دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

https://www.zahra-media.ir/110/2013/03/fb65daf3-b9ac-43e1-83e0-9ea8dedaff671.jpg

جلسه ۱- کیفیت بنیانگذاری مکتب عرفانی مرحوم علامه طهرانی۱:۱۰:۴۸
جلسه ۲- کیفیت هدایت و دستگیری توسط امام معصوم۱۵۹:۱۸
جلسه ۳- کیفیت هدایت و دستگیری توسط امام معصوم۲۱:۱۰:۱۱
جلسه ۴-حقیقت معنای هدایت و عدم تاثیر حضور و غیبت امام در آن۱:۰۳:۱۶
جلسه ۵- حقیقت معنای سلوک و وظایف سالکین الی ا…۱:۰۵:۵۹
جلسه ۶- حقیقت مقام ولایت و امامت ائمه معصومین۱:۵۱:۳۵
جلسه ۷- اختلاف شواکل و خصوصیات ائمه معصومین۱:۱۰:۲۴
جلسه ۸- ذکر و وردو لزوم پرداختن به ان برای سالکین راه خدا۱:۲۷:۲۱
جلسه ۹- ضرورت نیاز به ذکر و ورد در مسیر سیر و سلوک الی ا…۱:۲۷:۲۹
جلسه۱۰ – حقیقت دنیا در کلام اولیاء الهی و تاثیر ذکر و ورد در تکامل سالک الهی۱:۳۴:۳۴
جلسه ۱۱- دیدگاه استقلالی آلی داشتن نسبت به دنیا و پدیده های آن۱:۰۶:۱۳
جلسه ۱۲- مراتب ذکر۱:۱۲:۲۷
جلسه ۱۳- اهمیت ذکر و جایگاه آن در سیرو سلوک الی ا…۱:۱۰:۲۸
جلسه ۱۴- اهمیت ذکر و جایگاه آن در سیرو سلوک الی ا…۱:۳۲:۳۸
جلسه ۱۵- حقیقت معنای اسماء حسنای پروردگار۱:۱۸:۱۶
جلسه ۱۶ – اهمیت جایگاه ذکرو لزوم پرداختن به آن۱:۰۸:۴۸
جلسه ۱۷- اهمیت جایگاه ذکرو لزوم پرداختن به آن۱:۱۷:۵۵
جلسه ۱۸- اهمیت جایگاه ذکرو لزوم پرداختن به آن۱:۰۶:۴۵
جلسه ۱۹- شناخت مقام اولیاء الهی وقدردانی از نعمت وجود آنها۱:۱۹:۰۷
جلسه ۲۰- حقیقت علم۱:۰۰:۵۶
جلسه ۲۱- حقیقت علم۵۷:۳۹
جلسه ۲۲- لزوم تهیا و آمادگی افراد برای درک معارف الهی۱:۲۵:۰۲
جلسه ۲۳- کیفیت نزول حقیقت علم در مجاری عالم وجود۴۷:۵۱
جلسه ۲۴- کیفیت نزول اسماء کلیه پروردگار در عالم وجود۱:۰۲:۰۰
جلسه ۲۵- حقیقت علم حصولی و حضوری۱:۱۲:۲۱
جلسه ۲۶- حقیقت علم حصولی و حضوری۵۸:۴۹
جلسه ۲۷- حقیقت علم۱:۲۴:۱۷
جلسه ۲۸- حقیقت معنای عبودیت۱:۱۳:۲۵
جلسه ۲۹- لزوم تزکیه و تهذیب نفس قبل از فراگیری علوم۱:۲۳:۵۷
جلسه ۳۰- حقیقت عبودیت و چگونگی تحقق آن در انسان۴۶:۰۸
جلسه ۳۱- لزوم تزکیه و تهذیب نفس قبل از فراگیری علوم۱:۲۱:۵۱
جلسه ۳۲- طلب علم و بکارگیری آن۱:۰۳:۱۶
جلسه ۳۳- طلب علم و بکارگیری آن۱:۴۸:۰۰
جلسه ۳۴- پیروی و متابعت از حق۱:۳۰:۲۷
جلسه ۳۵- حقیقت معنای فهم و طلب آن۱:۱۴:۵۸
جلسه ۳۶- پرهیز از ورود در عالم کثرات و اعتباریات۱:۲۵:۲۳
جلسه ۳۷- پرهیز از ورود در عالم کثرات و اعتباریات۱:۰۷:۰۳
جلسه ۳۸- آثار و نتایج سوءورود در عالم کثرات و جاذبه های عالم نفس۱:۲۹:۵۰
جلسه ۳۹- آثار و تبعات سوء ملقب شدن به عناوین در بعد فردی و اجتماعی۱:۱۹:۲۹
جلسه ۴۰- پرهیز از غلو و افراط در توصیف و مدح افراد۱:۱۲:۴۹
جلسه ۴۱- حقیقت عبودیت و چگونگی تحقق آن در انسان۱:۳۱:۳۰
جلسه ۴۲- اعتباریات عالم دنیا و مظاهر آن۱:۰۴:۱۸
۴۳-امور حقیقی و امور اعتباری۱:۰۲:۲۹
جلسه ۴۴- اولی به تصرف بودن چروردگار و ائمه نسبت به جمیع شئون افراد۱:۱۴:۵۶
جلسه ۴۵- حقیقت ولایت معصومین و علت وجوب تبعیت از ایشان۱:۳۰:۰۴
جلسه ۴۶- تاکید بر حفظ هویت و اصالتهای اسلامی۱:۲۶:۳۸
جلسه ۴۷-تصحیح دیدگاه و فکر انسان نسبت به مالکیت خویش۱:۲۷:۱۴
جلسه ۴۸- تبیین حقیقت سلوک الی ا… و ذکر برخی از شرائط آن۱:۰۹:۵۳
جلسه ۴۹- تفاوت حریت و آزادی دنیوی با حریت و آزادی الهی۱:۲۳:۴۱
جلسه ۵۰- ارزش جایگاه عبودیت و شرایط تحقق معنای آن در وجود افراد۱:۳۶:۳۸
جلسه ۵۱- بیان مراد از عدم تدبیر عبد نسبت به خود۱:۱۸:۱۴
جلسه ۵۲- اساس نظام خلقت و تکوین بر نظم نهاده شده است۱:۱۹:۴۴
جلسه ۵۳- محوریت توحید در مکاتب الهی و محوریت مادیات در مکاتب غیر الهی۱:۲۱:۵۱
جلسه ۵۴- حکومت حاکم در جامعه اسلامی۱:۰۹:۴۶
جلسه ۵۵- حکومت در مکتب انبیا و ائمه بر محوریت توحید و حق بوده است۱:۱۴:۳۶
جلسه ۵۶- شعار مکتب اسلام توحید۱:۰۶:۲۹
جلسه ۵۷- شعار مکتب اسلام توحید۱:۱۷:۲۷
جلسه ۵۸- کیفیت نظام تربیتی انسانها توسط پروردگارمتعال در عالم در عالم وجود۱:۲۰:۱۸
جلسه ۵۹- اصل مهم مشورت در کیفیت تدبیر امور اجتماعی۱:۱۱:۲۲
جلسه ۶۰- مشورت والتزام به تعهدات دو اصل مهم در حکومت اسلامی۱:۱۷:۴۶
جلسه ۶۱- اصل شور و مشورت در حکومت۱:۰۸:۰۵
جلسه ۶۲- تخصص و تعهد مهمترین مبانی در حکومت اسلامی۱:۲۶:۳۴
جلسه ۶۳- تامین امنیت اخلاقی در حکومت اسلامی۱:۰۴:۰۱
جلسه ۶۴- رعایت نظم و تدبیر در امور۱:۲۲:۵۳
جلسه ۶۵- تعهد و التزام در روابط فردی اجتماعی۱:۰۳:۵۱
جلسه ۶۶- نظام تربیتی و تکاملی انسان بر اساس حفظ ظاهر و توجه به باطن میباشد۱:۱۷:۲۴
جلسه ۶۷- توحید و حق در امور فردی و اجتماعی۱:۱۴:۴۵
جلسه ۶۸- لزوم اهتمام و پایبندی نسبت به تعهدات و التزامات۱:۳۱:۱۰
جلسه ۶۹- تعهد و التزام به حقوق الهی و خلقی۱:۰۴:۴۸
جلسه ۷۰- تنظیم روابط و ارتباطات در محیط داخل و خارج منزل۱:۰۵:۴۴
جلسه ۷۱- تنظیم روابط۱:۱۰:۴۹
جلسه ۷۲- اهمیت تسمیه و اسم گذاری در مکتب اسلام۱:۱۵:۵۲
جلسه ۷۳- تبیین ابعاد وجودی زنان در آیاتو روایات وارده۱:۲۷:۳۹
جلسه ۷۴- بیان وظیفه علماء در امر تبلیغ۱:۲۹:۰۷
جلسه ۷۵- حقیقت عقل عملی و نظری۱:۰۱:۲۶
جلسه ۷۶- تفسیر سخنان امیر المومنین در ارتباط با زنان۱:۳۸:۱۴
جلسه ۷۷-حقیقت نفس و روح مرد و زن۱:۲۷:۱۷
جلسه ۷۸- حقیقت نفس و روح مرد و زن۱:۳۱:۱۳
جلسه ۷۹- کیفیت ارتباط میان زن و شوهر از دیدگاه مکتب اسلام۱:۲۱:۳۴
جلسه ۸۰- تطبیق برنامه های تربیتی اسلام بر نهاد خانواده۱:۲۷:۴۸
جلسه ۸۱- ارتباط زن و مرد بر اساس دستورات اسلام۱:۰۷:۳۹
جلسه ۸۲- بیان وظایف و اموری که بر عهدهء زنان است۱:۱۸:۲۶
جلسه ۸۳- کیفیت تدبیر امور به مقتضای مقام عبودیت۱:۲۶:۴۹
جلسه ۸۴- دیدگاه مکتب عرفان در ارتباط با امتثال تکالیف و دستورات الهی۱:۵۹:۰۲
جلسه ۸۵- دیدگاه مکتب عرفان در ارتباط با امتثال تکالیف و دستورات الهی۱:۲۳:۵۷
جلسه ۸۶- کیفیت تاثیر اعمال و رفتار انسانها بر نفس و روح آنها۱:۱۷:۴۷
جلسه ۸۷- کیفیت تاثیر اعمال و رفتار انسانها بر نفس وملکوت آنها۱:۳۲:۵۷
جلسه ۸۸- دیدگاه مکتب عرفان در ارتباط با امتثال تکالیف و دستورات الهی۱:۲۹:۳۵
جلسه ۸۹ – مراتب انفاق در راه پروردگار۱:۲۵:۴۷
جلسه ۹۰- مراتب انفاق در راه پروردگار۱:۳۰:۲۷
جلسه ۹۱- مراتب انفاق در راه پروردگار۱:۴۷:۴۴
جلسه ۹۲- عبور از نفس و خواسته های آن۱:۴۷:۴۴
جلسه ۹۳- عبور از نفس و خواسته های آن۱:۱۳:۴۲
جلسه ۹۴- حقیقت مصیبت و ضرورت و فلسفه وجود آن۱:۱۰:۱۱
جلسه ۹۵- حقیقت مصیبت و ضرورت و فلسفه وجود آن۱:۴۷:۰۵
جلسه ۹۶ – ارتباط میان اشتغال به تکالیف الهی و پرهیز از مراء و مباهات۱:۱۰:۵۵
جلسه ۹۷- بیان مراتب مباهات و چگونگی مقابله با آن۱:۳۰:۴۳
جلسه ۹۸ – آثار سوءمباهات و راه های مقابله با آن۱:۲۱:۵۷
جلسه ۹۹- حقیقت دنیا و نحوه ارتباط انسان با آن۱:۲۳:۱۸
جلسه ۱۰۰- فلسفه و حکمت هبوط حضرت آدم به عالم دنیا۱:۱۸:۳۰
جلسه ۱۰۱- علت و فلسفه خلقت شیطان۱:۴۳:۴۸
جلسه ۱۰۲- علت و فلسفه خلقت شیطان۱:۳۱:۳۵
جلسه ۱۰۳- علت و فلسفه خلقت شیطان۱:۴۷:۱۷
جلسه ۱۰۴- علت و فلسفه خلقت شیطان۱:۳۵:۴۱
جلسه ۱۰۵- پرهیز از تفاخر و تکاثر در امور۱:۴۲:۰۸
جلسه ۱۰۶-حقیقت دنیا از دیدگاه مکتی عرفان۱:۳۶:۳۱
جلسه ۱۰۷– پرهیز از تفاخر و تکاثر۱:۵۲:۲۰
جلسه ۱۰۸- بیان سر تاخیر ورود حضرت سلیمان به بهشت۱:۴۸:۱۲
جلسه ۱۰۹- اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار۱:۱۱:۱۲
جلسه ۱۱۰- اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار۱:۰۶:۳۶
جلسه ۱۱۱- اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار۱:۲۳:۵۲
جلسه ۱۱۲-اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار۱:۳۸:۰۸
جلسه ۱۱۳- اختصاص عزت و علو به پروردگار و تبیین حرکت سیدالشهدا۱:۲۳:۳۵
جلسه ۱۱۴-ادراک اختصاص حقیقت عزت و علو در پروردگار۱:۱۶:۲۳
جلسه ۱۱۵- اختصاص حقیقت عزت و علو به پروردگار۱:۱۱:۵۹
جلسه ۱۱۶- بیان حقیقت معنای باطل و ذکر برخی از مراتب آن۱:۲۸:۰۰
جلسه ۱۱۷- بیان حقیقت معنای باطل و ذکر برخی از مراتب آن۱:۲۹:۲۴
جلسه ۱۱۸- معنای حق و باطل و ذکر برخی از مراتب آنها۱:۰۸:۰۷
جلسه ۱۱۹- بیان برخی از مراتب بطلان و وظایف سالک الهی در قبال آن۱:۱۶:۰۳
جلسه ۱۲۰- بیان برخی از مراتب بطلان و وظایف سالک الهی در قبال آن۱:۲۴:۳۱
جلسه ۱۲۱- حقیقت معنای باطل و مراتب آن۱:۱۳:۴۵
جلسه ۱۲۲-بیان برخی از مراتب بطلان و وظائف سالک الهی در قبال آن۱:۴۳:۲۴
جلسه ۱۲۳-چگونگی حفظ و تداوم بخشیدن به حالات معنوی و الهی۱:۲۷:۳۵
جلسه ۱۲۴-بیان یکی از مراتب بطلان و کیفیت سلوک عقلانی۱:۱۶:۳۱
جلسه ۱۲۵- کیفیت سلوک عقلانی۱:۱۵:۴۶
جلسه ۱۲۶-لزوم حرکت سالک الهی بر اساس سلوک عقلانی۱:۲۲:۲۸
جلسه ۱۲۷- پرهیز از گذراندن عمر به بطالت۱:۲۴:۲۸
جلسه ۱۲۸- بیان مقام اخلاص و مراتب آن۱:۲۲:۴۳
جلسه ۱۲۹- لزوم عمل به دستورات بزرگان و تطبیق آن با مراتب وجودی خویش۱:۳۱:۱۰
جلسه ۱۳۰- بیان اصول اساسی راه سیر و سلوک الهی۲:۰۶:۴۱
جلسه ۱۳۱-حقیقت تقوا۱:۱۷:۰۶
جلسه ۱۳۲- حقیقت تقوا۱:۲۷:۴۹
جلسه ۱۳۳- میزان اهتمام سالک راه الهی نسبت به مسیر عرغان۱:۲۶:۴۲
جلسه ۱۳۴ – حقیقت معنای تقوا و زهد۱:۴۶:۱۴
جلسه ۱۳۵- حقیقت معنای تقوا و تصور نادرست افراد از آن۱:۲۶:۲۰
جلسه ۱۳۶- حقیقت معنای تقوا و مراتب زهد دروغین۱:۲۲:۴۶
جلسه ۱۳۷-حریت و آزادی افراد از قید عبودیت و بندگی غیر از او۱:۱۱:۰۸
جلسه ۱۳۸– حقیقت معنای تقوا و ملاک ارزش اعمال۱:۱۲:۰۵
جلسه ۱۳۹– حقیقت معنای تقوا و تصور نادرست افراد از آن۱:۳۱:۰۶
جلسه ۱۴۰- حقیقت معنای تقوا وآثار آن۱:۲۰:۴۷
جلسه ۱۴۱- حقیقت معنای تقوا وآثار آن۱:۳۰:۵۰
جلسه ۱۴۲- حقیقت معنای تقوا وآثار آن۱:۴۵:۲۰
جلسه ۱۴۳– حقیقت لوح محفوظ و کیفیت احاطه و اشراق ائمه اطهار۱:۳۸:۱۳
جلسه ۱۴۴- حقیقت معنای عصمت و کیفیت آن در ائمه اطهار۱:۳۵:۵۶
جلسه ۱۴۵- وظیفه انسان در قبال حق و کیفیت سلوک عقلانی۱:۲۸:۴۳
جلسه ۱۴۶- کیفیت سلوک عقلانی۱:۴۲:۲۱
جلسه ۱۴۷- تبیین جایگاه اولیای الهی و کیفیت احاطه ایشان نسبت به امور۱:۳۶:۴۴
جلسه ۱۴۸- ارتداد و شرایط آن۱:۳۲:۱۴
جلسه ۱۴۹- لزوم تصحیح دیدگاه افراد نسبت به عالم وجود۱:۳۰:۱۷
جلسه ۱۵۰- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی۱:۰۷:۲۱
جلسه ۱۵۱- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی۱:۱۲:۵۹
جلسه ۱۵۲- حقیقت وحی و ابعاد وجودی پیامبرو ائمه اطهار۱:۲۰:۲۴
جلسه ۱۵۳- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی۱:۱۶:۳۹
جلسه ۱۵۴- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی۱:۲۰:۲۵
جلسه ۱۵۵- لزوم فراغت قلب در هنگام تلقی مطالب اولیا الهی۱:۱۷:۱۴
جلسه ۱۵۶- حقیقت معنای محکم و متشابه و گرایش های افراد در قبال آن۱:۲۵:۰۱
۱۵۷- ائمه اطهار و اولیای الهی برا اساس صداقت و…۱:۲۴:۱۸
جلسه ۱۵۸- محوریت ارتبط انسان با خداوند بر اساس رعایت نکات جمالیه۱:۴۳:۴۵
جلسه ۱۵۹- ریاضت نفس و ضرورت نیاز به آن در مسیر سیر و سلوک۱:۲۵:۲۰
جلسه ۱۶۰- ریاضت نفس و ضرورت نیاز به آن در مسیر سیر و سلوک۱:۲۰:۰۱
جلسه ۱۶۱- دیدگاه نادرست افراد نسبت به مسئله ریاضات نفسانیه۱:۲۷:۳۸
جلسه ۱۶۲- بیان مبانی مسیر سیر و سلوک و علت نیاز افراد به ریاضت۱:۳۹:۳۱
جلسه ۱۶۳- ریاضت نفس و دیدگاه اهل معرفت نسبت به ماه محرم۱:۳۹:۱۹
جلسه ۱۶۴- مکتب اسلام مکتب عقل گرایی حریت و انتخاب است۱:۴۰:۰۲
جلسه ۱۶۵- ابعاد گسترده مسئله ریاضت نفس کیفیت نزول قرآن۱:۴۳:۵۳
جلسه ۱۶۶- پایه تفکر اسلامی بر اساس مسئله تعاضد بقاء۱:۴۲:۴۱
جلسه ۱۶۷- اصالت روح و معنا در قبال اصالت ماده و انسان۱:۳۵:۰۰
جلسه ۱۶۸- مبانی تشریع ادیان الهی براساس مسئله کمک به هم نوع۱:۳۷:۴۳
جلسه ۱۶۹- تقنین احکام در ادیان الهی بر محوریت توحید۱:۴۲:۴۲
جلسه ۱۷۰ – کیفیت تاثیر اعمال و رفتار انسانها در صورت برزخی و ملکوت۱:۵۵:۳۴
جلسه ۱۷۱- چگونه امام سجاد به خود نسبت گناه میدهند؟۱:۵۹:۰۵
جلسه ۱۷۲- چگونه امام سجاد به خود نسبت گناه میدهند؟۱:۵۳:۰۷
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۳-چگونه امام سجاد به خود نسبت گناه میدهند؟۱:۴۳:۴۲
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۴-حقیقت ریاضات شرعیه نفسانیه در مکتب عرفان و ضرورت آن۱:۴۶:۲۵
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۵-حقیقت ریاضات شرعیه نفسانیه در مکتب عرفان و ضرورت آن۱:۴۴:۳۰
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۶۱:۴۷:۲۵
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۷۱:۰۸:۰۳
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۸۱:۲۱:۳۴
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۷۹۱:۴۵:۳۶
شرح حدیث عنوان بصری جلسه ۱۸۰۱:۱۲:۱۶
6297 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

https://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. داود گفت:

  با سلام
  بسیار خوشحالم که با سایت خوب شما آشنا شدم
  کاش می شد مباحث مورد نظرمان را از صاحبان سایت بخریم
  من دسترسی به اینترنت پر سرعت ندارم و در ضمن حوصلۀ این که این همه بنشینم و سخنرانی ها و یا مستندهایتان را دانلود کنم، ندارم
  چگونه می توانم برخی مباحث منرج در سایت شما را خریداری کنم؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام
   والا خودمم چون محدودیت حجم دارم خیلی از چیزایی که اینجا میزارم رو نمیتونم دانلود کنم ولی اگه خاستی بخری این یکی سایت خوبیه
   http://www.hayatcenter.ir/
   سایتهای دیگه هم هست اگه خاستی بهت معرفی کنم

دسته بندی

اسکرول بار