دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.

https://www.zahra-media.ir/110/2013/02/alAhmad21.jpg

دانلود ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک ۱۱۴ سوره، با تلاوت عبدالعزیز الأحمد قاری عربستانی

عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد)۰۰:۰۰:۲۶
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره بقره۰۱:۲۲:۲۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره آل عمران۰۰:۴۸:۰۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نساء۰۰:۴۸:۲۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مائده۰۰:۳۶:۵۶
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره انعام۰۰:۴۰:۳۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره اعراف۰۰:۴۶:۰۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره انفال۰۰:۱۷:۳۶
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره توبه۰۰:۳۴:۲۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره یونس۰۰:۲۳:۱۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره هود۰۰:۲۶:۳۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره یوسف۰۰:۲۶:۲۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره رعد۰۰:۱۳:۳۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره ابراهیم۰۰:۱۳:۲۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره حجر۰۰:۰۹:۴۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نحل۰۰:۲۵:۲۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره اسراء۰۰:۲۲:۲۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره کهف۰۰:۲۰:۰۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مریم۰۰:۱۴:۱۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره طه۰۰:۱۸:۰۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره انبیاء۰۰:۱۸:۱۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره حجّ۰۰:۱۸:۵۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مومنون۰۰:۱۷:۱۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نور۰۰:۲۰:۱۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره فرقان۰۰:۱۵:۵۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره شعراء۰۰:۲۱:۱۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نمل۰۰:۲۰:۱۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره قصص۰۰:۲۱:۵۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره عنکبوت۰۰:۱۴:۵۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره روم۰۰:۱۱:۳۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره لقمان۰۰:۰۸:۴۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره سجده۰۰:۰۶:۴۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره احزاب۰۰:۲۰:۴۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره سبأ۰۰:۱۳:۳۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره فاطر۰۰:۱۳:۱۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره یس۰۰:۱۳:۲۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره صافات۰۰:۱۵:۵۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره ص۰۰:۱۲:۰۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره زمر۰۰:۲۰:۳۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره غافر۰۰:۲۱:۵۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره فصّلت۰۰:۱۳:۴۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره شوری۰۰:۱۲:۳۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره زخرف۰۰:۱۵:۵۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره دخان۰۰:۰۶:۲۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره جاثیه۰۰:۰۸:۲۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره احقاف۰۰:۰۹:۱۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره محمّد۰۰:۱۰:۲۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره فتح۰۰:۰۸:۰۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره حجرات۰۰:۰۵:۵۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره ق۰۰:۰۷:۳۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره ذاریات۰۰:۰۵:۴۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره طور۰۰:۰۶:۳۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نجم۰۰:۰۴:۵۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره قمر۰۰:۰۶:۰۶
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره الرحمن۰۰:۰۸:۲۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره واقعه۰۰:۰۷:۳۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره حدید۰۰:۰۸:۴۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مجادله۰۰:۰۸:۲۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره حشر۰۰:۰۹:۱۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره ممتحنه۰۰:۰۶:۱۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره صفّ۰۰:۰۴:۴۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره جمعه۰۰:۰۳:۱۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره منافقون۰۰:۰۳:۵۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره تغابن۰۰:۰۳:۳۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره طلاق۰۰:۰۴:۱۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره تحریم۰۰:۰۵:۵۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مُلک۰۰:۰۵:۳۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره قلم۰۰:۰۶:۲۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره حاقه۰۰:۰۶:۴۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره معارج۰۰:۰۴:۰۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نوح۰۰:۰۴:۱۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره جنّ۰۰:۰۳:۵۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مزّمّل۰۰:۰۳:۳۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مدّثّر۰۰:۰۴:۳۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره قیامه۰۰:۰۳:۲۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره انسان۰۰:۰۴:۴۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مرسلات۰۰:۰۳:۴۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نبأ۰۰:۰۳:۰۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نازعات۰۰:۰۲:۵۶
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره عبس۰۰:۰۲:۱۶
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره تکویر۰۰:۰۱:۳۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره انفطار۰۰:۰۱:۱۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مطفّفین۰۰:۰۲:۵۶
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره انشقاق۰۰:۰۲:۰۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره بروج۰۰:۰۲:۰۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره طارق۰۰:۰۰:۵۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره اعلی۰۰:۰۰:۵۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره غاشیه۰۰:۰۱:۴۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره فجر۰۰:۰۲:۳۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره بلد۰۰:۰۱:۰۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره شمس۰۰:۰۰:۴۸
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره لیل۰۰:۰۱:۲۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره ضحی۰۰:۰۰:۴۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره انشراح۰۰:۰۰:۲۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره تین۰۰:۰۰:۳۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره علق۰۰:۰۱:۰۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره قدر۰۰:۰۰:۲۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره بیّنه۰۰:۰۱:۱۷
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره زلزله۰۰:۰۰:۳۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره عادیات۰۰:۰۰:۴۵
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره قارعه۰۰:۰۰:۳۳
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره تکاثر۰۰:۰۰:۴۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره عصر۰۰:۰۰:۱۶
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره همزه۰۰:۰۰:۲۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره فیل۰۰:۰۰:۲۴
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره قریش۰۰:۰۰:۲۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره ماعون۰۰:۰۰:۳۰
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره کوثر۰۰:۰۰:۱۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره کافرون۰۰:۰۰:۲۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره نصر۰۰:۰۰:۲۱
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره مسد۰۰:۰۰:۲۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۲
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره فلق۰۰:۰۰:۱۹
عبدالعزیز الأحمد | ترتیل سوره ناس۰۰:۰۰:۲۸
شماره سورهسورهشنیدندانلود فایل MP3
۱فاتحهبرای دانلود کلیلک کنید
۲بقرهبرای دانلود کلیلک کنید
۳آل عمرانبرای دانلود کلیلک کنید
۴نساءبرای دانلود کلیلک کنید
۵مائدهبرای دانلود کلیلک کنید
۶أنعامبرای دانلود کلیلک کنید
۷أعرافبرای دانلود کلیلک کنید
۸أنفالبرای دانلود کلیلک کنید
۹توبهبرای دانلود کلیلک کنید
۱۰یونسبرای دانلود کلیلک کنید
۱۱هودبرای دانلود کلیلک کنید
۱۲یوسفبرای دانلود کلیلک کنید
۱۳رعدبرای دانلود کلیلک کنید
۱۴إبراهیمبرای دانلود کلیلک کنید
۱۵حجربرای دانلود کلیلک کنید
۱۶نحلبرای دانلود کلیلک کنید
۱۷إسراءبرای دانلود کلیلک کنید
۱۸کهفبرای دانلود کلیلک کنید
۱۹مریمبرای دانلود کلیلک کنید
۲۰طهبرای دانلود کلیلک کنید
۲۱أنبیاءبرای دانلود کلیلک کنید
۲۲حجبرای دانلود کلیلک کنید
۲۳مؤمنونبرای دانلود کلیلک کنید
۲۴نوربرای دانلود کلیلک کنید
۲۵فرقانبرای دانلود کلیلک کنید
۲۶شعراءبرای دانلود کلیلک کنید
۲۷نملبرای دانلود کلیلک کنید
۲۸قصصبرای دانلود کلیلک کنید
۲۹عنکبوتبرای دانلود کلیلک کنید
۳۰رومبرای دانلود کلیلک کنید
۳۱لقمانبرای دانلود کلیلک کنید
۳۲سجدهبرای دانلود کلیلک کنید
۳۳أحزاببرای دانلود کلیلک کنید
۳۴سبأبرای دانلود کلیلک کنید
۳۵فاطربرای دانلود کلیلک کنید
۳۶یسبرای دانلود کلیلک کنید
۳۷صافاتبرای دانلود کلیلک کنید
۳۸صبرای دانلود کلیلک کنید
۳۹زمربرای دانلود کلیلک کنید
۴۰غافربرای دانلود کلیلک کنید
۴۱فصلتبرای دانلود کلیلک کنید
۴۲شورىبرای دانلود کلیلک کنید
۴۳زخرفبرای دانلود کلیلک کنید
۴۴دخانبرای دانلود کلیلک کنید
۴۵جاثیهبرای دانلود کلیلک کنید
۴۶أحقافبرای دانلود کلیلک کنید
۴۷محمدبرای دانلود کلیلک کنید
۴۸فتحبرای دانلود کلیلک کنید
۴۹حجراتبرای دانلود کلیلک کنید
۵۰قبرای دانلود کلیلک کنید
۵۱ذاریاتبرای دانلود کلیلک کنید
۵۲طوربرای دانلود کلیلک کنید
۵۳نجمبرای دانلود کلیلک کنید
۵۴قمربرای دانلود کلیلک کنید
۵۵رحمنبرای دانلود کلیلک کنید
۵۶واقعهبرای دانلود کلیلک کنید
۵۷حدیدبرای دانلود کلیلک کنید
۵۸مجادلهبرای دانلود کلیلک کنید
۵۹حشربرای دانلود کلیلک کنید
۶۰ممتحنهبرای دانلود کلیلک کنید
۶۱صفبرای دانلود کلیلک کنید
۶۲جمعهبرای دانلود کلیلک کنید
۶۳منافقونبرای دانلود کلیلک کنید
۶۴تغابنبرای دانلود کلیلک کنید
۶۵طلاقبرای دانلود کلیلک کنید
۶۶تحریمبرای دانلود کلیلک کنید
۶۷ملکبرای دانلود کلیلک کنید
۶۸قلمبرای دانلود کلیلک کنید
۶۹حاقهبرای دانلود کلیلک کنید
۷۰معارجبرای دانلود کلیلک کنید
۷۱نوحبرای دانلود کلیلک کنید
۷۲جنبرای دانلود کلیلک کنید
۷۳مزملبرای دانلود کلیلک کنید
۷۴مدثربرای دانلود کلیلک کنید
۷۵قیامهبرای دانلود کلیلک کنید
۷۶إنسانبرای دانلود کلیلک کنید
۷۷مرسلاتبرای دانلود کلیلک کنید
۷۸نبأبرای دانلود کلیلک کنید
۷۹نازعاتبرای دانلود کلیلک کنید
۸۰عبسبرای دانلود کلیلک کنید
۸۱تکویربرای دانلود کلیلک کنید
۸۲انفطاربرای دانلود کلیلک کنید
۸۳مطففینبرای دانلود کلیلک کنید
۸۴انشقاقبرای دانلود کلیلک کنید
۸۵بروجبرای دانلود کلیلک کنید
۸۶طارقبرای دانلود کلیلک کنید
۸۷أعلىبرای دانلود کلیلک کنید
۸۸غاشیهبرای دانلود کلیلک کنید
۸۹فجربرای دانلود کلیلک کنید
۹۰بلدبرای دانلود کلیلک کنید
۹۱شمسبرای دانلود کلیلک کنید
۹۲لیلبرای دانلود کلیلک کنید
۹۳ضحىبرای دانلود کلیلک کنید
۹۴شرحبرای دانلود کلیلک کنید
۹۵تینبرای دانلود کلیلک کنید
۹۶علقبرای دانلود کلیلک کنید
۹۷قدربرای دانلود کلیلک کنید
۹۸بینهبرای دانلود کلیلک کنید
۹۹زلزلهبرای دانلود کلیلک کنید
۱۰۰عادیاتبرای دانلود کلیلک کنید
۱۰۱قارعهبرای دانلود کلیلک کنید
۱۰۲تکاثربرای دانلود کلیلک کنید
۱۰۳عصربرای دانلود کلیلک کنید
۱۰۴همزهبرای دانلود کلیلک کنید
۱۰۵فیلبرای دانلود کلیلک کنید
۱۰۶قریشبرای دانلود کلیلک کنید
۱۰۷ماعونبرای دانلود کلیلک کنید
۱۰۸کوثربرای دانلود کلیلک کنید
۱۰۹کافرونبرای دانلود کلیلک کنید
۱۱۰نصربرای دانلود کلیلک کنید
۱۱۱مسدبرای دانلود کلیلک کنید
۱۱۲إخلاصبرای دانلود کلیلک کنید
۱۱۳فلقبرای دانلود کلیلک کنید
۱۱۴ناسبرای دانلود کلیلک کنید

 

10818 بازدید ۵ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. محمد گفت:

  باعرض سلام میخواهم تلاوت عبدالعزیز احمد را دانلود کنم امانمیشه

 2. حسام گفت:

  سلام علیکم قرایتهای ایمه مسجدالنبی را میخواستم راهنمایی کنید.تشکریاحق

 3. مسعود گفت:

  سلام
  به خاطر زحماتتون بسیار ممنونم اصلا فکرشم نمیکردم بتونم ترتیل ایشون رو به این راحتی گیر بیارم.
  دعای ما بدرغه راهتان باد

دسته بندی

اسکرول بار