دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

http://dlnew.ir/pic(asr-entezar.ir)/ein-sad1.jpg

صفای دل-پیمان با ولی خدا۰۱:۳۱:۰۳
ضرورت بعثت۵۶:۲۴
روزگار ستمگر و زمانه ناسپاس۵۰:۰۷
صفای دل-فتنه ها ، زمینه و آثار آن۲۷:۵۱
انبساط وجودی انسان و کشف افقهای جدید۲۸:۴۷
فوز سالک ۱۲۸:۳۲
فوز سالک ۲۲۵:۴۰
فوز سالک ۳۲۶:۰۷
فوز سالک ۴۲۷:۰۱
غفلت ها و غرور ها ۱۲۷:۵۳
غفلت ها و غرور ها ۲۲۷:۵۷
اخبات ۱۲۸:۰۶
اخبات ۲۲۸:۳۳
اخبات ۳۲۸:۰۷
اخبات ۴۲۷:۴۷
اخبات ۵۲۶:۲۲
عوامل و موانع تشکیل جمع ها و گروه ها۲۸:۱۵
شریعت و طریقت۲۷:۰۷
ویژگی های یاران امام حسین علیه السلام۳۰:۰۵
احسان امام حسین علیه السلام۲۸:۲۴
لطافت ها و قساوت های واقعه عاشورا۲۸:۳۲
چگونگی همراهی با امام حسین علیه السلام۲۸:۱۷
انقلاب فرهنگی ۱۲۸:۲۳
سازماندهی جدید با تحلیل ولایت فقیه در مقابل تز لیبرالها۲۸:۲۲
انقلاب فرهنگی ۲۲۸:۴۱
تفسیر زیارت عاشورا۲۸:۰۵
نقد و بررسی عرفان و تصوف ۱۲۸:۴۷
نقد و بررسی عرفان و تصوف ۳۲۷:۰۷
روش تربیتی اسلام ۱۲۹:۵۳
روش تربیتی اسلام ۲۲۹:۵۵
روش تربیتی اسلام ۳۳۰:۰۱
روش تربیتی اسلام ۴۲۸:۲۸
روش تربیتی اسلام ۵۲۸:۰۵
آسیب های سیر و سلوک ۱۲۶:۳۲
آسیب های سیر و سلوک ۲۲۷:۵۹
آسیب های سیر و سلوک ۳۲۸:۰۸
آسیب های سیر و سلوک ۴۲۸:۳۸
آسیب های سیر و سلوک ۵۲۵:۳۴
آسیب های سیر و سلوک ۶۲۸:۵۸
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۱۲۶:۵۵
اضطرار به حضرت حجت(عج)۲۲۶:۵۵
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۳۲۹:۰۲
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۴۲۹:۵۷
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۵۲۹:۵۵
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۶۲۹:۵۰
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۷۲۹:۱۲
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۸۲۹:۳۹
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۹۲۹:۵۰
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۱۰۲۹:۵۸
چگونگی تبدیل اختلافات به فرصتها۲۹:۵۸
شرح بخش از دعای افتتاح۲۸:۴۷
شرح دعای ابوحمزه ۱۲۹:۵۶
شرح دعای ابوحمزه ۲۲۹:۵۶
شرح دعای ابوحمزه ۳۲۹:۵۰
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۱۱۲۹:۵۹
حکومت دینی ۱۳۰:۰۳
حکومت دینی ۲۲۹:۴۶
حکومت دینی ۳۲۹:۲۳
حکومت دینی ۴۳۰:۰۰
حکومت دینی ۵۲۹:۵۹
حکومت دینی ۶۲۹:۴۷
حکومت دینی ۷۲۹:۱۰
حکومت دینی ۸۲۹:۵۹
حکومت دینی ۹۲۹:۳۶
حکومت دینی ۱۰۲۹:۴۲
اهداف حکومت دینی ۱۲۹:۴۸
اهداف حکومت دینی ۲۲۹:۵۰
اصول حاکم بر حرکت اباعبدالله الحسین ۱۲۸:۴۷
اصول حاکم بر حرکت اباعبدالله الحسین ۲۲۹:۵۹
اصول حاکم بر حرکت اباعبدالله الحسین ۳۲۹:۵۸
اصول حاکم بر حرکت اباعبدالله الحسین ۴۲۸:۳۷
اصول حاکم بر حرکت اباعبدالله الحسین ۵۲۹:۵۷
عاشورا پژوهی با رعایت وحی و بصیرت۲۹:۵۸
اهداف حکومت دینی ۳۲۹:۵۷
اهداف حکومت دینی ۴۲۹:۲۵
اهداف حکومت دینی ۵۲۹:۲۴
مشکلات حکومت دینی ۱۲۸:۳۵
شناخت نقاط ضعف و آفات عمل ۱۲۹:۵۴
شناخت نقاط ضعف و آفات عمل ۲۲۸:۴۶
شناخت وظیفه ها و آفات عمل ۱۲۷:۴۷
شناخت وظیفه ها و آفات عمل ۲۲۹:۳۰
شیوه های ارزیابی کردار و گفتار ۱۲۸:۴۶
شیوه های ارزیابی کردار و گفتار ۲۲۹:۲۴
خط انتقال معارف ۱۲۹:۴۵
خط انتقال معارف ۲۲۹:۵۰
خط انتقال معارف ۳۲۹:۵۲
خط انتقال معارف ۴۲۸:۱۵
خط انتقال معارف ۵۲۹:۵۰
خط انتقال معارف ۶۲۹:۴۲
روزگار ستمگر و زمانه ناسپاس۲۹:۰۱
سلوک و توبه حقیقی ۱۲۹:۰۵
سلوک و توبه حقیقی ۲ ؛ بر اساس شرح دعای خمس عشر۲۸:۲۴
سلوک و توبه حقیقی ۳۲۹:۲۸
سلوک حقیقی ۱ ؛ شرح دعای ابوحمزه۲۹:۰۷
سلوک حقیقی ۲ ؛ شرح دعای ابوحمزه۲۹:۲۱
سلوک حقیقی ۳ ؛ شرح دعای ابوحمزه۲۹:۳۲
سلوک حقیقی ۴ ؛ شرح دعای ابوحمزه۲۹:۵۵
سلوک حقیقی ۵ ؛ شرح دعای ابوحمزه۲۹:۲۶
سلوک حقیقی ۶ ؛ شرح دعای ابوحمزه۲۸:۱۸
سلوک حقیقی ۷ ؛ شرح دعای ابوحمزه۲۸:۰۴
چگونگی فرار از دارالغرور۲۹:۲۰
طمانینه و قدر۲۷:۲۰
عرفان و سلوک بر اساس فوز علی ۱۲۸:۳۶
عرفان و سلوک بر اساس فوز علی ۲۲۸:۳۴
تمنای مرگ۲۹:۵۱
ویژگی های توبه کنندگان۲۷:۱۵
چگونگی و معیار نقد خود و دیگران۲۹:۰۵
چگونگی هدایت سرمایه های انسان۲۹:۵۶
عوامل غفلت ۱۲۹:۳۸
عوامل غفلت ۲۲۹:۵۲
عوامل غفلت ۳۲۹:۵۳
انابه و اطمینان۲۹:۵۴
شکایت از نفس۲۸:۴۷
حضرت علی، حجت دوست و دشمن۲۸:۳۶
عوامل و زمینه های دشمنی با خدا و اولیاء ۱۲۹:۳۳
عوامل و زمینه های دشمنی با خدا و اولیاء ۲۲۹:۵۶
احیاء امر اولیاء خدا ۱۲۹:۵۰
احیاء امر اولیاء خدا ۲۲۹:۵۴
احیاء امر اولیاء خدا ۳۲۹:۳۶
احیاء امر اولیاء خدا ۴۲۹:۲۹
احیاء امر اولیاء خدا ۵۲۹:۲۹
احیاء امر اولیاء خدا ۶۲۹:۵۶
احیاء امر اولیاء خدا ۷۲۷:۵۰
زمینه ها و چگونگی اشتیاق ولی خدا به یارانش۲۸:۵۸
روش تربیت اسلامی در قبل و بعد از بلوغ۱:۱۸:۴۳
نقش مربّی در تربیت انسان۱:۰۸:۳۱
همراه با نسل جوان۴۵:۴۹
روش تربیتی اسلام؛ شکل ها و شاقول ها ۱۵۴:۴۷
روش تربیتی اسلام؛ شکل ها و شاقول ها ۲۴۷:۱۴
کشف استعدادها ۱۵۲:۲۴
کشف استعدادها ۲۵۰:۵۱
روش برخورد ها و برداشت ها۱:۱۱:۴۶
نیازهای محیط کار۱:۰۹:۳۲
برخورد ارشادی؛ بیرون آمدن از پراگندگی ها۲۸:۳۳
روش برخوردها؛ نیازها در جمع ۱۴۴:۲۱
روش برخوردها؛ نیازها در جمع ۲۱:۱۲:۱۲
نیازها در جمع۱۹:۵۳
عوامل تشکیل و آفات جمع۵۰:۳۷
مسئولیت۳۷:۵۸
مسئولیت و غفلت های جمع۳۴:۲۶
خصوصیات مستمع و متکلّم۲۸:۳۰
آثار عدم رعایت قدرها و اندازه ها۳۳:۵۸
زندگی خام و پحته۴۹:۵۲
صفای دل: بالندگی و رشد اسلام مدیون هیچ تمدنی نیست۲۹:۵۱
صفای دل: شکایت انسان از ۴بت،نفس،دنیا،شیطان،قدرت۲۷:۳۰
مبانی تفسیر۴۶:۲۷
صفای دل-پیمان با ولی خدا۰۱:۳۱:۰۳
صفای دل: تکاثر و تاثیر آن در اخلاق۲۸:۵۱
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۱)۲۹:۳۷
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۲)۲۸:۲۴
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۳)۲۹:۴۸
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۴)۲۹:۴۸
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۵)۲۸:۵۱
صفای دل: شرح دعای مکارم الاخلاق۲۹:۲۶
صفای دل: شرح دعای مکارم الاخلاق۲۶:۵۱

70331 بازدید ۴۵ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. دانلودکننده گفت:

  باسلام و عرض تبریک سال
  می خواستم بدونم که چگونه این فایل های استاد صفایی را میشه دانلود کرد؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام
   عید شما هم مبارک
   سمت راست اسم هر سخنرانی یه آیکون آبی رنگ هست روش نوشته دانلود
   روی اون کلیک کنی حله

 2. بیننده گفت:

  استفاده کردم خیلی ممنون اجرتون باحضرت زهراانشالله

 3. shaghaygeh گفت:

  سلام . مرسی . فقط چرا بعضیهاش نصفه است ؟
  یعنی اخرش یدفعه تموم میشه و صحبتشون کامل نمیشه؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام نمیدونم والا سایت راسخون اینجوری گذاشته
   بعدا میگردم اگه جاهای دیگه کاملش بود اضافه میکنم

 4. جعفر گفت:

  انشا الله با حضرت زهرا محشور بشید خدا خیرتون بده>>>>

 5. سید مجتبی رفیعی گفت:

  واقعا ممنون ……

 6. محمدرضا گفت:

  سلام خیلی عالیه
  میخواستم بدونم شماکسی ازشاگردهای استاد صفایی رومیشناسید؟

 7. سجاد گفت:

  سلام
  پست بسیار خوبی گذاشتید. خیلی ممنون.
  فقط چنتا نکته هست که کم داره.
  اول اینکه همه فایل ها رو یکجا نمیشه دانلود کرد! یا حداقل مجموعه ها رو یکجا دانلود کنیم. البته امکان دانلود تکی و مجموعه ای کنار هم بسیار عالی میشه.
  دوم اینکه اسم فایل های دانلود شده (mp3 ها) درست نوشته نشده و نمیشه از رو اسم فایل های دانلود شده بفهمیم مربوط به چه موضوعی هستش.

  همچنین در سایت تبیان هم قسمتی از سخنرانی های ایشون هست که فکر نمیکنم بیشتر از اینایی که اینجا هست باشن ولی خوب لینکش اینه:
  http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150300&CategoryID=15427

  ترتیب قرار دادن فایل ها دلیلی یا نظمی داره یا نه؟
  کسی سیر شنیداری برای فایل ها پیشنهاد داره؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام همه اینایی که گفتی درست ولی والا خودم از جای دیگه صاف کپی کردم اینجا کاری از دستم بر نمیاد

 8. با سلام و ممنون از زحمتی که واسه سخنرانیای استاد کشیدید.

 9. محسن گفت:

  سلام خدا خیرت بده و استاد رو قرین رحمت کنه واقعاً عالی بود
  خوش بحال استاد
  یا حق.

 10. هادی گفت:

  سلام و درود
  با شنیدن یک سخنرانی الان می خوام تمام سخنرانی هاشون را دانلود کنم
  خیلی فوق العاده است
  یک چیز کاملا متفاوت ناب محمدی و از هر نظر سازنده
  خدا کند تمام ایران سخنرانی ایشان را گوش کنند

 11. سمیرا گفت:

  سلام، خدا قوت. خیلی تشکر، دوست داشتم در کنار کتابای استاد ،صداشون هم بشنوم. ممنون که باعث شدید. راهتون با دوام

 12. یک معلم گفت:

  با عرض سلام و تشکر
  سخنرانی ها بسیار عالی بود تقریبا همه را دانلود کردم ممنون

 13. حورا گفت:

  سلام
  خییلی ممنون برا آشنایی بیشتر با استاد صفایی توی گوگل بزنید لیله القدر ک اسم سایتشان رو میاره…دیگ اینکه چرا وقتی درسهایی از تنهایی علی( ع )رو میزنم دانلود برام سیر و سلوک دانلود کرد؟…..؟.رسیدگی کنید لطفا

 14. ظهور گفت:

  سلام
  خسته نباشید .
  این سخنرانی ها را بصورت یکجا در یک فایل جداگانه قرار نمی دهید که همه را با هم دانلود کنیم ؟ یعنی همین مجزا ها باشد و یک فایلی که همه را شامل شود هم بگذارید .

 15. سلام.
  ممنون استفاده کردم.

 16. فقیر الی الله گفت:

  اجرکم الله

 17. حسین گفت:

  سلام، ممنون به خاطر مطالب وسخنرانی های خوب که توی سایت هست. امید است که همگی هدایت شن.حسین از پادنا [قشقایی]

 18. امیر گفت:

  سلام خداوند روح اقای صفایی را با چهارده معصوم ع که درزندگی خویش دنبال رو انان ومکتب شان بود شودوباید بگویم در خصوص سخنان ان بزرگوار که سخنان ریشه ای وبنیادی میباشندوجوانان حتما حتما بعدازگوش دادن با علما وحوزیون ازنزدیک ورودررو صحبت کنند تا مصالب برایشان جا بیافتد بیادخدا باشبد انشاالله امین

 19. فاطمه منتظر گفت:

  با سلام
  یکی از سخنرانی های استاد صفایی هست که ایشان برای خدا مرثیه میخونن موضوع سخنرانیشون رو نمیدونم که دانلود کنم میشه کمکم کنین
  باتشکر

 20. rasool گفت:

  یسیار جالب بود خدا اجرتان دهد

 21. علی گفت:

  یه روحانیه داش مشتیه قویه متقیه نسبتا گمنام

 22. سلگی گفت:

  با سلام
  از خدا برای شما اجر بیکران خواهانم.

 23. نجمه گفت:

  با عرض سلام وخسته نباشید سخنرانی های استاد صفائی از کمیاب ترین سخنرانی هایی بود که تا بحال شنیدم با شنیدن یک از اینهاخیلی مشتاق شدم و تمامی سخنرانی هاشون رو دانلود کردم ولی واقعا دعا کنید بهشون جامه عمل بپوشانم. ومن الله التوفیق

 24. علی اسدی گفت:

  با سلام
  خیلی ممنونم از زحمات شما و نشر آثار صوتی استاد اعظم حضرت ایت الله شیخ علی صفائی .

  خدای منان توفیق تعجیل رشد و بالندگی و حیات طیبه یافتن به همگی ما عنایت فرماید.

 25. سعید گفت:

  به وبلاگ زیر در مورد استاد صفایی سر بزنید.
  jariyehekmat.blogfa.com

  • م ش گفت:

   وااای چقدر عمیق و ریشه ای وبا سوز و عشق درونی مطالب و بیان می‌کنند. من دو سه هفته ست که سخرانی های شون رو گوش می‌کنم متاسفم که چرا زودتر با ایشون آشنا نشده بودم.. هر روز برای شادی روحشون صلوات میفرستم… انشالله مهمان امام علی (ع) باشن…

 26. اخلاقی گفت:

  سلام لینک اضطرار به حضرت حجت(عج) ۲ مشکل داره همون لینک اضطرار به حضرت حجت(عج) ۱ هست میشه لطفا پیکیری کنید و درستش کنید و فایل اضطرار به حضرت حجت(عج) ۲ رو قرار بدید به جاش . ممنون

 27. علی ابادی گفت:

  میشه عاجزانه ازتون بخوام که این شعر های اول و آخرش رو بردارین و فقط معرفی کنید عنوان سخنرانی رو. من همیشه با mp3 گوش می‌کنم هم شارژش رو تموم میکنه هم واقعا همه صوتخام قاطی شده نمیدونم کدوم رو گوش دادم کدوم رو ندادم تا میام به سخنرانی هم برسم نصفش با شعر رفته. یا سایتی رو معرفی کنید که نداشته باشه ممنون خدا خیر دنیا و آخرت بده بهتون

 28. فاطی سادات گفت:

  سلام ببخشید سخنرانی استاد صفائی حائری درباره ی مسئولیت و سازندگی نبود لطفا جواب بدید من نیاز دارم . ممنون

 29. منش گفت:

  سلام. عالی هستش.تا حالا کسی را به این زیبایی ندیده بودم سخنرانی کند. معلوماتش
  خیلی خوبه

 30. میلاد گفت:

  سلام واقعا عالیا خداخیرتون بده دستون درد نکنه مطالب فوق العاده ای داره انشاءالله که موفق باشید

 31. معراج گفت:

  سلام
  _چه قدر خوب می شود اگر یک لینک هم برای دانلود تمام فایل ها به صورت یکجا قرار بگیرد.
  _نقد و بررسی عرفان و تصوف هم (۱) دارد و هم (۳) اما (۲) ندارد،لطفا اصلاح بفرمایید

 32. بشیری گفت:

  ممنون اجرت با حضرت زهرا س

دسته بندی

اسکرول بار