دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

.

آیت الله شجاعی | نقش هوی در تثبیت حیات دنیوی۰۰:۴۳:۵۸
آیت الله شجاعی | خواطر نفسانی، وساوس شیطانی ۱۰۰:۳۰:۰۲
آیت الله شجاعی | خواطر نفسانی، وساوس شیطانی ۲ (حدیث نفس)۰۰:۲۹:۱۱
آیت الله شجاعی | خواطر نفسانی، وساوس شیطانی ۲ ( معصیت)۰۰:۳۲:۴۱
آیت الله شجاعی | خواطرنفسانی، وساوس شیطانی ۴ ( با نیّت و اراده )۰۰:۳۳:۱۲
آیت الله شجاعی | وساوس شیطانی،خواطرنفسانی۵ (امانیّ ، احوال غالب بر قلب،طیران وهم و خیال و نگرانی)۰۰:۳۲:۳۴
آیت الله شجاعی | خطورات شیطانی، وساوس نفسانی ۶ (نتایج رفع آن)۰۰:۲۹:۱۹
آیت الله شجاعی | شکستن هوی و سیر کمالی انسان۰۰:۲۳:۴۷
آیت الله شجاعی | برنامه اصلی انسان۰۰:۲۵:۱۰
آیت الله شجاعی | حب دنیا۰۰:۲۸:۲۴
آیت الله شجاعی | بخل و سخا۰۰:۲۸:۵۷
آیت الله شجاعی | اجتناب از حرام۰۰:۲۴:۳۳
آیت الله شجاعی | خیانت۰۰:۳۲:۰۴
آیت الله شجاعی | اذیت مومن ۱۰۰:۲۷:۰۴
آیت الله شجاعی | اذیت مومن ۲۰۰:۲۵:۴۹
آیت الله شجاعی | اذیت مومن ۳۰۰:۲۶:۲۱
آیت الله شجاعی | حسد ۱۰۰:۲۲:۲۹
آیت الله شجاعی | حسد۲۰۰:۲۹:۵۰
آیت الله شجاعی | ایجاد اضطراب برای مومن۰۰:۲۷:۳۰
آیت الله شجاعی | ایجاد سرور برای مومن۰۰:۲۲:۳۱
آیت الله شجاعی | مداهنه ۱۰۰:۲۹:۰۴
آیت الله شجاعی | مداهنه ۲۰۰:۲۳:۴۹
آیت الله شجاعی | مداهنه ۳۰۰:۳۲:۲۹
آیت الله شجاعی | تباعد و تهاجر۰۰:۴۲:۰۶
آیت الله شجاعی | قطع رحم۰۰:۳۶:۳۹
آیت الله شجاعی | حقوق همسایه۰۰:۳۲:۲۴
آیت الله شجاعی | تتبّع۰۰:۲۸:۲۲
آیت الله شجاعی | نمّامی۰۰:۲۸:۲۸
آیت الله شجاعی | شماتت۰۰:۲۶:۰۸
آیت الله شجاعی | مراتب یقین ۱۰۰:۲۸:۲۲
آیت الله شجاعی | مراتب یقین ۲۰۰:۲۵:۰۳
آیت الله شجاعی | مراتب عالی یقین۰۰:۳۴:۲۸
آیت الله شجاعی | آثار یقین ۱۰۰:۳۴:۴۵
آیت الله شجاعی | آثار یقین ۲۰۰:۴۰:۴۰
آیت الله شجاعی | غرور ۱۰۰:۳۲:۳۲
آیت الله شجاعی | غرور ۲۰۰:۴۰:۵۲
آیت الله شجاعی | غرور ۳۰۰:۲۵:۱۷
آیت الله شجاعی | غرور ۴۰۰:۴۴:۲۸
آیت الله شجاعی | تواضع ۱۰۰:۱۴:۳۴
آیت الله شجاعی | تواضع ۲۰۰:۲۴:۰۲
آیت الله شجاعی | محبت و خوف خدا ۱۰۰:۳۲:۴۳
آیت الله شجاعی | محبت و خوف خدا ۲۰۰:۲۲:۱۴
آیت الله شجاعی | محبت و خوف خدا ۳۰۰:۲۴:۴۸
آیت الله شجاعی | چراغ هدایت (پیرامون امام حسین علیه السلام) ۱۰۰:۲۱:۵۷
آیت الله شجاعی | چراغ هدایت (پیرامون امام حسین علیه السلام) ۲۰۰:۲۶:۲۰
آیت الله شجاعی | وقایع زمان تولد رسول اکرم ۱ – شرح جایگاه حضرت سید الشهداء(ع)۰۰:۴۴:۱۹
آیت الله شجاعی | وقایع زمان تولد رسول اکرم ۲ – وقایع زمان تولد رسول اکرم (ص)۰۰:۲۲:۱۵
آیت الله شجاعی | سیره امام مهدی علیه السلام پس از ظهور۰۰:۲۰:۵۱
آیت الله شجاعی | ماه مبارک رمضان۰۰:۳۰:۲۴
شناخت و بررسی صورت های مختلف غرور۳۱:۲۷
احکام نیت زکات۲۴:۵۳
غرور چیست؟۲۹:۵۰
مذمت اجتناب نکردن از اموال حرام۳۰:۰۸
حسد یکی دیگر از موانع رسیدن به سلوک۳۰:۰۸
درس اخلاق – جلسه ۶۲۸:۲۶
مسئله اکرام مومن۲۴:۱۳
عوامل هلاکت انسان۲۸:۲۳
نقش مشیت الهی در زندگی۲۸:۰۹
مراتب هوای نفس۲۲:۵۸
طی طریق سلوک۳۰:۰۸
مذمت انتقام و توصیه به عفو و بخشش۲۶:۲۲
مذمت افراط در قوه غضبیه۲۹:۲۴
راه رسیدن به ایمان قلبی۲۹:۳۶
مذمت حب جاه۳۱:۱۴
راه رسیدن به سلوک از زبان قرآن۲۸:۵۲
احکام غیبت۲۹:۵۴
انواع دروغ و مذمت آن۲۸:۵۶
مراتب شرک و معنای آن۲۵:۳۹
راه جلوگیری از بروزات هوای نفس۲۷:۱۴
شناخت مراتب نفسانی انسان۲۸:۴۰
وقاحت، یکی از مهلکات سلوک۲۹:۲۸
بررسی معنای طول امل۲۹:۱۲
راه رهایی از طول امل در روایات۲۶:۳۷
آثار توجه به مرگ۲۷:۵۶
تعبیر غضب در روایات۲۸:۵۸
آثار سلوک بر روح و جان آدمی۳۰:۰۶
سوء خلق یکی از آثار غضب است .۲۷:۲۳
مسئله هجرت۲۹:۵۹
رذائل اخلاقی فرد متکبر۲۷:۲۶
قطع رحم یکی از موانع سلوک۲۹:۵۸
زمینه کبر و تکبر در انسان۲۷:۱۰
مذمت فخر فروشی۲۵:۴۸
مراتب تواضع۲۶:۵۸
شرایط پذیرفته شدن عبادات۲۹:۳۲
بررسی و شناخت مهلکات قوه عاقله۲۷:۱۵
آثار جهل برفرد سالک۲۸:۲۶
مراتب جهل۲۷:۳۳
راه کسب علم۲۸:۴۱
مراتب یقین و طلب علم۳۰:۴۳
درس اخلاق – جلسه فرق توکل و تسلیم در چیست؟۲۹:۳۲
مراتب شرک۲۸:۳۹
اساس سلوک الی الله۲۶:۴۱
مراتب شرک خفی۲۵:۲۵
جلوه های مختلف هوای نفس۲۶:۰۳
انواع حجاب های وجودی انسان۲۳:۲۷
مراحل امر به معروف و نهی از منکر۲۵:۳۳
رضا و سخط۲۱:۳۴
معنا و مبنا هجران و هجرت۲۷:۲۵
توصیه به فرو خوردن خشم۳۰:۲۰
معنای افشاء سر۲۲:۰۰
وظیفه فرد سالک چیست؟۲۱:۰۸
شماتت به چه معناست؟۲۷:۵۷
مذمت تجسس بی جا از زبان قرآن۲۷:۰۵
انواع غیبت۲۶:۱۷
شرایط مستمع غیبت۲۸:۴۹
آثار دروغ بر روح آدمی۲۲:۰۹
مذمت دورغ در عمل۳۰:۰۷
مراتب کذب۲۰:۱۷
آفات زبان۲۹:۵۳
مراتب ریا۲۹:۴۱
بررسی مسئله ریا از زبان سوره ماعون۲۸:۲۵
صور ریا۲۶:۴۹
اخلاص در عمل۲۹:۰۰
مجاهدت در راه عرفان برای رسیدن به اخلاص۲۷:۰۸
مذمت خود پسندی۲۳:۳۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – روایت از حضرت عیسی (ع)۲۳:۱۷
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اراده سالک۲۵:۰۱
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – محاسبه اعمال۲۴:۵۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – مراقبه۲۲:۳۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – سیطره شیطان به انسان و فراموشی ذکر خدا۲۴:۵۷
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اراده ترک گناه و انجام اعمال نیک۲۴:۵۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – ظهور اعمال در برزخ۲۲:۴۰
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – مخلص و درجات اخلاص۲۶:۳۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اخلاص مقابل ریا۲۷:۰۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – ریا و فساد عمل۲۹:۰۰
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اقسام ریا۲۶:۴۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – ریا و حبط اعمال۲۹:۲۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – نماز و ریا۲۸:۲۵
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – ریا۲۹:۴۱
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – مهلکات زبان۲۹:۵۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – دروغ در مقام عمل۳۰:۰۷
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – از بین رفتن بها به وسیله دروغ۲۲:۰۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – موارد صحّت غیبت۲۵:۴۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – نجات از غیبت۲۸:۴۷
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – غیبت چیست؟۲۶:۱۷
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – شماتت۲۷:۵۷
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – طعنه زدن و کوچک کردن دیگران۲۱:۰۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – بر شمردن خطاهای دیگران۲۱:۳۴
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – کظم غیظ۳۰:۲۰
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – ابواب امر به معروف و نهی از منکر۲۱:۳۴
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – مراتب امر به معروف و نهی از منکر۲۵:۳۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – هواهای نفسانی۲۶:۰۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اجتنابات۲۶:۴۱
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – شرک خفی۲۸:۲۵
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – مراتب شرک۲۸:۳۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اذیت مومن۲۴:۳۰
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – شرک۲۸:۱۱
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – منزلت یقین۲۹:۳۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – آثار یقین۳۰:۴۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – علم و عمل۳۰:۱۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – مراتب یقین۲۷:۳۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – شناخت راه سلوک۲۸:۲۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – شهوت و غضب۲۷:۱۵
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – تواضع۲۹:۳۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – علاج تکبر۲۶:۵۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – کبر و تکبر۲۵:۴۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – کبر۲۷:۱۰
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – هوای نفس۲۵:۳۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – سوء ظن به خالق و مخلوق۲۷:۲۷
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – سلوک عرفانی و مداحنه۲۹:۵۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – عجب و کبر۲۷:۲۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – راه معالجه غضب۳۰:۱۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – عقوق والدین۲۴:۵۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – تباعد و هجران۲۹:۵۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – عجب۳۰:۳۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – سوء خلق۲۷:۲۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – عالم ما در درون۳۰:۰۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – غضب و خشم۲۸:۵۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – سالک و طول امل۲۷:۵۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – طول امل۲۹:۱۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – طول امل و تذکر مرگ۲۶:۳۷
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – وقاحت و حیاء۲۸:۴۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – وقاحت۲۹:۴۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – حجاب نفس۲۸:۴۰
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اجتناب از هوا۲۹:۳۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – نمام و سخن چین۲۵:۳۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – کذب۲۹:۵۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – دروغ گوئی۲۲:۴۵
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اشکال غیبت۲۸:۳۴
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – غیبت۲۸:۵۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – حب جاه و مقام۳۱:۱۴
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – ایمان قلبی۲۹:۳۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – انقطاع رحم۲۹:۳۱
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – جبن و تحور۲۹:۲۴
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – انتقام۲۶:۲۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – غیرت دینی۳۰:۳۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – سستی در امر به معروف و نهی از منکر۲۳۰:۰۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – سستی در امر به معروف و نهی از منکر۱۲۲:۵۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – سرور قلب مومن۲۶:۱۵
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – ایجاد ناراحتی در قلب مسلمان۲۴:۱۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – رضای به امر الهی۲۸:۰۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – خیانت۲۸:۲۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اکرام مومن۲۴:۱۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – مهلکات و جلوات هوای نفس۲۸:۲۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – بیهوده گوئی۲۷:۵۵
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – حسد۳۰:۰۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اجتناب از حرام۳۰:۰۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – مغترین۲۹:۵۰
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – غرور۳۱:۱۴
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – قطع صله رحم۲۳:۴۲
42261 بازدید ۵۳ نظر »

ارسال نظر

http://www.zahra-media.ir/mahanserver.net.png

 1. محمد فرجی گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از زحمات قابل تقدیرتان
  بنده مدتی است دنبال آدرس یا شماره تلفنی از حضرت آیت الله محمد شجاعی یا شاگردانشان هستم لطفا اگر زحمت نباشد راهنمایی فرمایید.
  خیلی خیلی مهم است اگر از خودشان ندارید لطفا از شاگردانشان راهنمایی فرمایید
  اجرکم عند الله
  التماس دعا

 2. م--- گفت:

  سلام صوت سخنرانی های ماه مبارک ایشان را دارید در سایت بگذارید؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام باشه میگردم اگه پیدا کردم چشم

   • صدرا گفت:

    اگرازشاگردانشان تلفنی یاادرسیداریدتماسبگیرید۰۹۱۴۵۰۴۱۶۸۹وصوت تفسیرقران استادشجاعی رابه طورکامل درسایتشان بگذارید.ای اقاییکه ازادرسشان خبرداریدشماایامیدانیدلحظه ای عالمی رادیدن ازهزاران جلدکتاب اخلاقی بالاتراست انهم چنین عالم بافضیلتیکه ازبرادران رسول الله است.حالااگربه شاگردی هم قبول نکردنددیدن وملاقلات بااشیان چه ضرری داردایانمیخواهیدازدست ماگمراهان بگیرید.ایانمیدانیدزیارت ایشان ماننددیدارائمه است.ایاانتظارداریدمامومنی را تحقیرکنیم ونرویم وازنفسشان استفده کنیم ایارواست ایاحیف نیست عمرخودرابه بطالت بگذرانیم ودرعمر یکبارهمکه شده ایشان راازنزدیک ببینیم.ماکه دستمان ازاماممان کوتاه است حداقل سربازش راهم نبینیم.اگراورانبینیم پس به چه کسی نظرکنیم چه کسی راببینیم.ایامیدانیدساعتی باعلمابودن ازعمری عبادت جاهلانه برتراست.ماکه خدارا نشناخته ایم پس چه کسی بایدبه مابشناساند.چراماراازملاقات باایشان محروم میکنید.مگرمیخواهیم کارحرامی انجام دهیم.ای شاگردان حضرت استادشماکه ازایشان رفته ایدواستفاده کرده ایدحالا نوبت ماست. شماکه سیراب شده ایدایانمیخواهیدبه ماهم اب بدهیدوماراسیراب کنیدبه یادتشنه لبان کربلابه خاطرامام حسین کمکی کنید پیداکنیم استادراشماکه نمیدانیددردماچیست.اگرمحبت کردیدوبااب توحیدماراسیراب کریدوادرسی یا تلفنی ازاستادیاازخودتان دادیدتماسبگیرید.۰۹۱۴۶۵۳۵۸۱۸-۰۹۱۴۵۰۴۱۶۸۹-۰۴۱۳۵۵۶۵۲۶۵

 3. حسین گفت:

  واقعا مطالب بسیارمفیدهستند
  الخصوص سخنرانیهای اقای شجاعی

 4. بهزاد گفت:

  با سلام خدمت تمامی عزیزانی که بدنبال پیداکردن خطی …نشانی … آدرسی از بندگان خوب خدا مانند نور چشم مان و عارف بالله آیت الله شجاعی هستند عرض میکنم (البته اگه بی ادبی نباشه ) این عزیزان مانند خیلی از اوتاد زمان بارشان را بسته اند و در خلوت معشوقشان متنعمند و فقط تعداد معدود و محدودی از بندگان خوب را به حضور میپذیرند و بقول معروف خرشان از پل گذشته و دیگر کاری به کار و حال هزاران جوان تشنه سلوک الی الله ندارند که برای رسیدن به یک استاد به مقصد رسیده له له میزنند … نمونه دیگرش عارف زمانمان و همشهری عزیزمان آیت الله بهجت رضوان الله علیه بود که خودش قبل از بلوغ بهترین اساتید تربیت نفس خداوند روزیشان کرد و هر وقت جهت استفاده از محضرشان خدمت میرسیدیم میفرمود نماز اول وقت و ترک معصیت ….هرچند این حرفشان بحق بوده اما همیشه برایم این سئوال بوده که آیا ایشان یا خیلی از سروران عزیز دیگر چندین سال نزد اساتید مبرز اخلاق و عرفان زانوی ادب زدند فقط همین دو جمله را شنیدند یا خبری دیگربوده و ما و امثال ما لیاقشان را نداریم….

  • صدرا گفت:

   شماواقعاایاادرسی ا زایشون دارید

  • رهگذر گفت:

   سلام . به نظرم اینگونه قضاوت کردن در مورد بندگان خوب خدا همچون آیت الله شجاعی و مرحوم آیت الله بهجت و … بی انصافی است. شما توجه داشته باشید که این بندگان خوب خدا در عوالم شهود هستند و تاثیراتی می توانند بر نفوس بگذارند که از فهم ما خارج است. اگر کسی واقعا در مسیر تقوا (همان نماز اول وقت و ترک معصیت که آیت الله بهجت گفتند) ثابت قدم باشند، این بندگان خوب خدا ای بسا که باطنا او را تا رسیدن به سر منزل مقصود یاری رسانند ان شاءالله و الله العالم. و البته همه چیز در ید قدرت حق تعالی است و هرچه دارند خوبان و ما داریم، از مجرای فیض ولایت نبی اکرم و ائمه معصومین (ع) است. التماس دعا…

   • بنده گفت:

    سلام ؛ بنده موافقم با اینکه اگر تشنگی واقعی باشد ساقی به او توجه میکند و کم هستند تشنگانی که سرنوشتشان تا آخر عمر تشنگی است ( تشنگی آور بدست) . به دوستان تشنه توصیه مطالعه کتاب مقالات ایشان را دارم .این کتاب چاپ انتشارات سروش میباشد.

  • رضا گفت:

   برادر عزیز
   یقینا خداوند تعالی عالم را حکیمانه خلق کرده است و هدف از خلقت را نیز عبودیت بیان فرموده است.
   حال اگر کسی زمینه رسیدن به عبودیت را داشته باشد بنا بر قاعده لطف امکان ندارد خداوند تعالی بستر و مقدمات سلوک و عبودیت را برای او فراهم نکند.
   به قول معروف شما تا سر جاده بیا … ماشین هم می آید…
   بنابراین افرادی همچون آیت الله بهجت حقیقت سلوک الی الله را درک نموده و همچون برخی افراد تصور ذهنی ناقص از آن نداشتند. از طرفی چونکه نوع افراد و قریب اتفاق افراد همچون بنده در مقدمات سیر الی الله گیر هستیم ایشان توصیه مقدماتی می فرمودند.
   البته بسیاری نیز که در کلاس بالاتری از سلوک قرار داشتند دستورات و راهنمایی های بیشتری از ایشان دریافت می کردند.
   خلاصه خداوند عالم را برای سلوک خلق کرده و هیچ مانعی برای نطول رحمت خاصه خود از سمت او وجود ندارد اگر تلاش و کوشش نماییم و مجاهدت نماییم و تا سر جاده بیاییم حتما ماشین هم هست…

  • حامد گفت:

   سلام علیکم
   اگر کسی با اخلاص طالب هدایت باشد،مگر میشود خداوند مهربان او را هدایت نکند.
   قطعا قطعا خداوند مهربان او را هدایت میکند شکی در این نیست.

 5. صدرا گفت:

  شماواقعاایاادرسی ا زایشون دارید

 6. زهرا گفت:

  سلام و احترام.ببخشید لینکهای جدول بالا کار نمی کنه و ارور میده.لطفا بررسی فرمایید.

 7. سعید رجبی نژاد گفت:

  خدا رحمتشان کند انشاالله

 8. اصغر رضایی گفت:

  سلام و عرض ادب خدمت استاد شجاعی عزیز و بزرگوار و همه دست اندر کاران که در اطلاع رسانی و نشر آثار استاد گرامی همکاری و مشارکت دارند.
  تشکر ویژه از همه شماها دارم.
  لطفا اینجانب را راهنمایی بفرمایید چگور میتوانم استاد را زیارت کنم یا تلفنی با ایشان صحبت کنم

 9. مصطفی گفت:

  با سلام
  ضمن عرض خسته نباشید و خدا قوت خدمت شما و دوستانتان برخی از عناوینی که در سایت بارگذاری شده است، با محتوای سخنرانی تطابق ندارد برای مثال عنوان جلسه اول شرح اسماء الله آیت الله شجاعی، در مورد تفسیر سوره نبا می باشد که این اشتباه است.
  لطفا نسبت به بازنگری در مورد تیتر سخنرانی ها اقدام گردد. ممنونم
  و منت الله توفیق

 10. farzan گفت:

  سلام آدرس کلاسهایی که زیر نظر خود استاد برای خانمها وآقایان تشکیل میشود دارم.اعلام بفرمایید ارسال کنم.

 11. ر گفت:

  با سلام
  ممنون از سایت پر بارتان
  لطف می کنید توضیح بیشتری در باره هر فایل بگذارید. مثلا درس ها اخلاق ایشان اگر عنوان داشته باشد بهتر است

  یاعلی مدد

 12. دلیان گفت:

  سلام طاعات و عبادات شما قبول بنده دمبال ۲۰۶ جلسه سخنرانی سیروسلوک استاد شجاعی هستم تو سایتهای مختلف دمبالش بودم فایلهای سخنرانی رو پیدا کردم ولی دانلود نمیشن ممنون میشم فایلهای صوتی ۲۰۶ جلسه سیر وسلوک رو به ادرس ایمیلم ارسال کنید اگر امکانش نیست لطفا یه سایت معتبر معرفی کنید که بتونم فایلهاشو دانلود کنم ادرس ایمیلم
  Ahmaddelian_1360@yahoo.com منتظر جوابتون هستم یا علی

 13. اسماعیل گفت:

  سلام و عرض ادب محضر عشاق عارف بالله و عالم ربانی و یوسف صدیق زمان آیت الله شجاعی رضوان الله علیه… یکی از شاگردان آن مرحوم که بیست سال در محضرشان بوده و زنجانی هم میباشند یک کانال تلگرامی به نام هوای وصال ساختند telegram.me/havayee_vesal

 14. حمید گفت:

  سلام دوستان اباعبدالله ع میانبرهستند
  سجده یونسیه میانبراست
  مطالعه کتاب ملااحمدنراقی هم لازم
  التماس دعا

 15. هلما گفت:

  سلام میشه این فایلهارو یکجادانلود کرد???ممنون میشم جواب بدید.

 16. داوود گفت:

  سلام
  اون چندتا فایل اول رو چک کنید ارور میده
  لطفا درست شون کنید
  ولی بقیهدرست هستن
  منتظرم

 17. منتظر گفت:

  با سلام خدمت همه سروران گرامی
  مدتی است کانال تلگرامی راه اندازی شده است که در آن دروس اخلاق و خلاصه تالیفات و آثارحضرت آیت الله شجاعی (ره) را ارائه می گردد.علاقمندان می توانند جهت دنبال نمودن مباحث حضرت استاد به این کانال مراجعه نمایند
  کانال تزکیه عملی
  tazkiyehamaly@

 18. شمس كامل گفت:

  سلام علیکم و خسته نباشید
  اجرک الله ان شاء الله
  دوستان عزیز ، کانال تلگرامی متفاوت شامل نا گفته ها و نا شنیده ها از حضرت آیت الله العظمی محم شجاعی ( قدس سره الشریف ) راه اندازی شده است . در صورت تمایل استفاده و اطلاع رسانی فرمایید .
  التماس دعا
  @shamse_kamel

 19. شمس كامل گفت:

  با عرض معذرت در صورت تایید پیام آخر را منتشر نمایید
  التماس دعا

 20. حسین گفت:

  با سلام خدمت همه عزیزان
  در کانال تلگرامی زیر می توانید دروس اخلاق و خلاصه تالیفات و آثارحضرت آیت الله شجاعی (ره) رامشاهده نمایید.علاقمندان می توانند این کانال مراجعه نمایند.
  بیاناتی از حضرت آیت الله محمد شجاعی ره
  https://t.me/mshojaeeblogir

 21. شیخ علی مزرعه گفت:

  سلام علیکم هرکاری کردم خواستم یجا دانلود بشه نشد

 22. راسخ گفت:

  خب برادر بزرگوار یه فایل زیپ کامل از همه سخنرانی ها میذاشتین. ۲۰۰ تا فایل رو اخه تک تک زدن چه زمانی از ملت میگیره ! لطفا یک فایل زیپ از سخنرانی ها قرار بدهید. ممنون از زحمتی ک میکشد .

 23. داود گفت:

  سلام علیکم
  متاسفانه بعضی از فایلها خصوصا فایلهای مربوط به نفی خواطر موقع دانلود با خطا مواجه می شوند.
  موید باشید

 24. امام رضاییم گفت:

  دوست عزیز خدا قو
  دنبال سخنرانی های حج استاد هستم
  راهنمایی می فرمایید

 25. فراهانی گفت:

  از شاگردان استاد معظم آیت الله شجاعی کسی را دوستان می شناسند. معرفی کنند یا کانال تلگرام این بزرگواران را ممنون

 26. اصغر گفت:

  سلام سایتتون کار نمی کنه هرروز میخام یه فایل بردارم فقط خطای سرور میده لطفا اصلاح بکنید.

 27. بابک گفت:

  با سلام و خداقوت و تشکر از زحمات شما برادران گرامی متاسفانه دانلوددفایل های این صفحه از ابتدا تا فایل بررسی صورت های مختلف غرور دارای اشکال میباشد لطفا در صورت امکان نسبت به رفع مشکل اقوام فرمایید . از خداوند متعال برای شما عاقبت بخیری مسئلت دارم. یا حق

 28. سمیه گفت:

  سلام،ایت این ۲۰۰ سخنرانی اخلاقی،همان ۲۰۶ سخنرانی سیر سلوک هست که در همین سایت موجود هست؟

 29. احمد گفت:

  سلام
  لطفاً همه صوت ها رو داخل ی لینک قرار بدید تا با یکبار دانلود بشه
  تشکر از زحمات شما

دسته بندی

اسکرول بار