دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

http://dlnew.ir/pic(asr-entezar.ir)/ein-sad1.jpg

صفای دل-پیمان با ولی خدا ۰۱:۳۱:۰۳
ضرورت بعثت ۵۶:۲۴
روزگار ستمگر و زمانه ناسپاس ۵۰:۰۷
صفای دل-فتنه ها ، زمینه و آثار آن ۲۷:۵۱
انبساط وجودی انسان و کشف افقهای جدید ۲۸:۴۷
فوز سالک ۱ ۲۸:۳۲
فوز سالک ۲ ۲۵:۴۰
فوز سالک ۳ ۲۶:۰۷
فوز سالک ۴ ۲۷:۰۱
غفلت ها و غرور ها ۱ ۲۷:۵۳
غفلت ها و غرور ها ۲ ۲۷:۵۷
اخبات ۱ ۲۸:۰۶
اخبات ۲ ۲۸:۳۳
اخبات ۳ ۲۸:۰۷
اخبات ۴ ۲۷:۴۷
اخبات ۵ ۲۶:۲۲
عوامل و موانع تشکیل جمع ها و گروه ها ۲۸:۱۵
شریعت و طریقت ۲۷:۰۷
ویژگی های یاران امام حسین علیه السلام ۳۰:۰۵
احسان امام حسین علیه السلام ۲۸:۲۴
لطافت ها و قساوت های واقعه عاشورا ۲۸:۳۲
چگونگی همراهی با امام حسین علیه السلام ۲۸:۱۷
انقلاب فرهنگی ۱ ۲۸:۲۳
سازماندهی جدید با تحلیل ولایت فقیه در مقابل تز لیبرالها ۲۸:۲۲
انقلاب فرهنگی ۲ ۲۸:۴۱
تفسیر زیارت عاشورا ۲۸:۰۵
نقد و بررسی عرفان و تصوف ۱ ۲۸:۴۷
نقد و بررسی عرفان و تصوف ۳ ۲۷:۰۷
روش تربیتی اسلام ۱ ۲۹:۵۳
روش تربیتی اسلام ۲ ۲۹:۵۵
روش تربیتی اسلام ۳ ۳۰:۰۱
روش تربیتی اسلام ۴ ۲۸:۲۸
روش تربیتی اسلام ۵ ۲۸:۰۵
آسیب های سیر و سلوک ۱ ۲۶:۳۲
آسیب های سیر و سلوک ۲ ۲۷:۵۹
آسیب های سیر و سلوک ۳ ۲۸:۰۸
آسیب های سیر و سلوک ۴ ۲۸:۳۸
آسیب های سیر و سلوک ۵ ۲۵:۳۴
آسیب های سیر و سلوک ۶ ۲۸:۵۸
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۱ ۲۶:۵۵
اضطرار به حضرت حجت(عج)۲ ۲۶:۵۵
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۳ ۲۹:۰۲
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۴ ۲۹:۵۷
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۵ ۲۹:۵۵
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۶ ۲۹:۵۰
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۷ ۲۹:۱۲
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۸ ۲۹:۳۹
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۹ ۲۹:۵۰
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۱۰ ۲۹:۵۸
چگونگی تبدیل اختلافات به فرصتها ۲۹:۵۸
شرح بخش از دعای افتتاح ۲۸:۴۷
شرح دعای ابوحمزه ۱ ۲۹:۵۶
شرح دعای ابوحمزه ۲ ۲۹:۵۶
شرح دعای ابوحمزه ۳ ۲۹:۵۰
اضطرار به حضرت حجت(عج) ۱۱ ۲۹:۵۹
حکومت دینی ۱ ۳۰:۰۳
حکومت دینی ۲ ۲۹:۴۶
حکومت دینی ۳ ۲۹:۲۳
حکومت دینی ۴ ۳۰:۰۰
حکومت دینی ۵ ۲۹:۵۹
حکومت دینی ۶ ۲۹:۴۷
حکومت دینی ۷ ۲۹:۱۰
حکومت دینی ۸ ۲۹:۵۹
حکومت دینی ۹ ۲۹:۳۶
حکومت دینی ۱۰ ۲۹:۴۲
اهداف حکومت دینی ۱ ۲۹:۴۸
اهداف حکومت دینی ۲ ۲۹:۵۰
اصول حاکم بر حرکت اباعبدالله الحسین ۱ ۲۸:۴۷
اصول حاکم بر حرکت اباعبدالله الحسین ۲ ۲۹:۵۹
اصول حاکم بر حرکت اباعبدالله الحسین ۳ ۲۹:۵۸
اصول حاکم بر حرکت اباعبدالله الحسین ۴ ۲۸:۳۷
اصول حاکم بر حرکت اباعبدالله الحسین ۵ ۲۹:۵۷
عاشورا پژوهی با رعایت وحی و بصیرت ۲۹:۵۸
اهداف حکومت دینی ۳ ۲۹:۵۷
اهداف حکومت دینی ۴ ۲۹:۲۵
اهداف حکومت دینی ۵ ۲۹:۲۴
مشکلات حکومت دینی ۱ ۲۸:۳۵
شناخت نقاط ضعف و آفات عمل ۱ ۲۹:۵۴
شناخت نقاط ضعف و آفات عمل ۲ ۲۸:۴۶
شناخت وظیفه ها و آفات عمل ۱ ۲۷:۴۷
شناخت وظیفه ها و آفات عمل ۲ ۲۹:۳۰
شیوه های ارزیابی کردار و گفتار ۱ ۲۸:۴۶
شیوه های ارزیابی کردار و گفتار ۲ ۲۹:۲۴
خط انتقال معارف ۱ ۲۹:۴۵
خط انتقال معارف ۲ ۲۹:۵۰
خط انتقال معارف ۳ ۲۹:۵۲
خط انتقال معارف ۴ ۲۸:۱۵
خط انتقال معارف ۵ ۲۹:۵۰
خط انتقال معارف ۶ ۲۹:۴۲
روزگار ستمگر و زمانه ناسپاس ۲۹:۰۱
سلوک و توبه حقیقی ۱ ۲۹:۰۵
سلوک و توبه حقیقی ۲ ؛ بر اساس شرح دعای خمس عشر ۲۸:۲۴
سلوک و توبه حقیقی ۳ ۲۹:۲۸
سلوک حقیقی ۱ ؛ شرح دعای ابوحمزه ۲۹:۰۷
سلوک حقیقی ۲ ؛ شرح دعای ابوحمزه ۲۹:۲۱
سلوک حقیقی ۳ ؛ شرح دعای ابوحمزه ۲۹:۳۲
سلوک حقیقی ۴ ؛ شرح دعای ابوحمزه ۲۹:۵۵
سلوک حقیقی ۵ ؛ شرح دعای ابوحمزه ۲۹:۲۶
سلوک حقیقی ۶ ؛ شرح دعای ابوحمزه ۲۸:۱۸
سلوک حقیقی ۷ ؛ شرح دعای ابوحمزه ۲۸:۰۴
چگونگی فرار از دارالغرور ۲۹:۲۰
طمانینه و قدر ۲۷:۲۰
عرفان و سلوک بر اساس فوز علی ۱ ۲۸:۳۶
عرفان و سلوک بر اساس فوز علی ۲ ۲۸:۳۴
تمنای مرگ ۲۹:۵۱
ویژگی های توبه کنندگان ۲۷:۱۵
چگونگی و معیار نقد خود و دیگران ۲۹:۰۵
چگونگی هدایت سرمایه های انسان ۲۹:۵۶
عوامل غفلت ۱ ۲۹:۳۸
عوامل غفلت ۲ ۲۹:۵۲
عوامل غفلت ۳ ۲۹:۵۳
انابه و اطمینان ۲۹:۵۴
شکایت از نفس ۲۸:۴۷
حضرت علی، حجت دوست و دشمن ۲۸:۳۶
عوامل و زمینه های دشمنی با خدا و اولیاء ۱ ۲۹:۳۳
عوامل و زمینه های دشمنی با خدا و اولیاء ۲ ۲۹:۵۶
احیاء امر اولیاء خدا ۱ ۲۹:۵۰
احیاء امر اولیاء خدا ۲ ۲۹:۵۴
احیاء امر اولیاء خدا ۳ ۲۹:۳۶
احیاء امر اولیاء خدا ۴ ۲۹:۲۹
احیاء امر اولیاء خدا ۵ ۲۹:۲۹
احیاء امر اولیاء خدا ۶ ۲۹:۵۶
احیاء امر اولیاء خدا ۷ ۲۷:۵۰
زمینه ها و چگونگی اشتیاق ولی خدا به یارانش ۲۸:۵۸
روش تربیت اسلامی در قبل و بعد از بلوغ ۱:۱۸:۴۳
نقش مربّی در تربیت انسان ۱:۰۸:۳۱
همراه با نسل جوان ۴۵:۴۹
روش تربیتی اسلام؛ شکل ها و شاقول ها ۱ ۵۴:۴۷
روش تربیتی اسلام؛ شکل ها و شاقول ها ۲ ۴۷:۱۴
کشف استعدادها ۱ ۵۲:۲۴
کشف استعدادها ۲ ۵۰:۵۱
روش برخورد ها و برداشت ها ۱:۱۱:۴۶
نیازهای محیط کار ۱:۰۹:۳۲
برخورد ارشادی؛ بیرون آمدن از پراگندگی ها ۲۸:۳۳
روش برخوردها؛ نیازها در جمع ۱ ۴۴:۲۱
روش برخوردها؛ نیازها در جمع ۲ ۱:۱۲:۱۲
نیازها در جمع ۱۹:۵۳
عوامل تشکیل و آفات جمع ۵۰:۳۷
مسئولیت ۳۷:۵۸
مسئولیت و غفلت های جمع ۳۴:۲۶
خصوصیات مستمع و متکلّم ۲۸:۳۰
آثار عدم رعایت قدرها و اندازه ها ۳۳:۵۸
زندگی خام و پحته ۴۹:۵۲
صفای دل: بالندگی و رشد اسلام مدیون هیچ تمدنی نیست ۲۹:۵۱
صفای دل: شکایت انسان از ۴بت،نفس،دنیا،شیطان،قدرت ۲۷:۳۰
مبانی تفسیر ۴۶:۲۷
صفای دل-پیمان با ولی خدا ۰۱:۳۱:۰۳
صفای دل: تکاثر و تاثیر آن در اخلاق ۲۸:۵۱
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۱) ۲۹:۳۷
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۲) ۲۸:۲۴
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۳) ۲۹:۴۸
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۴) ۲۹:۴۸
صفای دل-درسهایی از تنهایی حضرت علی(۵) ۲۸:۵۱
صفای دل: شرح دعای مکارم الاخلاق ۲۹:۲۶
صفای دل: شرح دعای مکارم الاخلاق ۲۶:۵۱

99185 بازدید ۵۵ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/eita.png
 1. دانلودکننده گفت:

  باسلام و عرض تبریک سال
  می خواستم بدونم که چگونه این فایل های استاد صفایی را میشه دانلود کرد؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام
   عید شما هم مبارک
   سمت راست اسم هر سخنرانی یه آیکون آبی رنگ هست روش نوشته دانلود
   روی اون کلیک کنی حله

 2. بیننده گفت:

  استفاده کردم خیلی ممنون اجرتون باحضرت زهراانشالله

 3. shaghaygeh گفت:

  سلام . مرسی . فقط چرا بعضیهاش نصفه است ؟
  یعنی اخرش یدفعه تموم میشه و صحبتشون کامل نمیشه؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام نمیدونم والا سایت راسخون اینجوری گذاشته
   بعدا میگردم اگه جاهای دیگه کاملش بود اضافه میکنم

 4. جعفر گفت:

  انشا الله با حضرت زهرا محشور بشید خدا خیرتون بده>>>>

 5. سید مجتبی رفیعی گفت:

  واقعا ممنون ……

 6. محمدرضا گفت:

  سلام خیلی عالیه
  میخواستم بدونم شماکسی ازشاگردهای استاد صفایی رومیشناسید؟

 7. سجاد گفت:

  سلام
  پست بسیار خوبی گذاشتید. خیلی ممنون.
  فقط چنتا نکته هست که کم داره.
  اول اینکه همه فایل ها رو یکجا نمیشه دانلود کرد! یا حداقل مجموعه ها رو یکجا دانلود کنیم. البته امکان دانلود تکی و مجموعه ای کنار هم بسیار عالی میشه.
  دوم اینکه اسم فایل های دانلود شده (mp3 ها) درست نوشته نشده و نمیشه از رو اسم فایل های دانلود شده بفهمیم مربوط به چه موضوعی هستش.

  همچنین در سایت تبیان هم قسمتی از سخنرانی های ایشون هست که فکر نمیکنم بیشتر از اینایی که اینجا هست باشن ولی خوب لینکش اینه:
  http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150300&CategoryID=15427

  ترتیب قرار دادن فایل ها دلیلی یا نظمی داره یا نه؟
  کسی سیر شنیداری برای فایل ها پیشنهاد داره؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام همه اینایی که گفتی درست ولی والا خودم از جای دیگه صاف کپی کردم اینجا کاری از دستم بر نمیاد

 8. با سلام و ممنون از زحمتی که واسه سخنرانیای استاد کشیدید.

 9. محسن گفت:

  سلام خدا خیرت بده و استاد رو قرین رحمت کنه واقعاً عالی بود
  خوش بحال استاد
  یا حق.

 10. هادی گفت:

  سلام و درود
  با شنیدن یک سخنرانی الان می خوام تمام سخنرانی هاشون را دانلود کنم
  خیلی فوق العاده است
  یک چیز کاملا متفاوت ناب محمدی و از هر نظر سازنده
  خدا کند تمام ایران سخنرانی ایشان را گوش کنند

 11. سمیرا گفت:

  سلام، خدا قوت. خیلی تشکر، دوست داشتم در کنار کتابای استاد ،صداشون هم بشنوم. ممنون که باعث شدید. راهتون با دوام

 12. یک معلم گفت:

  با عرض سلام و تشکر
  سخنرانی ها بسیار عالی بود تقریبا همه را دانلود کردم ممنون

 13. حورا گفت:

  سلام
  خییلی ممنون برا آشنایی بیشتر با استاد صفایی توی گوگل بزنید لیله القدر ک اسم سایتشان رو میاره…دیگ اینکه چرا وقتی درسهایی از تنهایی علی( ع )رو میزنم دانلود برام سیر و سلوک دانلود کرد؟…..؟.رسیدگی کنید لطفا

 14. ظهور گفت:

  سلام
  خسته نباشید .
  این سخنرانی ها را بصورت یکجا در یک فایل جداگانه قرار نمی دهید که همه را با هم دانلود کنیم ؟ یعنی همین مجزا ها باشد و یک فایلی که همه را شامل شود هم بگذارید .

 15. سلام.
  ممنون استفاده کردم.

 16. فقیر الی الله گفت:

  اجرکم الله

 17. حسین گفت:

  سلام، ممنون به خاطر مطالب وسخنرانی های خوب که توی سایت هست. امید است که همگی هدایت شن.حسین از پادنا [قشقایی]

 18. امیر گفت:

  سلام خداوند روح اقای صفایی را با چهارده معصوم ع که درزندگی خویش دنبال رو انان ومکتب شان بود شودوباید بگویم در خصوص سخنان ان بزرگوار که سخنان ریشه ای وبنیادی میباشندوجوانان حتما حتما بعدازگوش دادن با علما وحوزیون ازنزدیک ورودررو صحبت کنند تا مصالب برایشان جا بیافتد بیادخدا باشبد انشاالله امین

 19. فاطمه منتظر گفت:

  با سلام
  یکی از سخنرانی های استاد صفایی هست که ایشان برای خدا مرثیه میخونن موضوع سخنرانیشون رو نمیدونم که دانلود کنم میشه کمکم کنین
  باتشکر

 20. rasool گفت:

  یسیار جالب بود خدا اجرتان دهد

 21. علی گفت:

  یه روحانیه داش مشتیه قویه متقیه نسبتا گمنام

 22. سلگی گفت:

  با سلام
  از خدا برای شما اجر بیکران خواهانم.

 23. نجمه گفت:

  با عرض سلام وخسته نباشید سخنرانی های استاد صفائی از کمیاب ترین سخنرانی هایی بود که تا بحال شنیدم با شنیدن یک از اینهاخیلی مشتاق شدم و تمامی سخنرانی هاشون رو دانلود کردم ولی واقعا دعا کنید بهشون جامه عمل بپوشانم. ومن الله التوفیق

 24. علی اسدی گفت:

  با سلام
  خیلی ممنونم از زحمات شما و نشر آثار صوتی استاد اعظم حضرت ایت الله شیخ علی صفائی .

  خدای منان توفیق تعجیل رشد و بالندگی و حیات طیبه یافتن به همگی ما عنایت فرماید.

 25. سعید گفت:

  به وبلاگ زیر در مورد استاد صفایی سر بزنید.
  jariyehekmat.blogfa.com

  • م ش گفت:

   وااای چقدر عمیق و ریشه ای وبا سوز و عشق درونی مطالب و بیان می‌کنند. من دو سه هفته ست که سخرانی های شون رو گوش می‌کنم متاسفم که چرا زودتر با ایشون آشنا نشده بودم.. هر روز برای شادی روحشون صلوات میفرستم… انشالله مهمان امام علی (ع) باشن…

 26. اخلاقی گفت:

  سلام لینک اضطرار به حضرت حجت(عج) ۲ مشکل داره همون لینک اضطرار به حضرت حجت(عج) ۱ هست میشه لطفا پیکیری کنید و درستش کنید و فایل اضطرار به حضرت حجت(عج) ۲ رو قرار بدید به جاش . ممنون

 27. علی ابادی گفت:

  میشه عاجزانه ازتون بخوام که این شعر های اول و آخرش رو بردارین و فقط معرفی کنید عنوان سخنرانی رو. من همیشه با mp3 گوش می‌کنم هم شارژش رو تموم میکنه هم واقعا همه صوتخام قاطی شده نمیدونم کدوم رو گوش دادم کدوم رو ندادم تا میام به سخنرانی هم برسم نصفش با شعر رفته. یا سایتی رو معرفی کنید که نداشته باشه ممنون خدا خیر دنیا و آخرت بده بهتون

 28. فاطی سادات گفت:

  سلام ببخشید سخنرانی استاد صفائی حائری درباره ی مسئولیت و سازندگی نبود لطفا جواب بدید من نیاز دارم . ممنون

 29. منش گفت:

  سلام. عالی هستش.تا حالا کسی را به این زیبایی ندیده بودم سخنرانی کند. معلوماتش
  خیلی خوبه

 30. میلاد گفت:

  سلام واقعا عالیا خداخیرتون بده دستون درد نکنه مطالب فوق العاده ای داره انشاءالله که موفق باشید

 31. معراج گفت:

  سلام
  _چه قدر خوب می شود اگر یک لینک هم برای دانلود تمام فایل ها به صورت یکجا قرار بگیرد.
  _نقد و بررسی عرفان و تصوف هم (۱) دارد و هم (۳) اما (۲) ندارد،لطفا اصلاح بفرمایید

 32. بشیری گفت:

  ممنون اجرت با حضرت زهرا س

 33. مهدی گفت:

  سلام
  من نزدیک ۵ ساله که با استاد مرحوم که باید بگم سخنانشون از زنده ها هم زنده تر هست آشنا شدم و فقط میتونم بگم مسیر زندگی من کاملا عوض شد و معنا گرفت
  که بتونم برای نفس کشیدن ها هم حواسم باشه
  معرفت ایشون که همه بر پایه قرآن و عترت هست با تکیه بر دانش جهانی ایشون قابل وصف نیست اگر بدونید که چقدر برای به دست آوردن زحمت کشیدن و بدون هیچ چشم داشتی در کف اخلاص گذاشتن
  به قول خودشون میگفتن من بعد از مرگم تازه زنده میشم
  اجرکم با امام زمان علیه السلام

 34. Mahdi گفت:

  سلام و وقت بخیر لطف میکنید مجدد لینک دانلود تمام سخنرانی های استاد صفایی حائری رو به صورت یکجا بفرسین؟؟

 35. شهناز حدادگر گفت:

  سلام هیچکدام از سخنرانیها دانلود نمیشه

 36. مهدی گفت:

  ممنون از انتشار این سخنرانی های زیبا

 37. m80 گفت:

  خیییلی منور باشید ،،، کتاب شده ی سخنان استاد همه با هم میشه ۳ ملیون و ۸۲۱ هزارتومن ،،، و خب اینجا که همه رو دیدم خوشحال شدم تنکص ایشالا در لذت و حرکت و سبقت و استباق☺️🍾

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت