دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.

https://www.zahra-media.ir/110/2013/02/Hassan1.jpg

نعمه الحسان | ترتیل تغابن۰۰:۰۶:۲۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره فاتحه الکتاب (حمد)۰۰:۰۰:۴۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره بقره۰۲:۲۰:۳۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره آل عمران۰۱:۲۰:۰۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره نساء۰۱:۱۵:۵۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره مائده۰۰:۵۸:۵۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره انعام۰۱:۱۵:۰۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره اعراف۰۱:۱۵:۴۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره انفال۰۰:۲۹:۴۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره توبه۰۱:۰۲:۳۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره یونس۰۰:۴۱:۴۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره هود۰۰:۴۶:۲۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره یوسف۰۰:۵۰:۵۰
نعمه الحسان | ترتیل سوره رعد۰۰:۱۷:۳۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره ابراهیم۰۰:۲۹:۳۰
نعمه الحسان | ترتیل سوره حجر۰۰:۱۷:۰۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره نحل۰۰:۴۳:۲۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره اسراء۰۰:۳۴:۱۹
نعمه الحسان | ترتیل سوره کهف۰۰:۳۹:۴۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره مریم۰۰:۲۳:۰۰
نعمه الحسان | ترتیل سوره طه۰۰:۲۸:۰۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره انبیاء۰۰:۲۹:۴۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره حجّ۰۰:۲۹:۲۹
نعمه الحسان | ترتیل سوره مومنون۰۰:۲۷:۰۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره نور۰۰:۲۹:۴۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره فرقان۰۰:۱۹:۳۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره شعراء۰۰:۳۲:۰۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره نمل۰۰:۲۷:۳۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره قصص۰۰:۳۳:۱۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره عنکبوت۰۰:۲۲:۴۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره روم۰۰:۲۰:۱۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره لقمان۰۰:۱۲:۰۹
نعمه الحسان | ترتیل سوره سجده۰۰:۰۹:۱۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره احزاب۰۰:۳۱:۰۰
نعمه الحسان | ترتیل سوره سبأ۰۰:۱۹:۴۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره فاطر۰۰:۱۷:۳۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره یس۰۰:۱۷:۵۳
نعمه الحسان | ترتیل سوره صافات۰۰:۲۲:۴۳
نعمه الحسان | ترتیل سوره ص۰۰:۱۷:۳۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره زمر۰۰:۲۷:۱۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره غافر۰۰:۲۸:۲۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره فصّلت۰۰:۱۹:۱۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره شوری۰۰:۲۰:۰۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره زخرف۰۰:۲۰:۲۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره دخان۰۰:۰۹:۵۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره جاثیه۰۰:۱۲:۴۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره احقاف۰۰:۱۷:۱۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره محمّد صلوات الله علیه و آله۰۰:۱۲:۱۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره فتح۰۰:۱۱:۳۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره حجرات۰۰:۰۸:۳۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره ق۰۰:۰۸:۵۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره ذاریات۰۰:۰۸:۵۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره طور۰۰:۰۷:۳۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره نجم۰۰:۰۷:۳۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره قمر۰۰:۰۸:۰۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره الرحمن۰۰:۱۱:۳۰
نعمه الحسان | ترتیل سوره واقعه۰۰:۱۱:۰۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره حدید۰۰:۱۳:۴۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره مجادله۰۰:۱۱:۱۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره حشر۰۰:۱۰:۴۳
نعمه الحسان | ترتیل سوره ممتحنه۰۰:۰۸:۵۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره صفّ۰۰:۰۵:۱۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره جمعه۰۰:۰۴:۱۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره منافقون۰۰:۰۴:۵۰
نعمه الحسان | ترتیل سوره طلاق۰۰:۰۷:۰۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره تحریم۰۰:۰۶:۰۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره ملک۰۰:۰۷:۳۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره قلم۰۰:۰۸:۱۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره حاقه۰۰:۰۶:۲۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره معارج۰۰:۰۵:۴۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره نوح۰۰:۰۵:۱۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره جنّ۰۰:۰۶:۵۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره مزّمّل۰۰:۰۴:۳۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره مدّثّر۰۰:۰۶:۱۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره قیامه۰۰:۰۳:۵۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره انسان۰۰:۰۵:۳۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره مرسلات۰۰:۰۴:۵۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره نبأ۰۰:۰۴:۱۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره نازعات۰۰:۰۳:۵۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره عبس۰۰:۰۳:۱۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره تکویر۰۰:۰۲:۳۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره انفطار۰۰:۰۲:۰۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره مطفّفین۰۰:۰۴:۳۳
نعمه الحسان | ترتیل سوره انشقاق۰۰:۰۲:۳۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره بروج۰۰:۰۲:۳۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره طارق۰۰:۰۱:۲۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره اعلی۰۰:۰۱:۲۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره غاشیه۰۰:۰۲:۰۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره فجر۰۰:۰۳:۲۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره بلد۰۰:۰۱:۵۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره شمس۰۰:۰۱:۲۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره لیل۰۰:۰۱:۴۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره ضحی۰۰:۰۱:۰۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره انشراح۰۰:۰۰:۳۸
نعمه الحسان | ترتیل سوره تین۰۰:۰۱:۰۳
نعمه الحسان | ترتیل سوره علق۰۰:۰۱:۲۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره قدر۰۰:۰۰:۴۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره بیّنه۰۰:۰۲:۰۵
نعمه الحسان | ترتیل سوره زلزله۰۰:۰۰:۵۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره عادیات۰۰:۰۱:۰۳
نعمه الحسان | ترتیل سوره قارعه۰۰:۰۱:۰۰
نعمه الحسان | ترتیل سوره تکاثر۰۰:۰۰:۵۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره عصر۰۰:۰۰:۲۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره همزه۰۰:۰۰:۵۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره فیل۰۰:۰۰:۴۴
نعمه الحسان | ترتیل سوره قریش۰۰:۰۰:۵۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره ماعون۰۰:۰۰:۵۱
نعمه الحسان | ترتیل سوره کوثر۰۰:۰۰:۱۹
نعمه الحسان | ترتیل سوره کافرون۰۰:۰۰:۵۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره نصر۰۰:۰۰:۳۲
نعمه الحسان | ترتیل سوره مسد۰۰:۰۰:۳۶
نعمه الحسان | ترتیل سوره اخلاص۰۰:۰۰:۱۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره فلق۰۰:۰۰:۲۷
نعمه الحسان | ترتیل سوره ناس۰۰:۰۰:۵۰
10702 بازدید ۴ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

  1. سیدعلی گفت:

    باسلام خدمت مدیریت وکارکنان شریف سایت راسخون. از اینکه دانلود قرائت کل قرآن که مربوط به آقای نعمه الحسان از کشور عراق است را در سایت گذاشته اید تشکر وخسته نباشید عرض میکنم خدا خیرتان بدهد. سیدعلی دهقانی از ایلام

  2. مهدی گفت:

    باسلام لطفا اگر قرایت ترتیل کامل قرآن با صدای قاری عراقی کاظم عامر را دارید ممنون میشم

دسته بندی

اسکرول بار