۱۶
راه شناسی، جلسه ۱۶ ۳۱:۴۶
راه شناسی، جلسه ۱۷ ۴۵:۲۸
راه شناسی، جلسه ۱۸ ۴۵:۱۶
راه شناسی، جلسه ۱۹ ۳۶:۰۸
راه شناسی، جلسه ۲۰ ۳۷:۱۰
راه شناسی، جلسه ۲۱ ۴۵:۲۰
راه شناسی، جلسه ۲۲ ۳۵:۲۳
راه شناسی، جلسه ۲۳ ۳۶:۴۸
راه شناسی، جلسه ۲۴ ۴۳:۴۷
راه شناسی، جلسه ۲۵ ۳۶:۱۸
راه شناسی، جلسه ۲۶ ۳۳:۰۷
راه شناسی، جلسه ۲۷ ۴۰:۴۵
راه شناسی، جلسه ۲۸ ۴۲:۴۶
۰۰۳/۱۴/shojaee/Rahshenasi/14_SOMSH224-Ostad_Mohamad_Shojaei-Rahshenasi_030.mp3 ۴۳:۴۸
راه شناسی، جلسه ۳۰ ۴۲:۴۱
راه شناسی، جلسه ۳۱ ۴۱:۵۵
راه شناسی، جلسه ۳۲ ۳۸:۲۳
راه شناسی، جلسه ۳۳ ۴۰:۵۵
راه شناسی، جلسه ۳۴ ۳۸:۳۶
راه شناسی، جلسه ۳۵ ۳۷:۳۳
راه شناسی، جلسه ۳۶ ۴۲:۰۱
راه شناسی، جلسه ۳۷ ۴۳:۴۲
راه شناسی، جلسه ۳۸ ۴۰:۴۰
راه شناسی، جلسه ۳۹ ۴۳:۲۲
راه شناسی، جلسه ۴۰ ۴۱:۰۹
راه شناسی، جلسه ۴۱ ۴۱:۳۸
راه شناسی، جلسه ۴۲ ۴۳:۲۱
راه شناسی، جلسه ۴۳ ۴۴:۰۰
راه شناسی، جلسه ۴۴ ۳۳:۰۵
راه شناسی، جلسه ۴۵ ۳۲:۱۵
راه شناسی، جلسه ۴۶ ۴۱:۵۱
راه شناسی، جلسه ۴۷ ۴۸:۰۷
راه شناسی، جلسه ۴۸ ۱:۰۷:۵۴
راه شناسی، جلسه ۴۹ ۱:۱۰:۲۷
راه شناسی، جلسه ۵۰ ۵۶:۳۹
راه شناسی، جلسه ۵۱ ۵۰:۴۳
راه شناسی، جلسه ۵۲ ۵۷:۰۰
راه شناسی، جلسه ۵۳ ۵۴:۲۶
راه شناسی، جلسه ۵۴ ۳۶:۴۲
دشمن شناسی، جلسه ۱ ۱:۱۶:۵۴
دشمن شناسی، جلسه ۲ ۵۸:۱۷
دشمن شناسی، جلسه ۳ ۵۶:۵۳
دشمن شناسی، جلسه ۴ ۵۰:۵۳
دشمن شناسی، جلسه ۵ ۵۹:۵۶
دشمن شناسی، جلسه ۶ ۵۹:۵۰
دشمن شناسی، جلسه ۷ ۱:۱۴:۵۶
دشمن شناسی، جلسه ۸ ۱:۱۰:۱۱
دشمن شناسی، جلسه ۹ ۵۵:۴۴
دشمن شناسی، جلسه ۱۰ ۴۵:۱۰
دشمن شناسی، جلسه ۱۱ ۱:۰۴:۲۶
دشمن شناسی، جلسه ۱۲ ۵۱:۵۲
دشمن شناسی، جلسه ۱۳ ۵۵:۵۳
دشمن شناسی، جلسه ۱۴ ۱:۰۷:۳۱
دشمن شناسی، جلسه ۱۵ ۱:۰۱:۱۴
دشمن شناسی، جلسه ۱۶ ۱:۰۶:۰۱
دشمن شناسی، جلسه ۱۷ ۵۰:۵۸
دشمن شناسی، جلسه ۱۸ ۱:۰۳:۵۷
دشمن شناسی، جلسه ۱۹ ۵۵:۵۲
دشمن شناسی، جلسه ۲۰ ۱:۱۰:۲۷
دشمن شناسی، جلسه ۲۱ ۴۲:۱۷
دشمن شناسی، جلسه ۲۲ ۱:۰۹:۲۸
دشمن شناسی، جلسه ۲۳ ۱:۱۷:۴۸
دشمن شناسی، جلسه ۲۴ ۱:۱۲:۳۴
دشمن شناسی، جلسه ۲۵ ۱:۱۱:۲۷
دشمن شناسی، جلسه ۲۶ ۱:۱۱:۴۷
دشمن شناسی، جلسه ۲۷ ۱:۱۵:۱۵
دشمن شناسی، جلسه ۲۸ ۱:۱۸:۵۸
دشمن شناسی، جلسه ۲۹ ۱:۰۹:۲۶
دشمن شناسی، جلسه ۳۰ ۱:۱۵:۰۲
دشمن شناسی، جلسه ۳۱ ۱:۰۷:۰۷
دشمن شناسی، جلسه ۳۲ ۴۳:۰۹
دشمن شناسی، جلسه ۳۳ ۵۲:۵۶
دشمن شناسی، جلسه ۳۴ ۱:۰۲:۳۹
دشمن شناسی، جلسه ۳۵ ۱:۰۴:۴۸
دشمن شناسی، جلسه ۳۶ ۵۸:۳۸
دشمن شناسی، جلسه ۳۷ ۴۶:۲۳
دشمن شناسی، جلسه ۳۸ ۴۳:۵۷
دشمن شناسی، جلسه ۳۹ ۵۰:۰۸
شناخت احکام دین، جلسه ۱ ۲۸:۵۱
شناخت احکام دین، جلسه ۲ ۳۹:۰۸
شناخت احکام دین، جلسه ۳ ۳۵:۵۶
شناخت احکام دین، جلسه ۴ ۵۴:۵۷
شناخت احکام دین، جلسه ۵ ۴۷:۴۱
شناخت احکام دین، جلسه ۶ ۱:۰۰:۰۲
شناخت احکام دین، جلسه ۷ ۴۲:۲۷
شناخت احکام دین، جلسه ۸ ۵۱:۴۵
شناخت احکام دین، جلسه ۹ ۵۴:۴۹
شناخت احکام دین، جلسه ۱۰ ۵۶:۳۰
شناخت احکام دین، جلسه ۱۱ ۵۰:۰۴
شناخت احکام دین، جلسه ۱۲ ۵۱:۴۴
شناخت احکام دین، جلسه ۱۳ ۴۹:۱۵
شناخت احکام دین، جلسه ۱۴ ۳۹:۲۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱ ۱:۰۸:۱۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲ ۵۰:۲۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳ ۱:۰۹:۱۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴ ۵۲:۲۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵ ۵۲:۲۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶ ۵۶:۲۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷ ۱:۱۶:۰۵
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸ ۱:۰۶:۱۸
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹ ۳۸:۲۰
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۰ ۵۹:۳۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۱ ۵۶:۵۸
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۲ ۱:۱۳:۴۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۳ ۱:۰۹:۱۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۴ ۱:۲۴:۵۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۵ ۱:۱۰:۱۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۶ ۵۷:۴۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۷ ۱:۰۷:۵۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۸ ۱:۰۲:۰۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۱۹ ۱:۰۰:۲۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۰ ۵۳:۰۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۱ ۴۹:۳۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۲ ۵۲:۰۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۳ ۴۲:۲۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۴ ۵۶:۲۰
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۵ ۵۸:۰۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۶ – عید غدیر خم ۵۹:۲۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۷ – پیرامون مباهله ۵۹:۱۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۸ ۳۸:۰۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۲۹ ۴۶:۳۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۰ ۴۲:۴۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۱ ۳۸:۵۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۲ ۴۸:۳۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۳ ۴۶:۱۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۴ شرح زیارت
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۵ ۴۲:۴۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۶ ۵۷:۳۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۷ ۵۴:۲۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۸ ۴۲:۴۵
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۳۹ ۵۱:۱۸
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۰ ۱:۰۳:۱۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۱ ۴۳:۱۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۲ ۵۴:۵۰
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۳ ۵۸:۵۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۴ ۴۴:۴۰
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۵ ۵۲:۴۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۶ ۴۴:۴۸
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۷ ۴۴:۵۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۸ ۵۰:۳۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۴۹ ۳۹:۳۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۰ ۲۱:۳۰
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۱ ۵۲:۵۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۲ ۳۶:۱۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۳ ۵۱:۱۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۴ ۲۳:۲۰
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۵ ۲۲:۰۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۶ ۴۶:۳۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۷ ۳۹:۳۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۸ ۴۳:۵۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۵۹ ۳۸:۴۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۰ ۴۳:۲۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۱ ۳۶:۳۸
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۲ ۵۴:۱۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۳ ۴۳:۲۸
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۴ ۴۳:۵۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۵ ۳۴:۱۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۶ ۳۳:۰۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۷ ۱:۰۰:۳۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۹ ۱:۰۰:۳۱
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۰ ۱:۱۴:۴۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۱ ۱:۱۱:۰۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۲ ۱:۰۷:۲۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۳ ۳۳:۳۷
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۴ ۵۹:۱۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۵ ۱:۰۲:۰۸
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۶ ۱:۰۱:۰۵
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۷ ۴۳:۳۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۸ ۵۱:۴۵
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۷۹ ۴۹:۵۳
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۰ ۴۹:۰۰
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۱ ۵۴:۵۵
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۲ ۵۵:۰۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۳ ۴۹:۰۰
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۴ ۵۶:۲۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۵ ۵۶:۴۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۶ ۱:۰۰:۴۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۷ ۴۴:۴۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۸ ۵۶:۱۹
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۸۹ ۱:۰۴:۰۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۰ ۵۴:۴۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۱ ۱:۱۶:۴۵
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۲ ۴۹:۳۶
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۳ ۱:۱۲:۲۵
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۴ ۱:۲۲:۱۲
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۵ ۵۹:۱۴
شرح زیارت عاشورا، جلسه ۹۶ ۱:۰۰:۰۰
حقوق والدین، جلسه ۱ ۴۰:۴۰
حقوق والدین، جلسه ۲ ۵۳:۱۶
حقوق والدین، جلسه ۳ ۵۲:۲۵
حقوق والدین، جلسه ۴ ۳۸:۱۴
حقوق والدین، جلسه ۵ ۴۵:۲۰
حقوق والدین، جلسه ۶ ۳۰:۴۸
حقوق والدین، جلسه ۷ ۴۶:۰۳
حقوق والدین، جلسه ۸ ۴۶:۳۵
حقوق والدین، جلسه ۹ ۴۱:۴۷
قوه خیال ۱ ۴۲:۳۹
قوه خیال ۲ ۳۹:۴۲
نگاه، آفات چشم ۱ ۵۹:۳۹
نگاه، آفات چشم ۲ ۴۲:۵۶
نگاه، آفات چشم ۳ ۵۴:۴۵
نگاه، آفات چشم ۴ ۴۱:۱۲
غضب ۱ ۴۳:۲۷
غضب ۲ ۱:۲۴:۵۲
غضب ۳ ۵۸:۱۹
غضب ۴ ۱:۰۰:۰۱
غضب ۵ ۱:۱۵:۱۸
غضب ۶ ۵۲:۱۵
غضب ۷ ۵۹:۲۶
غضب ۸ ۵۸:۱۲
غضب ۹ ۲۹:۵۶
غضب ۱۰ ۵۴:۵۱
نقش ایرانیان در اسلام و دوران ظهور ۵۴:۰۶
منتظر واقعی ۱:۲۴:۴۴
همراه با منتقم ۱:۰۹:۲۵
ظهور حضرت یک امتحان الهی ۱:۰۷:۰۶
انتظار ظهور ۱:۲۰:۴۹
آشتی با امام زمان ۱:۰۹:۲۵
وظایف دوران پیش از ظهور ۱:۰۱:۴۹
غم نامه امام زمان ۱:۱۵:۵۸
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱ ۴۸:۳۸
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲ ۱:۰۱:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۳ ۴۵:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۴ ۴۹:۴۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۵ ۵۹:۳۹
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۶ ۵۱:۰۷
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۷ ۱:۰۰:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۸ ۱:۰۱:۰۱
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۹ ۵۹:۰۶
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۰ ۱:۱۷:۱۵
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۱ ۵۳:۲۷
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۲ ۱:۰۴:۳۳
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۳ ۱:۱۶:۴۲
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۴ ۱:۱۱:۵۶
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۵ ۱:۱۳:۰۱
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۶ ۳۹:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۷ ۴۰:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۸ ۵۹:۴۶
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۱۹ ۵۶:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۰ ۳۰:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۱ ۳۹:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۲ ۴۷:۰۰
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۳ ۵۵:۲۱
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۴ ۲۹:۴۸
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۵ ۱:۱۲:۳۲
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۶ ۱:۱۰:۵۷
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۷ ۵۲:۳۹
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۸ ۱:۰۴:۴۳
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۲۹ ۱:۰۹:۲۴
رشد و قدرت در سایه سختی ها، جلسه ۳۰ ۵۲:۵۷
ضرورت آموزش قبل از ازدواج ۵۹:۱۳
معیار اصلی انتخاب ۱ ۱:۱۶:۰۱
معیار اصلی انتخاب ۲ ۱:۰۴:۱۵
هدف و فوائد ازدواج ۱ ۱:۰۵:۰۷
هدف و فوائد ازدواج ۲ ۱:۲۹:۴۸
هدف و فوائد ازدواج ۳ ۱:۰۳:۱۷
سن ازدواج ۴۱:۰۹
آفات ازدواج ۱ ۱:۲۳:۰۵
آفات ازدواج ۲ ۱:۱۶:۳۶
آفات ازدواج ۳ ۵۵:۳۵
مسائل خواستگاری ۱ ۱:۰۱:۰۲
مسائل خواستگاری ۲ ۱:۲۹:۴۹
مسائل خواستگاری ۳ ۵۷:۳۵
مسائل دوران عقد، فاصله عقد تا عروسی ۱ ۱:۱۴:۲۸
مسائل دوران عقد، معایب طولانی شدن فاصله ۲ ۴۱:۳۹
مسائل جهیزیه و عروسی ۵۰:۳۴
پرسش و پاسخ ۳۴:۵۲
ضرورت آموزش قبل از ازدواج ۱:۱۵:۳۴
روانشناسی انتخاب و رابطه آن با شخصیت و جهان بینی ۱:۱۷:۳۶
روانشناسی انتخاب – معیار انتخاب و ارتباط ۱:۱۷:۱۴
هدف و فوائد ازدواج ۱ ۱:۳۰:۰۰
هدف و فوائد ازدواج ۲ ۱:۲۴:۱۷
فوائد و آفات ازدواج ۱:۲۸:۴۱
فوائد و آفات ازدواج ، زمان و سن ازدواج ۱:۱۹:۰۹
ویژگیهای ازدواج ناموفق، سن ازدواج ۱:۲۸:۱۱
آسیب شناسی ازدواج ۱ ۱:۱۴:۴۶
آسیب شناسی ازدواج ۲ ۱:۲۰:۴۰
آسیب شناسی ازدواج ۳ ۱:۲۳:۰۹
خواستگاری و وظایف پیش از آن ۱ ۱:۲۵:۰۴
خواستگاری و وظایف پیش از آن ۲ ۵۴:۲۳
وظایف پیش از خواستگاری ۱:۲۷:۱۷
محاسن و معایب دوران عقد ۱ ۱:۱۴:۰۵
محاسن و معایب دوران عقد ۲ ۱:۱۲:۴۷
مروری بر معایب و آفات دوران عقد ۱:۰۸:۳۱
مراسم عروسی ۱:۲۱:۵۳
218127 بازدید ۱۹۷ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png
 1. عبدالزهرا گفت:

  سلام.لطفا بررسه بشه لینک ها.دانلود نمیشه

 2. س گفت:

  سلام.اقای استادشجاعی همونه که استادرائفی پورتویکی ازسخنرانی هاش ازش یه خاطره نقل کردوگفت سعی کنین حتماسخنرانی هاش روگوش بدین؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام
   اینو نمیدونم ولی سخنرانی هاش خیلی قشنگه احتمالا خودش باشه

  • سعيد گفت:

   سلام. آره دوست عزیز همون بزرگواره. تا میتونی از سخنرانیهاش استفاده کن. واقعا بصیرت زا و کاربردی صحبت میکنه. یاعلی

  • حسین عبدی گفت:

   رگزاری مراسم احیاء نیمه شعبان به همراه نماز و دعا برای تعجیل در امر ظهور.

   با حضور سخنرانان ارجمند آیت الله صدیقی و استاد محمد شجاعی، همراه با قرائت مناجات شعبانیه و مداحی توسط اساتید برجسته کشوری.

   زمان شروع مراسم : شب نیمه شعبان ( شنبه ۹۵.۰۳.۰۱ ) از ساعت ۲۲.۳۰ تا اذان صبح .
   مکان : مصلای بزرگ امام خمینی (ره) شهر تهران.
   همزمان در سراسر کشور و اقصی نقاط جهان .

   .

  • یاس حسینیه گفت:

   بله خودشون هستن

 3. س گفت:

  سلام.لینک هادانلودنمیشه؟وقتی گزینه دانلودرومیزنی به جای اینکه دانلودکنه صوت روپخش میکنه.

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام
   برای خودم که درسته
   ولی اگه نشد روشون راست کلیک کن و گزینه دانلود توسط آی دی ام رو بزن

 4. narjes گفت:

  سلام و خسته نباشید
  ممنون بسیار استفاده کردم و دعای خیر برای شما
  میخواستم بدونم بقیه فایلهای سخنرانی های ایشون را هم میگذارید؟

 5. وحید گفت:

  سلام
  خدا خیرتون بده که این همه زحمت کشیدید و این سخنرانی ها رو واسه دانلود گذاشتید من که خیلی از سخنرانی های استاد شجاعی استفاده کردم .
  ممنون میشم شرح زیارت عاشورا، جلسه ۶۸ رو واسه دانلود بزارید

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام ممنون
   متاسفانه ۶۸ در دسترس نیست ولی بعدا بازم میگردم اگه بود اضافه میکنم

 6. شهریار گفت:

  بسیار عالی بود

 7. مجید گفت:

  سلام خدا حفظتون کنه. قربون اون کلام خداوند که از زبان پاک شما جاری میشه استاد خداوند هزار سال به شما عمر با عزت بده
  قربون شما

 8. سلام
  خدا قوت
  اگر امکانش باشه سخنرانی مبحث صلوات و مقام محمود رو هم برای دانلود قرار بدین

 9. حامد گفت:

  واقعا عالی بود ،سایت خیلی پر محتوایی است . از همه کسانی که برای این وب سایت زحمت کشیده اند به حق جای تشکر و قدر دانی دارد . حرف دل گفتن نیاز به مقدمه ندارد..برای ظهورش صلوات

 10. parastoo گفت:

  سلام
  از مجموعه سخنرانی های استاد شجاعی که در سایت قرار دادید خیلی ممنونم.
  براتون امکانش هست به صورت مجموعه کامل یک موضوع و در یک فایل زیپ شده قرار بدید اینطوری خیلی زمان بر هست و اگر به این صورت قرار بدید واقعا ممنون میشم.

 11. مهدی گفت:

  سلام
  این بزرگوار از خیلی جهات کم نظیرن
  براشون دعا کنین حتما
  نیاز جامعه ی ما به این اساتید درد شناس و خوش بیان ، مبرم هست
  اجرتون با یوسف زهرا (س) که این مبانی انسانی اسلامی رو به شکلی نشر میدین

 12. الناز گفت:

  سلام
  استاد شجاعی، یه تحول برای ایرانی ها و البته مسلمان ها هستند.
  خدا برامون نگه داره.

 13. محمدی گفت:

  سلام
  ممنون از زحمتی که برای آپلود این سخنرانی ها کشیدین دانلودش سخته اما آپلودش خیییلی سخته
  راستی جای سخنرانی های دکترفرهنگ تو سایتتون خیلی خالی

 14. یاس گفت:

  سلام. بسیار عالی اجرتان باحضرت زهرا .انشالله ازیاران خاص حضرت حجت ابن الحسن عج باشید

 15. داود گفت:

  استاد محمد شجاعی (غر معمم) یکی از تک تک مردان روزگارند که در مباحث روانشناسی انسانی بر پایه انسان و ابدیت و مباحث مهدیت سرآمد روزگار خود هستند . برای آشنایی با ایشان به این وبلاگ مراجعه کنید http://www.ostadsamadi.mihanblog.com

 16. سجاد گفت:

  سلام
  یک سوال داشتم .
  شما توی این سایت عضو گیریی نمی کنید؟
  باتشکر

 17. فاطمه گفت:

  سلام
  من هرکاری میکنم دانلود نمیشه
  وقتی رو لینک دانلود میزنم ارور میده چرا؟
  من این سخنرانی رو میخوام

 18. ا گفت:

  سلام. این سخنرانی هارو ازکجا بدست اوردین؟

 19. با سلام
  امام زمان پشت و پناه استاد شجاعی باشد واقعا مملکت نیاز به همچنین افرادی دارد .
  دست بوس ایشان هستیم

 20. سارا س گفت:

  سلام. با توجه به اینکه سی دی سخنرانی ها فروخته می شوند اینکه فایل ها رو برای دانلود گذاشته اید ایراد شرعی ندارد؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام
   اینا رو سایت راسخون گذاشته که حتما یا اجازه گرفتن یا اینکه مشکلی نداشته که گذاشتن چون خودشون به این چیزا حساس هستن

 21. سمیه گفت:

  با سلام من که نتونستم دانلود کنم . لطفا بررسی کنید

  با تشکر از زحمات شما

 22. Mohamad گفت:

  سلام خسته نباشید
  فایل ها دانلود نمیشن مشکل چیه؟

 23. امین گفت:

  سلام,چطوری همه رو یکجا دانلود کنم؟

 24. محمد گفت:

  امین چی میگه ؟

 25. سلام ممنون از زحماتتون…اجرتون با امام حسین ع
  سایت خیلی خوبی دارید
  یاعلی مدد

 26. فاطمه گفت:

  سلام میشه سخنرانیای کلاس صحیفه استاد رو هم رو سایت بذارید واقعا نیاز دارم گوش کنم

 27. مختار گفت:

  سلام و ممنون از سایت بسیار خوبتون، میخواستم بپرسم سخنرانی های خانواده اسمانی از استاد شجاعی نمیتونید بزارید ؟؟ ممنون

 28. علی از قم گفت:

  خدا خیرت بده که این مطالبو تو سایت گذاشتی خدارو شکر استاد سه شنبه ها میاد قم از حضورش فیض میبریم من حدود کمتراز دوماهکه پیگیر سخنزانی های استادم /اما تو همین دو ماه واقعا به روشهایی که استاد تو سخنرانی هاشون میگن زندگیم تغییر کرده اجرتون با آقا امام زمان (عج)

 29. فائزه گفت:

  سلام لطفا مبحث تربیت فرزند رو هم بزارید. با تشکر از زحماتتون

 30. محمد گفت:

  با سلام و تشکر از سابت پرمحتوی شما
  خداوند اجرتون بده.

  ایا میشه لینک سخنرانی های سایت شما رو در سایتهای دیگه قرار داد؟
  با تشکر

 31. علی از قم گفت:

  سلام بی زحمت مبحث کسالت وتنبلی رو هم بزارید و اگه تو سایت دیگه ای هم هست بگید اونجا هم مراجعه کنیم

 32. علی گفت:

  سلام اگه بخوایم مشکلمونو با استاد درمیون بزاریم و ازشون تمرین بگیریم باید حضوری بریم یا میتونیم تو جلساتی که میان مشکلاتمونو تو برگه بنویسیم بهشون بدیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام نمیدونم به خدا

   • فاطمه گفت:

    سلام.
    استاد بعد از جلساتش مشاوره ی حضوری می ده. اما افرادی که از ایشون مشاوره می خوان خیلی زیادن و بهتره که یا تو برگه سوالتون رونویسید بهشون بدبد یا اینکه به ایمیلشون ارسال کنید که روش دوم بهتره. همه ی ایمیل ها رو هم خود استاد می خونن.

 33. علی اکبر صحی گفت:

  با سلام و ارادات من صحی هستم از زاغمرز بهشهر. خواستم ارادتم را از اینطریق به استاد شجاعی ابراز و به استحضارشون برسونم که چند سال پیش یک توفیقی نصیب ما شد که این بزرگوار به ما افتخار دادند و شب در منزل ما بودند.
  اما درخواست من از شما این است که برنامه خانواده آسمانی در باره نامه حضرت امام رضا(ع) به عبدالعظیم حسنی را فقط سه جلسه آنرا گوش کردم و در ایام عید موفق به دیدن آن نشدم اگر براتون امکان داره این فایل رو برامون بفرستید که بشدت علاقمندم که تمام آنرا گوش کنم .
  در هر حال به استحضار استاد برسانید که ما در شمال آماده ایم که در خدمتشون باشیم.
  التماس دعا شماره تماس ۰۹۱۱۱۵۲۳۴۱۱

 34. بهناز عسکری گفت:

  با سلام و تشکر بسیار
  متأسفانه من نتونستم فایلهارو دانلود کنم فقط پخش میکنه
  لطفا بگید چیکار کنم
  خیلی ممنون

 35. بهناز گفت:

  باسلام و تشکر بسیار
  سخنرانی ها خیلی خوبن
  فایلها دانلود نمیشن فقط پخش میشن
  لطفا بگید چیکار کنم ممنون

 36. ALI گفت:

  https://drive.google.com/folderview?id=0B9tzhOX0TjYeNUVtYnJWT2UxRWs&usp=sharing
  تمام سخنرانی های استاد شجاعی را از اینجا بگیرید

 37. سلام خدمت مدیر بزرگوار خداوند اجرتان بده که در این زمینه فعالیت میکنید باعث افتخار است که با شما دوستان آشنا شدیم .شما را با چه عنوانی لینک کنم.خبر دهید. در صورت تمایل ما را لینک بفرماید. راستی مجموعه سخنرانیهای استاد شجاعی شامل ۱۴ DVD بیش از ۱۲۰۰ ساعت میباشد داخل سایتم گذاشتم یه زمانی پای درس استاد می نشستم واقعا تاثیر گذاره. اگر صلاح میدونید اطلاع رسانی کنید با تشکر

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام ممنون
   خودم اهل لینک و لوگو و این چیزا نیستم ولی اگه لوگو داری برام بفرست میزنم تو سایت.

 38. سلام خدمت مدیر بزرگوار خداوند اجرتان بده که در این زمینه فعالیت میکنید باعث افتخار است که با شما دوستان آشنا شدیم .شما را با چه عنوانی لینک کنم.خبر دهید. در صورت تمایل ما را لینک بفرماید. راستی مجموعه سخنرانیهای استاد شجاعی شامل ۱۴ DVD بیش از ۱۲۰۰ ساعت میباشد داخل سایتم گذاشتم یه زمانی پای درس استاد می نشستم واقعا تاثیر گذاره. اگر صلاح میدونید اطلاع رسانی کنید با تشکر
  آدرس لینک: http://www.yasinsoft.ir/product/575

 39. با عرض سلام و ادب با چه عنوانی شما را لینک کنم.
  لوگوی ما

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام
   فقط لینک تصویری لوگو رو بفرستی کافیه چون تو سایت گشتم پیداش نکردم
   با هر عنوانی خودت دوست داشتی
   لینک هم نکردی مهم نیست

 40. ALI گفت:

  سلام
  لطف کنید فایل هایی که از استاد میزارید توی گوگل درایو بزارید و بعد از اشتراک لینکش را اینجا بزارید که همه استفاده کنند
  موفق باشید

 41. سید امید گفت:

  سلام سایت عالی گذاشتید فقط یه لطف بزرگ کنید که لینکارو بصورت مستفیم بزارید همه رو دونه دونه سریع دانلود کنیم یا اگه میشه یه لینک دیگه هم بزارید بتونیم همشو با یه فایل اکسترکت دانلود کنیم خیلی ممنون سایت عالی دارید التماس دعا برای فرج مولامون صاحب الزمان (عج)

 42. علی گفت:

  سلام فایل میثاق مفدس ویژه برادران رو توسایتتون دارید ممنون میشم راهنماییم کنید

 43. zคђгค گفت:

  مباحث انسان شناسیشونو بذارید حتمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 44. حامد گفت:

  به نام خدا
  با سلام
  برای مشاوره حضوری و غیر حضوری و اطلاع از زمان جلسات یا کتب به خود سایت مراجعه کنید
  montazer.ir
  و برای خواندن متن سخنرانی ها و متن سخنرانی تنبلی و بی حوصلگی به این ادرس برید
  http://montazer.ir/index.php?option=com_content&view=section&id=4&Itemid=3
  راه های تقویت انگیزه و نشاط (حاج اقا قرائتی)
  http://gharaati.ir/pdf/books/angizeh.PDF

 45. حسین گفت:

  سلام سلام سلام
  دوستان فدای شما بشم .سخنرانی های استاد واقعا تاثیر گذار و روشنگر است. بار الاها به همه ی شیعیانت توفیق فهم و عمل به فقه اسلامی را عطا کن. ای بی نیاز، به ما بندگان سرآپا نیاز و روسیاهت زندگی انسانی عطا کن و از زندگی حیواتی و گیاهی و جماد محافظت بفرما.

 46. somayeh69 گفت:

  سلام
  من میخوام سی دی یا دی وی دی سخنرانی های دکتر شجاعی رو دریافت کنم
  باید چیکار کنم؟
  آدرس موسسه ای هم که ایشون کار میکنن میخوام یا حداقل یه پل ارتباطی که بشه باهاشون ارتباط برقرار کرد(سایتی، وبلاگی، ایمیلی، محل کاری و…)
  خواهشا پاسخ بدید و جواب رو به ایمیلم هم بفرستید
  با تشکر

 47. حامد گفت:

  دوستان پیشنهاد میکنم اساسی برای این سخنرانی ها وقت بذارید من حدود یک سال و نیم هستش که فایلاشون رو گوش میدم قبل اون هم با روانشناس صحبت کردم و هم روانپزشک برام قرص نوشت فایده نداشت خشم اضطراب…خود کم بینی/کینه/ناامیدی…با اینکه در اون زمان بعضی موقعا انقدر با دوستان میخندیدیم سر درد میگرفتم ولی بعدش…این شادی ها به نظر من مثل بیرون یک سیب به ظاهر سالم میمونه مهم درونشه به قول استاد شادی یک حالت درونیه/به لطف خدا خیلی خیلی بهتر شدم.مخصوصا برای کسایی که میخوان تازه شروع کنن یا توبه کنن خیلی مفیده خود استادم به ترتیب سخنرانی های دشمن شناسی(حملات شیطان که رو خود من تاثیر خیلی خوبی گذاشت) غضب،حلم و مهرورزی رو برای یک زندگی ارام پیشنهاد میکنن اول سعی کنید افت شناسی کنید و خصوصیت های بد اخلاقی رو از بین ببرید با رشد و قدرت در سایه سختی هام که یه جورایی ساده بگم ضد ضربه میشید بحث توکل ۵ جلست ولی واقعا عالیه…قبل اینکه بحث وسوسه رو گوش کنم گاهی اوقات دوست داشتم از دست خودم فرار کنم…از من میشنوید از صحبتاشون در حین گوش دادن یادداشت برداری کنید کتاب اشتی با امام زمان عجل الله رو هم حتما بخونید
  گلچین میکس شده صحبت های استاد
  http://ostadsamadi.mihanblog.com/extrapage/shadiaramesh
  امام باقر (علیه السلام):
  از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا که این دو کلید هر بدی می‏باشند.

 48. طلا گفت:

  با سلام لطفا راهنمایی فرمایید سخنرانی ها را به ترتیب باید از چه قسمتی گوش داد؟ بحث وسواس را که گوش دادم واقعا عالی بود جزائکم الله خیرا

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام همش عالیه فرقی نمیکنه هر موضوعی علاقه بیشتری داری بگیر

   • فاطمه گفت:

    سلام. اگر سخنرانی هارو گوش کنید که عالیه. اما بهتره از استاد برنامه بگیرید که توی برنامه براتون بنویسه به ترتیب کدوم هارو گوش بدید و کدوم به دردتون می خوره.

 49. زینب گفت:

  مطالب بسیارخوبی است ممنون- اگه میشه باقی موضوعات سخنرانی آقای شجاعی را اضافه کنید

 50. زهرا گفت:

  سلام
  خسته نباشید
  من تا اونجاییکه با شاگردان و همکاران ایشون در ارتباط هستم میدونم که دانلود و کپی سخنرانی هاشون ممنوعه و منع شرعی داره!
  من و دوستم همه سی دی هارو تهیه کردیم و گوش میدیم
  دوستان مراقب باشید مدیون نشید

 51. هامان گفت:

  سلام
  ممنون از شما بابت زحمتون
  ولی کاش تاریخ سخنرانی ها را هم می زنید.
  ممنون

 52. امین گفت:

  سلام ممنون میشم اگه بذاری اینو زیر عکس
  برای خرید این مجموعه سخنرانی با قیمت نازل به اینجا مراجعه کنید
  http://islamshop.shopfa.com/products/144720

 53. جواد گفت:

  تشکر از این سایت تون واقعا استاد محمد شجاعی واستاد رائفی پور حرف ندارن

 54. حسین گفت:

  با عرض سلام خدمت دهمه دوستان عزیز
  من حدود ۱۰ سال شایدم بیشتر با خودم درگیر بودم و مخصوصا در مورد چشم و نگاه و نمیتونستم کنترلش کنم مخصوصا تو محیط اینترنت،تا اینکه تو یکی از سخنرانی های استاد رائفی پور به استاد عزیز شجاعی اشاره کرد و من اولین سخنرانی که از ایشون گوش دادم نگاه و خیال بود و از اون روز که حدود یکساله حتی یکبار هم به اون سایتها مراجعه نکردم وتا حالا حدود ۱۰۰ تا از سخنرانی هاشو گوش دادم و هیچ چیز واسم به اندازه وقت گذاشتن پای صحبتهای استاد لذت بخش نیست ولی تبلیغات در مورد ایشون خیلی ضعیفه!!
  با تشکر از گردانندگان این سایت که لینک راحت واسه دانلود رو گذاشتن
  به نظرم شما با درست کردن این سایت تونستید یه سرباز خوب واسه امام زمان باشید

 55. علي گفت:

  با تشکر سخنرانی استاد خیلی عالی اکثرش رادانلود کردم نیاز شدید به بحث معرفت شناسی استاد دارم اگر تو سایت قرار بدید ممنون میشم

 56. اذی گفت:

  سلام .اقای شجاعی امیدوارم از دانلود ما رضایت داشته باشید.من سخنرانی های شما را گوش میدهم و سعی در ترویج انها در کلاسهایم دارم.
  از اینکه سی دی هایتان را نخردیم و به صورت غیر مجاز دانلود میکنیم امیدوارم چه در این دنیا چه در ان دنیا ما را ببخشید.
  امیدوارم خیر دنیا و اخرت نصیب شما بزرگوار گردد و انشاالله از یاران حقیقی امام زمان علیه السلام باشید.

 57. اخلاص گفت:

  سلام خدا قوت
  ببخشید دانلود نمیشن سخنرانیها

 58. محسن منوچهری فرزام گفت:

  با سلام
  طبق آخرین خبری که من از موسسه ایشان گرفتم تقریبا از ماه رمضان امسال ایشون گفتند که اگر کسی نمیدونسته این فایل ها را دانلود کرده ایرادی ندارد ولی بعد از این که متوجه شد نباید گوش کنند
  برای اطمینان بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید
  موسسه منتظران منجی(عجل الله تعالی فرجه)
  ۰۲۱۵۵۹۷۲۴۵۰-۴

 59. محمد656556 گفت:

  سلام کسی میدون اقای شجاعی در حال تدریس چه موضوع های هستند و ایا دعای ابوحمزه ثمالی را تفسیر نکردند دوستان هر کس میدونه ممنون میشم جواب بده

  • حسین عبدی گفت:

   دوست گرامی می توانید به سایت منتظران منجی مراجعه نمایید برنامه جلسات استاد درآن سایت موجود است

 60. حمیرا گفت:

  با سلام در مبحث روانشناسی عاقل شماره ۶ استاد میفرمایند جلسه بعد بحث جبر و اختیار گفته میشود ولی در شماره ۷این بحث باز نمی شود .لطفا بگویید در کدام سرفصل این بحث باز میشود چون من مدتهاست بدنبال پاسخ هستم .ممنون میشم.

 61. هیام گفت:

  اگه ممنکنه یه پیج اینستگرام بذارید از کلام ایشون تا استفاده کنیم باتشکر

 62. میلاد گفت:

  سلام واقعا سخنرانی استاد شجاعی زیباست مخصوصا درباره امام زمان واهنگهای غمگینی که کنارش میزارن.

 63. امید گفت:

  سلام من ازسخنرانیهای استاد بهره زیادی بردم. سخنرانیهای ایشان تکراری نبودومطالب جالبوجدیدی داشت.

 64. بارون... گفت:

  سلام. واقعا عالیه.ان شاالله خدا خیرتون بده. واقعا خدا رو شکر می کنم که با این استاد ارجمند آشنا شدم.

 65. محمد556 گفت:

  سلام سخنرانی های جدیدش را نمیزارید؟

 66. محمدشجاعی گفت:

  بنده چون اسم وفامیل خودم محمدشجاعی بود یکی از سخنرانیارو گوش کردم فقط به خاطر تشابه اسم وفامیل ولی بعداینکه گوش کردم واقعا لذت بردم ومطالب جالبی یاد گرفتم واقع از آقاب شجاعی کمال تشکر دارم وبه شما خسته نباشید میگم خداقوت

 67. الهام گفت:

  سلام من لینک دانلود بعضی از سخنرانیها رو نمیتونم پیدا کنم فقط سه جلسه اولش هست اگر امکانش هست به ایمیلم ارسال کنید باتشکر…میثاق مقدس خواهران .یاد خدا.حلم .کینه.مهندسی فکر.تنبلی و بی حوصلی.خواهشا جواب بدین ممنون میشم

 68. الهام گفت:

  سلام میشه لینک این سخنرانیها ک ذکر کردم بزارین ممنون

 69. zahra گفت:

  خداخیرتون بده واقعابحث خیال وافات چشم به دردم خورد.التماس دعا

 70. الهام گفت:

  سلام من دروس سخنرانی معرفت نفس رو میخام هرچی گشتم پیدا نکردم کسی نیست جواب بده

 71. الهه گفت:

  سلام.من سی دی مهارتهای زندگی ااستادو گوش دادم خیلی عالی بود.و بعد از آشنایی با نام و سبک سخنرانیشون با سرچ نامشون سایت خوب شمارو پیدا کردم.خدا خیرتون بده که مجموعه ای از سخنرانی های ایشون رو تو سایت گذاشتین.ان شاء الله که بتونیم عامل باشیم.

 72. m گفت:

  با سلام و تشکر فراوان از زحمات شما.پایدار و موفق باشید انشالله.

 73. سید محمد گفت:

  سلام،استاد شجایی زندگی منو متحول کرد ونگاه منو به زندگی عوض کرد مخصوصا سخنرانیهای دشمن شناسی ایشان از خداوند برای ایشان عمر طولانی خواستارم

 74. حامد گفت:

  شاید باورتون نشه من به کمک سخنرانی دشمن شناسی ایشون به لطف خدا اعتیادم ترک کردم(بحث ایجاد فکر شیطان).کلا متحول شدم

 75. سلما گفت:

  سلام ، لطفا بقیه سخنرانی های استاد شجاعی را بذارید ، مثلا سخنرانی حسد یا انسان شناشی و خیلی موارد دیگه ، من واقعا نیاز دارم ، ممنون از سایت خوبتون

 76. فهیمه گفت:

  با سلام . برنامه ها دانلود نمیشه لطفا بررسی کنید. با تشکر

 77. رعنا گفت:

  من پای کلامشون نشستم بطور اتفاقی دیگه نتونستم بلند شم خدارو از این بابت شاکرم علی یارون نفستون حق

 78. مهلا گفت:

  سلام. ازکسایی که واسه ی این سایت زحمت می کشن واقعا ممنونم .خیلی از سخنرانی هاش باعث رشد من و دوستام بوده .خدا پشت و پناهتون باشه. دوس دارم یه روز کل سایت تون رو اطلاعاتش رو بدونم و دارم اینکارو می کنم

 79. مصطفی گفت:

  خداوند به همه ی شما و بنده ی حقیر توفیق عمل به فرامین الهی و عاقبت به خیری را بدهد،واقعا ایشون فوق العاده اند التماس دعا

 80. الهام گفت:

  سلام احیانا بروز رسانی نمیشه خیلی وقته گذاشتین تاریخ بروز رسانی رو بگین با تشکر اجرتون با اقا ابوالفضل العباس ع

 81. الهام گفت:

  سلام بعضی از سخنرانیها ک لازم دارم موجود نیست خرید انلاین هم نداره پس چطور میتونم تهیه کنم استاد برنامه دادن ولی پیدا نمیکنم راهنمایی میفرمایین

 82. امین گفت:

  سلام لینک رو اشتباه گذاشتید ممنون میشم درستش کنید
  http://islamshop.shopfa.com/products/144720

 83. شقایق گفت:

  سلام ببخشید ایشون خودشون راضی هستن که دانلود بکنیم ؟
  ممنون از سایت خوبتون

 84. حامد گفت:

  به نام خدا
  سلام دانلود کلیپ های تصویری از استاد
  http://www.aparat.com/montazer.ir

 85. حامد گفت:

  به نام خدا
  متن و دانلود صوت مباحث خانواده اسمانی
  http://www.montazer.ir/archive/87

 86. taheri گفت:

  سلام من ازخود استاد حضوری شنیدم که سیدی جلسات ایشون روبایدبه صورت اورجینال ازخودموسسه منتظران منجی خریداری کنیددرغیراین صورت استادگفتندبه موسسه ضررمالیواردمیشه.پس این که سیدی هارو به صورت رایگان روی سایت گذاشتیدمشکل شرعی دارد مگراینکه به صورت مستقیم موسسه اجازه گرفته باشید.لطفا زودتراقدام کنید

 87. عباس گفت:

  سلام
  عالی.عالی

 88. علی گفت:

  با سلام
  چند کلیپ مهم ویدیوئی از سایت سنت دات نت برای آشنائی بیشتر وهابیت و اهل سنت با شخصیتها و شبکه های مذهبی به ظاهر مقدس. مخفی نماند که کلیه احادیث مرتبط با موضاعات را در سایت فوق با تصاویر اسکن شده از کتب معتبر اهل سنت درج شده .از جمله ویژگیهای مهم این سایت
  http://video.sonnat.net
  انتقال سروری کلیپ و صوتهای کاربران ویژه از طریق سرور و بدون دانلود و آپلود و با سرعت بسیار بالا میباشد. :
  لطفا این سایت را هرجا که تونستیدمعرفی کنیدچون بیشاز سه هزار بار مورد حمله هکرها قرار گرفت و آسیبی ندیدو آخر وهابیت کوردل مدیران این سایت را که دو طلبه بودند که روزها گچ کاری میکردند وشبها به امورات سایت می پرداختند را مسموم کردند حجت الاسلام یوسفی میگفت یکی از اونها به کما رفت و دیگر زرد و مریض شده اینکه آیا الان زنده هستند یانه خبر ندارم.
  تعدادی از کلیپهای این سایت که تقریبا همه اش از منابع اهل سنت و اعترافات آنها میباشد:

  جسارت عمر به رسول الله صلی الله علیه وآله
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=3355&cat=107
  حذف خیانت های صحابه
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4691&cat=107
  ترس وهابی ها از مناظره
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4681&cat=107
  حذف حدیث سفینه مسلم
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4685&cat=107
  جسارت به نبی اکرم (ص)
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=3673&cat=107
  تزویر درشبکه کلمه
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4688&cat=107
  تهمت مفتی وهابی به پیامبر
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4682&cat=107
  پشت صحنه ملازاده
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4671&cat=107
  اعتراف به لواط در مسجد
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4684&cat=107
  نزول خدا در شبکه وهابی !
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4672&cat=107
  خائنین دروغگو در صحیح مسلم
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=3746&cat=107
  دروغ دکترقزوینی؟!؟!
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=3750&cat=107
  دروغگویی صحابه و پیامبر!!
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4661&cat=107
  توهین آلبانی به حنفی ها
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4657&cat=107
  طلسم شکن های دروغین
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=3605&cat=107
  رابطه امام علی (ع) با شیخین
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=3672&cat=107
  فرار از مناظره
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=3751&cat=107
  سوالی سخت از یک وهابی!
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4669&cat=107
  منظور از مرگ جاهلی
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4667&cat=107
  مراسم خنده دار وهابیون
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=4664&cat=107
  خانه عائشه و نامحرمان
  http://www.sonnat.net/article.asp?id=3719&cat=107

 89. یاور گفت:

  سلام علیکم
  برای راحتی دوستان برخی از سخنرانی ها استاد شجاعی در کانال تلگرام قرار گرفته در زیر می تونید لینک این کانال ها رو ببینیدد و عضو بشید. همچنین خدمت شما دوستان بعرض می رساند که این کار با هماهنگی موسسه منتظران منجی که مسئول پخش این سخنرانی هاست صورت می گیرد.
  کانال دشمن شناسی: (مبارزه با حملات شیطان)
  https://telegram.me/Doshman_shenasi_ostad_shoiaee

  کانال کنترل غضب و عصبانیت:
  https://telegram.me/Ghazab_ostad_shojaee

  کانال رشد وقدرت در سایه سختی ها:
  https://telegram.me/Roshd_Ostad_Shojaee

  کانال ما و امام زمان:
  https://telegram.me/Emam_Zaman_Shojai

  لازم به ذکر است که در هر کانال می توانید لینک سایر کانال ها را ببینید. سعی شده است که مهم ترین سخنرانی ها در کانال ها گذاشته بشود. بعد از استماع این سخنرانی ها می بایست با توجه به شرایط روحی خود برنامه بگیرید.

 90. ابراهیمی گفت:

  سخنان استاد شجاعی را هر روز گوش می کنم و از فیض کلام و نفس الهی ایشان روحم جان می گیرد و زنده می شوم خدا را شکر که ایشان را داریم از خداوند طول عمر و سلامتی و توفیقات بیشتر برایشان آرزومندم از دوستانی که سخنرانیها را منتشر می کنند هم تشکر ویژه دارم

  • حسین عبدی گفت:

   دوست گرامی سخنرانیهای ایشان دارای ترتیب است لطفا درصورتی که ازایشان برنامه ای دریافت نکرده اید ازطریق سایت منتظران منجی ازاستاد برنامه مطالعاتی وعبادی دریافت نمایید

 91. علیرضا گفت:

  با سلام و تشکر از سایت خوبتون می خواستم بدونم اگر بجای «وعج فرجهم»آخر صلوات »بگیم «وبلغ فرجهم» مشکلی داره،ویا بهتر نیست

 92. مهسا گفت:

  با سلام
  بدون قصد جسارت عرض میکنم: آیا استاد راضی هستن بابت دانلود سخنرانی هایشان؟
  من نمیدانم خریداری کنم یا دانلود؟
  خداقوت

 93. ... گفت:

  سلام
  به گفته خیلی دوستان دانلود سخنرانی ها جایز نیست. که اینجا اطلاع رسانی شده.و منع شرعی داره.
  اگه نمیدونستید اشکالی نداره فقط دیگه «««گوششون ندید»»» و دانلود نکنید و خریداری کنید. ۵۵۹۷۲۴۵۰شماره تماس جهت دریافت اطلاعات و خریداری. کد تهران۰۲۱ یادتون نره
  صحبتم راسته راسته
  اطلاع رسانی کنید.

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام ممنون
   کدوم سایت یا موسسه رسما اعلام کرده که دانلود اشکال داره؟
   خود دکتر شجاعی تا جایی که میدونم چیزی نگفته حتی تو سایت خودش هم بعضی سخنرانی ها برای دانلود قرار داده شده
   http://www.montazer.ir/archive/87

   • ... گفت:

    سلام
    روی جلد سی دی های خریداری شده ذکر شده که هر گونه تکثیر و یا کپی برداری ممنوع میباشد و مشکل شرعی داره
    خداقوت

    • ya zahra 135 گفت:

     سلام شاید سخنرانی های توی سی دی با اینا که اینجا هست فرق داشته باشه

    • حسین عبدی گفت:

     دوست گرامی من ازموسسه ایشان دانلود سخنرانیهای ایشان را پرسیدم گفتند که ایرادی ندارد

     • حسین عبدی گفت:

      باسلام ودعای خیردیشب یکم خردادبرای احیای شب نیمه شعبان که توسط موسسه استادشجاعی درمصلی برگزار می شد مراجعه کردیم این موضوع را که امکان دانلود سخنرانیهای استاد ازطریق اینترنت مجازاست یا خیرراپرسیدم یکی ازبچه های موسسه گفتند حدود یک ماه پیش استاد گفتند من راضی نیستم چرا که سخنرانیها وقف موسسه است وباید به صورت اورجینال تهییه شود حتی ارایه آن ازطریق فلش به دیگران هم مجاز نیست

 94. محمد گفت:

  سلام وزیارت قبول ومقبول حضرت احدیت والتماس دعا انشااله باز هم مشرف بشوید اما مطالب ۱ واقعا دستتان درد نکند با این سامانه ای که بوجود اورده اید ۲ سخنرانی استاد شجاعی را درتاریخ جمعه ۹۴/۸/۲۹ تحت عنوان مدیریت کلام وزبان را که ساعت حدودا ۱۲شب ازکانال ولایت پخش شد را از کجا میتوانم تهیه کنم ۳ برخی از سخنرانی های شاخص ایشان را نیز میخواستم تامین وتهیه نمایم به صورت دی وی دی صوتی لطفا راهنمائی فرمائید با تشکرفلاحیار

 95. علی ازقم گفت:

  بنده هفته قبل تو جلسه ایشون بودم و احر جلسه ازشون سوال کردم که استاد سخنرانی های شما که تو سایت هست ایراد داره برا دانلود کردن ؟ گفتن هیچی ایرادی نداره و دانلود کنید واستفاره کنید(جلسه سه شنبه ها بحث انسان شناسی)

 96. نازنین گفت:

  با سلام آیا استاد تعبیر خواب انجام می دهند؟

 97. عبدالقیوم فقیری گفت:

  خداوند ایشان را حفظ کند واقعا لذت بردم آیا امکان تماس مستقیم و تشکر با استاد وجود دارد.تلفن من ۰۹۱۷۳۶۰۶۲۴۰ است دوست دارم صدای ایشان را بشنوم.

 98. علیرضا گفت:

  با سلام خدمت امت مسلمان
  چند وقت هست دنبال بسته آموزشی استاد برای مسائل قبل و بعد فرزند آوری هستم لطفا، راهنمایی کنید.خداقوت

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام تا حالا چنین بسته ای ندیدم

   • حسین عبدی گفت:

    منظور دوست گرامی تربیت کودک می باشید که شامل سه سی دی می باشد شما می توانید به آدرس موسسه ایشان موسسه منتظران منجی واقع در

    تهران – شهرری – میدان حضرت عبدالعظیم – خیابان قم – قبل از میدان فرمانداری – خیایان شهید کاشانی – کوچه شهید سید برزگر – پلاک ۱۳

    تلفن تماس : ۵۵۹۷۲۴۵۰-۰۲۱

    مراجعه نمایید ضمنااستاد کتاب ریحانه بهشتی را هم توصیه می کنند

 99. حمید گفت:

  با سلام.در یکی از سی دی ها استاد گفتن که فایلی راجع به نحوه و راههای تحقیقات در مورد خواستگار و شناختن طرف مقابل دارند.لطفا راهنمایی فرمایید.تشکر

 100. محمد مهدی حیدریان گفت:

  سلام می خواستم از شما خواهش کنم در کنار این فعالیت خوبتون یک کانال اختصاصی از سخنرانیهای استاد شجاعی در تلگرام بگذارید تا ما عضوشویم و سخنرانیهای صوتی ویزه استاد را بطورکامل نه یک قطعه از سخنرانی در کانال بگذارید تا ما دانلود کنیم و چون موبایل همیشه همراه ما هست هر جا می رویم با خودمان می بریم سخنرانیها را گوش دهیم ودر وضعیت کنونی که کانالهای غیر اخلاقی زیادی در تلگرام هست این کار یک جهاد محسوب می شود با تشکر.

 101. حامد گفت:

  به نام خدا
  کانال استاد با بیش از ۵۰هزار نفر منبر
  https://telegram.me/ostad_shojae

 102. سارا گفت:

  سلام ممنونم ک تعدادی از مباحث استاد رو رایگان برای دانلود گذاشتین .
  ولی اگه زحمت بکشید کامل همه سخنرانی های استاد رو بگذارین ،،خیلی کامل و عالی میشه .مثلا استاد راجع ب “جهاد”،،”وسواس” و “سوءظن”و مباحثی دیگر مثل” روانشناسی قلب”هم سخنرانی دارن .
  ک ما بتونیم دانلود کنیم .ممنون میشم

 103. yazahra گفت:

  سلام
  سایت خیلی خوبی دارین
  همینطوری ادامه بدین
  التماس دعا

 104. سجاد گفت:

  سلام خسته نباشید
  فقط میتونم بگم خدا رو شکر بابت خلقت این انسان شریف
  منی رو که در اوج کثافت بودم نجات داد
  خداوند دنیا و اخرتش رو سرشار از شادی و ارامش کنه

 105. محمدهادی گفت:

  با عرض ادب واحترام سلام خسته نباشید جناب اقای استد شجاعی (چندنفر بهم گفتند شما ادم خیری هستید ) ،اینجانب محمدهادی قربانی.فرزند اکبر.من ۳۰سال سن دارم،چندین سال نامزد دارم،ولی بعلت مشکلات مالی و اجاره نشینی نمی توانم ازدواج کنم،مدتی هم هست،مصالح ساختمانی گران شده،و خشکسالی کارگری نیست،من نیز فن خاصی بلد نیستم جز کارگری،اطرافیانم هم توان مالی ندارند کمکم کنند ازدواج کنم،تصمیم گرفتم برای شما نامه بفرستم،شاید فرجی شد،خواهشمندم اگر امکان داره به من کمک مالی کنید ازدواج کنم و بهتر زندگی کنم مدتی هست اجاره خونه برام مشکلی بزرگ شده،اگر یه کمک کوچکی اندازه اجاره خونه به من کمک کنید،یه مشکل بزرگ من حل کردید بخدا روم نمیشه اینها حضوری بیام بگم.خیلی ممنون و متشکرم از زحمات شما.شماره تماس من ۰۹۳۳۶۱۶۶۴۷۷.مجبور نبودم شماره عابرم نمیفرستادم.شماره عابر بانک رفاه (۵۸۹۴۶۳۱۵۳۵۹۸۹۰۸۱)بنام محمدهادی قربانی.تو راخدا کمک کن.موفق،سربلند و سلامت باشی در پناه الله

 106. سجاد گفت:

  من به شخصه یک آدم زنا کار مشروب خور و بسیار بسیار فاسدی بودم
  بعداز سخنان ایشون خودمم نمیدونم چی بهم شد
  فقط یه تحول عجیب درونی در من رخ داد
  عجیب عاشق خدا شدم
  فقط دارم گذشتم رو جبران میکنم
  انشاءالله امام زمان این بنده سراپا گناه اما نادم رو بپذیرد.
  استاد دین و دنیام رو نجات دادی
  فقط از خود خدا میخوام اجرت رو بده
  همین!
  راستی از شمام تشکر میکنم که اینقدر راحت فایل هارو برای دانلود دسته بندی کردین

 107. نرگس منتظری گفت:

  با سلام
  من با موسسه منتظران منجی تماس گرفتم، گفتند تنها مرجع برای استفاده از سخنرانی های استاد شجاعی، استفاده از محصولات فرهنگی این موسسه است و چون تنها درآمد این موسسه از این طریق است دانلود سخنرانی ها از سایت های دیگر جایز نیست. خوشبختانه از آذر سال ۹۶ فروشگاه اینترتنی این سایت با بیش از ۸۰ لوح فشرده با موضوعات مختلف سخنرانی استاد شجاعی و کتابهای استاد شروع به کار کرده و راحت میتوانید محصولات را سفارش دهید.
  http://montazerstore.ir
  در سایت منتظران منجی هر پنجشنبه به طور زنده سخنرانی های استاد پخش میشود
  http://montazer.ir
  کانال تلگرام و سروش استاد شجاعی نیز هر روز مباحث مفیدی را قرار میدهد
  @ostad_shojae

 108. علی گفت:

  سلام. دانلود نمیشن.

 109. مژده گفت:

  سلام وخسته نباشید من تقریبا یک سالی میشه که از طریق واتساپ با استاد آشنا شدم و سخنرانی هاشون برام دل نشینه . به همین علت تو بعضی سایتها جستجو کردم و مباحث دیگه ای رو هم دانلود کردم البته به صورت رایگان من فقط موندم این دانلود ها حرام هست یانه ؟ اگه حرام باشه هزینه دانلود ها رو پرداخت کنم.لطفا راهنماییم کنید
  ممنون

 110. محمدمهدي محمدي اذر گفت:

  این فایل ها دانلودش ایرادداره؟

 111. همه او گفت:

  سلام علیکم
  وقت شما بخیر
  عذرخواهی می‌کنم، شما برای انتشار این‌ها مجوز دارید؟
  چون من تو یه سایتی دیدم نمی‌شه دانلود کرد و باید اشتراک بخریم.
  اما اینجا راحت گذاشته شده.

 112. ناشناس گفت:

  سلام چرا سخنرانی ها باز نمیشن ، تا دیروز باز میشد

 113. فاطیما گفت:

  سلام بر شما و خداقوت. ببخشید همه مباحث مربوط به ازدواج و انتخاب همسر از استاد شجاعی همین مواردی هست که قرار دادید؟ پیشاپیش سپاس از پاسخگویی شما⁦🙏🏻⁩

 114. سرانجام گفت:

  با عرض سلام به استاد شجاعیان .از وقتی که به فایل های استاد شجاعیان گوش دادم واقعا مسیر زندگیم تغییر کرد و همه سوال های که چندین سال در ذهنم بود و به دنبال جوابهای آنها بودم رسیدم. ممنون از استاد وهمه کسانی که در کمک رساندن مطلب با ازش بودنند

 115. یا ایمرالمومنین گفت:

  سلام خسته نباشید به نظرتون استاد شجاعی راضی هستن که از کلیپاشون استفاده کنیم؟

  اگه کسی بتونه جواب بده ممنونش میشیم..

 116. سید گفت:

  سلام وقت بخیر
  دوستانکسی اطلاع داره متن و پی دی اف سخنرانی های استاد شجاعی یافت میشه یا نه؟

 117. ناشناس گفت:

  سلام خسته نباشید واقعا خداوند عمر با عزت نصیبتان کند خواستم بپرسم استاد در خصوص امر به معروف و نهی از منکر و با توجه به شرایط امروز نحوه آن باید چگونه باشد سخنرانی دارند

 118. ناشناس گفت:

  سلام درباره‌ی صبر بگویید

 119. مجید گفت:

  سلام باز از این خاب غفلت بیدار شدم با این سخنان ناب

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت