دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

http://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2017/01/13940425000233_PhotoL.jpg

سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات ۶۹-۸۰۲۴:۵۲
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری آیات ۱-۱۵ و حشر آیات ۱۸-آخر۵۸:۲۰
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم آیات ۳۲-آخر و قمر آیات ۱-۵۲۹:۴۱
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۳۳-۴۱۲۸:۲۰
سوره انفال ۷۴ الی ۷۵-هجرت در را خدا مرتبه ای برای مومنان۰۵:۳۸
سوره بقره آیات ۲۵۷ الی ۲۵۸-ربا چیست و رباخواران کی انند؟۰۷:۱۷
سوره قصص آیه ۵-وارثان زمین چه کسانی هستند؟۰۲:۵۱
سوره لقمان آیات ۱۲ الی ۱۳-پرداختن به شکر پرهیز از شرک۰۵:۱۲
سوره بقره آیه ۲۸۶-حد تکلیف۰۷:۱۴
سوره لقمان آیات ۱۶ الی ۱۷-امر به معروف و نهی از منکر۰۶:۳۵
سوره نساء آیه ۲-چگونه حق یتیم را ادا کنیم۰۳:۱۳
سوره نساء آیه ۶-احترام به یتیمان۰۴:۳۵
سوره نساء آیات ۲۶الی ۲۸-اراده خدا آسایش آدمی۰۴:۱۸
سوره نساء آیات ۲۹الی ۳۰-چگونگی روابط اقتصادی۰۴:۲۶
سوره حشر آیات ۱۸ تا آخر – سوره حمد و سوره بقره آیات ۱ تا ۵۳۲:۰۴
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی (تصویری)۰۲:۰۷
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی (صوتی)۰۲:۰۷
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه طه ۱-۸ (تصویری)۰۵:۳۳
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه طه ۱-۸ (صوتی)۰۵:۳۳
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه آیات ۱۹-۲۴ – صوتی۰۳:۴۰
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه آیات ۱۹-۲۴ – تصویری۰۳:۴۰
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران – تصویری۰۸:۳۵
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران – صوتی۰۵:۳۵
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات ۶۹-۸۰۲۴:۵۲
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری آیات ۱-۱۵ و حشر آیات ۱۸-آخر۵۸:۲۰
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم آیات ۳۲-آخر و قمر آیات ۱-۵۲۹:۴۱
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۳۳-۴۱۲۸:۲۰
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات ۲۶-۳۳۰۴:۱۱
سد متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم آیات ۲۴-۲۶۰۵:۰۷
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه قریش۰۵:۳۰
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده آیات ۵۵-۵۶ و کوثر۰۵:۰۱
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حج۲۴:۲۷
سید متولی عبدالعال – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران به همراه زیرنویس انگلیسی۰۸:۴۱
سید متولی عبدالعال-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران۲۶:۵۷
سید متولی عبدالعال-تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری به همراه زیرنویس انگلیسی۱۱:۳۴
سید متولی عبدالعال-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص۱۱:۳۹
سید متولی عبدالعال-تلاون مجلسی سوره مبارکه زمر آیات ۶۱-آخر و نازعات ۲۶-آخر۵۹:۱۰
سید متولی عبدالعال-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) آیات ۲۳-۳۷۳۳:۵۴
سید متولی عبدالعال-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده۳۲:۵۹
سید متولی عبد العال-تلاوت مجلسی سوره مبارکه لقمان آیت ۲۶-۳۴۳۹:۴۱
سید متولی عبدالعال-تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری-همراه با زیر نویس انگلیسی۳۶:۵۴
سید متولی عبدالعال-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات۱۸:۱۵
سید متولی عبدالعال-تلاوت مجلسی سوره مبارکه طه۲۲:۴۹
سید متولی عبدالعال-تلاوت مجلسی سوره مبارکه الرحمن۱۸:۵۶
سید متولی عبدالعال-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۲۸۴-۲۸۶۲۶:۲۶
سید متولی عبدالعال- تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مریم آیات ۹۳-۹۸ و بقره-کرمانشاه۴۶:۵۸
سید متولی عبدالعال-تلاوت مجلسی سوره انسان۵-۱۳۱۶:۴۷
متولی عبد العال-تلاوت مجلسی سوره های حجرات۱۵-۱۸-ق۱-۱۱۲۲:۰۷
سید متولی عبدالعال-تلاوت مجلسی سوره های مائده و انسان و کوثر۲۷:۱۰
متولی عبد العال – آل عمران ۹۵-۱۰۴ – قریش۳۳:۱۷
متولی عبدالعال-سوره مبارکه رعد
متولی عبدالعال | تلاوت مجلسی سوره قصص آیات ۵ تا ۱۶۰۰:۲۷:۱۲
متولی عبدالعال | تلاوت مجلسی سوره مریم آیات ۱۲ تا ۳۶۰۰:۲۴:۵۹
فاطر ۲۳ تا آخر۳۰:۵۰
نساء ۶۹ تا ۷۳۰۵:۴۰
حمد و بقره ۱ تا ۵۱۲:۱۱
ذاریات ۱۵ تا ۱۹۰۵:۲۷
سوره آل عمران آیات ۱۴۴ و ۱۴۵۰۴:۳۳
آل عمران ۱۳۳ تا ۱۴۵۲۱:۳۸
آل عمران ۷۶ تا ۹۱۲۲:۴۶
حشر ۲۱ تا آخر۰۶:۱۵
شوری ۱ تا ۱۲۲۴:۱۹
نبأ ۳۱ تا آخر۰۶:۰۴
بقره ۱ تا ۵۰۵:۴۴
صافات ۷۵ تا ۱۳۲۲۸:۲۸
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن۰۰:۳۱
حشر ۱۸ تا آخر۰۶:۳۶
ق ۳۱ تا آخر و قریش۲۳:۰۰
سوره ابراهیم آیات ۳۱ تا ۴۱۱۹:۰۴
سوره رعد آیات ۱۹ تا ۳۰۲۴:۳۰
سوره شورا آیات ۱ تا ۱۵ و سوره حشر آیات ۱۸ تا آخر۵۸:۲۸
سوره صافات آیات ۷۵ تا ۱۳۲۳۰:۱۳
سوره طه آیات ۱ تا ۳۵۲۱:۳۱
سوره ق آیات ۳۱ تا آخر و سوره ذاریات آیات ۱ تا ۶۱۹:۱۹
سوره قمر آیات ۴۹ تا آخر و سوره رحمان آیات ۱ تا ۵۳۲۹:۵۶
سوره قیامه و سوره انسان (دهر) آیات ۱ تا ۲۰۲۹:۵۳
سوره لقمان آیات ۳۳ تا آخر و سوره سجده آیات ۱ تا ۹۲۴:۰۶
سوره مائده آیات ۱۰۹ تا آخر۳۲:۲۶
سوره احزاب آیات ۲۱ تا ۲۷۱۸:۴۰
سوره نجم آیات ۳۲ تا آخر و سوره قمر آیات ۱ تا ۵۲۹:۴۹
سوره آل عمران آیات ۳۳ تا ۴۱۲۸:۲۶
سوره آل عمران آیات ۱۳۳ تا ۱۴۵۲۴:۱۶
سوره بقره آیات ۱۸۹ تا ۱۹۹۲۵:۵۶
سوره بقره آیات ۲۶۷ تا ۲۷۷۲۷:۴۴
سوره بقره آیات ۲۸۴ تا آخر و سوره آل عمران آیات ۱ تا ۶۲۵:۲۲
سوره بقره آیان ۱۲۴ تا ۱۳۱۲۶:۵۹
سوره حج آیات ۱ تا ۴۱۵۸:۰۶

 

 

4456 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

  1. مصطفی گفت:

    سلام
    تلاوت سوره شوری و حشر (سومین تلاوت) رو حتما گوش کنین

  2. امینی گفت:

    سلام استاد تلاوتی در ایران دارند که درآن محفل روضه امام حسین ع خوانده وبرای ایشان ترجمه میشده ،ایشان تحت تاثیرآن روضه ،تلاوتی داشته که به استاد سلیمی اظهار داشته بهترین تلاوت عمرم بوده..لذادر صورت امکان هم مستنداین قضیه وتلاوت ایشان را بگذارید۰در صورت امکان پاسخ را به ایمیلم بفرستید.خداخیرتان بدهد.

دسته بندی

اسکرول بار