دکتر عباسی
استاد رائفی پور
خیریه احسان مهدوی

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

آمار

هم‌سنگران

آیت الله شجاعی | نقش هوی در تثبیت حیات دنیوی ۰۰:۴۳:۵۸
آیت الله شجاعی | خواطر نفسانی، وساوس شیطانی ۱ ۰۰:۳۰:۰۲
آیت الله شجاعی | خواطر نفسانی، وساوس شیطانی ۲ (حدیث نفس) ۰۰:۲۹:۱۱
آیت الله شجاعی | خواطر نفسانی، وساوس شیطانی ۲ ( معصیت) ۰۰:۳۲:۴۱
آیت الله شجاعی | خواطرنفسانی، وساوس شیطانی ۴ ( با نیّت و اراده ) ۰۰:۳۳:۱۲
آیت الله شجاعی | وساوس شیطانی،خواطرنفسانی۵ (امانیّ ، احوال غالب بر قلب،طیران وهم و خیال و نگرانی) ۰۰:۳۲:۳۴
آیت الله شجاعی | خطورات شیطانی، وساوس نفسانی ۶ (نتایج رفع آن) ۰۰:۲۹:۱۹
آیت الله شجاعی | شکستن هوی و سیر کمالی انسان ۰۰:۲۳:۴۷
آیت الله شجاعی | برنامه اصلی انسان ۰۰:۲۵:۱۰
آیت الله شجاعی | حب دنیا ۰۰:۲۸:۲۴
آیت الله شجاعی | بخل و سخا ۰۰:۲۸:۵۷
آیت الله شجاعی | اجتناب از حرام ۰۰:۲۴:۳۳
آیت الله شجاعی | خیانت ۰۰:۳۲:۰۴
آیت الله شجاعی | اذیت مومن ۱ ۰۰:۲۷:۰۴
آیت الله شجاعی | اذیت مومن ۲ ۰۰:۲۵:۴۹
آیت الله شجاعی | اذیت مومن ۳ ۰۰:۲۶:۲۱
آیت الله شجاعی | حسد ۱ ۰۰:۲۲:۲۹
آیت الله شجاعی | حسد۲ ۰۰:۲۹:۵۰
آیت الله شجاعی | ایجاد اضطراب برای مومن ۰۰:۲۷:۳۰
آیت الله شجاعی | ایجاد سرور برای مومن ۰۰:۲۲:۳۱
آیت الله شجاعی | مداهنه ۱ ۰۰:۲۹:۰۴
آیت الله شجاعی | مداهنه ۲ ۰۰:۲۳:۴۹
آیت الله شجاعی | مداهنه ۳ ۰۰:۳۲:۲۹
آیت الله شجاعی | تباعد و تهاجر ۰۰:۴۲:۰۶
آیت الله شجاعی | قطع رحم ۰۰:۳۶:۳۹
آیت الله شجاعی | حقوق همسایه ۰۰:۳۲:۲۴
آیت الله شجاعی | تتبّع ۰۰:۲۸:۲۲
آیت الله شجاعی | نمّامی ۰۰:۲۸:۲۸
آیت الله شجاعی | شماتت ۰۰:۲۶:۰۸
آیت الله شجاعی | مراتب یقین ۱ ۰۰:۲۸:۲۲
آیت الله شجاعی | مراتب یقین ۲ ۰۰:۲۵:۰۳
آیت الله شجاعی | مراتب عالی یقین ۰۰:۳۴:۲۸
آیت الله شجاعی | آثار یقین ۱ ۰۰:۳۴:۴۵
آیت الله شجاعی | آثار یقین ۲ ۰۰:۴۰:۴۰
آیت الله شجاعی | غرور ۱ ۰۰:۳۲:۳۲
آیت الله شجاعی | غرور ۲ ۰۰:۴۰:۵۲
آیت الله شجاعی | غرور ۳ ۰۰:۲۵:۱۷
آیت الله شجاعی | غرور ۴ ۰۰:۴۴:۲۸
آیت الله شجاعی | تواضع ۱ ۰۰:۱۴:۳۴
آیت الله شجاعی | تواضع ۲ ۰۰:۲۴:۰۲
آیت الله شجاعی | محبت و خوف خدا ۱ ۰۰:۳۲:۴۳
آیت الله شجاعی | محبت و خوف خدا ۲ ۰۰:۲۲:۱۴
آیت الله شجاعی | محبت و خوف خدا ۳ ۰۰:۲۴:۴۸
آیت الله شجاعی | چراغ هدایت (پیرامون امام حسین علیه السلام) ۱ ۰۰:۲۱:۵۷
آیت الله شجاعی | چراغ هدایت (پیرامون امام حسین علیه السلام) ۲ ۰۰:۲۶:۲۰
آیت الله شجاعی | وقایع زمان تولد رسول اکرم ۱ – شرح جایگاه حضرت سید الشهداء(ع) ۰۰:۴۴:۱۹
آیت الله شجاعی | وقایع زمان تولد رسول اکرم ۲ – وقایع زمان تولد رسول اکرم (ص) ۰۰:۲۲:۱۵
آیت الله شجاعی | سیره امام مهدی علیه السلام پس از ظهور ۰۰:۲۰:۵۱
آیت الله شجاعی | ماه مبارک رمضان ۰۰:۳۰:۲۴
شناخت و بررسی صورت های مختلف غرور ۳۱:۲۷
احکام نیت زکات ۲۴:۵۳
غرور چیست؟ ۲۹:۵۰
مذمت اجتناب نکردن از اموال حرام ۳۰:۰۸
حسد یکی دیگر از موانع رسیدن به سلوک ۳۰:۰۸
درس اخلاق – جلسه ۶ ۲۸:۲۶
مسئله اکرام مومن ۲۴:۱۳
عوامل هلاکت انسان ۲۸:۲۳
نقش مشیت الهی در زندگی ۲۸:۰۹
مراتب هوای نفس ۲۲:۵۸
طی طریق سلوک ۳۰:۰۸
مذمت انتقام و توصیه به عفو و بخشش ۲۶:۲۲
مذمت افراط در قوه غضبیه ۲۹:۲۴
راه رسیدن به ایمان قلبی ۲۹:۳۶
مذمت حب جاه ۳۱:۱۴
راه رسیدن به سلوک از زبان قرآن ۲۸:۵۲
احکام غیبت ۲۹:۵۴
انواع دروغ و مذمت آن ۲۸:۵۶
مراتب شرک و معنای آن ۲۵:۳۹
راه جلوگیری از بروزات هوای نفس ۲۷:۱۴
شناخت مراتب نفسانی انسان ۲۸:۴۰
وقاحت، یکی از مهلکات سلوک ۲۹:۲۸
بررسی معنای طول امل ۲۹:۱۲
راه رهایی از طول امل در روایات ۲۶:۳۷
آثار توجه به مرگ ۲۷:۵۶
تعبیر غضب در روایات ۲۸:۵۸
آثار سلوک بر روح و جان آدمی ۳۰:۰۶
سوء خلق یکی از آثار غضب است . ۲۷:۲۳
مسئله هجرت ۲۹:۵۹
رذائل اخلاقی فرد متکبر ۲۷:۲۶
قطع رحم یکی از موانع سلوک ۲۹:۵۸
زمینه کبر و تکبر در انسان ۲۷:۱۰
مذمت فخر فروشی ۲۵:۴۸
مراتب تواضع ۲۶:۵۸
شرایط پذیرفته شدن عبادات ۲۹:۳۲
بررسی و شناخت مهلکات قوه عاقله ۲۷:۱۵
آثار جهل برفرد سالک ۲۸:۲۶
مراتب جهل ۲۷:۳۳
راه کسب علم ۲۸:۴۱
مراتب یقین و طلب علم ۳۰:۴۳
درس اخلاق – جلسه فرق توکل و تسلیم در چیست؟ ۲۹:۳۲
مراتب شرک ۲۸:۳۹
اساس سلوک الی الله ۲۶:۴۱
مراتب شرک خفی ۲۵:۲۵
جلوه های مختلف هوای نفس ۲۶:۰۳
انواع حجاب های وجودی انسان ۲۳:۲۷
مراحل امر به معروف و نهی از منکر ۲۵:۳۳
رضا و سخط ۲۱:۳۴
معنا و مبنا هجران و هجرت ۲۷:۲۵
توصیه به فرو خوردن خشم ۳۰:۲۰
معنای افشاء سر ۲۲:۰۰
وظیفه فرد سالک چیست؟ ۲۱:۰۸
شماتت به چه معناست؟ ۲۷:۵۷
مذمت تجسس بی جا از زبان قرآن ۲۷:۰۵
انواع غیبت ۲۶:۱۷
شرایط مستمع غیبت ۲۸:۴۹
آثار دروغ بر روح آدمی ۲۲:۰۹
مذمت دورغ در عمل ۳۰:۰۷
مراتب کذب ۲۰:۱۷
آفات زبان ۲۹:۵۳
مراتب ریا ۲۹:۴۱
بررسی مسئله ریا از زبان سوره ماعون ۲۸:۲۵
صور ریا ۲۶:۴۹
اخلاص در عمل ۲۹:۰۰
مجاهدت در راه عرفان برای رسیدن به اخلاص ۲۷:۰۸
مذمت خود پسندی ۲۳:۳۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – روایت از حضرت عیسی (ع) ۲۳:۱۷
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اراده سالک ۲۵:۰۱
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – محاسبه اعمال ۲۴:۵۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – مراقبه ۲۲:۳۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – سیطره شیطان به انسان و فراموشی ذکر خدا ۲۴:۵۷
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اراده ترک گناه و انجام اعمال نیک ۲۴:۵۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – ظهور اعمال در برزخ ۲۲:۴۰
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – مخلص و درجات اخلاص ۲۶:۳۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اخلاص مقابل ریا ۲۷:۰۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – ریا و فساد عمل ۲۹:۰۰
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اقسام ریا ۲۶:۴۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – ریا و حبط اعمال ۲۹:۲۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – نماز و ریا ۲۸:۲۵
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – ریا ۲۹:۴۱
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – مهلکات زبان ۲۹:۵۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – دروغ در مقام عمل ۳۰:۰۷
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – از بین رفتن بها به وسیله دروغ ۲۲:۰۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – موارد صحّت غیبت ۲۵:۴۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – نجات از غیبت ۲۸:۴۷
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – غیبت چیست؟ ۲۶:۱۷
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – شماتت ۲۷:۵۷
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – طعنه زدن و کوچک کردن دیگران ۲۱:۰۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – بر شمردن خطاهای دیگران ۲۱:۳۴
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – کظم غیظ ۳۰:۲۰
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – ابواب امر به معروف و نهی از منکر ۲۱:۳۴
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – مراتب امر به معروف و نهی از منکر ۲۵:۳۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – هواهای نفسانی ۲۶:۰۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اجتنابات ۲۶:۴۱
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – شرک خفی ۲۸:۲۵
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – مراتب شرک ۲۸:۳۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اذیت مومن ۲۴:۳۰
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – شرک ۲۸:۱۱
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – منزلت یقین ۲۹:۳۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – آثار یقین ۳۰:۴۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – علم و عمل ۳۰:۱۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – مراتب یقین ۲۷:۳۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – شناخت راه سلوک ۲۸:۲۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – شهوت و غضب ۲۷:۱۵
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – تواضع ۲۹:۳۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – علاج تکبر ۲۶:۵۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – کبر و تکبر ۲۵:۴۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – کبر ۲۷:۱۰
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – هوای نفس ۲۵:۳۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – سوء ظن به خالق و مخلوق ۲۷:۲۷
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – سلوک عرفانی و مداحنه ۲۹:۵۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – عجب و کبر ۲۷:۲۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – راه معالجه غضب ۳۰:۱۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – عقوق والدین ۲۴:۵۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – تباعد و هجران ۲۹:۵۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – عجب ۳۰:۳۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – سوء خلق ۲۷:۲۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – عالم ما در درون ۳۰:۰۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – غضب و خشم ۲۸:۵۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – سالک و طول امل ۲۷:۵۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – طول امل ۲۹:۱۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – طول امل و تذکر مرگ ۲۶:۳۷
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – وقاحت و حیاء ۲۸:۴۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – وقاحت ۲۹:۴۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – حجاب نفس ۲۸:۴۰
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اجتناب از هوا ۲۹:۳۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – نمام و سخن چین ۲۵:۳۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – کذب ۲۹:۵۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – دروغ گوئی ۲۲:۴۵
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اشکال غیبت ۲۸:۳۴
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – غیبت ۲۸:۵۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – حب جاه و مقام ۳۱:۱۴
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – ایمان قلبی ۲۹:۳۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – انقطاع رحم ۲۹:۳۱
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – جبن و تحور ۲۹:۲۴
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – انتقام ۲۶:۲۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – غیرت دینی ۳۰:۳۲
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – سستی در امر به معروف و نهی از منکر۲ ۳۰:۰۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – سستی در امر به معروف و نهی از منکر۱ ۲۲:۵۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – سرور قلب مومن ۲۶:۱۵
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – ایجاد ناراحتی در قلب مسلمان ۲۴:۱۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – رضای به امر الهی ۲۸:۰۹
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – خیانت ۲۸:۲۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اکرام مومن ۲۴:۱۳
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – مهلکات و جلوات هوای نفس ۲۸:۲۶
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – بیهوده گوئی ۲۷:۵۵
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – حسد ۳۰:۰۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – اجتناب از حرام ۳۰:۰۸
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – مغترین ۲۹:۵۰
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – غرور ۳۱:۱۴
آیت الله شجاعی – مجموعه مکارم خوبان – قطع صله رحم ۲۳:۴۲
62102 بازدید ۵۸ نظر »

ارسال نظر

 1. محمد فرجی گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از زحمات قابل تقدیرتان
  بنده مدتی است دنبال آدرس یا شماره تلفنی از حضرت آیت الله محمد شجاعی یا شاگردانشان هستم لطفا اگر زحمت نباشد راهنمایی فرمایید.
  خیلی خیلی مهم است اگر از خودشان ندارید لطفا از شاگردانشان راهنمایی فرمایید
  اجرکم عند الله
  التماس دعا

 2. م--- گفت:

  سلام صوت سخنرانی های ماه مبارک ایشان را دارید در سایت بگذارید؟

  • ya zahra 135 گفت:

   سلام باشه میگردم اگه پیدا کردم چشم

   • صدرا گفت:

    اگرازشاگردانشان تلفنی یاادرسیداریدتماسبگیرید۰۹۱۴۵۰۴۱۶۸۹وصوت تفسیرقران استادشجاعی رابه طورکامل درسایتشان بگذارید.ای اقاییکه ازادرسشان خبرداریدشماایامیدانیدلحظه ای عالمی رادیدن ازهزاران جلدکتاب اخلاقی بالاتراست انهم چنین عالم بافضیلتیکه ازبرادران رسول الله است.حالااگربه شاگردی هم قبول نکردنددیدن وملاقلات بااشیان چه ضرری داردایانمیخواهیدازدست ماگمراهان بگیرید.ایانمیدانیدزیارت ایشان ماننددیدارائمه است.ایاانتظارداریدمامومنی را تحقیرکنیم ونرویم وازنفسشان استفده کنیم ایارواست ایاحیف نیست عمرخودرابه بطالت بگذرانیم ودرعمر یکبارهمکه شده ایشان راازنزدیک ببینیم.ماکه دستمان ازاماممان کوتاه است حداقل سربازش راهم نبینیم.اگراورانبینیم پس به چه کسی نظرکنیم چه کسی راببینیم.ایامیدانیدساعتی باعلمابودن ازعمری عبادت جاهلانه برتراست.ماکه خدارا نشناخته ایم پس چه کسی بایدبه مابشناساند.چراماراازملاقات باایشان محروم میکنید.مگرمیخواهیم کارحرامی انجام دهیم.ای شاگردان حضرت استادشماکه ازایشان رفته ایدواستفاده کرده ایدحالا نوبت ماست. شماکه سیراب شده ایدایانمیخواهیدبه ماهم اب بدهیدوماراسیراب کنیدبه یادتشنه لبان کربلابه خاطرامام حسین کمکی کنید پیداکنیم استادراشماکه نمیدانیددردماچیست.اگرمحبت کردیدوبااب توحیدماراسیراب کریدوادرسی یا تلفنی ازاستادیاازخودتان دادیدتماسبگیرید.۰۹۱۴۶۵۳۵۸۱۸-۰۹۱۴۵۰۴۱۶۸۹-۰۴۱۳۵۵۶۵۲۶۵

 3. حسین گفت:

  واقعا مطالب بسیارمفیدهستند
  الخصوص سخنرانیهای اقای شجاعی

 4. بهزاد گفت:

  با سلام خدمت تمامی عزیزانی که بدنبال پیداکردن خطی …نشانی … آدرسی از بندگان خوب خدا مانند نور چشم مان و عارف بالله آیت الله شجاعی هستند عرض میکنم (البته اگه بی ادبی نباشه ) این عزیزان مانند خیلی از اوتاد زمان بارشان را بسته اند و در خلوت معشوقشان متنعمند و فقط تعداد معدود و محدودی از بندگان خوب را به حضور میپذیرند و بقول معروف خرشان از پل گذشته و دیگر کاری به کار و حال هزاران جوان تشنه سلوک الی الله ندارند که برای رسیدن به یک استاد به مقصد رسیده له له میزنند … نمونه دیگرش عارف زمانمان و همشهری عزیزمان آیت الله بهجت رضوان الله علیه بود که خودش قبل از بلوغ بهترین اساتید تربیت نفس خداوند روزیشان کرد و هر وقت جهت استفاده از محضرشان خدمت میرسیدیم میفرمود نماز اول وقت و ترک معصیت ….هرچند این حرفشان بحق بوده اما همیشه برایم این سئوال بوده که آیا ایشان یا خیلی از سروران عزیز دیگر چندین سال نزد اساتید مبرز اخلاق و عرفان زانوی ادب زدند فقط همین دو جمله را شنیدند یا خبری دیگربوده و ما و امثال ما لیاقشان را نداریم….

  • صدرا گفت:

   شماواقعاایاادرسی ا زایشون دارید

  • رهگذر گفت:

   سلام . به نظرم اینگونه قضاوت کردن در مورد بندگان خوب خدا همچون آیت الله شجاعی و مرحوم آیت الله بهجت و … بی انصافی است. شما توجه داشته باشید که این بندگان خوب خدا در عوالم شهود هستند و تاثیراتی می توانند بر نفوس بگذارند که از فهم ما خارج است. اگر کسی واقعا در مسیر تقوا (همان نماز اول وقت و ترک معصیت که آیت الله بهجت گفتند) ثابت قدم باشند، این بندگان خوب خدا ای بسا که باطنا او را تا رسیدن به سر منزل مقصود یاری رسانند ان شاءالله و الله العالم. و البته همه چیز در ید قدرت حق تعالی است و هرچه دارند خوبان و ما داریم، از مجرای فیض ولایت نبی اکرم و ائمه معصومین (ع) است. التماس دعا…

   • بنده گفت:

    سلام ؛ بنده موافقم با اینکه اگر تشنگی واقعی باشد ساقی به او توجه میکند و کم هستند تشنگانی که سرنوشتشان تا آخر عمر تشنگی است ( تشنگی آور بدست) . به دوستان تشنه توصیه مطالعه کتاب مقالات ایشان را دارم .این کتاب چاپ انتشارات سروش میباشد.

  • رضا گفت:

   برادر عزیز
   یقینا خداوند تعالی عالم را حکیمانه خلق کرده است و هدف از خلقت را نیز عبودیت بیان فرموده است.
   حال اگر کسی زمینه رسیدن به عبودیت را داشته باشد بنا بر قاعده لطف امکان ندارد خداوند تعالی بستر و مقدمات سلوک و عبودیت را برای او فراهم نکند.
   به قول معروف شما تا سر جاده بیا … ماشین هم می آید…
   بنابراین افرادی همچون آیت الله بهجت حقیقت سلوک الی الله را درک نموده و همچون برخی افراد تصور ذهنی ناقص از آن نداشتند. از طرفی چونکه نوع افراد و قریب اتفاق افراد همچون بنده در مقدمات سیر الی الله گیر هستیم ایشان توصیه مقدماتی می فرمودند.
   البته بسیاری نیز که در کلاس بالاتری از سلوک قرار داشتند دستورات و راهنمایی های بیشتری از ایشان دریافت می کردند.
   خلاصه خداوند عالم را برای سلوک خلق کرده و هیچ مانعی برای نطول رحمت خاصه خود از سمت او وجود ندارد اگر تلاش و کوشش نماییم و مجاهدت نماییم و تا سر جاده بیاییم حتما ماشین هم هست…

  • حامد گفت:

   سلام علیکم
   اگر کسی با اخلاص طالب هدایت باشد،مگر میشود خداوند مهربان او را هدایت نکند.
   قطعا قطعا خداوند مهربان او را هدایت میکند شکی در این نیست.

  • رضا گفت:

   کاش ی کمی بیشتر ازش ادم اطلاعات داشت حرفهاش خیلی به دل میشینه

 5. صدرا گفت:

  شماواقعاایاادرسی ا زایشون دارید

 6. زهرا گفت:

  سلام و احترام.ببخشید لینکهای جدول بالا کار نمی کنه و ارور میده.لطفا بررسی فرمایید.

 7. سعید رجبی نژاد گفت:

  خدا رحمتشان کند انشاالله

 8. اصغر رضایی گفت:

  سلام و عرض ادب خدمت استاد شجاعی عزیز و بزرگوار و همه دست اندر کاران که در اطلاع رسانی و نشر آثار استاد گرامی همکاری و مشارکت دارند.
  تشکر ویژه از همه شماها دارم.
  لطفا اینجانب را راهنمایی بفرمایید چگور میتوانم استاد را زیارت کنم یا تلفنی با ایشان صحبت کنم

 9. مصطفی گفت:

  با سلام
  ضمن عرض خسته نباشید و خدا قوت خدمت شما و دوستانتان برخی از عناوینی که در سایت بارگذاری شده است، با محتوای سخنرانی تطابق ندارد برای مثال عنوان جلسه اول شرح اسماء الله آیت الله شجاعی، در مورد تفسیر سوره نبا می باشد که این اشتباه است.
  لطفا نسبت به بازنگری در مورد تیتر سخنرانی ها اقدام گردد. ممنونم
  و منت الله توفیق

 10. farzan گفت:

  سلام آدرس کلاسهایی که زیر نظر خود استاد برای خانمها وآقایان تشکیل میشود دارم.اعلام بفرمایید ارسال کنم.

 11. ر گفت:

  با سلام
  ممنون از سایت پر بارتان
  لطف می کنید توضیح بیشتری در باره هر فایل بگذارید. مثلا درس ها اخلاق ایشان اگر عنوان داشته باشد بهتر است

  یاعلی مدد

 12. دلیان گفت:

  سلام طاعات و عبادات شما قبول بنده دمبال ۲۰۶ جلسه سخنرانی سیروسلوک استاد شجاعی هستم تو سایتهای مختلف دمبالش بودم فایلهای سخنرانی رو پیدا کردم ولی دانلود نمیشن ممنون میشم فایلهای صوتی ۲۰۶ جلسه سیر وسلوک رو به ادرس ایمیلم ارسال کنید اگر امکانش نیست لطفا یه سایت معتبر معرفی کنید که بتونم فایلهاشو دانلود کنم ادرس ایمیلم
  Ahmaddelian_1360@yahoo.com منتظر جوابتون هستم یا علی

 13. اسماعیل گفت:

  سلام و عرض ادب محضر عشاق عارف بالله و عالم ربانی و یوسف صدیق زمان آیت الله شجاعی رضوان الله علیه… یکی از شاگردان آن مرحوم که بیست سال در محضرشان بوده و زنجانی هم میباشند یک کانال تلگرامی به نام هوای وصال ساختند telegram.me/havayee_vesal

 14. حمید گفت:

  سلام دوستان اباعبدالله ع میانبرهستند
  سجده یونسیه میانبراست
  مطالعه کتاب ملااحمدنراقی هم لازم
  التماس دعا

 15. هلما گفت:

  سلام میشه این فایلهارو یکجادانلود کرد???ممنون میشم جواب بدید.

 16. داوود گفت:

  سلام
  اون چندتا فایل اول رو چک کنید ارور میده
  لطفا درست شون کنید
  ولی بقیهدرست هستن
  منتظرم

 17. منتظر گفت:

  با سلام خدمت همه سروران گرامی
  مدتی است کانال تلگرامی راه اندازی شده است که در آن دروس اخلاق و خلاصه تالیفات و آثارحضرت آیت الله شجاعی (ره) را ارائه می گردد.علاقمندان می توانند جهت دنبال نمودن مباحث حضرت استاد به این کانال مراجعه نمایند
  کانال تزکیه عملی
  tazkiyehamaly@

 18. شمس كامل گفت:

  سلام علیکم و خسته نباشید
  اجرک الله ان شاء الله
  دوستان عزیز ، کانال تلگرامی متفاوت شامل نا گفته ها و نا شنیده ها از حضرت آیت الله العظمی محم شجاعی ( قدس سره الشریف ) راه اندازی شده است . در صورت تمایل استفاده و اطلاع رسانی فرمایید .
  التماس دعا
  @shamse_kamel

 19. شمس كامل گفت:

  با عرض معذرت در صورت تایید پیام آخر را منتشر نمایید
  التماس دعا

 20. حسین گفت:

  با سلام خدمت همه عزیزان
  در کانال تلگرامی زیر می توانید دروس اخلاق و خلاصه تالیفات و آثارحضرت آیت الله شجاعی (ره) رامشاهده نمایید.علاقمندان می توانند این کانال مراجعه نمایند.
  بیاناتی از حضرت آیت الله محمد شجاعی ره
  https://t.me/mshojaeeblogir

 21. شیخ علی مزرعه گفت:

  سلام علیکم هرکاری کردم خواستم یجا دانلود بشه نشد

 22. راسخ گفت:

  خب برادر بزرگوار یه فایل زیپ کامل از همه سخنرانی ها میذاشتین. ۲۰۰ تا فایل رو اخه تک تک زدن چه زمانی از ملت میگیره ! لطفا یک فایل زیپ از سخنرانی ها قرار بدهید. ممنون از زحمتی ک میکشد .

 23. داود گفت:

  سلام علیکم
  متاسفانه بعضی از فایلها خصوصا فایلهای مربوط به نفی خواطر موقع دانلود با خطا مواجه می شوند.
  موید باشید

 24. امام رضاییم گفت:

  دوست عزیز خدا قو
  دنبال سخنرانی های حج استاد هستم
  راهنمایی می فرمایید

 25. فراهانی گفت:

  از شاگردان استاد معظم آیت الله شجاعی کسی را دوستان می شناسند. معرفی کنند یا کانال تلگرام این بزرگواران را ممنون

 26. اصغر گفت:

  سلام سایتتون کار نمی کنه هرروز میخام یه فایل بردارم فقط خطای سرور میده لطفا اصلاح بکنید.

 27. بابک گفت:

  با سلام و خداقوت و تشکر از زحمات شما برادران گرامی متاسفانه دانلوددفایل های این صفحه از ابتدا تا فایل بررسی صورت های مختلف غرور دارای اشکال میباشد لطفا در صورت امکان نسبت به رفع مشکل اقوام فرمایید . از خداوند متعال برای شما عاقبت بخیری مسئلت دارم. یا حق

 28. سمیه گفت:

  سلام،ایت این ۲۰۰ سخنرانی اخلاقی،همان ۲۰۶ سخنرانی سیر سلوک هست که در همین سایت موجود هست؟

 29. احمد گفت:

  سلام
  لطفاً همه صوت ها رو داخل ی لینک قرار بدید تا با یکبار دانلود بشه
  تشکر از زحمات شما

 30. حامد گفت:

  سلام
  سخنرانی استاد در مورد غبطه کدام است؟ استاد در حسد ۲ میفرماید در انتها عرض میکنم اما تمام صوت راجب حسد است

 31. فاطمه حسینی گفت:

  سلام
  اجرتان با خدا
  خیلی زحمت کشیده اید .زحمتتان بسیار
  مفیدی موثر است .من در دو گروه واتساپ ، ،ازجلسات حضرت استاد (ره) ،به صورت کلاس درس استفاده می کنم . توفیق دیدار و حضور در جلسات این عالم بزرگ و سرتا پا نور ورحمت را داشتیم ، ولی توفیق عمل سخت است ،سخت است ،سخت ، ، جهاد اکبر است،
  ولی ممکن است ،ممکن است ،ممکن !!
  والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا
  خدایا مددی !

 32. حسینی گفت:

  سلام
  اجرتان با خدا
  خیلی زحمت کشیده اید .زحمتتان بسیار
  مفیدو موثر است .من در دو گروه واتساپ ، ،ازجلسات حضرت استاد (ره) ،به صورت کلاس درس استفاده می کنم . توفیق دیدار و حضور در جلسات این عالم بزرگ و سرتا پا نور ورحمت را داشتیم ، ولی توفیق عمل سخت است ،سخت است ،سخت ، ، جهاد اکبر است،
  ولی ممکن است ،ممکن است ،ممکن !!
  والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا
  خدایا مددی !

دسته بندی

اسکرول بار

تصویر ثابت